Izvod iz zapisnika s 30. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2109/12-02-17-3

Nedelišće, 15.03.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u srijedu, 15. ožujka 2017. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Ivan Marciuš, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Nada Žerjav, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

OPRAVDALI IZOSTANAK: Dijana Posavec, Stjepan Novak, Igor Camplin, Jasna Hajdinjak.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, zamjenica načelnika Ivanka Novak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Maja Marčec, voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, direktorica tvrtke URBIA d.o.o. Vesna Makovec.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je obavijestio prisutne da je gospodin Dragutin Bratko, bivši pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove, od 01.01.2017. godine u mirovini te mu se u ime svih zahvalio na savjesnom, odgovornom i dugogodišnjem racionalnom radu kojim je doprinio dignitetu Općine. Poželio mu je da u mirovini nađe mir i da ga zdravlje što bolje posluži. Nakon provedenog postupka zapošljavanja imenovana je nova pročelnica Maja Marčec koja se od početka vrlo dobro snašla te vjeruje da će moći nastaviti kontinuitet i poboljšati eventualne slabosti. Nakon uvoda Maja Marčec se predstavila te je prisutne obavijestila da je magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te da je do imenovanja pročelnicom radila u privatnom sektoru u financijama. Nada se da će dobro zamijeniti gospodina Bratka te se nada uspješnoj suradnji.

Što se tiče odgovora na vijećničko pitanje Ivana Marciuša, sa 29. sjednice Općinskog vijeća, koje je dostavljeno vijećnicima, smatra kako nešto nedostaje i nije cjelovito odgovoreno. Materija je vrlo kompleksna jer se isprepliču odgovornost Općine Nedelišće i Nekretnina Nedelišće d.o.o. Smatra kako nije bilo moguće sve obuhvatiti pismenim odgovorom te je iz tog razloga voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, koja je ujedno i direktorica Nekretnina Nedelišće d.o.o., usmeno dopunila odgovor.

Sanja Zorković obrazložila je kako je iz pismenog odgovora vidljivo da su ugovore sklapale Nekretnine Nedelišće d.o.o., kronološki red, datumi sklapanja i iznosi ugovora. Ugovor za izradu projektne dokumentacije sklopio je bivši načelnik Mladen Horvat u ime Općine Nedelišće, a nakon toga došlo je do promjene investitora na Nekretnine Nedelišće d.o.o. Dio koji se odnosi na financiranje bio je na sjednici Općinskog vijeća te su putem Općinskog vijeća osigurana sredstva za izgradnju.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako su Nekretnine Nedelišće d.o.o. tvrtka u vlasništvu Općine Nedelišće, a predstavničko tijelo je Općinskog vijeće. Vijećnici nisu tražili odgovore i stvari su se odvijale svojim tokom. Izvršna vlast, prema propisima, nije trebala dati izvješće, ali je propust što se vijećnici nisu obavijestili o poduzetim radnjama povećanja investicije u odnosu na prvotnu ugovorenu.

 

Nakon uvoda pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar pozdravila je sve prisutne te im je ispričala dva događaja koji su se dogodila u ljeto i pred kraj prošle godine. Prvi događaj dogodio se u ulici M. Tita u Nedelišću. Vlasnica je vodila dva velika psa koja su nahrlila na maloga mačića. Nije ih mogla zadržati. Iz dvorišta su izletjela dva mačka koja su otjerala pse, ali mačiću nije bilo pomoći. Vlasnica psa rekla je kako su kod navedene kuće uvijek mačke i nije u mogućnosti proći pokraj, a da ne postoji opasnost. Zbog navedenog događaja pse je morala voditi i k veterinaru. 
 • Drugi odnosi se na psa koji je istrčao iz dvorišta i vratio se teško ozlijeđen, za liječenje je trebalo više od mjesec dana. Svjedoci smo kako psi lutaju. Vlasnici kažu da su mirni, ali dok ih nešto uznemiri onda se tek vidi da su to životinje. Apelira na sve vlasnike životinja da se brinu o njima te da ih čuvaju.
 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te se zahvalio načelniku koji je u medijima pohvalio vijećnike i suradnju sa njima. Iznio je informaciju kako smo staro društvo jer je u Republici Hrvatskoj 17,9% stanovnika starije od 65 godina. Stariji žele ići u domove za starije osobe gdje će biti zbrinuti. Kako je postojao potencijalni kandidat za izgradnju doma za starije osobe u Nedelišću postavio je pitanje načelniku da li je dotični još zainteresiran ili je odustao iz određenih razloga. Drugo pitanje odnosi se na članstvo Općine Nedelišće u Udruzi općina. Interesira ga da li je Općina Nedelišće još uvijek članica Udruge općina te da li od toga ima ikakve koristi.
 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je odgovorio da je Općina Nedelišće osigurala zemljište za izgradnju doma za starije osobe i raspisala je javni poziv zainteresiranima za izgradnju. Bio je interes, a postoji još i sada, ali svi čekaju fondove EU. Teško je naći nekoga sa spremnim kapitalom, a oni koji ga imaju još razmišljaju o ulaganju.  
 • Slijedom iznesenog od strane podpredsjednice Općinskog vijeća Darinke Pergar predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zatražio je od nadležnih službi da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi izvješće o radu komunalnog redara koje će sadržavati sve aktivnosti, gdje se interveniralo, koliko je opomena izrečeno, koliko je kazni izdano i koji je učinak svega navedenog.
 • Što se tiče članstva u Udruzi općina odgovorio je kako je Općina Nedelišće još uvijek članica. Održavaju se skupštine na kojima je prisutno više od 300 načelnika i ministri. Članstvom postoji mogućnost pomoći kod složenijih pravnih pitanja te se uvijek dobiju stručni i kvalitetni odgovori.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec obrazložio je vijećnicima da se, iz razloga potrebe hitnog donošenja suglasnosti za prijavu na mjeru 7.4, predlaže dopuna Dnevnog reda na način da se iza 10. točke dodaju četiri nove točke koje glase:

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću,
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju izgradnja i opremanje centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu,
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene,
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta).

 

Na predloženu dopunu nije bilo primjedbi te je Dnevni red zajedno sa dopunom jednoglasno prihvaćen.

 

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je uvodnu riječ izrađivačici plana Vesni Makovec, direktorici tvrtke URBIA d.o.o. Ona je obrazložila kako plan postoji već 12 godina, ali je teško primjenjiv u praksi te da su propisi koji definiraju komasaciju neprovedivi. Uz podršku vlasnika zemljišta napravljen je drugačiji koncept. Sada se zove urbanistički plan te se izradio na način da odgovara vlasnicima, tj. dobiveno je 25% više parcela i troškovi su smanjeni za 11% po cjelini.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Ad.2.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici primili detaljno Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine sa obrazloženjem. Ravnateljica Dječjeg vrtića na žalost nije mogla prisustvovati sjednici, ali iz priloženih dokumenata vidi se sve važno.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
 2. Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke o obračunu Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu sa opširnim obrazloženjem iz kojeg se vidi gdje su bila povećanja, a gdje smanjenja.

Vijećnik Ivan Marciuš osvrnuo se na obračun proračuna. Iznio je mišljenje kako su prošle godine krenule investicije, ali trebalo je pripremiti proračun i omogućiti realizaciju planiranoga te je zahvalio službenicima Općine koji su to omogućili. Smatra da je proračun jedan od važnijih akata te da treba puno truda kako bi se prikupio novac, a puno čimbenika prilikom toga ne može se predvidjeti. Kako se ne radi o velikom proračunu potrebno je dobro razmišljati kako će se rasporediti i poslovati. Još jednom je zahvalio na dosadašnjem kvalitetnom planiranju i realizaciji te se nada kako će se i dalje nastaviti na taj način.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je u Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu definirano na gradnju kojih objekata i komunalne infrastrukture su se potrošila sredstva.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je u Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće detaljno opisan utrošak proračunskih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće,
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini opširno. Iz navedenoga je jasno da postoji problem kod selektiranja otpada, a zbog toga postoji i mogućnost plaćanja kazni. U Izvješću je obrađen cijeli historijat zbrinjavanja otpada te se iz njega jasno može utvrditi trenutno stanje.

Vijećnik Ivan Marciuš dodao je kako je u Listu Međimurje čitao da se u naselju Parag opet odvozi otpad, ali da je dugovanje stanovnika već naraslo na iznos preko 40.000,00 kn. Smatra da će Općina Nedelišće opet imati velike probleme. Smatra kako bi trebalo mijenjati zakon kako bi stanovnici počeli izvršavati svoje obaveze.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako, unatoč svim aktivnostima koje su se poduzimale, pomaka nije bilo. Proteklih godina gomilali su se dugovi te je GKP ČAKOM prestao odvoziti otpad iz naselja. Hrpe otpada u naselju predstavljale su veliki problem i teret za Općinu Nedelišće, ali sad kad su sanirane odvoz otpada u naselju trebao bi početi funkcionirati. Pokrenula se inicijativa da se odvoz otpada plaća iz socijalnih pomoći koje primaju stanovnici, ali to nije dopušteno. Kako će biti dalje, još se ne zna, ali pozitivni pomaci postoje.

Vijećnik Radovan Balog, koji je stanovnik Paraga, nadovezao se na raspravu i dodao je kako su, zajedno sa predsjednikom VMO Parag, utvrdili da se taj dug odnosi na stanovnike Paraga koji ne primaju socijalnu pomoć, a oni koji primaju socijalnu pomoć redovno izvršavaju svoje obaveze. Iznosi su tako veliki jer su neki stanovnici dobili račune i po 1.300,00 kn koji se odnose na dug iz dugogodišnjeg proteklog razdoblja. VMO Parag surađivati će sa GKP ČAKOM na način da svaka tri mjeseca traže izvješća o dugovanju kako bi mogli razgovarati sa dužnicima i probati utjecati da plate svoja dugovanja. Bitnim smatra i uključenje komunalnog redara. Iznio je primjedbu da komunalni redar nije dovoljno prisutan u naselju te da se ne odaziva na pozive VMO Parag, a trebao bi kazniti mještane koji se ne pridržavaju komunalnog reda.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini,
 2. Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine opširno i vidi se da se dosta radilo. Postavio je pitanje načelniku da li želi dodatno obrazložiti Izvješće.

Načelnik Darko Dania dodatno je obrazložio kako je u ovome trenutku na sustav odvodnje priključeno novih 6 naselja, a nakon 01.04. priključiti će se i Pušćine i G. Kuršanec. Prva faza izgradnje Gospodarske zone Goričica dovršena je i uskoro će krenuti radovi na izgradnji trafostanice, vodoopskrbe, odvodnje, struje i prometnica. Što se tiče odvoza otpada u naselju Parag, obavijestio je prisutne da će se u naselju Parag, u suradnji s GKP ČAKOM, održati radionice o zbrinjavanju otpada, ali i da je krajem 2016. godine, uz pomoć VMO Parag, naplaćen znatan iznos dugovanja.

Vijećnik Ivan Marciuš smatra kako je u Izvješću dobro opisano sve što se radilo. Smatra kako je potrebno da se vijeća mjesnih odbora angažiraju kako bi se što više građana dobrovoljno priključilo na sustav odvodnje. Ako je potrebno, one koji se ne priključe, trebalo bi i kazniti.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako bi kod priključenja na sustav odvodnje trebalo voditi računa i o socijalnim kategorijama uključenjem u Socijalni program Općine.

Vijećnik Josip Debelec smatra kako je Izvješće sažeto te da se većina već mogla iščitati iz materijala prethodnih točaka Dnevnoga reda. Smatra kako je za izvršenje svega navedenog trebala i pomoć cijelog tima, pogotovo u komunalnom dijelu. Nije se sve moglo prezentirati, ali treba reći da je aktivnost u cijelome mandatu bila velika.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine,
 2. Polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su sredstva u Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu identična predviđenima u Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te se samo potvrđuju.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.

Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su, kao i kod prethodne točke, sredstva u Programu javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu, već predviđena u Proračunu za 2017. godinu, te da se samo potvrđuju.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je iznos predviđen za političke stranke na razini prošlogodišnjeg. Za vijećnike je predviđen iznos od 1.000,00 kn, a za podzastupljeni spol još dodatnih 100,00 kn. Sredstva su osigurana u Proračunu za 2017. godinu.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za i 1 protiv)

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini,
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako se navedenom Odlukom daje suglasnost kojom će se omogućiti prijava na natječaj po mjeri 7.4. Prilog Odluci je opis programa koji je opširan te se nije prilagao uz Odluku, ali je vijećnicima omogućeno da izvrše uvid u njega. Kako se očekuje da bi natječaj mogao biti raspisan svakog trenutka predlaže se donošenje Odluke kako se ne bi morala sazivati sjednica Općinskog vijeća po hitnom postupku.

Vijećnik Josip Debelec postavio je pitanje kakva je situacija sa prometnicom u Čakovečkoj ulici u Pušćinama. Smatra da bi se i ona trebala uključiti u program. Barem da se proba riješiti jedna strana jer je situacija kritična.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je za prijavu na natječaj potrebno imati građevinsku dozvolu. Za Čakovečku ulicu u Pušćinama prošle je godine izrađena projektna dokumentacija, a ove godine će se zatražiti građevinska dozvola. Tek nakon toga moći će se prijaviti na raspisane natječaje.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija i građenje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju izgradnja i opremanje centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako bi, u svrhu prijave na natječaje raspisane po mjeri 7.4., i Udruzi za autizam Pogled trebalo dati suglasnost Općinskog vijeća Općine Nedelišće. Navedenim bi se dala suglasnost za prijavu izgradnje i opremanja centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju izgradnja i opremanje centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju izgradnja i opremanje centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako je, kao i kod dvije prethodne točke, nužno izdati suglasnost kako bi se projekt uopće mogao prijaviti na raspisane natječaje po mjeri 7.4. Navedenom bi se dala suglasnost za prijavu reknstrukcije građevine javne i društvene namjene u Pušćinama od strane DVD Pušćine. Time se Općina Nedelišće ne obvezuje financijski, a prostore će koristiti udruge žena, sportaši, civilna zaštita i sl.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta)

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako je ovaj prijedlog Odluke zadnja točka Dnevnoga reda te se također odnosi na davanje suglasnosti za prijavu na natječaj po mjeri 7.4. Suglasnost se daje DVD Nedelišće za rekonstrukciju (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta).

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta),
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta) prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima te ih je obavijestio da im je na klupama pripremljen poziv na sastanak na temu akcije „Više cvijeća - manje smeća“ 2017. godine te tribinu na temu uklanjanja azbestnih pokrova krovova koje će se održati 23.03.2017. godine u 18,00 sati na MESAP-u.

Obavijestio ih je kako će se zadnja sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće u ovome mandatu održati 13.04.2017. godine, a lokacija sjednice naknadno će se odrediti o čemu će vijećnici biti pravovremeno obaviješteni.

Načelnik Darko Dania prisutne je pozvao na nogometnu utakmicu između U21 reprezentacija Hrvatske i Slovenije koja će se odigrati u četvrtak, 23.03.2017. godine, u 15,30 sati na stadionu SRP Trate u Nedelišću.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće