Upute kandidatima - Viši referent za stambeno komunalne poslove

KLASA:100-01/17-01/05

URBROJ:2109/12-03-17-2

Nedelišće 24.03.2017.

 

 

Temeljem čl. 19. st. 6 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a vezano uz oglas objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijem u službu Višeg referenta za stambeno komunalne poslove, objavljujemo opis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru:

1. OPIS POSLOVA

Viši referent za stambeno komunalne poslove obavlja slijedeće poslove:

 • evidentira, kontrolira i obračunava komunalnu naknadu i za ista izdaje rješenja o obračunu i naplati u skladu sa zakonskim propisima, izrađuje rješenja o oslobađanju plaćanja komunalne naknade po socijalnom programu,
 • obračunava komunalni doprinos i izrađuje rješenja o obračunu i potvrde o uplati,
 • izrađuje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i potvrde o uplati,
 • izdaje suglasnosti za priključenja na komunalnu infrastrukturu i za zahvate u prostoru na javnim površinama,
 • izrađuje posebne uvjete, daje mišljenja i suglasnosti na idejne i glavne projekte kod izgradnje građevinskih objekata,
 • izdaje rješenja za korištenje javnih površina,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima općine te postupa po nalogu voditelja Odsjeka.

2. PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/16) kojim je određena osnovica u iznosu 3.630,00 kuna i Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 13/16) kojom je za poslove Višeg referenta za stambeno komunalne poslove određen koeficijent 2,00. Slijedom navedenog, plaću čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

3. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provesti će povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pismenog testiranja, praktičnog testiranja rada  na  osobnom računalu  (MS Word,  MS Excel) i intervjua.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismeno testiranje i praktična provjera traju po 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova, od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja i 50% bodova iz praktičnog testiranja rada  na  osobnom računalu. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijemu u službu u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

4. PODRUČJA PROVJERE (PRAVNI IZVORI)

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17),
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
 4. Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA, NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće