Upute i obavijesti kandidatima - Komunalni radnik I

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama, dana 12. travnja 2019., za radno mjesto:

 

  1. Komunalni radnik I – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjestaKomunalni radnik I

Obavlja poslove hortikulturnog uređenja, upravlja traktorom i ostalim manjim strojevima, radi s motornom pilom,obavlja poslove sezonskog čišćenja, rezanja i obrezivanja te sadnje nasada, brine o redovnom održavanju nasada na javnim površinama (zalijevanje, plijevljenje, zamjena bilja, doprema sadnica i zaštita bilja) te obavlja druge poslove po uputi i nalogu neposredno nadređenog službenika i voditelja Odsjeka.

 

Podaci o plaći

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/16) kojim je određena osnovica u iznosu 3.630,00 kuna i Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 13/16) kojom je za poslove Komunalnog radnika I određen koeficijent 1,20. Slijedom navedenog, plaću čini umnožak osnovice za obračuna plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Testiranju iz općeg znanja kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja. Testiranje se obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTRANJA

Po dolasku na testiranje općeg znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru općeg znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Nakon testiranja održat će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti gore navedena pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za pismeno testiranje kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, a Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete iz Javnog natječaja i pristupili su testiranju.

Kandidat na Javnom natječaju pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NEDELIŠĆE

    

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće