Dnevni red 15. sjednice OV

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/2
URBROJ:2109/12-02-15-1
Nedelišće, 04.03.2015.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 12. ožujka 2015. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine,
 2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2014. godine,
 4. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Nedelišće,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2014. godini,
 8. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
 9. Donošenje Odluke o VIII. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine,
 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2015. godini,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Nedelišće,
 13. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Nedelišće,
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2014. godini na području Općine Nedelišće,
 15. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg Vrtića „Zvončić“ Nedelišće.
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće