Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 13. ožujka 2014. godine, održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Voditeljica udruge Lokalna akcijska grupa «Međimurski doli i bregi» Vedrana Horvat predstavila je ustroj, značenje i aktivnosti Udruge kojoj je cilj promicanje održivog ruralnog razvoja, koji povezuje javni, gospodarski i civilni sektor, a u čijem je sastavu među osam općina zapadnog dijela Međimurske županije i Općina Nedelišće.

Općinski načelnik Darko Dania uvodno je izvijestio vijećnike kako su Hrvatske ceste potkraj prošle godine raspisale natječaj, a početkom ove potpisale ugovor s izvođačem tehničke dokumentacije buduće brze ceste Čakovec-Varaždin. Nakon izrade dokumentacije i ishođenja lokacijske dozvole, u 2015. obavit će se otkup zemljišta i urediti imovinsko-pravni odnosi da bi mogli započeli radovi na izgradnji ceste koja će uvelike rasteretiti promet kroz naselje Nedelišće i  Pušćine.

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar upozorila je na neprimjereni smještaj tržnice iza samoposluge u središtu Nedelišća, dok se istodobno pojavljuju štandovi s robom uzduž Ulice maršala Tita gdje ima više zainteresiranih kupaca. S tim u vezi predložila je premještanje tržnice kod Doma umirovljenika u Nedelišću gdje ima dovoljno prostora koji bi odgovarao prodavateljima i kupcima. Iznijela je i primjedbe građana koji upozoravaju kako su u biračkim odborima prilikom održavanja izbora uglavnom isti ljudi koje određuju stranke te dodala da to utječe na slabiju izlaznost na izbore.

Vijećnik Franjo Debelec podsjetio je kako je u Macincu održan zbor mještana, vezan uz dogradnju zgrade tamošnje osnovne škole, na kojoj je donesen zaključak kako ne treba dogradnja škole već izgradnja područne škole u Paragu čime bi se oslobodio prostor za potrebe škole u Macincu, smanjili troškovi putovanja i omogućio pristupačniji odgojno-obrazovni pristup učenicima romske i druge populacije. Upitao je načelnika ima li prema ovom prijedlogu kakvih saznanja.

Vijećnik Ivan Marciuš je, upozorivši na stanje nezaposlenosti u Međimurju i u Općini Nedelišće, pitao što se poduzima vezano uz proširenje gospodarskih zona, pronalaženje i privlačenje investitora kroz određene povlastice. Pitao je i hoće li vijećnici dobiti na uvid završne račune o poslovanju poduzeća u kojima Općina Nedelišće ima udjele.

Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec skrenula je pozornost na pismo skupine mještana naselja Nedelišće iz ulica Nove, Braće Radić, Vinka Karlovića i Čakovečke, podijeljeno vijećnicima zajedno s prepiskom od strane općinskog načelnika nadležnim institucijama, u kojima traže preseljenje GSM repetitora s tornja Vatrogasnog doma u Nedelišću te upozoravaju na ponovno oživljavanje ugostiteljske djelatnosti u ovom domu zbog čega su godinama imali određene probleme. Upitala je ima li kakvih novih saznanja vezano uz navedenu problematiku.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako ni općinsko rukovodstvo nije zadovoljno sadašnjim smještajem tržnice u Nedelišću te da se već razmišljalo o njezinom premještanju, a da će se sada utvrditi mogućnost preseljenja na predloženu lokaciju. Što se tiče biračkih odbora, napomenuo je da su birački odbori kod većine izbora imenovani od političkih stranaka, a kad ih imenuje izborno povjerenstvo pazi se da budu zastupljene nezaposlene osobe i studenti.

Vezano uz dogradnju škole u Macincu, rekao je kako je u srpnju prošle godine održan spomenuti zbor mještana nakon kojeg su Vijeće Mjesnog odbora Macinec i Vijeće Mjesnog odbora Parag uputila zajednički dopis Općini Nedelišće s navedenim zaključkom, te da je on isti, uz dodatno obrazloženje kako u Paragu nema nikakvog javnog prostora, uputio Međimurskoj županiji, kao osnivaču škole, ali još nije zaprimljen nikakav odgovor. U međuvremenu je škola u Macincu dobila lokacijsku dozvolu za dogradnju i izgradnju dvorane i sada se čeka što će biti dalje.

Što se tiče problematike nezaposlenosti, odgovorio je kako Općina nema što dijeliti poduzetnicima jer nema vlastitog zemljišta, već ga najprije mora otkupiti i urediti, a onda prodavati po cijenama stvarnih troškova. Na postojećoj zoni u Nedelišću ima poduzetnika koji su kupili zemljište i izgradili hale, ali bi ih sada prodali jer nemaju sredstava za daljnja ulaganja. Rekao je kako, s obzirom na novi zakon, Općini nije dodijeljeno zemljište između Nedelišća i Pušćina. Postoje pisma namjere dva zainteresirana poduzetnika koji traže veće površine za proizvodne objekte i imaju osiguranu proizvodnju za idućih desetak godina. Najavio je odlazak u resorna ministarstva kako bi ih upoznao s ovim zainteresiranim ulagačima i pokušao riješiti problematiku dobivanja zatraženog zemljišta. Rekao je kako će vijećnici dobiti završne račune poduzeća u kojima Općina ima udjele nakon što ista prihvate nadležna tijela tih društava.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio je kako Općina još nije dobila tražene odgovore na predstavke upućene nadležnim tijelima vezano uz nezadovoljstvo skupine mještana iz užeg dijela Nedelišća, te će po njihovom primitku o tome izvijestiti i mještane i Općinsko vijeće.

 

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su usvojili Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće u 2013. godini. Vrtić je ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 2.560.923,25 kuna te rashode i izdatke u iznosu od 2.329.871,15 kuna. Tijekom godine vrtić je imao oko 170 korisnika, dok je ekonomska cijena iznosila 1.200,00 kuna od čega polovicu troškova financira Općina, a polovicu roditelji.

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu načelnika u drugoj polovici 2013. godine. U Izvješću su izneseni podaci vezani uz izvršenje proračuna, planirane poslove i projekte u komunalnoj infrastrukturi, po mjesnim odborima, te podaci vezani uz prostorno-plansku dokumentaciju, školstvo, stipendiranje studenata, prijevoz učenika, turizam, društvene djelatnosti i civilnu zatitu, a prikazani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu

Vijećnici su usvojili Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu. Sveukupno realizirani prihodi i primici s viškom prihoda od predlani iznosili su u 2013. godini 22.736.155,16 kn, a sveukupni rashodi i izdaci u iznosu od 21.828.543,52 kn, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 907.611,64 kn.

Potrebno je istaknuti da su pored Proračuna,  Međimurske vode, Međimurje plin, Hrvatske vode i Županijska uprava za ceste u 2013. godini uložili za izgradnju infrastrukturnih objekata na području Općine Nedelišće 8 089 408 kn.

Izvješća o izvršenju proračunskih dokumenata

Sukladno usvojenom obračunu proračuna, na sjednici su usvojena i izvješća o izvršenju proračunskih pratećih dokumenata.

Tako je prihvaćena Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2013. godinu, za što su utrošena sredstva u iznosu od 1.277.560,00 kuna.

Usvojena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2013. godinu gdje su za sva naselja utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.384.452,90 kuna.

Izvješće Socijalnog vijeća

Vijećnici su prihvatili Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima u 2013. godini. Za pomoć u nabavi drva za ogrjev, pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova stanovanja te odvoza komunalnog otpada kućanstvima ukupno utrošena su sredstva u iznosu od 509.965,00 kuna.

Zbrinjavanje otpada u 2013. godini

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području općine Nedelišće u 2013. godini. Tijekom prošle godine koncesionar je od gotovo 80 posto domaćinstava skupio i zbrinuo 1.491,54 tona otpada. U Izvješću je i dalje istaknuta problematika odvoza otpada iz naselja Parag, gdje se u suradnji s Međimurskom županijom i koncesionarom pokušava naći rješenje uz pomoć nadležnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ostalo

Vijećnici su usvojili Odluku o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nedelišće.

Prihvaćena je Odluka o potpisivanju Dodatka Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec nakon istupanja Grada Murskog Središća iz javne ustanove čiji je udio kupio Grad Čakovec i pet JLS-a s podrčja Međimurske županije.

Usvojena je i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području općine Nedelišće. Radi se o održavanju nerazvrstanih cesta te čišćenju snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama.

Prihvaćena je Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće. U Odbor se imenuju Mladen Posavec, predsjednik Općinskog vijeća za predsjednika, te načelnik Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, predstavnik gospodarstvenika Tomica Novak, predstavnik mladih Goran Kos, predstavnica predškolskog odgoja i školskog obrazovanja Danica Korunek i predstavnik umirovljenika Stjepan Novak, za članove.

Usvojena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2014. godini. Za svakog općinskog vijećnika stranka, odnosno grupa birača, dobit će po 1.000,00 kuna, a za vijećnicu dodatnih 100,00 kuna, odnosno 1.100,00 kuna.

Vijećnici su usvojili Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Nedelišće u 2013. godini, u kojem je opisano operativno preventivno djelovanje, prikazana je statistika intervencija kojih je lani u svih jedanaest naselja bilo ukupno 95, te je prikazana preventivno-promidžbena djelatnost.

Također je prihvaćen Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Nedelišće za 2014. godinu, koji se odnosi na organizacijske, tehničke i urbanističke mjere te organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području općine Nedelišće, koja se donosi jednom godišnje sukladno novonastalim uvjetima.

Vijećnici su na kraju usvojili i Odluku o produljenju Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova, i to cvjećari i prodaji pogrebne opreme «Latici» za groblje u Nedelišću, te «Palmi» za groblje u Gornjem Hrašćanu i Macincu, i to do povjeravanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika ovlaštenom izvršiocu. 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće