Javni natječaj za prijem u službu - Komunalni radnik II

KLASA:100-01/19-01/05
URBROJ:2109/12-03-19-1
Nedelišće, 10.04.2019.

 

Temeljem članka 19. stavka 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 8. Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/16) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, za obavljanje zadaća i poslova:

 

 1. KOMUNALNI RADNIK II – 1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezatni probni rad u trajanju tri mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijem u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službe kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završena osnovna škola.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme otvorenosti natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • potvrdu o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a (iz kojeg je vidljiv cjelokupno ostvareni radni staž),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku, ne starije od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Na web stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr i oglasnoj ploči Općinske uprave, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, i to na adresu Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće 40305, s naznakom: „Za javni natječaj Komunalni radnik II – ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

PROČELNCA
Maja Marčec, mag.oec.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće