Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine, održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Uspješno spriječene veće štete od poplava

Općinski načelnik Darko Dania uvodno je izvijestio vijećnike o stanju vezanom uz poplave na području općine Nedelišće. Vijećnike je informirao kako je u noći sa subote na nedjelju, s 13. na 14. rujna 2014., u 4 sati ujutro zaprimio dojavu od strane Javne vatrogasne postrojbe Čakovec kako je poplavljen Macinec. Odmah je sazvan Stožer civilne zaštite Općine Nedelišće te je dana vatrogasna uzbuna i obavještene su ostale nadležne službe. Ekipe su odmah izašle na teren, a osim Macinca voda je već poplavila Trnovec, zatim Črečan i dio Pretetinca i Dunjkovca gdje je dodatni problem predstavljalo izlijevanje fekalnih voda iz kanalizacije. Uslijedilo je i prelijevanje vode iz potoka Trnave kod tri lokacije u Nedelišću te je kritično bilo kod Industrijske zone Nedelišće i u Sajmišnoj ulici. Uz oko 300 vatrogasaca u obranu od poplava uključili su se i mnogi građani pojedinih naselja. Tako je u 24 sata napunjeno i na kritična mjesta postavljeno 5.000 vreća s pijeskom. Uključeno je i 15 raspoloživih pumpi za ispumpavanje vode od kojih se nakon dužeg neprestanog rada njih 5 pokvarilo. U Macincu su se otvorila tri klizišta od kojih je jedno opasno za postojeću prometnicu pa su zbog toga aktivirane potrebne službe za hitnu sanaciju. U ponedjeljak, 15. rujna, vode je bilo još u Dunjkovcu i Pretetincu, te u naselju Parag gdje je ispumpavaju pripadnici JVP Čakovec. Količina vode u Pušćinama, odnosno kod dravskog nasipa u blizini Gornjeg Hrašćana, također se velikom brzinom povećavala, ali srećom nije došlo do prelijevanja. Rekao je kako će se tijekom utorka i srijede voda povući iz preostalih dijelova i da će se situacija normalizirati. Načelnik je rekao kako se štete još ne mogu procijeniti. Načelnik Dania zahvalio je Stožeru civilne zaštite Općine Nedelišće, svim sugrađanima koji su se uključili u aktivnosti obrane od poplave, Hrvatskim vodama, JVP Čakovec, a posebno članovima vatrogasnih društava s područja općine Nedelišće koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani od poplava i sprječavanju većih šteta. 

Aktualni sat

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar rekla je kako u naseljima Pretetinec i Slakovec ulice nisu imenovane te da kućni brojevi s jedne strane ulica ne odgovaraju onima s druge strane zbog čega je vrlo teško pronaći određena domaćinstva, posebno onima koji ne poznaju dijelove ovih naselja. Predložila je da se na početku svake ulice stave table s kućnim brojevima u tim ulicama radi lakšeg snalaženja.

Vijećnica Nataša Vrček pročitala je pismo članova DVD Nedelišće koji su zbog sve većeg broja intervencija, a prema tome i nabave potrebne opreme i obučavanja vatrogasaca, prisliljeni izgraditi novo spremište s garažama i nadograditi postojeće prostorije. Za sve su već izradili projekte i ishodili potrebne dozvole te će aktivirati gradilište kako se one ne bi ponovno morale obnavljati. Procijenjena vrijednost radova je oko 2,5 milijuna kuna te su se obratili Općinskom vijeću da se u Proračunu osiguraju sredstva za sufinanciranje ovog projekta, a sami su preuzeli obvezu financiranja sukladno svojim mogućnostima.

Vijećnik Ivan Marciuš podsjetio je kako je u travnju postavio upit vezano uz poslovanje Međimurskih voda d.o.o. i Međimurje-plina d.o.o. te su u srpnju obznanjeni rezultati poslovanja ovih tvrtki. Pitao je zbog čega su, unatoč velikom plusu u poslovanju Međimurje-plina d.o.o., potrošači, i to uglavnom umirovljenici, primili velike iznose za potrošnju plina u travnju kada se više nije tako grijalo o čemu je bilo riječi i na Savjetu za zaštitu potrošača. Zanima ga i što je s dogradnjom Dječjeg vrtića u Nedelišću.

Vijećnik Silvije Bacinger upozorio je kako nesavjesni vozači kod semafora u Nedelišću koriste pokrajnju usporednu uličicu da bi zaobišli semafor kada se propuštaju pješaci te zbog velike brzine ugrožavaju i pješake i ostale sudionike u prometu prilikom povratka na glavnu cestu. Predložio je da se postave usporivači prometa u toj uličici, te da se kod pješačkog prijelaza preko puta Školske ulice na sjevernom ulazu u Pušćinama postavi treptajuće svjetlo kao znak upozorenja vozačima koji velikom brzinom ulaze u naselje.

Načelnik Darko Dania kazao je kako podržava prijedlog da se u Pretetincu i Slakovcu na počecima ulica postave table s kućnim brojevima.

Vezano uz pismo članova DVD Nedelišće rekao je kako je upoznat s namjerom izgradnje spremišta i dogradnje postojećeg objekta te da je osobno sa zapovjednikom obilazio poslovne banke kako bi se Društvu osigurali povoljniji uvjeti financiranja. Napomenuo je kako je DVD Nedelišće svojim radom zadužilo ovo i druga naselja te da će rukovodstvo Općine učiniti sve da mu pomogne u ostvarenju tog projekta. Kako zbog drugih obveza, kao što su financiranje SRC Trate i 8 milijuna kuna za kanalizaciju u preostalim naseljima a potom i za sanaciju prometnica, u općinskom Proračunu nije moguće osigurati tako velika sredstva. No, Općina će pomoći i zajedno s Društvom taj projekat kandidirati na natječaje pri fondovima kako bi se tamo osigurala potrebna sredstva.

Načelnik je rekao kako će se na jednu od idućih sjednica pozvati direktor Međimurje-plina d.o.o. da pojasni problematiku uz povećanje troškova grijanja, dok je vezano uz dogradnju vrtića rekao kako se za sada od toga odustalo. Naime, od prošle sjednice Vijeća Međimurska županija dala je suglasnost za izgradnju nove zgrade Osnovne škole u Nedelišću, čime se otvara mogućnost da se za starije grupe djece otvore odjeli u zgradi sadašnje škole. Nadalje, s obzirom na najave nadležnog ministarstva da će se uvesti devet razreda osnovne škole, odnosno da će biti nulti razred, to znači da bi se 50 do 60 djece starije dobi izuzelo iz vrtića čime se rasterećuje vrtić. Također je rekao kako ima informaciju da se u Nedelišću otvara privatni vrtić pa će biti mogućnosti upisa djece u njega i da su to sve razlozi zbog kojih sada nije planirana dogradnja vrtića.

Načelnik Dania složio se s prijedlogom da se u Nedelišću u uličici kod semafora postave usporivači prometa, ujedno dodavši da će se Hrvatskim cestama u suradnji s Policijskom upravom međimurskom uputiti dopis za postavljanje treptajućeg upozoravajućeg svjetla kod pješačkog prijelaza na ulazu u Pušćinama s obzirom da se radi o državnoj cesti.

Projekat sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Vijećnici su prihvatili Odluku o potpisivanju Ugovora o partnerstvu i Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“.

Ugovorom o partnerstvu utvrđuje se da je ukupni cilj projekta poboljšanje kvalitete okoliša i zaštite zdravlja ljudi kroz poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Čakovec u kojem su uz Grad Čakovec još i općine Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec.

Ugovorom o sufinanciranju projekta uz navedene jedinice lokalne samouprave uključuju se i Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode. Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova u visini od 273.338.268 kuna sufinancirat će se do najviše 199.392.711 kuna iz sredstava Europske unije, a preostali iznos od 73.945.557 financirat će potpisnice Ugovora. U razdoblju od ove do 2017. godine iz Proračuna Općine Nedelišće za ovaj projekt izdvojit će se ukupno 7.278.366 kuna.

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti vezane uz izvršenje Proračuna Općine Nedelišće, izvedbe komunalne infrastrukture, radovi po općinskim naseljima, izrada prostorno-planske dokumentacije, realiziranje investicija od strane javnih poduzeća te društvene djelatnosti, a pobrojani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

Izvršenje općinskog proračuna

Vijećnici su usvojili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2014. godine. Od planiranih ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 27.007.500 kuna u ovom su razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 10.171.282 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 9.093.314,49 kuna.

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu. Sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu zajedno s viškom prihoda iz prethodnih godina smanjuju se s prvotno planiranih 27.007.500 kuna za 803.500 kuna na iznos od 26.204.000 kuna. Osnovni razlog smanjenja proračuna su neostvareni prihodi od kapitalnih pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda za energetsku učinkovitost, a na izmjene i dopune utjecalo je i uvrštenje novih programa, konkretno sufinanciranje nabave udžbenika od 180.000 kuna.

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom drugom rebalansu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu, vijećnici su prihvatili druge izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tako su izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2014. godini umjesto ranijih 5.368.500 kuna sada planirana ukupna sredstva u iznosu od 4.205.000 kuna. Od toga je za javne površine 1.436.000 kuna, nerazvrstane ceste 1.157.000 kuna, groblja 1.455.000 kuna, javnu rasvjetu 127.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 2.282.000 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 3.178.600 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 249.300 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 1.629.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 598.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 311.300 kuna te javne rasvjete 391.000 kuna.

Ostalo...

Na sjednici su usvojene Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Nedelišće te Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općinske uprave. Razlozi donošenja odluka su racionalizacija poslovanja, maksimalno korištenje potencijala službenika i u skladu s time vrednovanje rada, bolja i brža komunikacija i suradnja upravnih odjela, ravnopravnije raspoređivanje poslova i opterećenja pojedinih službenika, logično spajanje pojedinih područja i broja izvršitelja, zaduženje službenika za poslove za koje do sada nije nitko bio izravno zadužen, utvrđivanje novih i redefiniranje postojećih radnih mjesta za poslove koji se pojavljuju u sve većem opsegu.

Prihvaćena je i Odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području općine Nedelišće. Svrha donošenja ove Odluke je utvrđivanje mjesta, odnosno javno prometnih površina na kojima se može obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska i automata te prigodna prodaja kako bi se poboljšala kvaliteta i općenito uredila, regulirala i olakšala prodaja na malo na javno prometnim površinama.

Vijećnici su usvojili i Odluku o isplati naknade štete kojom se u cilju mirnog okončanja spora i izbjegavanja daljnjih sudskih troškova protiv Općine Nedelišće od strane dvojice privatnih tužitelja utvrđuje obveza parcelacije i formiranja čestice u zamjenu za nekretninu ustupljenu Općini potrebnu za izgradnju SRC Trate u Nedelišću.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2013./2014. godinu.

Vijećnici su primili i Izvješće o poslovanju tvrtke Mesap d.o.o. Nedelišće za 2013. godinu. U tom su razdoblju organizirane četiri sajamske priredbe i više dodatnih programa, te su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 1.719.109 kuna i rashodi u iznosu od 1.709.165. kuna. U planu je izrada strategije daljnjeg djelovanja tvrtke od strane osnivača kako bi se tvrtka s povećanim aktivnostima, unatoč sve lošijem gospodarskom okruženju, održala i dalje mogla biti promotor gospodarskih aktivnosti ovog dijela Hrvatske.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće