Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 17. ožujka 2016. godine, održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Načelnik Darko Dania izvijestio je vijećnike o plaćanju služnosti za korištenje površina u općinskom vlasništvu od strane tvrtke Hrvatski telekom. Podsjetio je kako je tvrtka do 2010. paušalno u proračun godišnje uplaćivala 90.000 kuna da bi tada prestala s izvršenjem ove obveze. Općina je ušla u spor s tvrtkom te je prije mjesec dana potpisan ugovor između Općine Nedelišće i Hrvatskog telekoma prema kojem će ova tvrtka Općini nadoknaditi 545.744,76 kuna zaostataka te od ove godine plaćati naknadu u iznosu od 125.501.23 kuna.

Načelnik je izvijestio i o sporu u predmetu NM Cluba koji je trajao je više od 18 godina. Općina Nedelišće svojom je tužbom od suvlasnika NM Kluba (Pleh, Marciuš i Posedi), tražila nadoknadu za zakup neizgorenog dijela prostora, na što su suvlasnici u svojem odgovoru na tužbu postavili protutužbeni zahtjev, kojim od Općine potražuju nešto više od 1,2 miljuna kuna. U daljnjem postupku sud je pravomoćnom odlukom Županijskog suda obvezao suvlasnike da Općini, na ime zakupa, uplate 54.052,01 kn, uvećano za zakonske zatezne kamate, dok je u odnosu na protutužbeni zahtjev suvlasnika predmet vratio na ponovni postupak prvostupanjskom sudu. Nakon više žalbi stranaka, Općine i suvlasnika, Županijski sud je u cijelosti potvrdio odbijajuću prvostupanjsku presudu protutužitelja - suvlasnika NM Cluba i obvezao ih da Općini na ime parničnih troškova uplate 282.029,58 kn. Na ovu odluku Županijskog suda, kojom su suvlasnici odbijeni s protutužbenim zahtjevom, suvlasnici su izjavili reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koja ne odgađa naplatu dosuđenih parničnih troškova, dok već ranije utvrđena obveza suvlasnika na uplatu dosuđene naknade za zakup Općini nije predmet izjavljene revizije. Protustranke su podnijele zahtjev za odgodu plaćanja do okončanja revizije, ali Općina Nedelišće dužna je naplatiti potraživanje.

Općinski načelnik izvijestio je i kako je provedeno ocjenjivanje o učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te je prema rezultatima Općina Nedelišće dobila pozitivno mišljenje i zauzela šesto mjesto u državi.

Vijećnik Ivan Marciuš pitao je zbog čega su prestali radovi na izgradnji kanala za obranu od poplava kod Pretetinca i što je s mogućim otkupom kuće u Ulici Vladimira Nazora radi rješavanja prometne problematike do koje dolazi u ovom dijelu naselja.

Vijećnica Dijana Posavec zatražila je da se izvijesti o zbivanjima vezanim uz izgradnju nove osnovne škole u Nedelišću, odnosno rekonstrukciju postojeće gdje su uložena sredstva u idejne projekte a za što je nedavno istekla građevinska dozvola.

Općinski načelnik odgovorio je kako je Općina Nedelišće ishodila lokacijsku dozvolu za radove na izgradnji kanala kojim bi se spriječile poplave naselja Pretetinec te su Hrvatske vode krajem prošle godine započele s radovima. Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, vlasnici parcela pozvani su na potpisivanje suglasnosti u Općinu čime je omogućeno da se ovaj dio dovrši što prije kako bi se mogla ishoditi građevinska dozvola te da radovi na tom projektu napreduju.

Vezano uz otkup kuće u Ulici Vladimira Nazora u Nedelišću, načelnik je rekao kako je općinska uprava svjesna uskog grla na ovom mjestu te je zainteresirana za otkup kuće za što je predvidjela i stavku u Proračunu za 2016. godinu. Općina je i izvršila procjenu zemljišta i kuće koja bi se nakon otkupa srušila, dok Županijska uprava za ceste nema praksu otkupa nekretnina već bi to trebala učiniti Općina i zatim predati ŽUC-u. Rekao je kako je i jedan poduzetnik u Gospodarskoj zoni Nedelišće zainteresiran da se riješi ova problematika te de se s vlasnicima nekretnine razgovara o cijeni otkupa.

Što se tiče građevine osnovne škole u Nedelišću, načelnik je rekao kako je župan donio odluku o gradnji nove škole bez sportske dvorane sa spojnim hodnikom na dvoranu Atona te je nadležnoj službi dao nalog za izradu idejnog rješenja nove škole.

 

Izmjene i dopune Ubanističkog plana

Na sjednici je prihvaćena Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela "Gospodarske zone Općine Nedelišće" – istočno od Macinca. Do promjena dolazi najvećim dijelom zbog interesa tamošnjeg gospodarskog subjekta koji je za potrebe proširenja poslovanja samostalno otkupio dio nekretnina koje treba uklopiti u plan, a tu je potrebno predvidjeti i jednu spojnu cestu kao i u budućnosti prostor za graničnu postaju Macinec.

 

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su usvojili Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće u 2015. godini. Vrtić je ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 2.408.229,40 kn te rashode i izdatke u iznosu od 2.347.605,62 kn. Tijekom godine vrtić je imao oko 165 korisnika, dok je ekonomska cijena iznosila 1.200,00 kuna od čega polovicu troškova financira Općina, a polovicu roditelji. Uz to, Općina Nedelišće mjesečno izdvaja sredstva za sufinanciranje u prosjeku oko 110 djece koja pohađaju vrtiće izvan područja općine.

 

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu načelnika u drugoj polovici 2015. godine. U Izvješću su izneseni podaci vezani uz izvršenje Proračuna, planirane poslove i projekte, važnije radove u komunalnoj infrastrukturi i nabavi opreme, investicije po naseljima općine, te podaci vezani uz prostorno-plansku dokumentaciju, plan gospodarenja otpadom, provedbu mjere povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Nedelišću, izgradnju sustava odvodnje u sklopu projekta "Aglomeracija Čakovec", stipendiranje studenata te prijevoz učenika, a prikazani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

 

Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu

Vijećnici su usvojili Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu. Ukupno realizirani prihodi i primici iznosili su u 2015. godini 19.691.127,17 kn, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 19.770.938,20 kn.

Načelnik Dania rekao je kako je u odnosu na planirani, Proračun ostvaren u manjem iznosu jer su nakon zakonskih promjena izostali prihodi od poreza na dohodak od 1.300.000 kuna te je Općina morala platiti i odvoz i sanaciju otpada iz naselja Parag u iznosu od 340.000 kuna što je tek sada povratila iz državnog proračuna. Rekao je da je zadovoljan učinjenim tijekom prošle godine što je vidljivo u svim općinskim naseljima, te da uz općinske treba još dodati i investicije koje su uložile javna poduzeća u komunalnu infrastrukturu, posebno u sustav odvodnje, a podsjetio je i kako je Vlada Općini darovala zemljište za Gospodarsku zonu Goričica vrijednosti osam milijuna kuna gdje se već ulaže u pripremu infrastrukture za buduće poslovne subjekte na toj površini.

 

Izvješća o izvršenju proračunskih dokumenata

Sukladno usvojenom obračunu Proračuna, na sjednici su usvojena i izvješća o izvršenju proračunskih pratećih dokumenata.

Tako je prihvaćena Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2015. godinu, za što su utrošena sredstva u iznosu od 1.735.847,98 kuna.

Usvojena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2015. godinu u kojoj su za sva naselja utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.633.111,22 kuna.

 

Izvješće Socijalnog vijeća

Vijećnici su prihvatili Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima u 2015. godini. Za pomoć u nabavi drva za ogrjev, pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova stanovanja te odvoza komunalnog otpada kućanstvima ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 498.940,29 kuna.

 

Zbrinjavanje otpada u 2015. godini

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području općine Nedelišće u 2015. godini. Tijekom prošle godine koncesionar je od gotovo 90 posto domaćinstava skupio i zbrinuo 1.524,24 tona otpada te je iskazana potreba većeg sudjelovanja u sustavu odvojenog skupljanja otpada. U Izvješću je opisana problematika odvoza otpada iz naselja Parag gdje je izvršena sanacija odlagališta otpada u dvije kampanje 2009. godine, a organizirani odvoz otpada provodi se od 2010. godine na način da stanovnici moraju kupovati vreće za skupljanje otpada. Općina Nedelišće je u suradnji s Međimurskom županijom i koncesionarom tražila rješenje uz pomoć nadležnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i promjenu određenih zakonskih propisa kako bi se stvorili uvjeti da se građani romske nacionalne manjine uključe u sustav zbrinjavanja otpada koji u općini vrlo dobro funkcionira za sva ostala naselja i njihove građane. Za sanaciju postojećih divljih odlagališta otpada nastalih zbog nepropisno odbačenog otpada u naselju Parag iz kojeg je tijekom prosinca prošle godine zbrinuto 1.414,24 tona otpada Općina je izdvojila 340.719,45 kuna, dok su Hrvatske vode zbrinule 249,44 tona otpada s nasipa, za što je utrošeno 97.212,50 kuna.

Vijećnik romske nacionalne manjine u Općinskom vijeću Radovan Balog rekao je kako je situacija s otpadom u starom dijelu Paraga sada pod kontrolom, a da se jedino u novom dijelu naselja stanovnici ne pridržavaju dogovora te i dalje odlažu otpad na privatne parcele i očekuju da se i tamo napravi sanacija odlagališta.

 

Stanje zaštite od požara

Vijećnici su prihvatili Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Nedelišće u 2015. godini. Utvrđeno je kako je kroz sustav dobrovoljnih vatrogasnih društava i uključivanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, gdje je Općina suosnivač, stanje zaštite od požara na odgovarajućoj razini i kako nije bilo većih intervencija. Izvješćem je obuhvaćen dio koji se odnosi na operativno-preventivna djelovanja, statistiku intervencija, stručnu obuku, preventivno-promidžbenu djelatnost i važnija investicijska ulaganja. Tijekom prošle godine na području općine Nedelišće bilo je 76 intervencija, od čega 11 požara na građevinama, 32 požara na otvorenom prostoru, 18 tehničkih i 15 ostalih intervencija.

 

Ostalo...

Na sjednici je prihvaćena Odluka o potpisivanju Dodatka (II) sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Naime, Grad Prelog izvijestio je osnivače JVP Čakovec o namjeri istupanja iz JVP Čakovec te je načelnik sada ovlašten za potpisivanje dodatka sporazuma što moraju učiniti i svi ostali osnivači.

Usvojena je i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta – šljunčanje na području općine Nedelišće za razdoblje 2016./2017. godine. Ovi poslovi povjerit će se tvrtki Tegra d.o.o. Čakovec, a za radove će se izdvojiti 328.200,00 kuna s PDV-om.

Vijećnici su prihvatili Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2016. godini. Za svakog općinskog vijećnika izdvojit će se 1.000,00 kuna, a za vijećnice i dodatak od 100 kuna, odnosno 1.100,00 kuna.

Prihvaćena je i Odluka o prodaji nekretnine u Gornjem Kuršancu površine 181 metara četvornih po početnoj cijeni od 9.000,00 kuna.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće