Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 17. prosinca 2015. godine, održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Vijećnik Ivan Marciuš je pitao je li Općina Strahoninec podmirila svoj dio obveze vezano uz uređenje mrtvačnice na groblju u Nedelišću i koliko je Općina Nedelišće prihodovala od legalizacije nezakonito izgrađenih objekata na svom području?

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar upozorila je kako u završnom dijelu Trnavske ulice u Nedelišću nema niti jednog rasvjetnog tijela te je predložila da se i ovaj dio naselja osvjetli.

Vijećnica Štefanija Kovač je podsjetivši da se još 40 posto domaćinstava, i to uglavnom staračkih u Nedelišću, Dunjkovcu i Pretetincu, nije priključilo na sustav kanalizacije, predložila da se pronađe model sufinanciranja priključenja s obzirom na visoke troškove koje domaćinsta obuhvaćena aglomeracijom Čakovca ne moraju plaćati.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio je kako je Općina Strahoninec od 158.000 kuna za sufinanciranje uređenja mrtvačnice u Nedelišću uplatila 128.000 kuna, a da će ostalo prema dogovoru podmiriti do kraja godine. Vezano uz osvjetljenje spomenute ulice u Nedelišću načelnik je rako kako u pojedinim dijelovima naselja treba riješiti određene probleme koji su evidentirani prilikom zamjene rasvjetnih tijela te da će se rasvjeta do kraja postaviti početkom iduće godine. Što se tiče pomoći domaćinstvima u sufinanciranju priključenja na sustav kanalizacije podsjetio je kako su prilikom radova u Nedelišću uvjeti bili takvi da su domaćinstva trebala platiti određeni dio naknade i stvarne troškove priključka od građevine do kanalizacijskog okna, da bi Vlada zatim ukinula obvezu plaćanja naknade što je obuhvatilo naselja Dunjkovec i Pretetinec, a da je najbolji projekat vezan uz aglomeraciju Čakovec i ostala naselja gdje domaćinstva nemaju takve obveze. Rekao je kako je već bilo rasprave o tome i da je Općina uputila dopis nositelju projekta Međimurskim vodama d.o.o. oko rješavanja ove situacije ali nije postignut dogovor.

Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Dragutin Bratko odgovorio je kako je Općina Nedelišće od naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenh građevina prihodovala blizu 250.000 kuna i još oko 215.000 kuna za komunalni doprinos koji se obračunavao priliko provedbe postupka legalizacije.

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu. Sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu smanjuju se s planiranih 46.009.000 kuna za 24.556.000 kuna na iznos od 21.453.000 kuna. Osnovni razlozi smanjenja, odnosno uravnoteženja Proračuna na kraju godine su neostvareni prihodi od pomoći i to za 18.326.000 kuna Ministarstva poljoprivrede po natječaju za Mjeru 7 koji nije bio raspisan, zatim za 11.574.000 kuna radi kašnjenja izgradnje kanalizacije, a time i rekonstrukcije prometnica u osam općinskih naselja, te za 6.600.000 kuna radi nemogućnosti rekonstrukcije pješačko biciklističkih staza u Nedelišću.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i udrugama

Na sjednici su prihvaćene odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u sportu te Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi povećavaju se sa 375.000 kn za 25.000 na 400.000 kuna, pri čemu su za navedeni iznos povećana za Božićni koncert.

Sredstva Programa javnih potreba u sportu s planiranih 1.621.500 kuna povećavaju se radi povećanih aktivnosti i potreba klubova za 36.000 kuna na 1.657.500 kuna.

Sredstva Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće nisu se povećavala niti smanjivala već je došlo do preraspodjele unutar Programa za potrebe pojedinih udruga.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom drugom rebalansu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu vijećnici su prihvatili druge izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tako su izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2015. godini umjesto ranijih 18.185.000 kuna sada planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.721.000 kuna. Od toga je za javne površine 110.000 kuna, nerazvrstane ceste 1.182.000 kuna, groblja 319.000 kuna, javnu rasvjetu 90.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 20.000 kuna.

Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 2.318.000 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 2.251.000 kuna. Od toga je za odvodnju oborinskih voda 146.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 906.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 348.600 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 181.000 kuna te javne rasvjete 670.000 kuna.

 

Proračun Općine Nedelišće za 2016. godinu

Vijećnici su jednoglasno usvojili i prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Općinski načelnik Darko Dania je ukratko predstavljajući Proračun za iduću godinu u iznosu od 50.638.000 kuna rekao kako su njime predviđena zaduženja od ukupno 15.000.000 kuna radi planiranih investicija rekonstrukcija i obnove ulica nakon izgradnje fekalne kanalizacije u osam općinskih naselja te uređenja komunalne infrastrukture u novoj Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću, a da će Općina ponovno kandidirati projekte za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem očekivanog natječaja po Mjeri 7, za što treba imati planirana sredstva u svom Proračunu.

Projekcijama za 2017. godinu Proračun Općine Nedelišće planiran je u iznosu od 22.472.000 kuna, a za 2018. godinu u iznosu od 22.415.000 kuna. Ujedno je usvojena i prateća Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Programi javnih potreba udruga, u kulturi i sportu

Sukladno usvojenom Proračunu na sjednici su prihvaćene odluke o Programu javnih potreba udruga, Programu javnih potreba u kulturi i Programu javnih potreba u sportu Općine Nedelišće u 2016. godini.

Sredstva Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2016. godinu planirana su u iznosu od 200.000 kuna, zatim Programa javnih potreba u kulturi planirana su u iznosu od 380.000 kuna, a Programa javnih potreba u sportu u iznosu od 1.797.000 kuna.

 

Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Također, prema prihvaćenom Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu, vijećnici su prihvatili i programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2016. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 25.566.000 kuna. Od toga je za javne površine 6.893.000 kuna, za nerazvrstane ceste 19.213.000 kuna, groblja 325.000 kuna, javnu rasvjetu 105.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini za sva naselja planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.677.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 93.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 275.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 399.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 525.000 kuna te javne rasvjete 385.000 kuna.

 

Socijalni program za 2016. godinu

Na sjednici je usvojen i Socijalni program Općine Nedelišće za 2016. godinu. Za sedam kategorija korisnika, utvrđenih Programom, predviđeno je devet oblika socijalne pomoći za što se planiraju ukupna sredstva u iznosu od 610.000 kuna. U 2015. godini za Socijalni program iz općinskog proračuna bilo je izdvojeno 619.000 kuna.

 

Zaštita i spašavanje u Općini Nedelišće

Vijećnici su usvojili Analizu Stanja sustava civilne zaštite u Općini Nedelišće za 2015. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Nedelišće za 2016. godinu i Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

Sukladno zakonskim odredbama, Analizom se utvrđuje stanje sustava civilne zaštite, odnosno cjelokupnog sustava organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljem Analize, a sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama, utvrđenima Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Planom zaštite i spašavanja, utvrđen je i Plan razvoja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja sigurnosti svih navedenih kategorija, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite koje se odnose na Stožer civilne zaštite, operativne vatrogasne snage, postrojbu civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite općine, koordinatore na lokacijama, operativne snage Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja, pravne osobe u sustavu civilne zaštite te udruge građana u 2016. godini za područje čitave općine Nedelišće.

U cilju unapređenja zaštite od požara tijekom 2016. godine Provedbenim planom utvrđena je potreba provođenja organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera, te organizacijskih i administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru koje se odnose na vatrogasne postrojbe, normativni ustroj zaštite od požara, opremanje vatrogasnom opremom i tehnikom, donošenje prostorno-planske dokumentacije s planiranjem zašite od požara, te aktivnosti vezane uz zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

 

Produljenje Ugovora o koncesiji

Na sjednici je prihvaćena i Odluka o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području općine Nedelišće. Ove poslove će i dalje obavljati tvrtka Ekousluge iz Orehovice s kojom će se ugovor produljiti za narednih dvije godine.

 

Božićno-novogodišnje čestitanje

Na kraju posljednje ovogodišnje sjednice predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na suradnji i radu u sjednicama i tijelima Vijeća, te njima, djelatnicima općinske uprave i stanovnicima svih jedanaest naselja Općine Nedelišće uputili riječi čestitke i dobrih želja u prigodi Božića i Nove 2016. godine. Čestitkama su se pridružili i predstavnici klubova vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće