Sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U srijedu, 15. ožujka 2017. godine, održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obavijestio prisutne da je Dragutin Bratko, bivši pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove od 1. siječnja 2017. godine u mirovini te mu se u ime svih zahvalio na savjesnom, odgovornom i dugogodišnjem racionalnom radu kojim je pridonio razvoju Općine. Rekao je kako je nakon provedenog postupka zapošljavanja imenovana nova pročelnica Maja Marčec koja se od početka vrlo dobro snašla te vjeruje da će moći nastaviti kontinuitet i poboljšati eventualne slabosti. Nakon toga predstavila se i nova pročelnica Maja Marčec.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar upoznala je nazočne s dva događaja koji su se zbili u ljeto i potkraj prošle godine. Prvi se dogodio u Ulici M. Tita u Nedelišću gdje je vlasnica vodila dva velika psa koja su nahrlila na maloga mačića ali ih nije mogla zadržati. Iz dvorišta su izletjela dva mačka koja su otjerala pse, ali mačiću nije bilo pomoći. Vlasnica pasa rekla je kako su kod navedene kuće uvijek mačke i nije u mogućnosti proći pokraj, a da ne postoji opasnost. Zbog navedenog događaja pse je morala voditi i k veterinaru. Drugi se odnosi na psa koji je istrčao iz dvorišta i vratio se teško ozlijeđen, a za liječenje je trebalo više od mjesec dana. Rekla je kako psi lutaju, njihovi vlasnici kažu da su mirni ali kada ih nešto uznemiri onda se tek vidi da su to ipak životinje. Apelirala je na sve vlasnike životinja da se brinu o njima te da ih čuvaju.

Vijećnik Ivan Marciuš podsjetio je kako kod nas populacija stari jer je u Republici Hrvatskoj 17,9 % stanovnika starije od 65 godina, te oni sve više žele ići u domove za starije osobe gdje će biti zbrinuti. Kako je postojao potencijalni kandidat za izgradnju doma za starije osobe u Nedelišću postavio je pitanje načelniku je li isti još zainteresiran ili je odustao iz određenih razloga. Zanimalo ga je i je li Općina Nedelišće još uvijek članica Udruge općina te ima li od toga kakve koristi.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio je da je Općina Nedelišće osigurala zemljište za izgradnju doma za starije osobe te je raspisala javni poziv zainteresiranima za izgradnju. Bilo je interesa, a postoji još i sada, međutim svi čekaju fondove EU jer je teško je naći nekoga sa spremnim kapitalom, a oni koji ga imaju još razmišljaju o ulaganju. Što se tiče članstva u Udruzi općina, odgovorio je kako je Općina Nedelišće još uvijek članica. Rekao je da se održavaju skupštine na kojima je prisutno više od 300 načelnika i pojedini ministri. Članstvom u Udruzi postoji mogućnost pomoći kod složenijih pravnih pitanja te se uvijek dobiju stručni i kvalitetni odgovori, zaključio je načelnik.

Vezano uz događaje koje je iznijela potpredsjednica Pergar, predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zatražio je od nadležnih službi da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi izvješće o radu komunalnog redara koje će sadržavati sve aktivnosti, gdje se interveniralo, koliko je opomena izrečeno, koliko je kazni izdano i koji je učinak svega navedenog.

 

Plan uređenja Zavrtja u Nedelišću

Na sjednici je usvojena Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću. Plan uređenja postoji već dvanaest godina ali je teško primjenjiv u praksi jer su propisi koji definiraju komasaciju neprovedivi. Uz podršku vlasnika zemljišta napravljen je drugačiji koncept, odnosno urbanistički plan napravljen je na način da odgovara vlasnicima pa je dobiveno 25 % više parcela, a troškovi su smanjeni za 11 % po cjelini.

 

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su usvojili Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće u 2016. godini. Vrtić je ostvario pozitivan financijski rezultat. Tijekom godine vrtić je je bio u potpunosti popunjen, dok je ekonomska cijena iznosila 1.200,00 kuna od čega polovicu troškova financira Općina, a polovicu roditelji. Uz to, Općina Nedelišće mjesečno izdvaja sredstva za sufinanciranje u prosjeku oko stotinjak djece koja pohađaju vrtiće izvan područja općine.

 

Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

Vijećnici su usvojili Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu. Ukupno realizirani prihodi i primici iznosili su u 2016. godini 33.516.950 kn, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 32.402.954 kn, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.113.996 kuna.

Prihodi od poreza veći su u odnosu na 2015. godinu za 6,6 % s time da je kod najznačajnijeg prihoda općinskog poreza na dohodak došlo do povećanja za 5,9 %. Prihodi od pomoći u odnosu na 2015. godinu veći su za 8,0 %, prihodi od imovine 16,6 %, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima 39,9 %, ostali prihodi 112,3%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6,5 %, dok su primici od povrata zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima manji za 56,5 %.

 

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu načelnika u drugoj polovici 2016. godine. U Izvješću su izneseni podaci vezani uz izvršenje Proračuna, planirane poslove i projekte, važnije radove u komunalnoj infrastrukturi i nabavi opreme, investicije po naseljima općine, te podaci vezani uz prostorno-plansku dokumentaciju, plan gospodarenja otpadom, provedbu mjere povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Nedelišću, izgradnju sustava odvodnje u sklopu projekta "Aglomeracija Čakovec", stipendiranje studenata te prijevoz učenika, a prikazani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću. Načelnik Dania dodatno je obrazložio kako je u ovome trenutku na sustav odvodnje priključeno novih 6 naselja, a nakon 1. travnja priključit će se Pušćine i Gornji Kuršanec. Rekao je kako je prva faza izgradnje Gospodarske zone Goričica dovršena i uskoro će započeti radovi na izgradnji trafostanice, sustava vodoopskrbe i odvodnje, te električne energije i prometnica. Što se tiče odvoza otpada u naselju Parag, izvijestio je da će se u naselju Parag, u suradnji s GKP Čakom d.o.o, održati radionice o zbrinjavanju otpada, ali i da je potkraj 2016. godine, uz pomoć VMO Parag, naplaćen znatan iznos dugovanja.

 

Zbrinjavanje otpada u 2016. godini

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području općine Nedelišće u 2016. godini. Tijekom prošle godine koncesionar je od gotovo 90 posto domaćinstava skupio i zbrinuo 1.938,77 tona otpada te je iskazana potreba većeg sudjelovanja u sustavu odvojenog skupljanja otpada. U Izvješću je opisana problematika odvoza otpada iz naselja Parag gdje je izvršena sanacija odlagališta otpada u više navrata, a organizirani odvoz otpada provodi se od 2010. godine na način da stanovnici moraju kupovati vreće za skupljanje otpada. Općina Nedelišće je u suradnji s Međimurskom županijom i koncesionarom tražila rješenje uz pomoć nadležnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i promjenu određenih zakonskih propisa kako bi se stvorili uvjeti da se građani romske nacionalne manjine uključe u sustav zbrinjavanja otpada koji u općini vrlo dobro funkcionira za sva ostala naselja i njihove građane.

 

Programi javnih potreba u kulturi i sportu

Na sjednici su prihvaćene odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u sportu u općini Nedelišće u 2017. godini, a čiji su iznosi već utvrđeni Proračunom Općine Nedelišće za ovu godinu.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi utvrđena su u iznosu od 1.250.000,00 kuna, dok su sredstva Programa javnih potreba u sportu planirana u iznosu od 2.232.000 kuna.

 

Financiranje političkih stranaka

Vijećnici su prihvatili Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini. Kao i prošle godine za svakog općinskog vijećnika izdvojit će se 1.000,00 kuna, a za vijećnice i dodatak od 100 kuna, odnosno 1.100,00 kuna.

 

Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj

Na sjednici su prihvaćene odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijave na natječaj za više projekata. Prva suglasnost omogućit će prijavu investicije rekonstrukcije i izgradnje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću, zatim za investiciju izgradnje i opremanja Centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu, treća se odnosi na investiciju rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene u Pušćinama od strane DVD Pušćine, te investicije rekonstrukcije, odnosno dogradnje i nadogradnje, građevine vatrogasnog spremišta DVD Nedelišće. Suglasnosti će omogućiti prijave na natječaj po mjeri 7.4.

 

Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno prihvaćenom obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu, vijećnici su prihvatili i programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u istoj godini.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2016. godini utrošena su ukupna sredstva u iznosu od 11.769.987,50 kuna, od čega je 795.605,45 kuna iz komunalnog doprinosa, a ostali iznos iz Proračuna Općine Nedelišće i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u istoj godini utrošena su ukupna sredstva u iznosu od 1.663.579,82 kuna, od čega je 1.576.408,46 kuna od ukupno prikupljenih sredstava komunalne naknade u prošloj godini, a 87.170,82 kuna iz Proračuna Općine Nedelišće.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće