Oglas za prijam namještenika na rad na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NEDELIŠĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:100-01/17-01/02

URBROJ: 2109/12-03-17-1

Nedelišće, 30. siječnja 2017. godine

 

Na temelju članka 29., a u skladu s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), vršiteljica dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, objavljuje

OGLAS

za prijam namještenika na rad na određeno vrijeme

 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nedelišće, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, na radno mjesto:

 1. Komunalni radnik II (radnik na groblju) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest mjeseci, na puno radno vrijeme, zbog povećanja obima poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti za prijam:

 • završena osnovna škola

Posebni uvjeti za radno mjesto utvrđeni su na temelju odredaba Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće.

Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), (u daljnjem tekstu: Zakon),

 Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o tom statusu, te priložiti dokaz o nezaposlenosti (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja).

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se pisano testiranje iz općeg znanja i intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas. 

Na web stranici Općine Nedelišće, www.nedelisce.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, te način obavljanja pisanog testiranja. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće objavit će se vrijeme održavanja pisanog testiranja, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi),
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u izvorniku, ne starije od šest mjeseci),
 • pisanu vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijem iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 60/11).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.

Pisane prijave s dokazima podnose se u roku 8 dana od dana objave Oglasa na Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, 40305 Nedelišće, s naznakom „Ne otvaraj – prijava na Oglas za komunalnog radnika na groblju“.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom.  

Općina Nedelišće zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti oglas. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

  

v.d. PROČELNIKA

Sanja Zorković, mag.ing.geoing.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće