Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 U četvrtak, 18. prosinca 2014. godine, održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Vijećnik Ivan Marciuš je, podsjetivši kako Nedelišćem mjesečno prometuje 16.000 vozila, pitao što je s izgradnjom južne obilaznice Nedelišća i radi li se što na uređenju alternativnih prometnih pravaca, kao što je uređenje ceste Slakovec-Šenkovec čime bi se značajno rasteretio promet kroz Nedelišće. Zanimalo ga je i hoće li s obzirom na promjene Zakona o porezu na dohodak doći do smanjenja prihoda u općinskom proračunu.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio je kako je izgradnja brze ceste Čakovec-Varaždin u domeni Hrvatskih cesta te se za nju izrađuje projektna dokumentacija kako bi se na proljeće mogla zatražiti lokacijska dozvola, a ujedno je u tijeku i otkup zemljišta za buduću trasu ceste. Što se tiče ceste Slakovec-Šenkovec, ona je u nadležnosti Županijske uprave za ceste i Općina Nedelišće je spremna da se ona do kraja uredi i asfaltira za što su planirana i sredstva u Proračunu za 2015. godinu, ali Općina Šenkovec nije u mogućnosti realizirati svoj dio obveza za dio ceste koji prolazi njezinim područjem.

Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Dragutin Bratko odgovorio je kako nije moguće izračunati točan iznos koliko bi sredstava bilo manje u općinskom proračunu s obzirom na promjene Zakona o porezu na dohodak jer se ne raspolaže sa svim parametrima koji se pri tome uzimaju u obzir. Izračunato je kako će na razini Hrvatske to biti negdje od osam do deset posto manje prihoda, što bi preneseno na općinski proračun moglo iznositi oko milijun do milijun i dvjesto tisuća kuna. Međutim, rekao je kako dolazi i do promjena vezano uz Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave gdje se povećava postotak koji će pripadati općinama i gradovima, a planira se i uvođenje prihoda od poreza na imovinu, no, kada i u kojem postotku još je nepoznanica.

Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o 3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu. Sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu smanjuju se s planiranih 26.204.000 kuna za 4.967.000 kuna na iznos od 21.237.000 kuna. Osnovni razlozi smanjenja, odnosno uravnoteženja Proračuna su neostvareni prihodi od kapitalnih pomoći Fonda za energetsku učinkovitost, nacionalnih i strukturnih fondova EU, kao i izostanak prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i udrugama

Na sjednici su prihvaćene odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u sportu te prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi povećavaju se sa 360.000 kn za 7.500 na 367.500 kuna, pri čemu su smanjena sredstva za Puhački orkestar, a povećana za Međimursku popevku.

Sredstva Programa javnih potreba u sportu s planiranih 1.296.000 kuna povećavaju se radi povećanih aktivnosti i potreba klubova za 149.000 kuna na 1.445.000 kuna.

Također, sredstva Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće povećavaju se sa 210.000 kuna za 30.000 kuna na 240.000 kuna radi većeg broja aktivnosti i osnivanja novih udruga.

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom trećem rebalansu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu vijećnici su prihvatili treće izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tako su izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2014. godini umjesto ranijih 4.186.000 kuna sada planirana ukupna sredstva u iznosu od 2.426.500 kuna. Od toga je za javne površine 198.000 kuna, nerazvrstane ceste 739.000 kuna, groblja 1.444.500 kuna, javnu rasvjetu 25.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 20.000 kuna.

Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 3.124.000 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.524.100 kuna. Od toga je za odvodnju oborinskih voda 171.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 106.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 538.600 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 338.500 kuna te javne rasvjete 370.000 kuna.

Proračun Općine Nedelišće za 2015. godinu

Vijećnici su usvojili prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Općinski načelnik Darko Dania podsjetio je kako je na prošloj sjednici prilikom predstavljanja Proračuna u prvom čitanju rekao kako do Proračuna na iznos od 47.085.000 kuna dolazi radi planiranih investicija rekonstrukcija i obnove ulica i odvodnje oborinske vode nakon izgradnje fekalne kanalizacije u osam općinskih naselja, te da će Općina za ta naselja kandidirati projekte za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem očekivanog natječaja po mjeri sedam, za što treba imati planirana sredstva u svom Proračunu. Zbog realizacije spomenutih investicija planirano je i zaduženje od 11.000.000,00 kn. Naglasio je kako se unatoč nepoznanicama, koje donosi promjena Zakona o porezu na dohodak, nije išlo na povećanje vrijednosti boda komunalne naknade do čega je već došlo u nekim sredinama, te kako je Proračun usuglašen i s predsjednicima vijeća mjesnih odbora.

Projekcijama za 2016. godinu Proračun Općine Nedelišće planiran je u iznosu od 32.867.500 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 19.544.500 kuna. Ujedno je usvojena i prateća Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu.

Programi javnih potreba udruga, u kulturi i sportu

Sukladno usvojenom Proračunu na sjednici su prihvaćene odluke o Programu javnih potreba udruga, Programu javnih potreba u kulturi i Programu javnih potreba u sportu Općine Nedelišće u 2015. godini.

Sredstva Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu planirana su u iznosu od 230.000 kuna, zatim Programa javnih potreba u kulturi planirana su u iznosu od 375.000 kuna, a Programa javnih potreba u sportu u iznosu od 1.621.500 kuna.

Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Također, prema prihvaćenom prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu, vijećnici su prihvatili i programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2015. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 24.679.000 kuna. Od toga je za javne površine 6.775.000 kuna, za nerazvrstane ceste 17.420.000 kuna, groblja 359.000 kuna, javnu rasvjetu 105.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 20.000 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini za sva naselja planirana su ukupna sredstva u iznosu od 2.993.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 270.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 1.601.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 423.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 346.000 kuna te javne rasvjete 393.000 kuna.

Socijalni program za 2015. godinu

Na sjednici je usvojen i Socijalni program Općine Nedelišće za 2015. godinu. Za sedam kategorija korisnika, utvrđenih Programom, predviđeno je devet oblika socijalne pomoći za što se planiraju ukupna sredstva u iznosu od 619.000 kuna. U 2014. godini za Socijalni program iz općinskog proračuna bilo je izdvojeno 579.000 kuna.

Zaštita i spašavanje u Općini Nedelišće

Vijećnici su usvojili Analizu Stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2014. godinu, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini, Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Plan zaštite i spašavanja općine Nedelišće i Plan civilne zaštite Općine Nedelišće.

Sukladno zakonskim odredbama, Analizom se utvrđuje stanje sustava zaštite i spašavanja Općine Nedelišće, s posebnim naglaskom na stanje operativnih snaga zaštite i spašavanja, i to kao osnova za smjernice u idućem razdoblju. Procjenjuje se da je ukupno stanje zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće bilo optimalno organizirano i s primjerenim aktivnostima i sadržajima. Tijekom godine iskorištene su spoznaje i iskustva iz poplava te je nadograđena regulativa i dodatno je osposobljen sustav u vlastitoj organizaciji, dok su općinski planovi usklađeni s novim planovima na razini Županije.

Temeljem Analize, a sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama, utvrđenima Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, određene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja s ciljem povećanja sigurnosti svih navedenih kategorija, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja. Smjernice se, tako, odnose na planske dokumente, civilnu zaštitu, vatrogastvo i ostale aktivnosti u 2015. godini za područje čitave općine Nedelišće.

Plan unapređenja zaštite od požara

Na sjednici je prihvaćen i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Nedelišće za 2015. godinu. U cilju unapređenja zaštite od požara tijekom 2015. godine Provedbenim planom utvrđena je potreba provođenja organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera, te organizacijskih i administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru koje se odnose na vatrogasne postrojbe, normativni ustroj zaštite od požara, opremanje vatrogasnom opremom i tehnikom, donošenje prostorno-planske dokumentacije s planiranjem zašite od požara, te aktivnosti vezane uz zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

Božićno-novogodišnje čestitanje

Na kraju posljednje ovogodišnje sjednice predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na suradnji i radu u sjednicama i tijelima Vijeća, te njima, djelatnicima općinske uprave i stanovnicima svih jedanaest naselja Općine Nedelišće uputili riječi čestitke i dobrih želja u prigodi Božića i Nove 2015. godine. Čestitkama su se pridružili i predstavnici klubova vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće