Dnevni red 6. sjednice OV

Klasa: 021-05/13-01/22
Ur. broj: 2109/12-02-13-1
Nedelišće, 21.11.2013.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 3/13) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 15/09, 3/13), te na osnovu primljenog materijala

  

SAZIVAM

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 28. studenog 2013. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“) 
 • DNEVNI RED:
 • Za sjednicu predlažem slijedeći:
 1. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2013. godinu,
 2. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće, za 2014. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj reviziji Općine Nedelišće za 2012. godine,
 4. Prethodna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu i Projekcija proračuna za 2015.- 2016. godinu,
 5. Prethodna rasprava o Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave u Međimurskoj županiji,
 7. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području Općine Nedelišće,
 8. Informacija o osnivanju Centra za pomoć u kući Međimurske županije

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

 Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće