Upute i obavijesti - komunalni radnik II

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), vršiteljica dužnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je Oglas

koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje dana 30. siječnja 2017., za radno mjesto:

 

  • Komunalni radnik II – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od tri mjeseca, na puno radno vrijeme, zbog povećanja obima poslova.

 

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Opis poslova radnog mjestakomunalni radnik II

Obavlja komunalne poslove koji se odnose na čišćenje i uređenje javno-prometnih površina, čisti i uređuje groblja, održava zelene površine, obavlja poslove košnje, obavlja manje građevinske radove te druge poslove po uputi i nalogu neposredno nadređenog službenika i voditelja Odsjeka.

Podaci o plaći

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/16) kojim je određena osnovica u iznosu 3.630,00 kuna i Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 13/16) kojom je za poslove komunalnog radnika II određen koeficijent 1,10. Slijedom navedenog, plaću čini umnožak osnovice za obračuna plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranju iz općeg znanja kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Testiranje se obavlja putem pisanog testiranja i intervjua.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTRANJA

Po dolasku na testiranje općeg znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru općeg znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Nakon testiranja održat će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti gore navedena pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za pismeno testiranje kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku vršiteljici dužnosti pročelnika, a Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Vršiteljica dužnosti pročelnice donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na oglas, a koji su ispunili formalne uvjete iz oglasa i pristupili su testiranju.

Kandidat na Oglasu pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Oglasa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11. i 106/12), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

 POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NEDELIŠĆE


{title} {readmore text="Sadržaj"}

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće