JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI GORIČICA U NEDELIŠĆU PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

KLASA: 944-01/18-01/03
URBROJ: 2109/12-01-18-2
Nedelišće, 30. 03.2018.

 

Temeljem članka 35., stavak 1. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst, 1/18) i članka 4. Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/15), članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/16) te Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće donesene na 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće, održane dana 29. 03. 2018. godine, načelnik Općine Nedelišće raspisuje  

 

JAVNO NADMETANJE
ZA PRODAJU NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI GORIČICA U NEDELIŠĆU PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

 

 1. Općina Nedelišće prodaje nekretnine u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću radi izgradnje i stavljanja u pogon gospodarskih kapaciteta od strane odabranih ponuditelja sukladno namjeni predmetnih nekretnina, na način predviđen ovim javnim nadmetanjem.

  Predmet prodaje su nekretnine upisane u zk.ul.br. 5815, k.o. Nedelišće, i to:

- zk.č.br. 3846/1,  površine 19955 m2,

- zk.č.br. 3846/3, površine 15870 m2,

- zk.č.br. 3846/8, površine 12037m2,

- zk.č.br. 3846/10, površine 14546 m2,

- zk.č.br. 3846/11, površine 13178 m2,

- zk.č.br. 3846/16, površine 11406 m2,

- zk.č.br. 3846/17, površine 13180 m2.

 

 1. Nekretnine se prodaju putem prikupljanja pisanih ponuda sa cijenom u zatvorenim omotnicama.
  Pravo na podnošenje ponuda ima svaka pravna kao i fizička osoba koja se bavi registriranom djelatnošću koja odgovara gospodarskoj, pretežito industrijskoj namjeni predmetnih nekretnina.
  Strane pravne i fizičke osobe mogu podnijeti ponudu ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.
  Zainteresirane osobe mogu razgledati predmetne nekretnine i dobiti uvid u dokumentaciju te ostale informacije uz prethodnu najavu na telefon 040 821 107. 
 1. Početna cijena kvadratnog metra predmetnih nekretnina iznosi 63,00 kn m2.
  Prodaja se vrši po načelu viđeno – kupljeno, svaki ponuditelj obvezuje se upoznati sa onime što kupuje te su naknadni prigovori isključeni. 
 1. Ponuda mora sadržavati:

- tvrtka i sjedište ponuditelja, OIB , broj računa za povrat jamčevine, adresu elektroničke pošte,
- izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude,
- izjavu o nekažnjavanju sukladno propisima o javnoj nabavi,
- potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju 30 dana od dana podnošenja ponude,
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Nedelišće,
- gospodarski program, poslovni plan ili sličan dokument iz kojega je vidljiva gospodarska djelatnost koju ponuditelj namjerava obavljati na nekretnini za koju podnosi ponudu, sa podatkom o  planiranom broju zaposlenih,
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 50.000,00 kn za svaku nekretninu za koju podnosi ponudu, na račun Općine Nedelišće, sa dokazom da je transakcija izvršena,
- izjavu o prihvatu uvjeta ovog nadmetanja i o prihvatu posebnih uvjeta prodaje nekretnina,
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene po m2 i ukupno za nekretninu za koju podnosi ponudu kao i način plaćanja navedenog iznosa.


Ponuditelji koji podnose ponudu za više nekretnina mogu dostaviti ponudu u jednoj omotnici.
Svi dokumenti, osim dokaza o uplati jamčevine, mogu se dostaviti u običnoj preslici, a Općina Nedelišće zadržava pravo od ponuditelja zahtijevati dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata kao i vršiti provjeru i tražiti pojašnjenja dostavljenih dokumenata i ostalih činjenica bitnih za provedbu ovog javnog nadmetanja.
Jamčevina se ponuditeljima koji su odabrani za sklapanja kupoprodajnog ugovora uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ponuditeljima koji nisu odabrani vraća se u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 1. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, bez obzira na način dostave, najkasnije u roku od 7 dana od dana objave ovog natječaja u Listu Međimurje na adresu sjedišta Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, sa naznakom „ Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine GZ Goričica.“
  U slučaju da se na prvom javnom nadmetanju ne prodaju sve nekretnine koje su predmet prodaje, za preostale nekretnine zainteresirane osobe mogu podnijeti ponudu sukladno ovom javnom pozivu, a rok za podnošenje ponuda za iste nekretnine ističe svakoga petoga dana u mjesecu sve do prodaje predmetnih nekretnina u cijelosti. O neprodanim nekretninama Općina Nedelišće obavijestiti će zainteresirane osobe putem službene internet stranice.
  U roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda stručno povjerenstvo Općine Nedelišće otvoriti će pristigle ponude te će izvršiti pregled i ocjenu ponuda, a o svojoj odluci obavijestiti će ponuditelje u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

  Otvaranje ponuda nije javno. 
 1. Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena ukupna cijena prihvatljive ponude.
  Ukoliko se dogodi da dvije ili više ponuda imaju istu ponuđenu kupoprodajnu cijenu biti će odabrana ona ponuda koja je ranije zaprimljena.
  Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadrži dokumentaciju propisanu ovim javnim pozivom i koja gospodarskom djelatnošću odgovara namjeni predmetnih nekretnina.
  Porez na promet nekretnina, trošak promjene namjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište, trošak javnobilježničke ovjere i troškove prijenosa prava vlasništva u javnim knjigama snosi kupac.

  Općina Nedelišće zadržava pravo, bez obzira na  ponuđenu cijenu odbiti ponudu ponuditelja čija namjeravana gospodarska djelatnost ne udovoljava uvjetima namjene koji su utvrđeni važećim propisima kao i u slučaju da je gospodarska djelatnost suprotna općeprihvaćenim moralnim i  etičkim pravilima, zaštiti okoliša i slično, prema ocijeni stručnog povjerenstva za provođenje ovog javnog poziva. 
 1. Ponuditelj koji je odabran za sklapanje ugovora o kupoprodaji obvezan je ugovor sklopiti u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti o odabiru. Za ponuditelja koji ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svoje ponude te isti gubi pravo na povrat jamčevine, a na sklapanje ugovora o kupoprodaji pozvati će se prihvatljivi ponuditelj koji je ponudio slijedeću najpovoljniju cijenu.
  Uvjeti i rokovi plaćanja definirati će se ugovorom o kupoprodaji, a ponuditelju se može omogućiti obročno, kvartalno, beskamatno plaćanje na rok do dvije godine.
  Općina Nedelišće zadržava pravo bez posebnog obrazloženja i/ili naknade troškova ponuditeljima ne odabrati ni jednu od pristiglih ponuda te poništiti javni natječaj kao i odustati od prodaje nekretnina u svako doba prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. 
 1. Posebni uvjeti prodaje nekretnina određuju se zbog toga što se prodaja vrši radi stavljanja u funkciju Gospodarske zone Goričica na način da ona bude popunjena aktivnim gospodarskim subjektima, koji će kupiti nekretninu u Gospodarskoj zoni te na toj nekretnini izgraditi nekretninu gospodarske namjene sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja i staviti je u tu namjenu najkasnije u roku od 3 (tri) godine od dana stupanja u posjed predmetne nekretnine od strane kupca. S druge strane, Općina Nedelišće će radi stavljanja u funkciju Gospodarske zone Goričica, na način da ona bude popunjena aktivnim gospodarskim subjektima, osigurati potrebnu prometnu i komunalnu infrastrukturu kao i aktivnu pomoć lokalne zajednice u svim fazama ulagačkog projekta te surađivati u duhu savjesnosti i poštenja i ispunjavanja javne i gospodarske svrhe lokalne samouprave.

 

NAČELNIK
Darko Dania

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće