Izvod iz zapisnika s 31. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/03
URBROJ:2109/12-02-17-2
Nedelišće, 13.04.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 13. travnja 2017. godine u 19,00 sati, u konferencijskoj dvorani NGC ATON-a u Nedelišću, J. Marčeca 25

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o porezima,
 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini.

PRISUTNI VIJEĆNICI: Silvije Bacinger, Radovan Balog, Igor Camplin, Josip Debelec, Dragan Feher, Jasna Hajdinjak, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Ivan Marciuš, Marjan Novak, Stjepan Novak, Darinka Pergar, Dragica Posavec, Dijana Posavec, Mladen Posavec, Nada Žerjav.

OPRAVDALI IZOSTANAK: Vitomir Kirić, Nataša Vrček.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, zamjenica načelnika Ivanka Novak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Maja Marčec, voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je obavijestio prisutne da su, zajedno sa materijalima za sjednicu Vijeća primili i izvješće komunalnog redara koje je zatražio na 30. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 15.03.2017. godine.

Navedeno je sastavljeno na način da se vidi vrsta i broj postupanja. Prema nadležnim službama uputio je prijedlog da se u budućem radu više usmjere na poslove komunalnog redarstva te da se provode odluke kojima se uređuje komunalni red.

Nakon uvoda pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

U „aktualnom satu“ nije bilo primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je vijećnicima na usvajanje Dnevni red.

Vijećnik Dragan Feher zatražio je da se sa Dnevnog reda skine 1. točka koja glasi Donošenje Odluke o lokalnim porezima.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako je navedenu Odluku o lokalnim porezima potrebno razmotriti i donijeti do 30. lipnja 2017. godine, sukladno Zakonu o lokalnim porezima, te da će prepustiti članovima Općinskog vijeća da svojim glasovima odluče o sadržaju Dnevnog reda. Nakon glasovanja Dnevni red usvojen je sa većinom glasova (15 glasova za i 1 protiv)

Ad. 1.

Donošenje Odluke o porezima

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su viećnici u prilogu prijedloga Odluke o porezima primili i obrazloženje kojim je detaljno opisana obveza i potreba za donošenjem, a nakon toga prepustio je riječ voditeljici Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanji Zorković.

Ona je obrazložila kako je Zakon o lokalnim porezima stupio na snagu početkom 2017. godine. Tim Zakonom utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se definirati svi porezi koji postoje na lokalnoj razini.

Istaknula je kako Odluka o kojoj se raspravlja ne definira koeficijente te način obračuna poreza na nekretnine već samo omogućuje da se u narednom razdoblju donesu odluke kojima će se i to regulirati.

Vijećnik Ivan Marciuš izrazio je zabrinutost da će porez na nekretnine biti veći od dosadašnje komunalne naknade te smatra kako izjave u medijima koje tvrde suprotno nisu istinite.

Predsjednik Općnskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako se ovom Odlukom ne definiraju koeficijenti potrebni za izračun poreza na nekretnine te da iz tog razloga, u ovome trenutku, nije svrsishodno raspravljati o visini budućeg poreza na nekretnine. O tome će se rasprava voditi prilikom donošenja odluka kojima će se definirati koeficijenti i drugi potrebni podaci za obračun.

Vijećnik Dragan Feher izjavio je da Općina Nedelišće ne mora izvrštiti nešto na što je Ustav i zakoni ne obvezuju. Smatra kako Zakon o lokalnim porezima nije ustavan te ne bi smjeli provoditi radnje koje su njime definirane.

Vijećnik Silvije Bacinger smatra kako nije korektno da se takva odluka donosi na kraju mandata i na taj način se idući saziv Općinskog vijeća dovodi pred gotov čin. Smatra kako se mnogo odluka donosilo jer su bile uvjetovane zakonima, ali smnatra da to ovdje ne bi smio biti slučaj.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako poštuje njegovo mišljenje, ali je bitno napomenuti kako je Općina vezana rokovima, a svu odgovornost će na kraju snositi načelnik Općine. Treba se ponašati odgovorno i poštivati zakone koje je donio Sabor Republike Hrvatske, a za razmatranje ustavnosti zakona nadležan je Ustavni sud Republike Hrvatske. Odluka se ne odnosi samo na porez na nekretnine već i na druge poreze koje je Općina prije uvela, kao npr. porez na korištenje javnih površina. Još jednom je napomenuo kako se ne donose ni koeficijenti niti se ne utvrđuje način obračuna poreza na nekretnine već se samo omogućuje da se te odluke donesu, a one će biti poseban predmet rasprave. U ovome trenutku još se prikupljaju podaci kako bi se te odluke pripremile što kvalitetnije.

Vijećnik Dragan Feher izjavio je kako je Ustavni sud Republike Slovenije „srušio“ zakon kojim se uveo porez na nekretnine u Sloveniji. Smatra kako je Ustavni sud Republike Hrvatske politički poligon te da ne obavlja svoj posao.Smatra kako se Zakonom o lokalnim porezima štite nečiji interesi te da se uvodi harač te da nije moguće donošenje odluke ako se prilikom donošenja ne znaju svi potrebni parametri za obračun.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako će, kao i kod koumunalne naknade, postojati slučajevi koji će se regulirati socijalnim programom te je još jednom napomenuo kako se Odlukom o porezima ne definiraju koeficijenti ni način obračuna poreza na nekretnine. Te odluke donijeti će se naknadno, tek kada se prikupe svi podaci, a tada će se o tome raspravljati i utvrditi parametri za obračun visine poreza na nekretnine.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar postavila je pitanje što bi se desilo da se Odluka o porezima ne donese.

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila joj je da bi se dalje primjenjivala odluka kojom se regulira naplata komunalne naknade, ali su prekršajnim odredbama definirane novčane kazne kojima bi se kaznila Općina Nedelišće i odgovorna osoba – načelnik.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec uključila se u raspravu te je izjavila da je jasno da se moramo uskladiti sa zakonodavstvom EU. Stare članice EU čudile su se koliko građani Republike Hrvatske imaju nekretnina. Smatra da se polako ide prema tome gdje su ostale države EU gdje građani ne mogu plaćati poreze na tolike nekretnine.

Vijećnik Dragan Feher izjavio je da su u EU zakoni stari po 400 godina, a nama se sada nameću obveze koje će pogodovati tome da stranci kupuju naše nekretnine.

Vijećnica Dragica Posavec smatra kako nema smisla raspravljati o zakonu koje je takav kakav je, ali je na snazi i moramo ga poštivati. Odlukom o porezima, kao što je i prije napomenuto, ne definiraju se koeficijenti ili način obračuna poreza na nekretnine već se samo omogućuje da se pristupi donošenju tih odluka. Smatra kako se donošenjem ove Odluke neće učiniti ništa sporno.

Vijećnik Dragan Feher smatra kako ima puno nepoznanica zbog kojih se Odluka ne bi smijela donijeti. Imovina će se ukrasti, a Općinsko vijeće će dići ruku. Izjavio je kako će osobno obilaziti općine te će načelnike pokušati uvjeriti da ne donose takve odluke.

Vijećnik Josip Debelec smatra kako je diskusija otišla u smjeru kao da se čini veliki presedan. Odluka je općenita i u slučaju da će biti problema, idući saziv Općinskog vijeća biti će u mogućnosti staviti je izvan snage ili je mijenjati. U ovome trenutku ništa se ne konkretizira. Podsjetio je kako su vijećnici, prilikom prisege potpisali izjavu da će u svojem radu poštovati zakone i Ustav Republike Hrvatske te akte Općine Nedelišće i da je potrebno u tome smjeru djelovati.

 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec i predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač u ime Odbora, predložili su vijećnicima da prihvate Odluku o lokalnim porezima.

Nakon rasprave, vijećnici su sa većinom glasova (13 za, 2 suzdržana i 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o porezima,
 2. Odluka o porezima prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće  za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke o dodjeli javnh priznanja Općine Nedelišće. Za dodjelu javnih priznanja predlažu se Dragutin Trupković iz Pretetinca kojeg je predložila Vatrogasna zajednica Općine Nedelišće i Dragutin Novak kojeg je predložio načelnik Općine Nedelišće.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće održao je sjednicu 04.04.2017. godine te predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće da također prihvati i podrži prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2016. godinu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Javno priznanje - Plaketa Općine Nedelišće za 2016. godinu dodjeljuje se:

 1. Dragutinu Trupkoviću iz Pretetinca

za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju vatrogastva, društvenom djelovanju i razvoju Općine Nedelišće.

 1. Dragutinu Novaku iz Nedelišća

za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća  Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine te je prepustio riječ predsjedniku Socijalnog vijeća Općine Nedelišće Stjepanu Novaku.

 Predsjednik Socijalnog vijeća Stjepan Novak kratko je opisao rad Socijalnog vijeća te je kao važnije naveo da je od planiranih sredstava u Proračunu za 2016. godinu, u iznosu od 610.000,00 kn, utrošeno 527.652,00 kn, odnosno 86,5 %. Socijano vijeće radilo je odgovorno i racionalno. Zahvalio je gospođi Štefaniji Kovač, bivšoj predsjednici Socijalnog vijeća, koja je svojim radom uvelike doprinjela rezultatima koji su ostvareni.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
 2. Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su u Izvješću o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini navedene sve intervencije koje su imala dobrovoljna vatrogasna društva Općine Nedelišće i Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca. Naveo je kako su dobrovoljna društva dobro opremljena te sposobna za intervencije.

Navedeno Izvješće sastavljeno je temeljem podataka koje je dostavila Vatrogasna zajednica Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini,
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji tijekom cijelog četverogodišnjeg mandata u kojem je održana 31 sjednica Općinskog vijeća. Općinsko vijeće donijelo je preko 100 odluka, napravilo se puno toga. Zahvalio je i vijećnicima koji nisu prisutni jer su svoje mandate stavili u mirovanje. Izjavio je kako je i od sebe dao najviše što je mogao te da je zadovoljan sa radom Općinskog vijeća, ali uvijek može bolje. Kao važnije u narednom razdoblju naveo je donošenje novog pravilnika o stipendiranju kojim se trebaju urediti neke nelogičnosti, rješavanje pitanja rekreacijske zone na Dravi. Potrebno će biti više angažmana oko poduzeća koja su u vlasništvu i suvlasništvu Općine Nedelišće u smjeru racionalizacije poslovanja i povećanja funkcionalnosti.

Na suradnji je zahvalio i izvršnoj vlasti te Općinskoj upravi Općine Nedelišće koji su predlagali odluke i pratili rad Općinskog vijeća. Svima je poželio puno zdravlja i uspjeha u budućem radu i privatnom životu te sretan Uskrs i mirne blagdane. Načelnik Darko Dania zahvalio je članovima Općinskog vijeća na dobroj suradnji tokom četverogodišnjeg mandata u kojem se napravilo jako puno. Zahvalio im je i na kritikama i sugestijama koje su pomogle u donošenju određenih odluka. Zahvalio se i svojim zamjenicima, Općinskoj upravi Općine Nedelišće, a posebno bivšem pročelniku za financije Dragutinu Bratku koji mu je puno pomogao kao i predsjedniku Općinskog vijeća Mladenu Posavcu od kojeg je puno naučio. Također je svima poželio puno zdravlja i uspjeha u budućem radu te sretan Uskrs.         

Vijećnik Hrvoje Kolman, u ime SDP-a, svima je zahvalio na suradnji te im je poželio sretan Uskrs.

Vijećnik Igor Camplin, u ime HDZ-a, također je svima zahvalio na suradnji te je svima poželio uspjeh u daljnjem radu i sretan Uskrs.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar, u ime Hrvatskih laburista - stranke rada, svima je poželjela uspjeh u svim područjima života te sretne blagdane.

Vijećnik Ivan Marciuš svima je poželio sreću, zdravlje, veselje i mirne blagdane.

Zamjenik načelnika Željko Kacun, u ime HNS-a, svima je zahvalio na suradnji te je svima poželio uspjeh u daljnjem radu i sretan Uskrs.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec izjavila je kako smatra da je ovaj saziv Općinskog vijeća bio puno mirniji nego prije. Smatra da se moglo više i dalje će ustrajati na tome. Čestitala je načelniku Općine i zamjenicima na postignutim rezultatima. Svima je poželjela uspjeh i sretan Uskrs.

Na kraju sjednice predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je prisutne na domjenak i zajedničko druženje.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće