Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 12. ožujka 2015. godine, održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Načelnik Darko Dania izvijestio je vijećnike da je potpisan Ugovor s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom kojim je Općini Nedelišće darovano zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske veličine nešto više od 164.000 metara četvornih, namijenjeno osnivanju Gospodarske zone Goričica u Nedelišću. Radi se o zemljištu između Nedelišća i Pušćina procijenjene vrijednosti od oko 7,5 milijuna kuna, a obveza je Općine Nedelišće da ga u roku od 3 godine stavi u gospodarsku funkciju. Općinski načelnik istaknuo je kako je ovo rezultat i plod višemjesečnih aktivnosti općinskog rukovodstva i koalicijskih partnera u Općinskom vijeću te razumijevanja Vlade Republike Hrvatske za potrebe Općine Nedelišće za daljnjim razvojem gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske. Rekao je kako već postoji interes pojedinih gospodarstvenika za izgradnjom svojih poslovnih objekata te da će prema procjenama za ulaganje u infrastrukturu trebati oko deset milijuna kuna i da će svoj dio obveze Općina Nedelišće izvršiti za oko godinu dana. Također je izvijestio kako će potkraj travnja započeti radovi na izgradnji kanalizacije u preostalih osam naselja općine, i to najprije u Slakovcu, a odmah nakon toga i u drugim naseljima. Izvođač radova je poduzeće Tegra d.o.o sa svojim partnerima, a radovi bi trebali biti gotovi u roku od godine dana što ovisi i o vremenskim prilikama, rekao je načelnik Dania.

Vijećnika Ivana Marciuša zanimalo je koliko kazni od prekršaja naplati komunalni redar te može li se u crvenu boju obojati petokraka na spomeniku palim borcima NOB-a u Nedelišću.

Općinski načelnik odgovorio je kako će se točni podaci o broju i visini naplaćenih kazni od komunalnih prekršaja pripremiti za iduću sjednicu Vijeća te da je pri kraju izbor novog općinskog komunalnog redara. Što se tiče spomenika borcima NOB-a u Nedelišću, on će biti u cijelosti obnovljen, a okoliš uređen kada se za to osiguraju sredstva u proračunu, s obzirom da je tamo najveći problem obnova temelja spomenika.

 

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su usvojili Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće u 2014. godini. Vrtić je ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 2.445.172,32 kuna te rashode i izdatke u iznosu od 2.313.762,02 kuna. Tijekom godine vrtić je imao oko 170 korisnika, dok je ekonomska cijena iznosila 1.200,00 kuna od čega polovicu troškova financira Općina, a polovicu roditelji. Uz to, Općina Nedelišće mjesečno izdvaja sredstva za sufinanciranje u prosjeku oko 110 djece koja pohađaju vrtiće izvan područja općine.

Također, vijećnici su svojim zaključkom dali prethodnu suglasnost na III. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće koje proizlaze iz usklađenja sa zakonskim odredbama i propisima.

 

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu načelnika u drugoj polovici 2014. godine. U Izvješću su izneseni podaci vezani uz izvršenje Proračuna, planirane poslove i projekte u komunalnoj infrastrukturi, po mjesnim odborima, te podaci vezani uz prostorno-plansku dokumentaciju, školstvo, nabavu udžbenika, stipendiranje studenata, prijevoz učenika, turizam, društvene djelatnosti i civilnu zaštitu, a prikazani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

 

Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu

Vijećnici su usvojili Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu. Ukupno realizirani prihodi i primici iznosili su u 2014. godini 20.228.971,69 kuna, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 20.218.615,96 kuna, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 10.355,73 kuna.

Načelnik Darko Dania rekao je kako je zadovoljan učinjenim tijekom prošle godine što je vidljivo u svim općinskim naseljima, te da uz općinske treba još dodati i investicije koje su uložile javna poduzeća u komunalnu infrastrukturu u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Uz to, zadržana je razina sufinanciranja u svim područjima društvenog života, od predškolskog odgoja i obrazovanja i školstva, do kulture, sporta, turističke zajednice, udruga i izdvajanja za socijalno ugrožene sugrađane.

 

Izvješća o izvršenju proračunskih dokumenata

Sukladno usvojenom obračunu Proračuna, na sjednici su usvojena i izvješća o izvršenju proračunskih pratećih dokumenata.

Tako je prihvaćena Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2014. godinu, za što su utrošena sredstva u iznosu od 2.278.609,40 kuna.

Usvojena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2014. godinu u kojoj su za sva naselja utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.493.098,07 kuna.

 

Izvješće Socijalnog vijeća

Vijećnici su prihvatili Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima u 2014. godini. Za pomoć u nabavi drva za ogrjev, pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova stanovanja te odvoza komunalnog otpada kućanstvima ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 477.664,55 kuna.

 

Zbrinjavanje otpada u 2014. godini

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području općine Nedelišće u 2014. godini. Tijekom prošle godine koncesionar je od gotovo 80 posto domaćinstava skupio i zbrinuo 1.501,48 tona otpada. U Izvješću je i dalje istaknuta problematika odvoza otpada iz naselja Parag gdje je izvršena sanacija odlagališta otpada u dvije kampanje 2009. godine, a organizirani odvoz otpada provodi se od 2010. godine na način da stanovnici moraju kupovati vreće za skupljanje otpada. Općina Nedelišće u suradnji s Međimurskom županijom i koncesionarom pokušava naći rješenje uz pomoć nadležnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i promjenu određenih zakonskih propisa kako bi se stvorili uvjeti da se građani romske nacionalne manjine uključe u sustav zbrinjavanja otpada koji u općini vrlo dobro funkcionira za sva ostala naselja i njihove građane. Za sanaciju postojećih divljih odlagališta otpada nastalih zbog nepropisno odbačenog otpada u naselju Parag trebalo bi osamstotinjak tisuća kuna u čemu Općina Nedelišće traži sufinanciranje od strane Fonda sa 80 %. Vijećnik romske nacionalne manjine u Općinskom vijeću Radovan Balog rekao je kako je situacija s otpadom u Paragu sramotna i da ima onih koji žele da se to riješi te da se uključe u daljnje redovno skupljanje i zbrinjavanje otpada. Upozorio je, međutim, kako ima pojedinaca unutar naselja i onih koji su ga napustili i povremeno dolaze i na zborovima građana govore kako je Općina primila novac od države za zbrinjavanje otpada, a što nije istina, zbog čega su tamošnji stanovnici zbunjeni i podijeljeni oko ove problematike.

 

Obavljanje usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Vijećinici su prihvatili Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Nedelišće kojim se ovi i poslovi njegovog zbrinjavanja dodjeljuju GKP "Čakom" d.o.o., kao trgovačkom društvu u suvlasništvu Općine. Naime, ulaskom Općine Nedelišće u suvlasništvo ove tvrtke potkraj prošle godine stvoreni su preduvjeti za promjenu osnove temeljem koje koncesionar pruža uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine, zbog čega dolazi i do privremenog pojeftinjenja cijene ove usluge jer se više ne naplaćuju dvije kune od korisnika koje su se uplaćivale u općinski proračun.

 

Smanjenje komunalnog doprinosa

Na sjednici je prihvaćena Odluka o VIII. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području općine Nedelišće. Njome se smanjuje iznos komunalnog doprinosa u VI. zoni koja je prostornim planom utvrđena kao radna, gospodarska i poslovna zona, i to s prijašnjih 47,00 kuna na 21,00 kunu po metru prostornom. Za poslovno-proizvodne građevine s pratećim prostorima jedinične vrijednosti plaćanja doprinosa u kunama po metru prostornom za obujam građevine veći od 3.500,00 metara prostornih smanjuje se za 50 %, a za etaže proizvodnog pogona, hale, skladišta i sličnog proizvodnog prostora svijetle visine iznad 6 metara ne obračunava se komunalni doprinos. Na ovaj se način dodatno olakšava svim zainteresiranim investitorima ulaganje u izgradnju poslovno-proizvodnih građevina u gospodarskim zonama u Općini, prije svega u budućoj Gospodarskoj zoni Goričica, a time se daje i poticaj novom zapošljavanju.

 

Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića

Vijećnici su prihvatli Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće kojom se na ovo radno mjesto na pola radog vremena imenuje dosadašnja ravnateljica Danica Korunek iz Nedelišća, dok će pola radnog vremena raditi kao odgajateljica.

 

Ostalo

Na sjednici je usvojena Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2015. godini. Za svakog općinskog vijećnika stranka, odnosno grupa birača, dobit će po 1.000,00 kuna, a za vijećnicu dodatnih 100,00 kuna, odnosno 1.100,00 kuna.

Vijećnici su usvojili Odluku o Procjeni ugroženosti od požara Općine Nedelišće, kao i Plan zaštite od požara Općine Nedelišće.

Također je usvojeno Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Nedelišće u 2014. godini, u kojem je opisano operativno-preventivno djelovanje, prikazana je statistika intervencija kojih je lani u svih jedanaest naselja bilo ukupno 84, te je prikazana stručna obuka i preventivno-promidžbena djelatnost.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje za sufinanciranje projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec" Međimurskim vodama d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 8,5 milijuna kuna. Općina je kao suvlasnik i sudionik u ovom projektu trebala dati suglasnost kojim se zapravo zadužuju Grad Čakovec i Općina Sveti Juraj na Bregu.

 

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće