KLASA:021-05/17-01/03
URBROJ:2109/12-02-17-2
Nedelišće, 13.04.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 13. travnja 2017. godine u 19,00 sati, u konferencijskoj dvorani NGC ATON-a u Nedelišću, J. Marčeca 25

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o porezima,
 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini.

PRISUTNI VIJEĆNICI: Silvije Bacinger, Radovan Balog, Igor Camplin, Josip Debelec, Dragan Feher, Jasna Hajdinjak, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Ivan Marciuš, Marjan Novak, Stjepan Novak, Darinka Pergar, Dragica Posavec, Dijana Posavec, Mladen Posavec, Nada Žerjav.

OPRAVDALI IZOSTANAK: Vitomir Kirić, Nataša Vrček.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, zamjenica načelnika Ivanka Novak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Maja Marčec, voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je obavijestio prisutne da su, zajedno sa materijalima za sjednicu Vijeća primili i izvješće komunalnog redara koje je zatražio na 30. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 15.03.2017. godine.

Navedeno je sastavljeno na način da se vidi vrsta i broj postupanja. Prema nadležnim službama uputio je prijedlog da se u budućem radu više usmjere na poslove komunalnog redarstva te da se provode odluke kojima se uređuje komunalni red.

Nakon uvoda pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

U „aktualnom satu“ nije bilo primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je vijećnicima na usvajanje Dnevni red.

Vijećnik Dragan Feher zatražio je da se sa Dnevnog reda skine 1. točka koja glasi Donošenje Odluke o lokalnim porezima.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako je navedenu Odluku o lokalnim porezima potrebno razmotriti i donijeti do 30. lipnja 2017. godine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima, te da će prepustiti članovima Općinskog vijeća da svojim glasovima odluče o sadržaju Dnevnog reda. Nakon glasovanja Dnevni red usvojen je sa većinom glasova (15 glasova za i 1 protiv)

Ad. 1.

Donošenje Odluke o porezima

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su viećnici u prilogu prijedloga Odluke o porezima primili i obrazloženje kojim je detaljno opisana obveza i potreba za donošenjem, a nakon toga prepustio je riječ voditeljici Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanji Zorković.

Ona je obrazložila kako je Zakon o lokalnim porezima stupio na snagu početkom 2017. godine. Tim Zakonom utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se definirati svi porezi koji postoje na lokalnoj razini.

Istaknula je kako Odluka o kojoj se raspravlja ne definira koeficijente te način obračuna poreza na nekretnine već samo omogućuje da se u narednom razdoblju donesu odluke kojima će se i to regulirati.

Vijećnik Ivan Marciuš izrazio je zabrinutost da će porez na nekretnine biti veći od dosadašnje komunalne naknade te smatra kako izjave u medijima koje tvrde suprotno nisu istinite.

Predsjednik Općnskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako se ovom Odlukom ne definiraju koeficijenti potrebni za izračun poreza na nekretnine te da iz tog razloga, u ovome trenutku, nije svrsishodno raspravljati o visini budućeg poreza na nekretnine. O tome će se rasprava voditi prilikom donošenja odluka kojima će se definirati koeficijenti i drugi potrebni podaci za obračun.

Vijećnik Dragan Feher izjavio je da Općina Nedelišće ne mora izvrštiti nešto na što je Ustav i zakoni ne obvezuju. Smatra kako Zakon o lokalnim porezima nije ustavan te ne bi smjeli provoditi radnje koje su njime definirane.

Vijećnik Silvije Bacinger smatra kako nije korektno da se takva odluka donosi na kraju mandata i na taj način se idući saziv Općinskog vijeća dovodi pred gotov čin. Smatra kako se mnogo odluka donosilo jer su bile uvjetovane zakonima, ali smnatra da to ovdje ne bi smio biti slučaj.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako poštuje njegovo mišljenje, ali je bitno napomenuti kako je Općina vezana rokovima, a svu odgovornost će na kraju snositi načelnik Općine. Treba se ponašati odgovorno i poštivati zakone koje je donio Sabor Republike Hrvatske, a za razmatranje ustavnosti zakona nadležan je Ustavni sud Republike Hrvatske. Odluka se ne odnosi samo na porez na nekretnine već i na druge poreze koje je Općina prije uvela, kao npr. porez na korištenje javnih površina. Još jednom je napomenuo kako se ne donose ni koeficijenti niti se ne utvrđuje način obračuna poreza na nekretnine već se samo omogućuje da se te odluke donesu, a one će biti poseban predmet rasprave. U ovome trenutku još se prikupljaju podaci kako bi se te odluke pripremile što kvalitetnije.

Vijećnik Dragan Feher izjavio je kako je Ustavni sud Republike Slovenije „srušio“ zakon kojim se uveo porez na nekretnine u Sloveniji. Smatra kako je Ustavni sud Republike Hrvatske politički poligon te da ne obavlja svoj posao.Smatra kako se Zakonom o lokalnim porezima štite nečiji interesi te da se uvodi harač te da nije moguće donošenje odluke ako se prilikom donošenja ne znaju svi potrebni parametri za obračun.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako će, kao i kod koumunalne naknade, postojati slučajevi koji će se regulirati socijalnim programom te je još jednom napomenuo kako se Odlukom o porezima ne definiraju koeficijenti ni način obračuna poreza na nekretnine. Te odluke donijeti će se naknadno, tek kada se prikupe svi podaci, a tada će se o tome raspravljati i utvrditi parametri za obračun visine poreza na nekretnine.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar postavila je pitanje što bi se desilo da se Odluka o porezima ne donese.

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila joj je da bi se dalje primjenjivala odluka kojom se regulira naplata komunalne naknade, ali su prekršajnim odredbama definirane novčane kazne kojima bi se kaznila Općina Nedelišće i odgovorna osoba – načelnik.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec uključila se u raspravu te je izjavila da je jasno da se moramo uskladiti sa zakonodavstvom EU. Stare članice EU čudile su se koliko građani Republike Hrvatske imaju nekretnina. Smatra da se polako ide prema tome gdje su ostale države EU gdje građani ne mogu plaćati poreze na tolike nekretnine.

Vijećnik Dragan Feher izjavio je da su u EU zakoni stari po 400 godina, a nama se sada nameću obveze koje će pogodovati tome da stranci kupuju naše nekretnine.

Vijećnica Dragica Posavec smatra kako nema smisla raspravljati o zakonu koje je takav kakav je, ali je na snazi i moramo ga poštivati. Odlukom o porezima, kao što je i prije napomenuto, ne definiraju se koeficijenti ili način obračuna poreza na nekretnine već se samo omogućuje da se pristupi donošenju tih odluka. Smatra kako se donošenjem ove Odluke neće učiniti ništa sporno.

Vijećnik Dragan Feher smatra kako ima puno nepoznanica zbog kojih se Odluka ne bi smijela donijeti. Imovina će se ukrasti, a Općinsko vijeće će dići ruku. Izjavio je kako će osobno obilaziti općine te će načelnike pokušati uvjeriti da ne donose takve odluke.

Vijećnik Josip Debelec smatra kako je diskusija otišla u smjeru kao da se čini veliki presedan. Odluka je općenita i u slučaju da će biti problema, idući saziv Općinskog vijeća biti će u mogućnosti staviti je izvan snage ili je mijenjati. U ovome trenutku ništa se ne konkretizira. Podsjetio je kako su vijećnici, prilikom prisege potpisali izjavu da će u svojem radu poštovati zakone i Ustav Republike Hrvatske te akte Općine Nedelišće i da je potrebno u tome smjeru djelovati.

 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec i predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač u ime Odbora, predložili su vijećnicima da prihvate Odluku o lokalnim porezima.

Nakon rasprave, vijećnici su sa većinom glasova (13 za, 2 suzdržana i 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o porezima,
 2. Odluka o porezima prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće  za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke o dodjeli javnh priznanja Općine Nedelišće. Za dodjelu javnih priznanja predlažu se Dragutin Trupković iz Pretetinca kojeg je predložila Vatrogasna zajednica Općine Nedelišće i Dragutin Novak kojeg je predložio načelnik Općine Nedelišće.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće održao je sjednicu 04.04.2017. godine te predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće da također prihvati i podrži prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2016. godinu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Javno priznanje - Plaketa Općine Nedelišće za 2016. godinu dodjeljuje se:

 1. Dragutinu Trupkoviću iz Pretetinca

za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju vatrogastva, društvenom djelovanju i razvoju Općine Nedelišće.

 1. Dragutinu Novaku iz Nedelišća

za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća  Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine te je prepustio riječ predsjedniku Socijalnog vijeća Općine Nedelišće Stjepanu Novaku.

 Predsjednik Socijalnog vijeća Stjepan Novak kratko je opisao rad Socijalnog vijeća te je kao važnije naveo da je od planiranih sredstava u Proračunu za 2016. godinu, u iznosu od 610.000,00 kn, utrošeno 527.652,00 kn, odnosno 86,5 %. Socijano vijeće radilo je odgovorno i racionalno. Zahvalio je gospođi Štefaniji Kovač, bivšoj predsjednici Socijalnog vijeća, koja je svojim radom uvelike doprinjela rezultatima koji su ostvareni.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
 2. Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su u Izvješću o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini navedene sve intervencije koje su imala dobrovoljna vatrogasna društva Općine Nedelišće i Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca. Naveo je kako su dobrovoljna društva dobro opremljena te sposobna za intervencije.

Navedeno Izvješće sastavljeno je temeljem podataka koje je dostavila Vatrogasna zajednica Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini,
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji tijekom cijelog četverogodišnjeg mandata u kojem je održana 31 sjednica Općinskog vijeća. Općinsko vijeće donijelo je preko 100 odluka, napravilo se puno toga. Zahvalio je i vijećnicima koji nisu prisutni jer su svoje mandate stavili u mirovanje. Izjavio je kako je i od sebe dao najviše što je mogao te da je zadovoljan sa radom Općinskog vijeća, ali uvijek može bolje. Kao važnije u narednom razdoblju naveo je donošenje novog pravilnika o stipendiranju kojim se trebaju urediti neke nelogičnosti, rješavanje pitanja rekreacijske zone na Dravi. Potrebno će biti više angažmana oko poduzeća koja su u vlasništvu i suvlasništvu Općine Nedelišće u smjeru racionalizacije poslovanja i povećanja funkcionalnosti.

Na suradnji je zahvalio i izvršnoj vlasti te Općinskoj upravi Općine Nedelišće koji su predlagali odluke i pratili rad Općinskog vijeća. Svima je poželio puno zdravlja i uspjeha u budućem radu i privatnom životu te sretan Uskrs i mirne blagdane. Načelnik Darko Dania zahvalio je članovima Općinskog vijeća na dobroj suradnji tokom četverogodišnjeg mandata u kojem se napravilo jako puno. Zahvalio im je i na kritikama i sugestijama koje su pomogle u donošenju određenih odluka. Zahvalio se i svojim zamjenicima, Općinskoj upravi Općine Nedelišće, a posebno bivšem pročelniku za financije Dragutinu Bratku koji mu je puno pomogao kao i predsjedniku Općinskog vijeća Mladenu Posavcu od kojeg je puno naučio. Također je svima poželio puno zdravlja i uspjeha u budućem radu te sretan Uskrs.         

Vijećnik Hrvoje Kolman, u ime SDP-a, svima je zahvalio na suradnji te im je poželio sretan Uskrs.

Vijećnik Igor Camplin, u ime HDZ-a, također je svima zahvalio na suradnji te je svima poželio uspjeh u daljnjem radu i sretan Uskrs.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar, u ime Hrvatskih laburista - stranke rada, svima je poželjela uspjeh u svim područjima života te sretne blagdane.

Vijećnik Ivan Marciuš svima je poželio sreću, zdravlje, veselje i mirne blagdane.

Zamjenik načelnika Željko Kacun, u ime HNS-a, svima je zahvalio na suradnji te je svima poželio uspjeh u daljnjem radu i sretan Uskrs.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec izjavila je kako smatra da je ovaj saziv Općinskog vijeća bio puno mirniji nego prije. Smatra da se moglo više i dalje će ustrajati na tome. Čestitala je načelniku Općine i zamjenicima na postignutim rezultatima. Svima je poželjela uspjeh i sretan Uskrs.

Na kraju sjednice predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je prisutne na domjenak i zajedničko druženje.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

 

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2109/12-02-17-3

Nedelišće, 15.03.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u srijedu, 15. ožujka 2017. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Ivan Marciuš, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Nada Žerjav, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

OPRAVDALI IZOSTANAK: Dijana Posavec, Stjepan Novak, Igor Camplin, Jasna Hajdinjak.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, zamjenica načelnika Ivanka Novak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Maja Marčec, voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, direktorica tvrtke URBIA d.o.o. Vesna Makovec.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je obavijestio prisutne da je gospodin Dragutin Bratko, bivši pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove, od 01.01.2017. godine u mirovini te mu se u ime svih zahvalio na savjesnom, odgovornom i dugogodišnjem racionalnom radu kojim je doprinio dignitetu Općine. Poželio mu je da u mirovini nađe mir i da ga zdravlje što bolje posluži. Nakon provedenog postupka zapošljavanja imenovana je nova pročelnica Maja Marčec koja se od početka vrlo dobro snašla te vjeruje da će moći nastaviti kontinuitet i poboljšati eventualne slabosti. Nakon uvoda Maja Marčec se predstavila te je prisutne obavijestila da je magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te da je do imenovanja pročelnicom radila u privatnom sektoru u financijama. Nada se da će dobro zamijeniti gospodina Bratka te se nada uspješnoj suradnji.

Što se tiče odgovora na vijećničko pitanje Ivana Marciuša, sa 29. sjednice Općinskog vijeća, koje je dostavljeno vijećnicima, smatra kako nešto nedostaje i nije cjelovito odgovoreno. Materija je vrlo kompleksna jer se isprepliču odgovornost Općine Nedelišće i Nekretnina Nedelišće d.o.o. Smatra kako nije bilo moguće sve obuhvatiti pismenim odgovorom te je iz tog razloga voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, koja je ujedno i direktorica Nekretnina Nedelišće d.o.o., usmeno dopunila odgovor.

Sanja Zorković obrazložila je kako je iz pismenog odgovora vidljivo da su ugovore sklapale Nekretnine Nedelišće d.o.o., kronološki red, datumi sklapanja i iznosi ugovora. Ugovor za izradu projektne dokumentacije sklopio je bivši načelnik Mladen Horvat u ime Općine Nedelišće, a nakon toga došlo je do promjene investitora na Nekretnine Nedelišće d.o.o. Dio koji se odnosi na financiranje bio je na sjednici Općinskog vijeća te su putem Općinskog vijeća osigurana sredstva za izgradnju.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako su Nekretnine Nedelišće d.o.o. tvrtka u vlasništvu Općine Nedelišće, a predstavničko tijelo je Općinskog vijeće. Vijećnici nisu tražili odgovore i stvari su se odvijale svojim tokom. Izvršna vlast, prema propisima, nije trebala dati izvješće, ali je propust što se vijećnici nisu obavijestili o poduzetim radnjama povećanja investicije u odnosu na prvotnu ugovorenu.

 

Nakon uvoda pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar pozdravila je sve prisutne te im je ispričala dva događaja koji su se dogodila u ljeto i pred kraj prošle godine. Prvi događaj dogodio se u ulici M. Tita u Nedelišću. Vlasnica je vodila dva velika psa koja su nahrlila na maloga mačića. Nije ih mogla zadržati. Iz dvorišta su izletjela dva mačka koja su otjerala pse, ali mačiću nije bilo pomoći. Vlasnica psa rekla je kako su kod navedene kuće uvijek mačke i nije u mogućnosti proći pokraj, a da ne postoji opasnost. Zbog navedenog događaja pse je morala voditi i k veterinaru. 
 • Drugi odnosi se na psa koji je istrčao iz dvorišta i vratio se teško ozlijeđen, za liječenje je trebalo više od mjesec dana. Svjedoci smo kako psi lutaju. Vlasnici kažu da su mirni, ali dok ih nešto uznemiri onda se tek vidi da su to životinje. Apelira na sve vlasnike životinja da se brinu o njima te da ih čuvaju.
 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te se zahvalio načelniku koji je u medijima pohvalio vijećnike i suradnju sa njima. Iznio je informaciju kako smo staro društvo jer je u Republici Hrvatskoj 17,9% stanovnika starije od 65 godina. Stariji žele ići u domove za starije osobe gdje će biti zbrinuti. Kako je postojao potencijalni kandidat za izgradnju doma za starije osobe u Nedelišću postavio je pitanje načelniku da li je dotični još zainteresiran ili je odustao iz određenih razloga. Drugo pitanje odnosi se na članstvo Općine Nedelišće u Udruzi općina. Interesira ga da li je Općina Nedelišće još uvijek članica Udruge općina te da li od toga ima ikakve koristi.
 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je odgovorio da je Općina Nedelišće osigurala zemljište za izgradnju doma za starije osobe i raspisala je javni poziv zainteresiranima za izgradnju. Bio je interes, a postoji još i sada, ali svi čekaju fondove EU. Teško je naći nekoga sa spremnim kapitalom, a oni koji ga imaju još razmišljaju o ulaganju.  
 • Slijedom iznesenog od strane podpredsjednice Općinskog vijeća Darinke Pergar predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zatražio je od nadležnih službi da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi izvješće o radu komunalnog redara koje će sadržavati sve aktivnosti, gdje se interveniralo, koliko je opomena izrečeno, koliko je kazni izdano i koji je učinak svega navedenog.
 • Što se tiče članstva u Udruzi općina odgovorio je kako je Općina Nedelišće još uvijek članica. Održavaju se skupštine na kojima je prisutno više od 300 načelnika i ministri. Članstvom postoji mogućnost pomoći kod složenijih pravnih pitanja te se uvijek dobiju stručni i kvalitetni odgovori.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec obrazložio je vijećnicima da se, iz razloga potrebe hitnog donošenja suglasnosti za prijavu na mjeru 7.4, predlaže dopuna Dnevnog reda na način da se iza 10. točke dodaju četiri nove točke koje glase:

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću,
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju izgradnja i opremanje centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu,
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene,
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta).

 

Na predloženu dopunu nije bilo primjedbi te je Dnevni red zajedno sa dopunom jednoglasno prihvaćen.

 

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je uvodnu riječ izrađivačici plana Vesni Makovec, direktorici tvrtke URBIA d.o.o. Ona je obrazložila kako plan postoji već 12 godina, ali je teško primjenjiv u praksi te da su propisi koji definiraju komasaciju neprovedivi. Uz podršku vlasnika zemljišta napravljen je drugačiji koncept. Sada se zove urbanistički plan te se izradio na način da odgovara vlasnicima, tj. dobiveno je 25% više parcela i troškovi su smanjeni za 11% po cjelini.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Ad.2.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici primili detaljno Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine sa obrazloženjem. Ravnateljica Dječjeg vrtića na žalost nije mogla prisustvovati sjednici, ali iz priloženih dokumenata vidi se sve važno.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
 2. Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke o obračunu Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu sa opširnim obrazloženjem iz kojeg se vidi gdje su bila povećanja, a gdje smanjenja.

Vijećnik Ivan Marciuš osvrnuo se na obračun proračuna. Iznio je mišljenje kako su prošle godine krenule investicije, ali trebalo je pripremiti proračun i omogućiti realizaciju planiranoga te je zahvalio službenicima Općine koji su to omogućili. Smatra da je proračun jedan od važnijih akata te da treba puno truda kako bi se prikupio novac, a puno čimbenika prilikom toga ne može se predvidjeti. Kako se ne radi o velikom proračunu potrebno je dobro razmišljati kako će se rasporediti i poslovati. Još jednom je zahvalio na dosadašnjem kvalitetnom planiranju i realizaciji te se nada kako će se i dalje nastaviti na taj način.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je u Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu definirano na gradnju kojih objekata i komunalne infrastrukture su se potrošila sredstva.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je u Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće detaljno opisan utrošak proračunskih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće,
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini opširno. Iz navedenoga je jasno da postoji problem kod selektiranja otpada, a zbog toga postoji i mogućnost plaćanja kazni. U Izvješću je obrađen cijeli historijat zbrinjavanja otpada te se iz njega jasno može utvrditi trenutno stanje.

Vijećnik Ivan Marciuš dodao je kako je u Listu Međimurje čitao da se u naselju Parag opet odvozi otpad, ali da je dugovanje stanovnika već naraslo na iznos preko 40.000,00 kn. Smatra da će Općina Nedelišće opet imati velike probleme. Smatra kako bi trebalo mijenjati zakon kako bi stanovnici počeli izvršavati svoje obaveze.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako, unatoč svim aktivnostima koje su se poduzimale, pomaka nije bilo. Proteklih godina gomilali su se dugovi te je GKP ČAKOM prestao odvoziti otpad iz naselja. Hrpe otpada u naselju predstavljale su veliki problem i teret za Općinu Nedelišće, ali sad kad su sanirane odvoz otpada u naselju trebao bi početi funkcionirati. Pokrenula se inicijativa da se odvoz otpada plaća iz socijalnih pomoći koje primaju stanovnici, ali to nije dopušteno. Kako će biti dalje, još se ne zna, ali pozitivni pomaci postoje.

Vijećnik Radovan Balog, koji je stanovnik Paraga, nadovezao se na raspravu i dodao je kako su, zajedno sa predsjednikom VMO Parag, utvrdili da se taj dug odnosi na stanovnike Paraga koji ne primaju socijalnu pomoć, a oni koji primaju socijalnu pomoć redovno izvršavaju svoje obaveze. Iznosi su tako veliki jer su neki stanovnici dobili račune i po 1.300,00 kn koji se odnose na dug iz dugogodišnjeg proteklog razdoblja. VMO Parag surađivati će sa GKP ČAKOM na način da svaka tri mjeseca traže izvješća o dugovanju kako bi mogli razgovarati sa dužnicima i probati utjecati da plate svoja dugovanja. Bitnim smatra i uključenje komunalnog redara. Iznio je primjedbu da komunalni redar nije dovoljno prisutan u naselju te da se ne odaziva na pozive VMO Parag, a trebao bi kazniti mještane koji se ne pridržavaju komunalnog reda.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini,
 2. Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine opširno i vidi se da se dosta radilo. Postavio je pitanje načelniku da li želi dodatno obrazložiti Izvješće.

Načelnik Darko Dania dodatno je obrazložio kako je u ovome trenutku na sustav odvodnje priključeno novih 6 naselja, a nakon 01.04. priključiti će se i Pušćine i G. Kuršanec. Prva faza izgradnje Gospodarske zone Goričica dovršena je i uskoro će krenuti radovi na izgradnji trafostanice, vodoopskrbe, odvodnje, struje i prometnica. Što se tiče odvoza otpada u naselju Parag, obavijestio je prisutne da će se u naselju Parag, u suradnji s GKP ČAKOM, održati radionice o zbrinjavanju otpada, ali i da je krajem 2016. godine, uz pomoć VMO Parag, naplaćen znatan iznos dugovanja.

Vijećnik Ivan Marciuš smatra kako je u Izvješću dobro opisano sve što se radilo. Smatra kako je potrebno da se vijeća mjesnih odbora angažiraju kako bi se što više građana dobrovoljno priključilo na sustav odvodnje. Ako je potrebno, one koji se ne priključe, trebalo bi i kazniti.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako bi kod priključenja na sustav odvodnje trebalo voditi računa i o socijalnim kategorijama uključenjem u Socijalni program Općine.

Vijećnik Josip Debelec smatra kako je Izvješće sažeto te da se većina već mogla iščitati iz materijala prethodnih točaka Dnevnoga reda. Smatra kako je za izvršenje svega navedenog trebala i pomoć cijelog tima, pogotovo u komunalnom dijelu. Nije se sve moglo prezentirati, ali treba reći da je aktivnost u cijelome mandatu bila velika.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine,
 2. Polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su sredstva u Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu identična predviđenima u Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te se samo potvrđuju.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.

Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su, kao i kod prethodne točke, sredstva u Programu javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu, već predviđena u Proračunu za 2017. godinu, te da se samo potvrđuju.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je iznos predviđen za političke stranke na razini prošlogodišnjeg. Za vijećnike je predviđen iznos od 1.000,00 kn, a za podzastupljeni spol još dodatnih 100,00 kn. Sredstva su osigurana u Proračunu za 2017. godinu.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za i 1 protiv)

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini,
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako se navedenom Odlukom daje suglasnost kojom će se omogućiti prijava na natječaj po mjeri 7.4. Prilog Odluci je opis programa koji je opširan te se nije prilagao uz Odluku, ali je vijećnicima omogućeno da izvrše uvid u njega. Kako se očekuje da bi natječaj mogao biti raspisan svakog trenutka predlaže se donošenje Odluke kako se ne bi morala sazivati sjednica Općinskog vijeća po hitnom postupku.

Vijećnik Josip Debelec postavio je pitanje kakva je situacija sa prometnicom u Čakovečkoj ulici u Pušćinama. Smatra da bi se i ona trebala uključiti u program. Barem da se proba riješiti jedna strana jer je situacija kritična.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je za prijavu na natječaj potrebno imati građevinsku dozvolu. Za Čakovečku ulicu u Pušćinama prošle je godine izrađena projektna dokumentacija, a ove godine će se zatražiti građevinska dozvola. Tek nakon toga moći će se prijaviti na raspisane natječaje.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju izgradnja i opremanje centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako bi, u svrhu prijave na natječaje raspisane po mjeri 7.4., i Udruzi za autizam Pogled trebalo dati suglasnost Općinskog vijeća Općine Nedelišće. Navedenim bi se dala suglasnost za prijavu izgradnje i opremanja centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju izgradnja i opremanje centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju izgradnja i opremanje centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako je, kao i kod dvije prethodne točke, nužno izdati suglasnost kako bi se projekt uopće mogao prijaviti na raspisane natječaje po mjeri 7.4. Navedenom bi se dala suglasnost za prijavu reknstrukcije građevine javne i društvene namjene u Pušćinama od strane DVD Pušćine. Time se Općina Nedelišće ne obvezuje financijski, a prostore će koristiti udruge žena, sportaši, civilna zaštita i sl.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta)

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako je ovaj prijedlog Odluke zadnja točka Dnevnoga reda te se također odnosi na davanje suglasnosti za prijavu na natječaj po mjeri 7.4. Suglasnost se daje DVD Nedelišće za rekonstrukciju (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta).

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta),
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta) prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima te ih je obavijestio da im je na klupama pripremljen poziv na sastanak na temu akcije „Više cvijeća - manje smeća“ 2017. godine te tribinu na temu uklanjanja azbestnih pokrova krovova koje će se održati 23.03.2017. godine u 18,00 sati na MESAP-u.

Obavijestio ih je kako će se zadnja sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće u ovome mandatu održati 13.04.2017. godine, a lokacija sjednice naknadno će se odrediti o čemu će vijećnici biti pravovremeno obaviješteni.

Načelnik Darko Dania prisutne je pozvao na nogometnu utakmicu između U21 reprezentacija Hrvatske i Slovenije koja će se odigrati u četvrtak, 23.03.2017. godine, u 15,30 sati na stadionu SRP Trate u Nedelišću.

KLASA:021-05/1601/15

URBROJ:2109/12-02-16-2

Nedelišće, 24.11.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 24. studenog 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
 4. Donošenje Odluke o izboru članova savjeta mladih Općine Nedelišće,
 5. Donošenje Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Stjepan Novak, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Nada Žerjav (prisutna od 18,30 sati, rasprava 1. točke Dnevnog reda), Marjan Novak, Darinka Pergar.

ODSUTNI: Igor Camplin, Dragan Feher

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, zamjenica načelnika Ivanka Novak, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Katarina Dubovečak, Vlasta Vugrinec, Izak Vrtarić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

 

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 26. i 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnike sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te su isti usvojeni jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge te je uvodno predao riječ načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te ih je obavijestio da na klupama imaju pripremljenu čitavu kronologiju poduzetih radnji oko ispravljanja nedostataka na SRP Trate koje su uočene ubrzo nakon stupanja načelnika na dužnost. Nakon što su uočeni nedostaci obaviješten je izvođač od kojeg je zatražena sanacija no on se oglušio. Prilikom visokih voda vidjelo se pravo, još ozbiljnije, stanje te je od izvođača opet zatraženo da pristupi sanaciji na što se opet oglušio. Općina Nedelišće angažirala je odvjetničko društvo i vještaka građevinske struke koji je utvrdio da postoji još više nedostataka. Kako je izvođač prilikom gradnje imao policu osiguranja, prema osiguravajućem društvu Triglav podnesen je zahtjev za isplatu odštete no dogovor nije postignut. Pregovorima nisu postignuti nikakvi rezultati i Općina Nedelišće bila je primorana tužiti izvođača, nadzor, projektanta i osiguravajuće društvo kako bi se utvrdila odgovornost za nedostatke. Kako je postupak u tijeku nije u mogućnosti davati detaljnije informacije, a o svim poduzetim radnjama biti će obaviješteni.
 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec smatra kako je kronologija trebala vijećnicima biti dostavljena sa materijalima za sjednicu vijeća kako bi je mogli proučiti. Postavila je pitanje što je radio nadzorni inženjer ako beton nije vodonepropustan. Svi bježe od odgovornosti, a radi se o velikim novcima.
 • Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio joj je kako je vijećnicima dana samo informacija te da nije predviđena rasprava iz razloga jer je u tijeku sudski postupak.
 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te ih je obavijestio o predavanju kojem je prisustvovao, a koje je održano u organizaciji društva Međimurski potrošač, 24. studenog u Selnici, na kojem su bili prisutni predstavnici HAKOM-a te predsjednik Udruge potrošača grada Rijeke. Najviše je bilo govora o telefonu i internetu, a ukoliko građani imaju problema s navedenima neka se obrate predsjedniku društva Međimurski potrošač gospodinu Polišanskom ili direktno u HAKOM.
 • Postavio je pitanje načelniku, s obzirom na nedavnu nesreću u Nedelišću na križanju kod trgovine METSS prema Pušćinama i Gornjem Hrašćanu, da li se navedena prometnica planira urediti novom regulacijom jer se pokazalo da je to jedna od kritičnih točaka.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je nakon spomenute prometne nesreće održan sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta i Ministarstva unutarnjih poslova koji su obećali da će pronaći novo rješenje. Kuća koja se nalazi na križanju, a bitna je za buduće uređenje, nije na prodaju no ona će se srušiti i vlasnik će graditi novi objekt koji će biti uvučen 4 metra od prometnice. Uz navedeno urediti će se i križanja kod semafora i groblja u Nedelišću te u Pušćinama kod Školske ulice. 
 • Za južnu zaobilaznicu će se u prosincu održati javno izlaganje te su predradnje za izgradnju u tijeku.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je da se u Dnevnom redu zamijeni redoslijed između 4. i 5. točke kako bi se lakše organiziralo tajno glasovanje za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće. Na predložene izmjene nije bilo primjedbi te je Dnevni red zajedno sa izmjenama jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je nacrt Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu dostavljen vijećnicima na razmatranje i tzv. prvo čitanje. Na ovoj sjednici neće se glasati o njemu već je pozvao sve prisutne da dostave svoje prijedloge i primjedbe do 10. prosinca.

Načelnik Darko Dania također je pozvao prisutne da daju svoje prijedloge i primjedbe. Proračun je baziran na projektima koje je Općina Nedelišće prijavila ili planira prijaviti po raspisanim natječajima. Prijavljena su, među ostalim, dva doma kulture po natječaju Ministarstva kulture, Dječji vrtić Zvončić Nedelišće po natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a čekamo mjeru 7.4. Također, značajna stavka u proračunu odnosi se na drugu fazu izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica u kojoj su prodana dva zemljišta, a vlasnik planira početi proizvodnju do kraja 2017. godine. U prvoj fazi graditi će proizvodnu halu površine 8.000 m2, a u drugoj fazi do 12.000 m2. Bavi se proizvodnjom dijelova za bankomate, a zadnjih par godina ima veliki rast prihoda. U planu mu je zapošljavanje 50 novih radnika. Postoji više zainteresiranih za zemljišta te je iz tog razloga natječaj za prodaju koncipiran na način da je otvoren do prodaje svih zemljišta.

Uz navedeno, u 2017. godini, polagati će se fini asfalt u Gornjem Kuršancu i Pušćinama i urediti se će hortikultura groblja u Nedelišću

Prihodi se predviđaju na razini ovogodišnjih. Ministar financija obećao je da će u 6. mjesecu 2017. godine napraviti poravnanje ukoliko jedinice lokalne samouprave izgube sredstva zbog porezne reforme. Ove godine pri planiranju proračuna nije bilo smjernica Vlade RH kao do sada.

Vijećnik Marjan Novak pozdravio je sve prisutne. Izjavio je kako će Hrvatska demokratska zajednica dostaviti svoja razmišljanje gdje bi trebalo izvršiti korekcije. Postavio je pitanje u vezi prihodovne strane, a odnosi se na naknadu za korištenje vodocrpilišta koja je po njegovom mišljenju suviše niska kad se uzme u obzir činjenica da vodocrpilišta za sobom povlače niz ograničenja. Istaknuo je važnost vodocrpilišta koja je znatno veća od uprihodovanih sredstava te je postavio pitanje da li se može što učiniti kako bi se stanje korigiralo.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio mu je da je trenutna situacija uređena propisima koji se donose na višoj razini te na to nemamo utjecaj, ali da Općina Nedelišće ima i prihode s osnove posebne naknade zaštitu vodocrpilišta u iznosu od 0,50 kn po m3 utrošene vode, a godišnje to iznosi cca 1,7 milijuna kuna. Općina Nedelišće putem te naknade plaća učešće u sufinanciranju projekta Aglomeracije Čakovec koje iznosi cca 7,4 milijuna kuna. Tu naknadu, od jedinica lokalne samouprave, prima jedino Općina Nedelišće i to je opravdano ograničenjima koja postoje zbog vodocrpilišta.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec postavio mu je pitanje da li se plaća godišnja koncesija za crpljenje vode na području Općine Nedelišće.

Odgovorio mu je kako su se za crpljenje dobivala minorna sredstva. Pokušalo se korigirati taj iznos no na državnoj razini vlasti nije bilo razumijevanja. Upravo suprotno, koncesijska naknada ukinuta je unazad par godina.

Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje na što se odnosi stavka otkup zemljišta za dom za starije osobe u Nedelišću te stavka za vođenje investicije pri gradnji kanalizacije.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio mu je da se otkup zemljišta za dom za starije osobe u Nedelišću odnosi na jednu malu parcelu koju vlasnik nije htio prodati prilikom formiranja čestice za gradnju doma. Potencijalni investitor postavio je pitanje da li je moguće otkupiti i tu malu parcelu veličine oko 644 m2 ili 179 čhv-a. Pregovori s vlasnikom su počeli te se u proračunu moraju osigurati sredstva u slučaju da se postigne dogovor.

Što se tiče naknade za vođenje investicije pri gradnji kanalizacije, ona se plaća sukladno odluci Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Za sve investicije Međimurske vode d.o.o. naplaćuju iznos od 5% vrijednosti ukupne investicije, a što opravdavaju potrebom namirenja većeg troška zaposlenih. Općina Nedelišće uspjela je ispregovarati da se naknada za vođenje investicije pri gradnji kanalizacije u Aglomeraciji Čakovec naplaćuje u iznosu od 2% vrijednosti investicije koja se obračunava temeljem ispostavljenih situacija. Ti troškovi nisu priznati u projektu. Troškovi vođenja investicije za Općinu Nedelišće iznose cca 1,5 milijuna kuna, a do sada je isplaćeno cca 1 milijun kuna.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec smatra da nije u redu da se Međimurske vode d.o.o. prijave na natječaj, dobiju posao i sredstva i onda još obračunavaju naknadu za vođenje investicije u iznosu od 5%.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio joj je da Međimurske vode d.o.o. samo vode investiciju, iz tog razloga se temeljem situacija izdaju fakture za vođenje investicije jedinicama lokalne samouprave kako bi se pokrili troškovi.

Vijećnica Nataša Vrček tražila je pojašnjenje oko stavke pororačuna na rashodovnoj strani, a koja se odnosi na izradu sjenice kod kovačnice u Gornjem Hrašćanu u iznosu od 371.000,00 kn.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako se navedena stavka odnosi na cjelokupnu rekonstrukciju kovačnice koja je prijavljena po projektu Interreg programu Hrvatska-Mađarska, a po kojemu se može dobiti 85% nepovratnih sredstava.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Općinsko vijeće prethodno donijelo odluku kojom se ustrojava jedinstveni upravni odjel, temeljem koje je načelnik donio pravilnik o unutarnjem ustroju, a sada predstoji donošenje odluke kojom će se urediti koeficijenti za obračun plaća sukladno novoj sistematizaciji radnih mjesta.

Načelnik Darko Dania dodao je da nema značajnijih promjena u koeficijentima te da je nužno utvrditi koeficijent za pročelnika jedinstvenog upravnog odjela. Dao je informaciju da je Ministarstvo uprave zatražilo od svih jedinica lokalne samouprave podatke o udjelu plaća u izvornim prihodima i Općina Nedelišće je na 11%. Sukladno trenutno važećim propisima dopušteno je 20%, a najave su da će se to spustiti na 15% no Općina Nedelišće je i ispod te granice.

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u Odluci koeficijent čistačice koji iznosi 1,05 korigira na 1,10, a s čime su se složili vijećnici i predlagatelj načelnik Općine Nedelišće.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 2. Odluka o Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio Odluku o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020. te je kao razloge donošenja naveo potrebu uvrštavanja vatrogasnih domova i spremišta kao i Centra za autizam u naselju Črečan zbog mogućnosti prijave na raspisane natječaje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predložio je da se u članku 2. u dijelu tabele gdje se nabrajaju vatrogasni domovi i spremišta dodaju vatrogasni domovi i spremišta u naseljima Macinec i Gornji Kuršanec, s čime su se složili vijećnici i predlagatelj načelnik Općine Nedelišće.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
 2. Odluka o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020. prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 4.

Donošenje Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici primili materijale u kojima su navedeni prijedlozi za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu. Općina Nedelišće samo predlaže osobe koje će naknadno potvrditi i imenovati Skupština Međimurske županije.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Kofjač, u ime Odbora, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio prijedlog Zaključka te je predložio vijećnicima da prihvate Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu,
 2. Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izboru članova savjeta mladih Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je predložio zamjenu redoslijeda dvije zadnje točke dnevnog reda iz razloga jer je za izbor članova Savjeta mladih Općine Nedelišće potrebno tajno glasovanje.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Kofjač, u ime Odbora, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio prijedloge kandidatura te je podnio izvješće koje je dostavljeno svim vijećnicima na razmatranje prije glasovanja.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec postavila mu je pitanje koji su bili uvjeti za kandidiranje i tko su te osobe koje su predložene za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće. Smatra da ne može glasati za njih ukoliko nema podatke o njima te da je bilo potrebno detaljnije obrazložiti kandidature.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Kofjač odgovorio joj je da je poziv bio objavljen u Listu Međimurje i na internet stranici Općine Nedelišće. Iz teksta natječaja pročitao je uvjete za kandidiranje i upoznao prisutne sa njima. Savjet mladih Općine Nedelišće ima 7 članova, a pristiglo je 7 kandidatura te smatra da nema smisla forsirati mlade ako ne postoji interes sa njihove strane.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako su kandidature podnijeli vrijedni mladi ljudi koji su se istaknuli svojim dosadašnjim radom te je ponovio kako je poziv bio objavljen u Listu Međimurje i na internet stranici Općine Nedelišće, ali veći interes nije postojao.

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 02. studenog 2016. godine, nakon provedenog Javnog poziva, sastavio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura u kojem su kao važeće prihvaćene slijedeće kandidature:

 1. Ranko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

- zamjenik Vinko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

(Predlagatelj: OO SDP, Forum mladih Nedelišće)

 

 1. Vanesa Čuka, Nedelišće, Ognjena Price 2b

- zamjenik Nikola Đunđuš, Nedelišće, Radnička 18

(Predlagatelj: OO SDP, Forum mladih Nedelišće)

 

 1. Ivana Hajdinjak, Nedelišće, Varaždinska 39

- zamjenica Petra Mesarić, Dunjkovec, Glavna 10

(Predlagatelj: Udruga mažoretkinja Nedelišće)

 

 1. Hrvoje Horvat, Nedelišće, Vladimira Nazora 1c

- zamjenica Martina Tkalčec, Nedelišće, Trg Republike 24

(Predlagatelj: KUU Seljačka sloga Nedelišće)

 

 1. Martina Kofjač, Macinec, Glavna 14

- zamjenica Janja Kopačević, Črečan, Črečan 55a

(Predlagatelj: KUU Seljačka sloga Nedelišće)

 

 1. Danijel Kopačević, Črečan, Črečan 55a

- zamjenica Tina Posedi, Nedelišće, Čakovečka 91

(Predlagatelj: OK Međimurje Centrometal Črečan)

 

 1. Marko Oršuš, Trnovec, Trnovec 101

- zamjenik Josip Balog, Parag, Parag 234

(Predlagatelj: NK Parag)

 

Vijećnicima su podijeljeni glasački listići i pristupilo se tajnom glasovanju. Po završetku glasovanja, utvrđeni su rezultati kako slijedi:

 

 1. Ranko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26 - 11 glasova

- zamjenik Vinko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

(Predlagatelj: OO SDP, Forum mladih Nedelišće)

 

 1. Vanesa Čuka, Nedelišće, Ognjena Price 2b - 12 glasova

- zamjenik Nikola Đunđuš, Nedelišće, Radnička 18

(Predlagatelj: OO SDP, Forum mladih Nedelišće)

 

 1. Ivana Hajdinjak, Nedelišće, Varaždinska 39 - 11 glasova

- zamjenica Petra Mesarić, Dunjkovec, Glavna 10

(Predlagatelj: Udruga mažoretkinja Nedelišće)

 

 1. Hrvoje Horvat, Nedelišće, Vladimira Nazora 1c - 12 glasova

- zamjenica Martina Tkalčec, Nedelišće, Trg Republike 24

(Predlagatelj: KUU Seljačka sloga Nedelišće)

 

 1. Martina Kofjač, Macinec, Glavna 14 - 11 glasova

- zamjenica Janja Kopačević, Črečan, Črečan 55a

(Predlagatelj: KUU Seljačka sloga Nedelišće)

 

 1. Danijel Kopačević, Črečan, Črečan 55a - 11 glasova

- zamjenica Tina Posedi, Nedelišće, Čakovečka 91

(Predlagatelj: OK Međimurje Centrometal Črečan)

 

 1. Marko Oršuš, Trnovec, Trnovec 101 - 12 glasova

- zamjenik Josip Balog, Parag, Parag 234

(Predlagatelj: NK Parag)

 

Temeljem utvrđenih rezultata glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

 1. U Savjet mladih Općine Nedelišće izabiru se:

 

 1. Ranko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

- zamjenik Vinko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

 1. Vanesa Čuka, Nedelišće, Ognjena Price 2b

- zamjenik Nikola Đunđuš, Nedelišće, Radnička 18

 1. Ivana Hajdinjak, Nedelišće, Varaždinska 39

- zamjenica Petra Mesarić, Dunjkovec, Glavna 10

 1. Hrvoje Horvat, Nedelišće, Vladimira Nazora 1c

- zamjenica Martina Tkalčec, Nedelišće, Trg Republike 24

 1. Martina Kofjač, Macinec, Glavna 14

- zamjenica Janja Kopačević, Črečan, Črečan 55a

 1. Danijel Kopačević, Črečan, Črečan 55a

- zamjenica Tina Posedi, Nedelišće, Čakovečka 91

 1. Marko Oršuš, Trnovec, Trnovec 101

- zamjenik Josip Balog, Parag, Parag 234

 

 1. Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih Općine Nedelišće na konstituirajućoj sjednici. 
 2. Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje od tri godine.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji te je sve prisutne obavijestio da će se posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće održati za tri tjedna, tj. 15.12.2016. godine u 18,00 sati.

Vijećnik Stjepan Novak obavijestio je prisutne da je usklađivanje popisa osoba starijih od 75 godina s područja Općine Nedelišće, u svrhu dodjele božićnih bonova, u tijeku te će sve biti odrađeno i podijeljeno na vrijeme.

 

Dovršeno u 19,05 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

KLASA:021-05/16-01/17

URBROJ:2109/12-02-16-2

Nedelišće, 15.12.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 15. prosinca 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 6. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću,
 11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu,
 12. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu,
 13. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2017. godinu,      
 14. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 16. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 17. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Stjepan Novak, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Nada Žerjav, Igor Camplin, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher. 

ODSUTNI: Dijana Posavec.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania (pridružio se nakon zadnje točke dnevnog reda), zamjenik načelnika Željko Kacun, zamjenica načelnika Ivanka Novak, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, zapovjednik CZ Općine Nedelišće Franjo Logožar (tijekom 14. i 15. točke Dnevnog reda), stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Izak Vrtarić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja. Opravdao je izostanak načelnika Darka Danije iz razloga sudjelovanja u protokolu povodom posjeta predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović Općini Nedelišće.

Prisutnima je skrenuo pažnju da su im na klupama pripremljena dva amandmana Hrvatske demokratske zajednice, o kojima će se raspravljati u sklopu točke donošenja Proračuna za 2017. godinu, odgovor Međimurskih voda d.o.o. na pitanje vijećnika Marjana Novaka sa 28. sjednice Općinskog vijeća te pozivnica na Božićni koncert, rokovnik i promotivni materijal Općine Nedelišće i Turističke zajednice Općine Nedelišće.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te se osvrnuo na informacije o stanju stadiona SRP Trate u Nedelišću koje su vijećnici dobili na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. Izjavio je da se, kada čita o situaciji sa stadionom u novinama, osjeća poniženo. Pročitao je da stadion stoji 11.800.000,00 kn. Postavio je pitanje kako načelnik može potpisati četiri aneksa ugovora kojima se povećala cijena izgradnje, a da o tome ne obavijesti Općinsko vijeće. Ukoliko mu se traženi podaci ne mogu dati na sjednici zamolio je pisani odgovor.
 • Predsjednik Općinskog vijeća, u konzultaciji sa stručnim službama Općine, smatra da je odgovor najbolje dati u pisanoj formi kako bi se taženi podaci mogli točno provjeriti.
 •  

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je objasnio kako se u brojčanim iznosima potkrala greška te je potrebno smanjiti iznos na str. 46, konto 3811, koji se odnosi na tekuće donacije u novcu tvrtki Nekretnine Nedelišće d.o.o., sa 95.000,00 kn na 22.000,00 kn te da je konačni iznos 272.000,00 kn, umjesto 345.000,00 kn. Također je potrebno povećati iznos na str. 49, konto 38119, koji se odnosi na ostale tekuće donacije, sa -70.000,00 kn na 3.000,00 kn te da je konačni iznos 138.000,00 kn, umjesto 65.000,00 kn. Na naveden način ne mijenja se iznos cjelokupnog Proračuna Općine Nedelišće samo su se navedene stavke preraspodijelile jer treba smanjiti one koje se nisu realizirale. 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu te je objasnio kako je u tabeli u zadnjem redu stupca koji se odnosi na povećanje/smanjenje računska greška te umjesto 25.000,00 treba stajati 20.000,00 kn. Ostale stavke ne mijenjaju se.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba u sportu za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu te je naveo kako se iznos predviđen za sport povećava za 76.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu već sadržane u 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu te su definirane prema vrstama aktivnosti.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su podaci koji su u prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu također već sadržani u 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici uz prijedlog Odluke o Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekciju za 2018. i 2019. godinu dobili i prijedlog Plana razvojnih programa te, kao pomoćni materijal, Proračun za 2017. godinu koji je razrađen na 6. razini.

Dodao je kako je vijećnik Igor Camplin, u ime Hrvatske demokratske zajednice, podnio dva amandmana. Amandmani su podneseni u roku, ali nisu u skladu sa Zakonom o proračunu kojim je definirano da u njima mora stajati izvor sredstava iz kojih će se osigurati. U dogovoru s načelnikom Općine, kao predlagateljem Odluke, ipak su uvršteni u raspravu i, ukoliko će predlagatelj amandmana inzistirati, glasati će se o njima. Obrazložio je kako se 1. amandman odnosi na osiguranje sredstava za izradu prometne studije održivog oblika prometovanja cestama na području Općine Nedelišće s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti i cestovnog prometa kroz samo mjesto Nedelišće. U Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu trebalo bi osigurati sredstva u iznosu od cca 50.000,00 kn, a trošak izrade cijele studije iznosio bi cca do 200.000,00 kn.

Pozvao je zamjenika predlagatelja Odluke, zamjenika načelnika Željka Kacuna da se izjasni o 1. amandmanu.

Zamjenik načelnika Željko Kacun uvodno je pozdravio sve prisutne te je ukazao da Općina Nedelišće svoje planove izrađuje u suradnji i u skladu sa projektima Hrvatskih cesta i Županijskom upravom za ceste Međimurske županije te da dupliciranje projekata ne bi bilo svrsishodno. Realizacija Južne i Sjeverne obilaznice u planu je do 2020. godine. Dana 14.11. Hrvatske ceste sklopile su ugovor o dodjeli sredstava za 10. projekata, a 12.12. održana je prezentacija na MESAP-u na temu projekta Južne obilaznice. Zahvalio je Hrvatskim cestama i Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije na do sad realiziranim projektima. U ime predlagatelja ne prihvaća 1. amandman te je predložio prisutnim vijećnicima da ga također ne podrže.

Predlagatelj amandmana vijećnik Igor Camplin zahvalio mu je na odgovoru te je obrazložio da predloženi amandman ima širi aspekt, a ne odnosi se samo na obilaznicu Nedelišća već je to studija cijele prometne infrastrukture koja će biti podloga za daljnje radove.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uključio se u raspravu te je izjavio kako je inicijativa dobrodošla, ali potrebno je pričekati realizaciju Južne obilaznice kako bi se vidio njezin utjecaj na sigurnost u prometu i točnije sagledati situacija. Dodao je da je, kad se govori o državnoj cesti, već velik dio problema riješen. Prije uz prometnicu na državnoj cesti D3 Nedelišće-Varaždin nije bilo ni biciklističkih staza, a rekonstrukcijom ceste one su izvedene sa obje strane. Već ranije izvedenim pješačkim stazama uz ograde okućnica znatno se poboljšala sigurnost u prometu.

Pročelnica UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković dodala je da za sve prometnice u Općini Nedelišće postoje projekti prometa po uvjetima Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste Međimurske županije te je sva signalizacija, i vertikalna i horizontalna, izvedena u skladu s tim projektima.

Vijećnik Silvije Bacinger pozdravlja inicijativu za povećanje sigurnosti u prometu predloženu amandmanom no žao mu je što je amandman podnesen tako kasno i što su ga tako kasno vidjeli. Slaže se s vijećnikom Igorom Camplinom da smo svjedoci nesigurnosti u prometu. Rokovi se pomiču, dugo se čekalo da se naprave postojeće studije. Svaki dan može spasiti nečiji život pa makar to bilo na način da se rade paralelne studije. Iz tog razloga poziva vijećnike da glasaju za amandman.

Vijećnik Josip Debelec smatra da je dobro da se podnio amandman koji je upozorio na prometnu problematiku te će možda doprinijeti što bržem rješenju. Iako pozdravlja podnošenje amandmana, smatra kako je navedena problematika prvenstveno u nadležnosti Hrvatskih cesta te da neće biti svrsishodno da se Općina Nedelišće izdvaja sa svojim načinom rješavanja već je potrebno vršiti pritisak da nadležne službe izvrše što im je dužnost. Iz navedenog razloga je protiv izmjena Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu predloženih amandmanom.

Kako predlagatelj Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu nije prihvatio 1. amandman pristupilo se glasovanju.

Za 1. amandman izjasnilo se 5 vijećnika sa ZA te je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec konstatirao da 1. amandman nije dobio potreban broj glasova i nije prihvaćen.

 

 1. amandman, također podnesen od strane vijećnika Igora Camplina u ime Hrvatske demokratske zajednice, odnosi se na osiguranje inicijalnih sredstava za start poduzetničkog centra Općine Nedelišće.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je predlagatelja amandmana da ga, ukoliko to smatra potrebnim, još dodatno obrazloži.

Vijećnik Igor Camplin dodatno je obrazložio kako ga je na podnošenje amandmana potaknula trenutna situacija. Raspisani natječaji za poduzetnike komplicirani su i predstavljaju preveliko opterećenje za poduzetnike. Potrebno im je osigurati podršku čime bi se dokazalo da Općina Nedelišće razumije potrebe poduzetnika. Naveo je primjer poduzetnika koji je imao trošak od cca 35.000,00 kn samo da se razmatra njegov projekt.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je zamjenika predlagatelja Odluke, zamjenika načelnika Željka Kacuna da se izjasni o 2. amandmanu.

Zamjenik načelnika Željko Kacun izjavio je kako na tržištu već postoje pružatelji usluga podrške poduzetnicima, a na području Općine Nedelišće djeluje Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi koja pruža stalnu i kvalitetnu podršku poduzetnicima te ih sve poziva da se u vezi bilo kakve potrebe za pomoći obrate njima. U ime predlagatelja ne prihvaća 2. amandman te je predložio prisutnim vijećnicima da ga također ne podrže.

Kako predlagatelj Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu nije prihvatio 2. amandman pristupilo se glasovanju.

Za 2. amandman izjasnilo se 5 vijećnika sa ZA te je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec konstatirao da 2. amandman nije dobio potreban broj glasova i nije prihvaćen.

Nakon glasovanja o amandmanima predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec otvorio je raspravu o prijedlogu Odluke o o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu te je vijećnike pozvao na raspravu.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 za i 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Proračun Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 2. Proračun Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se odluka o izvršavanju proračuna donosi uz sam proračun. Radi se o odluci tehničke naravi kojom se regulira način raspolaganja proračunskim sredstvima.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 8.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da su podaci iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu već sadržani u Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu, ali su u samom Programu detaljnije definirani i pojašnjeni.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 9.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da su podaci iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu sadržani u Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu, ali su, kao i kod prethodne točke, detaljnije definirani i pojašnjeni.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se radi o Odluci kojom se sa nekretnine u vlasništvu Općine Nedelišće, koja se nalazi u Nedelišću u ulici Matije Gupca, skida status javnog dobra zbog trajnog prestanka potrebe korištenja nekretnine kao ceste. 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću,
 2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 11.

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se navedenom Odlukom skida status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu u svrhu izgradnje zapadnog obodnog kanala naselja Pretetinec. Nekretnine su u vlasništvu Općine Nedelišće, a u naravi su dijelovi puteva, cesta i livada preko kojih će prolaziti kanal.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu,
 2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 12.

Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se Odluka o darovanju nekretnina u Pretetincu nastavlja na prethodnu odluku kojom se skinuo status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu. Obje odluke potrebno je donijeti u svrhu izgradnje zapadnog obodnog kanala u Pretetincu. Kako je Općina Nedelišće, kao vlasnik pojedinih nekretnina preko kojih prolazi planirani kanal, dužna participirati u izgradnji, a i zbog velikog interesa da se izgradnja što prije realizira potrebno je donijeti predloženu Odluku.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju Josip Debelec, u ime Komisije, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o darovanju nekretnina u Pretetincu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o darovanju nekretnina u Pretetincu,
 2. Odluka o darovanju nekretnina u Pretetincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu u okvirima Socijalnog programa za 2016. godinu.

Predsjednik Socijalnog vijeća Stjepan Novak, u ime Vijeća, predložio je vijećnicima da prihvate Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 14.

Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je uvodnu riječ zapovjedniku Civilne zaštite Općine Nedelišće Franji Logožaru koji je prisutne obavijestio da u 2016. godini nije bilo većih nesreća i katastrofa. Novi Zakon o sustavu civilne zaštite stupio je na snagu u vrlo lošim uvjetima te je njegova primjena otežana. Kao važnije odredbe novog zakona naveo je primjenu volontiranja prilikom popunjavanja postrojbi te smatra kako će to izazvati velike probleme.

Općina Nedelišće ima važeću Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja, ali će u narednim mjesecima, po donošenju novih podzakonskih propisa, trebati pristupiti izradi novih.

Od važnijih aktivnosti tijekom 2016. godine istaknuo je donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće, donošenje nove Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Nedelišće te održavanje koordinativnog sastanka sa pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 15.

Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je uvodnu riječ zapovjedniku Civilne zaštite Općine Nedelišće Franji Logožaru koji je nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda dalje obrazložio kako je u 2017. godini predviđen niz aktivnosti. Kao važnije istaknuo je ustrojavanje nove postrojbe civilne zaštite koja će biti sastavljena od volontera s kojima će se trebati potpisati ugovori. Općina Nedelišće pokušati će izbjeći osnivanje postrojbe iz razloga što DVD-i dobro pokrivaju potrebe i odlično su ustrojeni. Održati će se sastanak sa novoimenovanim Stožerom civilne zaštite Općine Nedelišće. Na svakih 300 građana trebati će se imenovati jedan povjerenik i njegov zamjenik. Kod imenovanja će biti potrebna suradnja Vijeća mjesnih odbora koji će predlagati kompetentne osobe, a pozvao je i vijećnike da i sami predlože odgovarajuće osobe, ukoliko ih znaju.

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio mu je na dolasku i na tome što je podijelio iskustvo sa vijećnicima.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 16.

Donošenje Odluke o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako Općina Nedelišće ima važeći Plan zaštite od požara koji je potrebno najmanje jednom godišnje uskladiti s novonastalim uvjetima. U ovom slučaju radi se o promjeni upravljačke strukture u Vatrogasnoj zajednici Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 2. Odluka o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 17.

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su jedinice lokalne samouprave, temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke ekspolozije, u obvezi donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

Provedbeni plan sadrži organizacijske, tehničke, urbanističke, organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na dobrom odazivu i suradnji u ovoj godini. Kako je ovo bila zadnja sjednica ove godine i zadnje donošenje proračuna od strane ovog saziva smatra kako je tijekom cijelog mandata postojalo zajedništvo, radilo se korektno i u korist javnog interesa. Poželio je da tako i ostane. Prisutnima je poželio čestit Božić i sretnu novu godinu.

 

Vijećnik Marjan Novak, u ime Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Nedelišće također je prisutnima zahvalio na dobroj suradnju i zaželio je da tako traje sve do kraja mandata. Prisutnima je zaželio čestit Božić i Sretnu novu godinu.

 

Vijećnik Hrvoje Kolman, u ime Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Nedelišće, prisutnima je poželio čestit Božić i mirnu i uspješnu novu godinu.

 

Vijećnik Vitomir Kirić, u ime Podružnice Hrvatske narodne stranke Nedelišće, svima je poželio sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu novu godinu. Smatra kako je Općina Nedelišće tolerantna sredina. Nesuglasice dolaze, ali se i rješavaju. Nada se da će tako ostati i dalje.

 

Marjan Marciuš, u ime Općinskog odbora Hrvatske stranke umirovljenika Nedelišće, svima je poželio sretan Božić i uspješnu novu godinu.

 

Vijećnica Nataša Vrček, u ime Nezavisne liste Dijane Posavec, pridružila se čestitikama i svima je poželjela čestit Božić i sretnu novu godinu.

 

Načelnik Darko Dania obavijestio je prisutne da ima prenosi pozdrave predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović sa kojom se susreo u NGC ATON u Nedelišću. Ispričao se što nije bio prisutan na sjednici Općinskog vijeća te se zahvalio na suradnji. Svima je poželio čestit i miran Božić i sretnu novu godinu.

 

Zamjenica načelnika Ivanka Novak, u ime Turističke zajednice Općine Nedelišće i Pjevačkog zbora Josip Vrhovski Nedelišće, svima je poželjela sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu. Sve prisutne je pozvala na Božićni koncert u Nedelišću koji će se održati 18.12. te na priču o Božiću koja se tradicionalno održava kod bivšeg NM kluba 21., 22. i 23.12.

 

Dovršeno u 19,25 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

KLASA:021-05/16-01/11

URBROJ:2109/12-02-16-2

Nedelišće, 22.09.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 22. rujna 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća,
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2015/16. godinu,
 4. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Stjepan Novak, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Igor Camplin, Nada Žerjav, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

 

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, ravanteljica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće Danica Korunek, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Izak Vrtarić, Viktorija Debelec.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće Danicu Korunek, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

Vijećnicima Hrvatske demokratske zajednice čestitao je na rezultatima ostvarenima na parlamentarnim izborima i poželio im uspjeh u sastavljanju Vlade.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge te je uvodno predao riječ načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je također čestitao vijećnicima Hrvatske demokratske zajednice na rezultatima ostvarenima na parlamentarnim izborima. U projektu Aglomeracija Čakovec započeo je postupak tehničkog pregleda odvodnog sustava u Trnovcu, a dan nakon ove sjednice započeti će i u Macincu. Asfaltiranje prometnica nakon izgradnje sustava odvodnje započelo je u svim naseljima.U tijeku su radovi na održavanju domova u Pretetincu i Macincu. 
 • U organizaciji Osnovne škole Nedelišće započeti će provedba programa produženog boravka u područnim školama u Dunjkovcu i Pušćinama. Općina Nedelišće će sufinancirati 50% ekonomske cijene po učeniku, a što iznosi 350,00 kn.
 • Na groblju u Nedelišću u tijeku je postavljanje kompletnog prednjeg dijela ograde.
 • Prisutne je izvjestio da su radovi na izgradnji infrastrukture (prometnice, vodoopskrba i odvodnja) u Gospodarskoj zoni Goričica, u vrijednosti od oko 5 milijuna kuna, počeli prije mjesec dana. Do 26.11.2016. prva faza radova mora biti dovršena. Interes za zemljišta postoji, a zainteresirani investitori već su bili i u posjeti.
 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je iznio svoje mišljenje o poslovanju tvrtke Međimurje plin d.o.o.. Navodi kako je tvrtka dobro stojeća te se u medijima govorilo da postoje zainteresirani kupci. Prošle godine poslovali su dobro pa je i Općina Nedelišće dobila dividendu u iznosu od 465.000,00 kn. Smeta ga činjenica da se govorilo o tome da će plin od 01.04. pojeftiniti, ali on to nije primijetio. Postavio je načelniku pitanje da li je tvrtka na prodaju ili nije, s obzirom da su neki načelnici i gradonačelnici za prodaju, a neki nisu. Ujedno je upozorio da je potrebno voditi računa da se ne dogodi situacija kao sa Vajdom.
 • Iznio je i opasku koja se tiče linija po sredinama prometnica. Kako se približava jesen, a ona sa sobom donosi i guste magle, smatra kako bi trebalo kontaktirati Županijsku upravu za ceste Međimurske županije i zatražiti da se što prije povuku linije po prometnicama na kojima ih nema.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da tvrtka Međimurje plin d.o.o. trenutno nije na prodaju, a odluku o prodaji bi trebala donijeti predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, a ne načelnici i gradonačelnici. Izjave o tome da nije za prodaju tvrke koje je dao medijima su njegovo osobno mišljenje, a što misle drugi načelnici i gradonačelnici ne može komentirati. 
 • Što se tiče linija po prometnicama već je dogovoreno sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije da se povuku linije po svim cestama u njihovoj nadelžnosti nakon dovršetka asfaltiranja.
 • Vijećnica Nada Žerjav pozdravila je sve prisutne te je iznijela svoju primjedbu da su prevelike razlike između širine asfaltiranja prometnica u pojedinim naseljima, konkretno između Macinca i Črečana. U Črečanu su neke ulice vrlo uske, dok su u Macincu proširene. Smatra da su se i prometnice u Črečanu mogle proširiti, ali se štedilo.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da su se sve prometnice širine do 3 metra rekonstruirale od strane izvođača u sklopu projekta Aglomeracija Čakovec, a takav je slučaj sa prometnicama u Črečanu o kojima se govori. Prometnice koje su šire od 3 metra, kao što je bio slučaj u Macincu, proširile su se do 5 metara. Općina Nedelišće izradila je projekt u kojem je izvršena prethodna analiza svih prometnica te je moguć uvid u isti.
 •  
 • Vijećnik Marjan Novak pozdravio je sve prisutne i nadovezao se na raspravu o poslovanju i mogućnosti prodaje tvrtke Međimurje plin d.o.o.. Smatra da kada javno poduzeće objavi veliku dobit to znači da cijena proizvoda i nabavna cijena nisu dobro balansirani. Dodao je da su cijene energenata povećane za vrijeme bivšeg ministra Linića u svrhu realizacije zahvata na infrastrukturi, no zahvati nisu izvedeni, a cijene su ostale na istoj razini. Iz tog razloga javljaju se sitacije da javna poduzeća ostvaruju veliku dobit. Primjer je i HEP.  
 •  
 • Mišljenja je da trenutno ne bi trebali biti zainteresirani za prodaju, ali Europska unija traži da proizvođači konkuriraju. Trebalo bi provesti akciju da se normaliziraju nabavne i potrošačke cijene jer je trenutna cijena energenata nerealna. Treba logika realnih cijena jer ovakav odnos od strane javnih poduzeća nije korektan iako ona po svojoj ingerenciji nisu odgovorna za situaciju.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec riječ je dao predsjedniku Mandatne komisije Josipu Debelcu koji je vijećnicima obrazložio kako je odredbama članka 79. stavka 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima propisano da član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.

Kako je Štefanija Kovač svoj mandat članice Općinskog vijeća Općine Nedelišće stavila u mirovanje zbog osobnih razloga s danom 12.09.2016. godine, Koalicija Socijaldemokratske partije - SDP, Hrvatske stranke umirovljenika - HSU, Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati - HNS, sukladno odredbama Zakona i međustranačkog sporazuma odredila je zamjenika članice - Stjepana Novaka i o tome obavijestila predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće i Upravni odjel za financije, pravne i opće poslove Općine Nedelišće.

Naime, člankom 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima, propisano je: „Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice.“

Iste odredbe propisane su i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst).

Slijedom svega iznesenog, predložio je Općinskom vijeću Općine Nedelišće da donese Odluku o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Utvrđuje se da, s danom 12.09.2016. godine, zbog podnošenja zahtjeva za mirovanjem iz osobnih razloga, počinje mirovanje mandata članici Općinskog vijeća Štefaniji Kovač, Gornji Kuršanec, Ulica bana Jelačića 35, te da s tim danom dužnost člana Općinskog vijeća počinje obnašati zamjenik Stjepan Novak, Nedelišće, Josipa Štolcera Slavenskog 22.
 2. Odluka o o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon donošenja Odluke vijećnik Stjepan Novak položio je prisegu na način da je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pročitao tekst prisege slijedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Nedelišće obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nedelišće, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Nedelišće.“

Nakon pročitane prisege prozvao ga je, a on je ustao i izgovorio: “Prisežem”, te potpisao tekst izjave prisege.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Željku Kofjaču koji je obrazložio da je Štefanija Kovač podnijela zahtjev za mirovanje mandata u Općinskom vijeću zbog osobnih razloga te je ujedno podnijela i ostavku u Socijalnom vijeću.

Kako je koalicija Socijaldemokratske partije - SDP, Hrvatske stranke umirovljenika - HSU, Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati - HNS, predložila imenovanje Stjepana Novaka umjesto Štefanije Kovač u Socijalno vijeće, predlaže se Općinskom vijeću da u skladu s time donese i Odluku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Štefanija Kovač, Gornji Kuršanec, Ulica bana Jelačića 35, razrješava se dužnosti predsjednice Socijalnog vijeća i djelovanja u Socijalnom vijeću, zbog podnesene ostavke iz osobnih razloga,
 2. Stjepan Novak, Nedelišće, Josipa Štolcera Slavenskog 22, imenuje se za predsjednika Socijalnog vijeća,
 3. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće  za pedagošku 2015/16. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici primili materijale koji temeljito i opsežno obrazlažu poslovanje ustanove Dječji vrtić “Zvončić” Nedelišće. O Izvješću je raspravljalo i upravno vijeće koje ga je i prihvatilo. Kako je na sjedici bila prisutna i ravnateljica Dječjeg vrtića pozvao je vijećnike da se uključe u raspravu te joj u slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja postave pitanja.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Prihvaća se Godišnje Izvješće o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2015/16. godinu.
 2. Godišnje Izvješće o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2015/16. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je riječ načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako su vijećnici dobili obrazloženje iz kojeg je vidljivo da su prihodi od poreza 15% veći, uplaćena je dividenda na temelju suvlasništva u tvrtki Međimurje plin d.o.o., naplaćeno je dugovanje Hrvatskog telekoma. Važno je napomenuti kako su od ove godine u proračunu Općine Nedelišće sadržani i prihodi i rashodi Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće.

Proračun je pravilno planiran zbog radova koji su se izvodili ili će se izvoditi, a za mjeru 7 treba još pričekati do 11. ili 12. mjeseca.

Vijećnik Ivan Marciuš naveo je kako mu je drago da je naplaćen dug Hrvatskog telekoma, a postavio je pitanje zašto su rashodi za usluge u prvom polugodištu ove godine povećani za oko 230.000,00 kn u odnosu na prošlu godinu, a cijene nisu značajno porasle.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio mu je kako se radi o razlici u potrebama za određenim uslugama. Možda u jednom trenutku postoji manja potreba za intelektualnim uslugama, a u drugom veća. U dijelu godine obuhvaćenom obračunom postojala je veća potreba za odvjetničkim i geodetskim uslugama. Tek na kraju godine će se moći vidjeti pravo stanje. Investicijsko održavanje je dvosjekli mač jer je imovinu potrebno održavati ili ona propada. Zakupnine i najamnine će se također moći usporediti tek krajem godine. Što se tiče poreza na dohodak važno je napomenuti kako je ove godine povrat poreza počeo početkom rujna, a ne kao prošle godine u prvoj polovici godine tako da će se tek krajem godine moći realno sagledati.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine.

Nakon rasprave, vijećnici su sa većinom glasova (17 za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili opširno Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine u kojem je detaljno navedeno što se radilo u prvom polugodištu te ih je pozvao na raspravu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine,
 2. Polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji te je sve prisutne pozvao na obilježavanje Dana zahvalnosti koje će se održati dana 15. listopada 2016. godine u dvorani MESAP-a u Nedelišću.

Dovršeno u 19,45 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

© 2020 Općina Nedelišće