OBAVIJEST I JAVNI POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Člankom 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Nedelišće dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01. 01. 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Obavještavaju se porezni obveznici:

 • da je predmet oporezivanja nekretnina ( bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone),
 • da se nekretninom smatra:
 1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
 2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti.
 3. garažni prostor,
 4. drugi pomoćni prostori- koji služe glavnom prostoru koji ima svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi . . . ),
 5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
 6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje ( u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na samostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
 • da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostor koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
 • da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednost boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
 • da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je utjecala na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
 • da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos porezu po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. navedenog Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. , ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinice lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave), a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka s kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave.

Radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanje poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine pozivaju se vlasnici i korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora i drugih pomoćnih te ostalih prostora bez namjene, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Nedelišće da najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini na dolje priloženim obrascima osobno ili putem pošte na adresu Općine Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće ili na mail komunalni@nedelisce. hr

Napominjemo da je člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do zakonom propisanog roka (31.10.2017. godine) porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Nedelišće s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće

OBRASCI ZA OBRAČUN POREZA NA NEKRETNINE 
Poslovni objekti
Stambeni objekti

 

 

 

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće