Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 26. studenoga 2015. godine, održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Načelnik Darko Dania izvijestio je vijećnike o više aktualnih zbivanja na području općine Nedelišće.

Rekao je kako je u tijeku odvoz smeća iz naselja Parag te da je za sada odvezeno oko 1.400 tona smeća. Dok se po ranijim procjenama smatralo da će biti potrebno odvesti oko 900 tona smeća, sada se ispostavilo da je količina znatno veća. Dodao je kako će zbog toga Hrvatske vode sufinancirati odvoz od 250 do 300 tona smeća. Do sada je očišćena najveća parcela na kojoj je bilo odloženo smeće, te će u odnosu na ranije procjene ostati još oko 800 tona pa će za čišćenje preostalog dijela trebati provesti novi postupak javne nabave. Da bi se spriječilo daljnje nelegalno odlaganje otpada od 1. 12. 2015. godine će koncesionar GKP Čakom d.o.o. mještane Paraga zadužiti s kantama za smeće i vrećama za posebne vrste otpada, te će oni plaćati odvoz smeća 28,50 kn mjesečno.

Načelnik je napomenuo kako je Općina Nedelišće prema ranije prijavljenom projektu od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobila 200.000,00 kuna za zamjenu rasvjetnih tijela. Za to je proveden postupak javne nabave te se krenulo sa zamjenom najprije živinih svjetiljki, dok će se natrijeve mijenjati naknadno. Istaknuo je kako će se zamjenom svjetiljaka dobiti kvalitetnija rasvjeta, a postići će se i znatne uštede u troškovima javne rasvjete.

Nadalje je izvijestio kako se vrijednost izgradnje komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće procjenjuje na 11.375.000,00 kuna, dok bi za stavljanje ove zone u funkciju trebalo između 5 i 6 milijuna kuna. U tijeku je dobivanje građevinske dozvole za prometnice, odnosno ulične koridore ove nove zone između Nedelišća i Pušćina.

Ujedno je kazao da su na groblju u Nedelišću dovršeni radovi na proširenju te je otvoreno 3. polje, za što je utrošeno oko 296.000,00 kuna.

Rekao je i kako će Hrvatske ceste u suradnji s Općinom Nedelišće na državnoj cesti između Čakovca i Varaždina na šest lokacija postaviti konzole koje omogućuju osvijetljenje pješačkih prijelaza. Izradu projektne dokumentacije, čija je vrijednost oko 20.000,00 kuna, preuzele su Hrvatske ceste, a Općina Nedelišće obvezala se na ishođenje elektroenergetskih suglasnosti od strane HEP-a.

Vezano uz radove po projektu Aglomeracije Čakovec, načelnik je rekao kako oni teku bez većih problema, te su jedino u naselju Gornji Hrašćan nastali manji zastoji. Ukoliko bi Općina Nedelišće odmah po završetku radova pristupila sanaciji prometnica, vrijednost radova iznosila bi oko 8 milijuna kuna jer bi dio troškova sufinancirale Međimurske vode d.o.o. putem projekta Aglomeracije. U slučaju da se ne bi odmah započelo sa sanacijom, tada bi cjelokupan iznos za potrebne radove procijenjen na oko 18 milijuna kuna trebala snositi Općina Nedelišće.

Što se tiče sanacije nasipa u Pušćinama načelnik je rekao kako se trenutačno od strane Hrvatskih voda rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Da bi se postupak ubrzao i građanima olakšalo rješavanje imovinsko-pravnih poslova, u prostorijama Općine Nedelišće omogućit će se ovjera dokumenata od strane javnog bilježnika. Građevinski radovi na sanaciji nasipa započeli bi iduće godine.

Načelnik je rekao da je Općina Nedelišće u postupku rješavanja odnosa s Hrvatskim telekomom d.d. koji od 2010. godine ne plaća naknadu za pravo služnosti prolaska infrastrukture kroz područje općine. Stoga je nastao dug od oko 500.000,00 kuna. Dodao je da postoji mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe kako bi se spor riješio što prije i mirnije. Općina Nedelišće je, osim toga, naručila izradu elaborata kojim će se ažurirati duljina trasa kojima prolazi infrastruktura Hrvatskog telekoma u svrhu reguliranja daljnjih odnosa.

Također je izvijestio kako su na građevini SRP Trate u Nedelišću uočeni nedostaci te je tvrtka Nekretnine Nedelišće d.o.o. od izvođača TEAM d.d. zatražila izradu plana sanacije. Kako izvođač nije postupio po zatraženome, obustavljena im je daljnja isplata rata za izgradnju objekta. Nakon toga je izvođač pokrenuo postupak ovršne naplate dospjelih dugovanja pa će tvrtka Nekretnine Nedelišće d.o.o. preko odvjetničkog društva uložiti prigovor, dok će se naknada štete za uočene nedostatke tražiti sudskim putem.

Rekao je i kako se radovi na objektu DVD Slakovec, koji traju već 6 godina, privode kraju te bi u cijelosti trebali završiti do sredine prosinca ove godine.

Načelnik Dania na kraju je kazao da je Međimurska županija kao osnivač krenula u postupak izrade projektne dokumentacije za novu zgradu osnovne škole u Nedelišću, te da će u proračunu za 2016. godinu osigurati 10 milijuna kuna.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je da su vijećnici u prilogu s materijalima za ovu sjednicu Općinskog vijeća dobili i presudu Općinskog suda po tužbi bivšeg načelnika Mladena Horvata, koja je postala pravomoćna 11. 5. 2015. godine. Na presudu Općinskog suda podnesene su žalbe, a drugostupanjski sud je svojom presudom u cijelosti potvrdio presudu prvostupanjskog suda. Predsjednik Vijeća pojasnio je da se radilo o sporu koji je bivši načelnik Mladen Horvat svojom tužbom pokrenuo za istplatu naknade plaće iz proračuna Općine za mjesec listopad i dio studenoga 2013. godine, dok mu je dužnost prestala izborom novog načelnika u svibnju iste godine. Općina mu je uskratila sporne isplate jer je bila stajališta da je ostvarivši zakonske uvjete za umirovljenje, 65 godina života i 47 godina mirovinskog staža, to pravo trebao i iskoristiti. Općina je u svojem odgovoru na tužbu isticala da državnim dužnosnicima prestaje pravo na isplatu naknade plaće stjecanjem zakonskih uvjeta za umirovljenje, a ne umirovljenjem kako je određeno za lokalne dužnosnike, nadajući se da će sud svojom odlukom u interesu jednakosti građana i zaštite sredstava javnog proračuna odbiti tužbu bivšeg načelnika Mladena Horvata, što se ipak nije dogodilo. Uz odgovor na tužbu, Općina je podnijela i protutužbu zahtijevajući da bivši načelnik Mladen Horvat u Općinski proračun vrati isplaćenu mu naknadu za godišnji odmor, koju je sam tražio i sam je sebi nezakonito odobrio pa ga je sud obvezao na povrat isplaćene naknade u Općinski proračun. Financijska služba Općine u cijelosti je provela odluku suda čime je „slučaj“ bivšeg načelnika Mladena Horvata dovršen, međutim, i dalje ostaje nejasan razlog i motiv lokalnog političkog dužnosnika na ovakvo postupanje.

 

Prethodna rasprava o Proračunu za 2016. godinu

Vijećnici su na prethodnu raspravu u prvom čitanju primili prijedlog nacrta Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu. Nacrtom je za iduću godinu predviđen proračun u iznosu od 49.399.000 kuna, a Proračunom je predviđeno kreditno zaduženje od 15.000.000,00 kn, te 12.690.000,00 kn pomoći za projekte koji će se prijaviti Ministarstvu poljoprivrede. Svi ostali rashodi uglavnom su planirani na nivou Proračuna za 2015. godinu. Vijećnici i ostali zainteresirani korisnici proračunskih sredstava pozvani su da pregledaju prijedlog nacrta Proračuna te daju konkretne prijedloge i primjedbe u svrhu njegova poboljšanja.

 

Prodaja nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće i u Dunjkovcu

Na sjednici je usvojena Odluka o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću. U budućoj zoni na zemljištu darovanom Općini Nedelišće od strane Republike Hrvatske formirano je ukupno 19 čestica, od kojih je 9 predviđeno za izgradnju komunalne infrastrukture, a 10 za poslovne građevine. Cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od 63 kune po metru četvornom, a obračunata je na osnovu planiranih svih troškova izgradnje komunalne infrastrukture. Ukupa površina navedenih 10 parcela za prodaju je 135.000 metara četvornih.

Također je usvojena i Odluka o prodaji nekretnine u Dunjkovcu, u naravi livada uz Glavnu ulicu, koja je sada igralište što se ne koristi, površine 3.032 metara četvorna, po početnoj cijeni od 89,00 kuna za metar četvorni.

 

Povjeravanje poslova čišćenja snijega

Vijećnici su usvojili Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama za zimsku sezonu 2015./2016. te 2016./2017. godinu. Nakon provedenog postupka javne nabave Odlukom je utvrđeno kako će poslove čišćenja snijega ulica i pristupnih putova u naselju Nedelišće obavljati autoprijevoznik Vladimir Marciuš iz ovog naselja, dok će čišćenje snijega na parkiralištima u Nedelišću obavljati tvrtka MM, usluge u poljoprivredi, iz Pretetinca, kojoj je povjereno i čišćenje snijega u Pretetincu, Dunjkovcu i Slakovcu. U naseljima Trnovec, Macinec, Črečan, Gornji Hrašćan i Parag čišćenje snijega obavljat će tvrtka Usluge građevinskom mehanizacijom "Dovečer" iz Dunjkovca, a u naseljima Pušćine i Gornji Kuršanec tvrtka Štefulj-MS d.o.o. iz Pušćina. Poslove posipavanja soli i sipine kamionom s posipačem u svim će naseljima općine obavljati Tegra d.o.o. Čakovec.

 

Upoznavanje stanovnika s opasnostima od požara

Na sjednici je prihvaćena Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara. Odlukom se određuje donošenje plana i programa u roku od šest mjeseci kojima će se regulirati način na koji se stanovništvo obavještava o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventivne zaštite kako ne bi došlo do požara, kao i radnjama koje treba poduzeti kada se dogodi požar.

 

Korištenje nekretnina u vlasništvu Općine Nedelišće

Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području općine Nedelišće. Nakon provedenog nadzora postojeće Odluke i upute od strane Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji u Odluku se ugrađuje kako Općina Nedelišće daje nekretnine koje ima u vlasništvu na korištenje udrugama koje imaju sjedište na području općine Nedelišće, ako je svrha korištenja od značaja za kulturni, sportski, socijalni i obrazovni razvoj Općine, i to na temelju raspisanog javnog natječaja.

 

Izmjena Odluke o provedbi izbora za članove VMO-a

Na sjednici je prihvaćena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Nedelišće. Kao i prethodna, tako je i postojeća Odluka iz listopada ove godine upućena na nadzor nadležnom Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji. Prema uputi od strane Ureda na temelju mišljenja Ministarstva uprave u postojećoj Odluci potrebno je izbrisati jedan stavak, s obzirom da državljani drugih država članica Europske unije nemaju biračko pravo kada se radi o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće