Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak 12. rujna 2013. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Vijećnik Marjan Novak predložio je promjenu dosadašnjeg načina pripreme i osnivanja poduzetničkih zona i modela privlačenja investitora na način da se ono tretira kao dugoročno ulaganje u razvoj lokalne sredine i u buduće otvaranje radnih mjesta te je izrazio spremnost osobnog sudjelovanja u tom poslu. Prenio je pitanje mještana Pušćina vezano uz izgradnju kanalizacije u tom mjestu.

Vijećnica Štefanija Kovač pitala je što se poduzima vezano uz uništavanje ambrozije te je predložila da se u idućem proračunu predvide sredstva za tretiranje komaraca koji se sve više pojavljuju u naseljima uz Dravu.

Vijećnik Ivan Marciuš je, konstatiravši kako se u Nedelišću svega šezdesetak posto domaćinstava priključilo na sustav kanalizacije, pitao što se poduzima oko toga da se poveća taj postotak te kakav je interes za priključenje na kanalizaciju u Dunjkovcu i Pretetincu.

Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec je, osvrnuvši se na dobiveni odgovor na pitanje s prošle sjednice, pitala što je s izgradnjom doma za starije i nemoćne u Nedelišću i je li prijavljen u mrežu domova, što je s rekonstrukcijom mrtvačnice u Nedelišću, nadogradnjom zgrade u kojoj je sada sjedište Općine te s Centrom za kulturu u Nedelišću.

Odgovarajući na pitanja općinski načelnik Darko Dania pozdravio je i podržao inicijativu vijećnika Marjana Novaka složivši se kako se može pokrenuti i preko Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam čiji je vijećnik član. Vezano uz nastavak izgradnje sustava kanalizacije rekao je kako će se točni rokovi znati do kraja ove godine, a da bi prema riječima direktora Međimurskih voda d.o.o. to moglo biti u drugoj polovici 2014. godine s rokom izgradnje tri godine.

Što se tiče priključenja na sustav kanalizacije u Nedelišću, načelnik je odgovorio kako su prema zakonu svi obavezni priključiti se na sustav vodoopskrbe i kanalizacije tamo gdje su oni izgrađeni. S obzirom na tu zakonsku obvezu Općina priprema pisane obavijesti za domaćinstva u Nedelišću kako bi se sva priključila i izbjegla zakonom predviđene sankcije. Kako je u Dunjkovcu i Pretetincu priključenje na kanalizaciju moguće tek od prije 1. srpnja, rekao je kako još nema konkretnih pokazatelja.

Vezano uz izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću, načelnik je rekao kako će na idućoj sjednici biti prezentirano idejno rješenje objekta, a da je ovaj dom prijavljen za mrežu domova ali još nije primljen odgovor. Što se tiče rekonstrukcije mrtvačnice u Nedelišću, rekao je kako će ona biti planirana proračunom za iduću godinu. Vezano uz nadogradnju zgrade u kojoj je sjedište Općine, odgovorio je kako je pripremljena projektna dokumentacija ali je sve stopirano radi mogućnosti izgradnje nove škole u Nedelišću i preuzimanja sadašnjeg objekta škole gdje bi se moglo preseliti sjedište Općine. Izgradnja i uređenje Centra za kulturu u Nedelišću spremna je za prijave u fondove, izrađena je projektna dokumentacija te je ishođena potvrda glavnog projekta.

Pročelnica Upravnog odjela za komunalnu djelatnost i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila je kako se poduzimaju akcije vezane uz uklanjanje ambrozije. O tome su najprije informirani mjesni odbori s pozivom da se uključe u akciju, a konkretne mjere poduzimao je i Odjel preko komunalnog redara bilo samoinicijativno ili po prijavama građana.

Općinski načelnik Darko Dania na kraju je informirao vijećnike kako je dobivena uporabna dozvola za SRC Trate u Nedelišću gdje su već odigrane dvije utakmice te kako se gradi komunalna infrastruktura u nastavku Ulice Josipa Marčeca u Nedelišću. Izvijestio je kako se asfaltira rukometno i košarkaško igralište Ciglenice u Pušćinama gdje će se zatim postaviti golovi kako bi igralište bilo u funkciji. U Črečanu i Gornjem Hrašćanu uređuju se društveni domovi za što je po 200.000 kuna osigurano iz Ministarstva kulture. Rekao je kako u Dunjkovcu slijedi postavljanje finog asfaltnog sloja u Glavnoj ulici i završetak prilaza u ostalim ulicama nakon izgradnje kanalizacije. U Paragu je od strane Međimurskih voda d.o.o. rekonstrukcija vodovodne mreže. Zbog problema sa postojećim otpadom u naselju su se pojavili žohari što je prijavljeno nadležnim službama za daljnje postupanje. Načelnik je najavio kako se kreće s pripremama za izradu općinskog proračuna za sljedeću godinu te da će vijećnici prijedlog proračuna dobiti na prvo čitanje prije njegovog konačnog usvajanja, što ranije nije bila praksa. 

Polugodišnje izvršenje proračuna

Vijećnici su usvojili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. U tom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.376.352,46 kuna čemu treba pribrojiti višak prihoda od prethodnih godina u iznosu od 3.984.261,76 kuna koji se uglavnom odnosi na primljena sredstva za naknadu štete od poplave u Pušćinama. U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 11.972.610,66 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 388.003,56 kuna. 

Polugodišnje Izvješće o radu općinskog načelnika

Uz zaključak da se Odluci o izvješću o polugodišnjem radu načelnika Općine Nedelišće doda Zapisnik o primopredaji dužnosti, na sjednici je jednoglasno prihvaćeno spomenuto izvješće. Naime, vijećnici su upozorili kako u izvješću nisu navedene aktivnosti ranijeg načelnika do preuzimanja dužnosti od strane novog načelnika zbog čega ono nije cjelovito te je prihvaćeno da se uz izvješće priloži Zapisnik o primopredaji dužnosti.

Ostvarenje plana prihoda i rashoda DV «Zvončić Nedelišće»

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića «Zvončić» za prvo polugodište te Izvješće za pedagošku 2012./2013. godinu. U prvih šest mjeseci ove godine vrtić je imao ukupne prihode i primitke u iznosu od 1.350.738,22 kuna te ukupne rashode i izdatke u iznosu od 1.137.720,32 kuna. Za 2013. godinu vrtić je planirao prihode od 7.981.000 kuna ali su oni ostvareni sa samo četrnaest posto jer nije realizirana dogradnja vrtića. Protekle pedagoške godine u vrtiću su bila djeca od navršene treće godine života do polaska u školu raspoređena u šest odgojno-obrazovnih skupina. Uz osnovne aktivnosti tijekom godine po skupinama su realizirani zasebni i pojedini zajednički programi od kojih je jedan i Cekeraši u vrtiću za što je izdan i prigodni bilten koji je podijeljen vijećnicima. Inače, troškove boravka djece u vrtiću s pola iznosa financiraju roditelji, a polovica se sufinancira iz općinskog proračuna.

Izmjene i dopune procjene ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o I. izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća, kao i Plan zaštite i spašavanja Općine Nedelišće. S obzirom da se radi o tajnim podacima, vijećnici nisu primili pisane materijale već imaju pravo uvida pojedinačno u općinskoj upravi. Izmjene i dopune procjene ugroženosti te Plan zaštite i spašavanja vijećnicima je obrazložio zamjenik načelnika Stožera za zaštitu i spašavanje Franjo Logožar. Napomenuo je kako je nadležna inspekcija nedavno utvrdila da je sustav dobro postavljen.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o 7. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. Njima se visina komunalnog doprinosa za IV. zonu neizgrađenog dijela Ciglenice u Dunjkovcu smanjuje s dosadašnjih 75,00 na 40,00 kuna po prostornom metru.  Nadalje, obveznicima komunalnog doprinosa u slučajevima obročne otplate komunalnog doprinosa za preostali dio od 70 posto omogućava se plaćanje u većem broju mjesečnih rata nego je to bio slučaj do sada. Načelniku se daje ovlaštenje da iznimno u pojedinim slučajevima, kada se radi o gospodarskim ulaganjima koja će omogućiti novo zapošljavanje, na zahtjev investitora može posebnom odlukom odgoditi rok otplate drugog dijela doprinosa. Izmjene i dopune prihvaćene su kako bi se stimulirala izgradnja stambenih i poslovnih objekata na području općine.

Izgradnja centra za autizam

Na sjednici su vijećnici jednoglasno prihvatili Odluku o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja centra za autizam u Črečanu. Udruga za autizam «Pogled» sa sjedištem u Nedelišću, koja ima 56 aktivnih i stotinjak članova iz ovog dijela Hrvatske, još je 2011. uputila zahtjev Općini Nedelišće za dodjelu zemljišta ili starog objekta za uređenje centra za autizam. Općinsko vijeće je izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće predvidjela zemljište za izgradnju centra na općinskom zemljištu u Črečanu u blizini ribnjaka. Kako bi se udruzi omogućilo izdavanje rješenja o uvjetima gradnje, sada je načelnik ovlašten za raspisivanje javnog natječaja da se može provesti postupak prava građenja spomenutog centra.

Korištenje stare kovačnice u Gornjem Hrašćanu

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o davanju na korištenje stare kovačnice u Gornjem Hrašćanu, i to Turističkoj zajednici Općine Nedelišće na rok od pet godina bez naknade. Na ovaj način omogućuje se Turističkoj zajednici korištenje i promoviranje objekta uređenog s ciljem očuvanja i predstavljanja starih zanata.

Zaključak o izgradnji nove zgrade osnovne škole

Temeljem zahtjeva Međimurske županije, u čijoj su nadležnosti osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, na sjednici je jednoglasno prihvaćen Zaključak o izgradnji nove zgrade Osnovne škole Nedelišće. Općina Nedelišće već je ranije pokrenula inicijativu za izgradnju nove školske zgrade za što je dogovorila i koncesiju za potrebno zemljište ukoliko se ne bi išlo u rekonstrukciju postojećeg objekta, a prihvaćanjem ovog Zaključka Županiji se omogućava da reaktivira čitav postupak kako bi se ovaj projekt uvrstio u program na državnoj razini.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće