Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U utorak, 2. lipnja 2015. godine, održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Vijećnik Željko Kofjač pitao je kako napreduju projekt izgradnje odvodnog kanala Pretetinec te izgradnja nasipa u Pušćinama i Gornjem Hrašćanu.

Vijećnika Ivana Marciuša zanimalo je razmišlja li se o kupnji kuće u Ulici Vladimira Nazora u Nedelišću gdje bi se iz nepreglednog i oštrog zavoja na cesti za Dunjkovec mogao napraviti blagi zavoj, zatim je upozorio na negodovanje mještana zbog širenja II. vodozaštitne zone crpilišta Nedelišće te je pitao bi li se oni koji se još nisu priključili na sustav kanalizacije u Nedelišću mogli osloboditi plaćanja naknade za kanalizacijsko okno kao što će od toga biti oslobođena domaćinstva u preostalih osam općinskih naselja gdje uskoro započinje izgradnja kanalizacije.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako se za izgradnju odvodnog kanala Pretetinec dužine 1.200 metara uređuju zemljišno-pravni odnosi s vlasnicima parcela kroz koje će se graditi kanal koji će omogućiti odvodnju oborinskih voda koja je prošle jeseni uzrokovala poplave u naselju u tri navrata. Uskoro će se zatražiti lokacijska dozvola, a u dogovoru s Hrvatskim vodama ova bi javna tvrtka trebala preuzeti čitavu investiciju vrijednosti od oko petsto tisuća kuna. Što se tiče izgradnje nasipa u Pušćinama, u tijeku je prva faza, odnosno sređivanje imovinsko-pravnih odonosa kako bi se iduće godine moglo započeti s izgradnjom, dok bi se nasip za Gornji Hrašćan mogao dovršiti tek 2017. godine.

Vezano uz otkup kuće u Ulici Vladimira Nazora u Nedelišću načelnik je rekao kako je obavljen razgovor s vlasnikom nekretnine te je dogovoreno da će isti uputiti pismo namjere s prijedlogom prodaje Općini Nedelišće. Dodao je kako je općinsko rukovodstvo svjesno kako se otkupom ove nekretnine iz oštrog može urediti blagi zavoj sa pješačkom stazom što bi omogućilo veću sigurnost u prometu, posebno za gospodarske objekte koji se nalaze u Gospodarskoj zoni Nedelišće, a dobio bi se i prostor za dodatna parkirališta koja nedostaju u ovom dijelu Nedelišća gdje su liječničke ordinacije, pošta, ljekarna i općinska uprava. Vezano uz negodovanje pojedinih građana za proširenje II. zaštitne zone vodocrpilišta Nedelišće, načelnik je rekao kako se ona ne širi već je utvrđena županijskim i prostornim planom. Dva su građana na prostor ove zone ispustila gnojnicu zbog čega je došlo do pojave zabranjenih nečistoća u vodi te su odgovorni iz vodocrpilišta upozorili na zabranu dovoženja gnojnica. Rekao je kako je od nadležnih županijskih službi općinsko rukovodstvo zatražilo da se održi sastanak s građanima na koji bi se pozvali i predstavnici Međimurskih voda d.o.o. koje upravljaju vodocrpilištem te bi se razjasnila čitava situacija oko zona unutar obuhvata vodocrpilišta Nedelišće. Načelnik Dania odgovorio je kako su fondovima iz kojih se financira izgradnja kanalizacije u osam općinskih naselja utvrđena i sredstva za kanalizacijska okna pa tako domaćinstva neće trebati plaćati naknadu, dok u prijašnjim izvorima financiranja kanalizacije u naseljima Nedelišće, Dunjkovec i Pretetinec takvo što nije omogućeno. Iznos naknade za kanalizacijsko okno nije svugdje isti jer ovisi o njegovoj veličini. No, u želji da svi građani općine budu u što ravnomjernijem odnosu, Međimurskim vodama d.o.o. upućen je dopis vezano uz ovu problematiku te je za sada odgovoreno kako se ovaj zahtjev treba razmotriti.

Načelnik je odgovorio i na pitanje vijećnika Ivana Marciuša, postavljeno na prethodnoj sjednici vezano uz naplatu komunalnih kazni. Rekao je kako je naplaćeno 400,00 kuna kazni u prošloj godini te je izdano 50 rješenja, odnosno opomena na koje su građani uglavnom reagirali i uklonili, odnosno očistili ili uredili ono na što su bili upozoreni. Dodao je kako Općini nije cilj da se represivnim mjerama rješava komunalna problematika, nego da se kroz opomene i razgovor s neodgovornim pojedincima održava potreban komunalni standard propisan općinskim odlukama ili zakonskim odredbama.

Vijećnike je izvijestio kako je u tijeku projektiranje prometnica i ostale komunalne infrastrukture za buduću gospodarsku zonu Goričica na površini od 16,5 hektara gdje je Vlada RH dodijelila državno zemljište Općini Nedelišće, te da bi u kasnu jesen Općina mogla dobiti građevinsku dozvolu i započeti s radovima na uređenju potrebne infrastrukture.

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu. Sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu smanjuju se s planiranih 47.085.000 kuna za 1.076.000 kuna na iznos od 46.009.000 kuna. Osnovni razlozi izmjena i dopuna Proračunu su uključivanje viška prihoda nad rashodima u 2014. u iznosu od 10.355,73 kuna u ovogodišnji Proračun, zatim potreba planiranja i osiguranja sredstava za naknadu za vođenje investicije izgradnje kanalizacije u osam općinskih naselja u iznosu od 400.000,00 kuna, izgradnja infrastrukture u Ulici Josipa Vrhovskog u Nedelišću u iznosu od 490.000,00 kn, izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće za 44.000,00 kn, postav kontejnera u naselju Parag 70.000,00 kn, isplata naknade štete poplavljenima u Paragu 75.000,00 kn, izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zavrtja u Nedelišću 50.000,00 kn, te uređenje ulica u dijelu naselja Ciglenice u Dunjkovcu za 100.000,00 kuna. Do smanjenja Proračuna dolazi najvećim dijelom zbog izostanka planiranih sredstava pomoći, i to za prijavljene programe uređenje domova kulture, sufinanciranje programa energetske učinkovitosti, sanaciju i zbrinjavanje otpada u naselju Parag te pomoći od strane Međimurske županije.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom prvom rebalansu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu, vijećnici su prihvatili prve izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tako su izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2015. godini, umjesto ranijih 24.679.000 kuna, sada planirana ukupna sredstva u iznosu od 23.995.000 kuna. Od toga je za javne površine 6.735.000 kuna, nerazvrstane ceste 16.706.000 kuna, groblja 419.000 kuna, javnu rasvjetu 105.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 2.993.000 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 2.373.103 kuna. Od toga je za odvodnju oborinskih voda 196.290 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 1.086.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 423.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 274.813 kuna te javnu rasvjetu 393.000 kuna.

 

Dodjela općinskih priznanja

Na sjednici je prihvaćena Odluka o dodjeli javnih priznanja – Plakete Općine Nedelišće za 2014. godinu. Priznanje će primiti Zlatko Marciuš iz Nedelišća za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju vatrogastva, društveno djelovanje i razvoj Općine Nedelišće, Ivica Paić iz Nedelišća za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju školskog obrazovanja i društveno djelovanje u Općini Nedelišće, MIP WEYLAND d.o.o. Pušćine za osobit doprinos u razvoju i promociji poduzetništva u Općini Nedelišće, te KRIKA, obrt za proizvodnju i usluge Nedelišće za osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće.

Plakete će nagrađenima biti uručene na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 11. lipnja, a u prigodi obilježavanja Dana Općine Nedelišće, koji se slavi uz blagdan svetoga Vida 15. lipnja.

 

Ostalo

Na sjednici je usvojena Odluka o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće gdje će se u prodaju ponuditi četiri parcele kao cjelina ukupne površine 10.125 metara četvornih putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni zemljišta od 50,00 kuna po metru četvornom. Za kupnju nekretnina zainteresiran je jedan slovenski poduzetnik čija tvrtka proizvodi dijelove za poznate marke automobila.

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje od 2011. do 2020. godine, donesenog u veljači 2011. godine. Strateški plan dopunjuje se i mijenja zbog ukazane potrebe u dijelu koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu te planiranje i uređenje prostora.

Na sjednici je podneseno i Izvješće o poslovanju društva Mesap d.o.o. za 2014. godinu. U Izvješću su navedene informacije o održanim sajmovima i drugim događanjima, kao i o financijskom poslovanju koje je prošle godine bilo pozitivno. Napomenuto je kako je u izradi strateški plan poslovanja tvrtke koji bi trebao dati smjernice za budući rad kako bi se ova tvrtka uspješnije razvijala i bila od pomoći u promociji i razvoju gospodarstva Međimurja.

 

 

 

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće