Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 30. lipnja 2016. godine, održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Načelnik Darko Dania izvijestio je prisutne da će radovi na izgradnji kanalizacijske mreže biti dovršeni do kraja srpnja 2016. godine, a sanacija prometnica koje su u nadležnosti Općine Nedelišće do rujna 2016. godine. Radovi na kanalizacijskoj mreži završeni su u svim naseljima osim u G. Hrašćanu i Pušćinama i to iz razloga jer se tamo izvode uz državnu cestu. U naselju Trnovec već su izvršeni kompletni radovi. Što se tiče oborinske odvodnje, Općina Nedelišće ima pripremljenu dokumentaciju za mjeru 7 te se čeka raspisivanje natječaja. Prema informacijama koje ima prometnice koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije i Hrvatskih cesta sanirati će se, u jednom dijelu, ove kalendarske godine, a dio u idućoj.

Vezano na pitanje vijećnika Ivana Marciuša, sa 24. sjednice Općinskog vijeća, održane 24.05.2016. godine, koje se odnosilo na nadležnost kod određivanja javnobilježničke mreže, načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je ta problematika u nadležnosti Ministarstva pravosuđa koje na temelju pribavljenog mišljenja Komore, sudova u Republici Hrvatskoj, te nadležnog županijskog tijela određuje kriterije za otvaranje ureda.

Vijećnik Ivan Marciuš iznio je svoje mišljenje i apel vezano uz politiku nataliteta i obrazovanja. Naveo je kako u Republici Hrvatskoj postoji dugotrajan trend većeg broja umrlih od rođenih osoba te je temeljem toga smanjen broj stanovnika od 1991.-2016. godine za cca 500.000 stanovnika. Navedeni trend aktualan je i u Međimurskoj županiji, a u Općini Nedelišće svake godine javlja se pozitivan prirast stanovništva, tj. prošle je godine rođeno 128 djece, a umrlo 119 stanovnika. Od toga je rođeno 70 djece hrvatske nacionalnosti, a romske 58.

Kako se već duže vrijeme radi na otvaranju novih gospodarskih zona i zapošljavanju radnika smatra kako je potrebno poduzeti sve moguće radnje kako bi se djeca romske nacionalne manjine školovala i postala nosioci poslova na novo otvorenim radnim mjestima. Smatra kako se do sada nije poduzelo dostatno i da zaostaju u području obrazovanja te je potrebno zauzeti čvršći stav o tome.

 

Izrada Urbanističkog plana uređenja područja "Zavrtje" u Nedelišću

Na sjednici je usvojena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja "Zavrtje" u Nedelišću.

Razlog za pokretanje postupka izrade i donošenja Urbanističkog plana umjesto dosadašnjeg detaljnog plana uređenja je izrazito teška provedba plana, posebice u pogledu parcelacije područja.

Područje „Zavrtje“ u Nedelišću veliki je pretežito neuređeni i neizgrađeni prostor predviđen za razvoj stambene zone u južnom dijelu Nedelišća. Za njega je 2004. izrađen prvi detaljni plan uređenja, čija se osnovna koncepcija temeljila na rješenju Plana uređenja manjeg naselja Nedelišće iz devedesetih godina 20. stoljeća. Od izrade 2004. godine detaljni plan je mijenjan čak 4 puta, a sve s ciljem njegove realizacije. Usprkos naporima u detaljnom planu uređenja uspjelo se realizirati tek manji južni dio područja Ulice Ognjena Price i dio poslovno-gospodarske namjene. Najveća prepreka realizaciji je praktično neprimjenjiv Zakon o komasaciji i velik broj vlasnika zemljišta, posljedica čega je bila promjena parcelacije u dijelu područja u nekoliko navrata.

Nakon dvanaest godina i nekoliko dobrovoljnih komasacija koje su se odvijale po manjim područjima opći zaključak sudionika komasacijskog postupka i vlasnika zemljišta je da bi se trebalo izmijeniti opći koncept provedbenog plana na način da se izmjesti trasa glavne planirane prometnice – UK1 južno prema trasi postojećeg poljskog puta. Sukladno tome predvidjela bi se nova mreža prometnica koja bi rezultirala manjim stambenim parcelama i njihovim većim brojem, a time bi se povećala i mogućnost realizacije provedbenog plana.

 

Prve izmjene i dopune općinskog proračuna

Vijećnici su usvojili Odluku o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu. Planirani proračun u iznosu od 50.638.000,00 kuna smanjuje se u prihodima i u izdacima za 2.993.000,00 kuna na iznos od 47.645.000,00 kuna. Osnovni razlog izmjena i dopuna je uključivanje manjka prihoda iz 2015. godine u iznosu od 69.455,30 kuna u ovogodišnji proračun te njegovo uravnoteženje s obzirom na planiranje i osiguranje sredstava za uređenje kovačnice u Gornjem Hrašćanu od 371.000,00 kn, za što su većim dijelom osigurana sredstva u Europskom fondu za regionalni razvoj, zatim sanacije divljih odlagališta kod naselja Parag 280.000,00 kn, kao i korekcije potrebnih sredstava za obnovu asfalta u 8 naselja nakon izgradnje kanalizacije, te izgradnju infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće. Planirane pomoći se smanjuju za 5.861.000,00 kuna, a odnose se na tekuće pomoći iz županijskog proračuna 100.000,00 kn, Ministarstva kulture 350.000,00 kn, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 279.000,00 kn, koja su se uglavnom odnosila na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada iz Paraga u 2015. godini, HZZ-a 60.000,00 kn, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – Savjeta za nacionalne manjine 100.000,00 kn, kapitalne pomoći Doma zdravlja 80.000,00 kn, dok se najveće smanjenje u iznosu od 5.266.000,00 kuna odnosi na izostanak potpore Ministarstva graditeljstva za prijavljeni program uređenja groblja 350.000,00 kn, uređenja Ulice Josipa Vrhovskog 300.000,00 kn, te 4.666.000,00 kn iz strukturnih fondova za obnovu asfalta u 8 naselja nakon izgradnje kanalizacije. Povećanje pomoći odnosi se na potpore Europskog fonda za regionalni razvoj 283.000,00 kn za projekt uređenja kovačnice i sjenice u Gornjem Hrašćanu, Savjeta  za nacionalne manjine za uređenje dječjeg igrališta, nabavu računalne opreme, izvedbu vodovodnog i kanalizacijskog priključka u naselju Parag 80.000,00 kn, te Međimurske županije 11.000,00 kn.

 

Osnivanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće

Vijećnici su usvojili Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice, ustrojavaju se upravni odjeli i službe. U općinama i gradovima, do 3.000 stanovnika, ustrojava se kao upravno tijelo jedinstveni upravni odjel, a u općinama i gradovima iznad 3.000 stanovnika može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo se uređuje općim aktom jedinice lokalne samouprave kojeg temeljem spomenutog Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ovom Odlukom predviđa se osnivanje Jedinstvenog upravnog odjela s dvije ustrojstvene jedinice unutar njega, i to: Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo i Odsjeka za pravne i opće poslove. Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu, kojeg donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika.

Temeljni razlog ovog preustroja jest povezivanje srodnih poslova u optimalni organizacijski oblik radi otklanjanja slabosti i nedostataka postojećeg ustroja, odnosno njegova osposobljavanja za uspješnije djelovanje i postizanje kvalitetnijih rezultata djelovanja, kao i jasnije identificiranje odgovornosti za ostvarenje postavljenih zadaća.

Stupanjem na snagu ove Odluke ukidaju se Upravni odjel za financije, pravne i opće poslove i Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, a poslove ukinutih upravnih tijela preuzima Jedinstveni upravni odjel koji će preuzeti službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima ukinutih upravnih tijela. Preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dosadašnjim rješenjima, do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i rasporeda na radna mjesta utvrđena tim Pravilnikom.

 

Osnivanje Savjeta mladih

Na sjednici je usvojena Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Nedelišće.

Kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Nedelišće Savjet mladih promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih osniva se uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih. Savjet mladih ima 7 članova u koje su uključeni i predsjednik Savjeta mladih i njegov zamjenik. Osoba može istodobno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog Savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave. Izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika pokreće Općinsko vijeće Općine Nedelišće javnim pozivom, sukladno odredbama ove Odluke. Kandidature za članove predlažu udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studenski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih.  Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području općine Nedelišće, u dobi od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, a nakon provedbe postupka Savjet bira Općinsko vijeće. Odlukom se još propisuju djelokrug i način rada Savjeta mladih, njegovo financiranje, suradnja, te odnos Savjeta prema Općinskom vijeću i načelniku Općine.

 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu

Vijećnici su usvojili Odluku o određivanju pravnih osoba za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Nedelišće su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Nedelišće, te su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Nedelišće. Utvrđenim pravnim osobama dostavit će se izvod iz Plana zaštite i spašavanja Civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

 

Ukidanje statusa javnog dobra

Na sjednici je usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra - putova od opće uporabe.

Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra - puta u općoj uporabi u vlasništvu Općine Nedelišće na dvanaest čestica u katastarskoj općini Pušćine s obzirom da je trajno prestala potreba korištenja tih čestica kao puta.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće