Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 15. prosinca 2016. godine, održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Vijećnik Ivan Marciuš osvrnuo se na informacije o stanju stadiona SRP Trate u Nedelišću koje su vijećnici dobili na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. Izjavio je da se, kada čita o situaciji sa stadionom u novinama, osjeća neugodno jer je pročitao da stadion stoji 11.800.000,00 kuna. Postavio je pitanje kako načelnik može potpisati četiri aneksa ugovora kojima se povećala cijena izgradnje, a da o tome ne obavijesti Općinsko vijeće.

S obzirom na izostanak načelnika zbog posjeta predsjednice RH Nacionalnom gimnastičkom centru "Aton" u Nedelišću zaključeno je da se vijećniku na pitanje odgovori u pisanom obliku.

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu. Sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu smanjuju se s planiranih 47.645.000 kuna za 12.182.000 kuna na iznos od 35.463.000 kuna. Osnovni razlozi smanjenja, odnosno uravnoteženja Proračuna na kraju godine su neostvareni prihodi od pomoći, i to za 8.478.000 kuna, od čega najvećim dijelom u iznosu od 7.835.000 kuna od Ministarstva poljoprivrede po natječaju za Mjeru 7 koji nije bio raspisan, zatim od Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za zaštitu okoliša te u manjem dijelu Ministarstva kulture.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu

Na sjednici su prihvaćene odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u sportu.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi povećavaju se sa 380.000 kn na 400.000 kuna, pri čemu su za navedeni iznos sredstva povećana za Božićni koncert.

Sredstva Programa javnih potreba u sportu s planiranih 1.797.000 kuna povećavaju se radi povećanih aktivnosti i potreba klubova za 76.000 kuna na 1.873.000 kuna.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom drugom rebalansu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu, vijećnici su prihvatili izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tako su izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2016. godini, umjesto ranijih 25.566.000 kuna, sada planirana ukupna sredstva u iznosu od 13.912.000 kuna. Od toga je za javne površine 46.000 kuna, nerazvrstane ceste 13.179.000 kuna, groblja 447.000 kuna, javnu rasvjetu 200.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 40.000 kuna.

Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 1.677.000 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 2.033.000 kuna. Od toga je za odvodnju oborinskih voda 139.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 555.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 388.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 423.000 kuna te javnu rasvjetu 528.000 kuna.

 

Proračun Općine Nedelišće za 2017. godinu

Vijećnici su usvojili i prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Proračunom za iduću godinu planirani su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 36.715.000 kuna. Većina vijećnika nije podržala dva amandmana koje je predložila Hrvatska demokratska zajednica o čemu je obrazloženja podnio zamjenik načelnika Željko Kacun.

Projekcijama za 2018. godinu Proračun Općine Nedelišće planiran je u iznosu od 33.799.000 kuna, a za 2019. godinu u iznosu od 35.039.000 kuna. Ujedno je usvojena i prateća Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno prihvaćenom Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu, vijećnici su prihvatili i programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2017. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 13.758.000 kuna. Od toga je za javne površine 8.305.000 kuna, za nerazvrstane ceste 4.823.000 kuna, groblja 375.000 kuna, javnu rasvjetu 225.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini za sva naselja planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.894.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 140.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 260.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 395.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 560.000 kuna te javne rasvjete 539.000 kuna.

 

Socijalni program za 2017. godinu

Na sjednici je usvojen i Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu. Za sedam kategorija korisnika, utvrđenih Programom, predviđeno je devet oblika socijalne pomoći za što se planiraju ukupna sredstva u iznosu od 544.000 kuna.

 

Zaštita i spašavanje u Općini Nedelišće

Vijećnici su usvojili Analizu Stanja sustava civilne zaštite u Općini Nedelišće za 2016. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Nedelišće za 2017. godinu, zatim prve izmjene Plana zaštite od požara Općine Nedelišće te Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu.

Sukladno zakonskim odredbama, Analizom se utvrđuje stanje sustava civilne zaštite, odnosno cjelokupnog sustava organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljem Analize, a sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama, utvrđenima Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Planom zaštite i spašavanja, utvrđen je i Plan razvoja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja sigurnosti svih navedenih kategorija, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite koje se odnose na Stožer civilne zaštite, operativne vatrogasne snage, postrojbu civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite općine, koordinatore na lokacijima, operativne snage Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja, pravne osobe u sustavu civilne zaštite te udruge građana u 2017. godini za područje čitave općine Nedelišće.

Prve izmjene Plana zaštite od požara Općine Nedelišće odnose se na upravljačku strukturu Vatrogasne zajednice Međimurske županije.

U cilju unapređenja zaštite od požara tijekom 2017. godine Provedbenim planom utvrđena je potreba provođenja organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera, te organizacijskih i administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru koje se odnose na vatrogasne postrojbe, normativni ustroj zaštite od požara, opremanje vatrogasnom opremom i tehnikom, donošenje prostorno-planske dokumentacije s planiranjem zaštite od požara, te aktivnosti vezane uz zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

 

Ukidanje statusa javnog dobra i darovanje nekretnina

Na sjednici su prihvaćene i odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Nedelišću i u Pretetincu. U Nedelišću se radi o dijelu zelene površine veličine 104 metra četvorna uz nerazvrstanu cestu u Ulici Matije Gupca gdje je trajno prestala potreba korištenja kao nerazvrstane ceste-puta, te je potrebno izvršiti brisanje statusa javnog dobra uz istovremeni upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Nedelišće.

U svrhu izgradnje vodne građevine namjene vodno-gospodarskog sustava, odnosno zapadnog obodnog kanala naselja Pretetinec također je potrebno brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama koje su u naravi dijelovi puta, kanala, ceste ili livade. Nakon što je ishođena lokacijska dozvola i izrađen je glavni projekat izgradnje obodnog kanala te su formirane čestice za njegovu izgradnju trajno prestaje njihova upotreba kao javnog dobra te se one predaju na upravljanje Hrvatskim vodama.

Stoga su vijećnici usvojili i Odluku o darovanju nekretnina u Pretetincu bez naknade Hrvatskim vodama koja se upravo odnosi na šest čestica potrebnih za izgradnju spomenutog zapadnog obodnog kanala čijom će se izgradnjom spriječiti poplavljivanje dijela naselja Pretetinec, kao što je to bilo 2014. godine.

 

Božićno-novogodišnje čestitanje

Na kraju posljednje ovogodišnje sjednice i donošenja zadnjeg proračuna u ovom sastavu Vijeća predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na suradnji i radu u sjednicama i tijelima Vijeća, te njima, djelatnicima općinske uprave i stanovnicima svih jedanaest naselja Općine Nedelišće uputili riječi čestitke i dobrih želja u prigodi Božića i Nove 2017. godine. Čestitkama su se pridružili i predstavnici klubova vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće