Izvod iz zapisnika s 28. sjednice OV

KLASA:021-05/1601/15

URBROJ:2109/12-02-16-2

Nedelišće, 24.11.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 24. studenog 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
 4. Donošenje Odluke o izboru članova savjeta mladih Općine Nedelišće,
 5. Donošenje Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Stjepan Novak, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Nada Žerjav (prisutna od 18,30 sati, rasprava 1. točke Dnevnog reda), Marjan Novak, Darinka Pergar.

ODSUTNI: Igor Camplin, Dragan Feher

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, zamjenica načelnika Ivanka Novak, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Katarina Dubovečak, Vlasta Vugrinec, Izak Vrtarić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

 

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 26. i 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnike sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te su isti usvojeni jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge te je uvodno predao riječ načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te ih je obavijestio da na klupama imaju pripremljenu čitavu kronologiju poduzetih radnji oko ispravljanja nedostataka na SRP Trate koje su uočene ubrzo nakon stupanja načelnika na dužnost. Nakon što su uočeni nedostaci obaviješten je izvođač od kojeg je zatražena sanacija no on se oglušio. Prilikom visokih voda vidjelo se pravo, još ozbiljnije, stanje te je od izvođača opet zatraženo da pristupi sanaciji na što se opet oglušio. Općina Nedelišće angažirala je odvjetničko društvo i vještaka građevinske struke koji je utvrdio da postoji još više nedostataka. Kako je izvođač prilikom gradnje imao policu osiguranja, prema osiguravajućem društvu Triglav podnesen je zahtjev za isplatu odštete no dogovor nije postignut. Pregovorima nisu postignuti nikakvi rezultati i Općina Nedelišće bila je primorana tužiti izvođača, nadzor, projektanta i osiguravajuće društvo kako bi se utvrdila odgovornost za nedostatke. Kako je postupak u tijeku nije u mogućnosti davati detaljnije informacije, a o svim poduzetim radnjama biti će obaviješteni.
 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec smatra kako je kronologija trebala vijećnicima biti dostavljena sa materijalima za sjednicu vijeća kako bi je mogli proučiti. Postavila je pitanje što je radio nadzorni inženjer ako beton nije vodonepropustan. Svi bježe od odgovornosti, a radi se o velikim novcima.
 • Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio joj je kako je vijećnicima dana samo informacija te da nije predviđena rasprava iz razloga jer je u tijeku sudski postupak.
 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te ih je obavijestio o predavanju kojem je prisustvovao, a koje je održano u organizaciji društva Međimurski potrošač, 24. studenog u Selnici, na kojem su bili prisutni predstavnici HAKOM-a te predsjednik Udruge potrošača grada Rijeke. Najviše je bilo govora o telefonu i internetu, a ukoliko građani imaju problema s navedenima neka se obrate predsjedniku društva Međimurski potrošač gospodinu Polišanskom ili direktno u HAKOM.
 • Postavio je pitanje načelniku, s obzirom na nedavnu nesreću u Nedelišću na križanju kod trgovine METSS prema Pušćinama i Gornjem Hrašćanu, da li se navedena prometnica planira urediti novom regulacijom jer se pokazalo da je to jedna od kritičnih točaka.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je nakon spomenute prometne nesreće održan sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta i Ministarstva unutarnjih poslova koji su obećali da će pronaći novo rješenje. Kuća koja se nalazi na križanju, a bitna je za buduće uređenje, nije na prodaju no ona će se srušiti i vlasnik će graditi novi objekt koji će biti uvučen 4 metra od prometnice. Uz navedeno urediti će se i križanja kod semafora i groblja u Nedelišću te u Pušćinama kod Školske ulice. 
 • Za južnu zaobilaznicu će se u prosincu održati javno izlaganje te su predradnje za izgradnju u tijeku.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je da se u Dnevnom redu zamijeni redoslijed između 4. i 5. točke kako bi se lakše organiziralo tajno glasovanje za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće. Na predložene izmjene nije bilo primjedbi te je Dnevni red zajedno sa izmjenama jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je nacrt Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu dostavljen vijećnicima na razmatranje i tzv. prvo čitanje. Na ovoj sjednici neće se glasati o njemu već je pozvao sve prisutne da dostave svoje prijedloge i primjedbe do 10. prosinca.

Načelnik Darko Dania također je pozvao prisutne da daju svoje prijedloge i primjedbe. Proračun je baziran na projektima koje je Općina Nedelišće prijavila ili planira prijaviti po raspisanim natječajima. Prijavljena su, među ostalim, dva doma kulture po natječaju Ministarstva kulture, Dječji vrtić Zvončić Nedelišće po natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a čekamo mjeru 7.4. Također, značajna stavka u proračunu odnosi se na drugu fazu izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica u kojoj su prodana dva zemljišta, a vlasnik planira početi proizvodnju do kraja 2017. godine. U prvoj fazi graditi će proizvodnu halu površine 8.000 m2, a u drugoj fazi do 12.000 m2. Bavi se proizvodnjom dijelova za bankomate, a zadnjih par godina ima veliki rast prihoda. U planu mu je zapošljavanje 50 novih radnika. Postoji više zainteresiranih za zemljišta te je iz tog razloga natječaj za prodaju koncipiran na način da je otvoren do prodaje svih zemljišta.

Uz navedeno, u 2017. godini, polagati će se fini asfalt u Gornjem Kuršancu i Pušćinama i urediti se će hortikultura groblja u Nedelišću

Prihodi se predviđaju na razini ovogodišnjih. Ministar financija obećao je da će u 6. mjesecu 2017. godine napraviti poravnanje ukoliko jedinice lokalne samouprave izgube sredstva zbog porezne reforme. Ove godine pri planiranju proračuna nije bilo smjernica Vlade RH kao do sada.

Vijećnik Marjan Novak pozdravio je sve prisutne. Izjavio je kako će Hrvatska demokratska zajednica dostaviti svoja razmišljanje gdje bi trebalo izvršiti korekcije. Postavio je pitanje u vezi prihodovne strane, a odnosi se na naknadu za korištenje vodocrpilišta koja je po njegovom mišljenju suviše niska kad se uzme u obzir činjenica da vodocrpilišta za sobom povlače niz ograničenja. Istaknuo je važnost vodocrpilišta koja je znatno veća od uprihodovanih sredstava te je postavio pitanje da li se može što učiniti kako bi se stanje korigiralo.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio mu je da je trenutna situacija uređena propisima koji se donose na višoj razini te na to nemamo utjecaj, ali da Općina Nedelišće ima i prihode s osnove posebne naknade zaštitu vodocrpilišta u iznosu od 0,50 kn po m3 utrošene vode, a godišnje to iznosi cca 1,7 milijuna kuna. Općina Nedelišće putem te naknade plaća učešće u sufinanciranju projekta Aglomeracije Čakovec koje iznosi cca 7,4 milijuna kuna. Tu naknadu, od jedinica lokalne samouprave, prima jedino Općina Nedelišće i to je opravdano ograničenjima koja postoje zbog vodocrpilišta.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec postavio mu je pitanje da li se plaća godišnja koncesija za crpljenje vode na području Općine Nedelišće.

Odgovorio mu je kako su se za crpljenje dobivala minorna sredstva. Pokušalo se korigirati taj iznos no na državnoj razini vlasti nije bilo razumijevanja. Upravo suprotno, koncesijska naknada ukinuta je unazad par godina.

Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje na što se odnosi stavka otkup zemljišta za dom za starije osobe u Nedelišću te stavka za vođenje investicije pri gradnji kanalizacije.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio mu je da se otkup zemljišta za dom za starije osobe u Nedelišću odnosi na jednu malu parcelu koju vlasnik nije htio prodati prilikom formiranja čestice za gradnju doma. Potencijalni investitor postavio je pitanje da li je moguće otkupiti i tu malu parcelu veličine oko 644 m2 ili 179 čhv-a. Pregovori s vlasnikom su počeli te se u proračunu moraju osigurati sredstva u slučaju da se postigne dogovor.

Što se tiče naknade za vođenje investicije pri gradnji kanalizacije, ona se plaća sukladno odluci Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Za sve investicije Međimurske vode d.o.o. naplaćuju iznos od 5% vrijednosti ukupne investicije, a što opravdavaju potrebom namirenja većeg troška zaposlenih. Općina Nedelišće uspjela je ispregovarati da se naknada za vođenje investicije pri gradnji kanalizacije u Aglomeraciji Čakovec naplaćuje u iznosu od 2% vrijednosti investicije koja se obračunava temeljem ispostavljenih situacija. Ti troškovi nisu priznati u projektu. Troškovi vođenja investicije za Općinu Nedelišće iznose cca 1,5 milijuna kuna, a do sada je isplaćeno cca 1 milijun kuna.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec smatra da nije u redu da se Međimurske vode d.o.o. prijave na natječaj, dobiju posao i sredstva i onda još obračunavaju naknadu za vođenje investicije u iznosu od 5%.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio joj je da Međimurske vode d.o.o. samo vode investiciju, iz tog razloga se temeljem situacija izdaju fakture za vođenje investicije jedinicama lokalne samouprave kako bi se pokrili troškovi.

Vijećnica Nataša Vrček tražila je pojašnjenje oko stavke pororačuna na rashodovnoj strani, a koja se odnosi na izradu sjenice kod kovačnice u Gornjem Hrašćanu u iznosu od 371.000,00 kn.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako se navedena stavka odnosi na cjelokupnu rekonstrukciju kovačnice koja je prijavljena po projektu Interreg programu Hrvatska-Mađarska, a po kojemu se može dobiti 85% nepovratnih sredstava.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Općinsko vijeće prethodno donijelo odluku kojom se ustrojava jedinstveni upravni odjel, temeljem koje je načelnik donio pravilnik o unutarnjem ustroju, a sada predstoji donošenje odluke kojom će se urediti koeficijenti za obračun plaća sukladno novoj sistematizaciji radnih mjesta.

Načelnik Darko Dania dodao je da nema značajnijih promjena u koeficijentima te da je nužno utvrditi koeficijent za pročelnika jedinstvenog upravnog odjela. Dao je informaciju da je Ministarstvo uprave zatražilo od svih jedinica lokalne samouprave podatke o udjelu plaća u izvornim prihodima i Općina Nedelišće je na 11%. Sukladno trenutno važećim propisima dopušteno je 20%, a najave su da će se to spustiti na 15% no Općina Nedelišće je i ispod te granice.

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u Odluci koeficijent čistačice koji iznosi 1,05 korigira na 1,10, a s čime su se složili vijećnici i predlagatelj načelnik Općine Nedelišće.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 2. Odluka o Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio Odluku o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020. te je kao razloge donošenja naveo potrebu uvrštavanja vatrogasnih domova i spremišta kao i Centra za autizam u naselju Črečan zbog mogućnosti prijave na raspisane natječaje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predložio je da se u članku 2. u dijelu tabele gdje se nabrajaju vatrogasni domovi i spremišta dodaju vatrogasni domovi i spremišta u naseljima Macinec i Gornji Kuršanec, s čime su se složili vijećnici i predlagatelj načelnik Općine Nedelišće.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
 2. Odluka o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020. prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 4.

Donošenje Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici primili materijale u kojima su navedeni prijedlozi za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu. Općina Nedelišće samo predlaže osobe koje će naknadno potvrditi i imenovati Skupština Međimurske županije.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Kofjač, u ime Odbora, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio prijedlog Zaključka te je predložio vijećnicima da prihvate Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu,
 2. Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izboru članova savjeta mladih Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je predložio zamjenu redoslijeda dvije zadnje točke dnevnog reda iz razloga jer je za izbor članova Savjeta mladih Općine Nedelišće potrebno tajno glasovanje.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Kofjač, u ime Odbora, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio prijedloge kandidatura te je podnio izvješće koje je dostavljeno svim vijećnicima na razmatranje prije glasovanja.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec postavila mu je pitanje koji su bili uvjeti za kandidiranje i tko su te osobe koje su predložene za članove Savjeta mladih Općine Nedelišće. Smatra da ne može glasati za njih ukoliko nema podatke o njima te da je bilo potrebno detaljnije obrazložiti kandidature.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Kofjač odgovorio joj je da je poziv bio objavljen u Listu Međimurje i na internet stranici Općine Nedelišće. Iz teksta natječaja pročitao je uvjete za kandidiranje i upoznao prisutne sa njima. Savjet mladih Općine Nedelišće ima 7 članova, a pristiglo je 7 kandidatura te smatra da nema smisla forsirati mlade ako ne postoji interes sa njihove strane.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako su kandidature podnijeli vrijedni mladi ljudi koji su se istaknuli svojim dosadašnjim radom te je ponovio kako je poziv bio objavljen u Listu Međimurje i na internet stranici Općine Nedelišće, ali veći interes nije postojao.

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 02. studenog 2016. godine, nakon provedenog Javnog poziva, sastavio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura u kojem su kao važeće prihvaćene slijedeće kandidature:

 1. Ranko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

- zamjenik Vinko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

(Predlagatelj: OO SDP, Forum mladih Nedelišće)

 

 1. Vanesa Čuka, Nedelišće, Ognjena Price 2b

- zamjenik Nikola Đunđuš, Nedelišće, Radnička 18

(Predlagatelj: OO SDP, Forum mladih Nedelišće)

 

 1. Ivana Hajdinjak, Nedelišće, Varaždinska 39

- zamjenica Petra Mesarić, Dunjkovec, Glavna 10

(Predlagatelj: Udruga mažoretkinja Nedelišće)

 

 1. Hrvoje Horvat, Nedelišće, Vladimira Nazora 1c

- zamjenica Martina Tkalčec, Nedelišće, Trg Republike 24

(Predlagatelj: KUU Seljačka sloga Nedelišće)

 

 1. Martina Kofjač, Macinec, Glavna 14

- zamjenica Janja Kopačević, Črečan, Črečan 55a

(Predlagatelj: KUU Seljačka sloga Nedelišće)

 

 1. Danijel Kopačević, Črečan, Črečan 55a

- zamjenica Tina Posedi, Nedelišće, Čakovečka 91

(Predlagatelj: OK Međimurje Centrometal Črečan)

 

 1. Marko Oršuš, Trnovec, Trnovec 101

- zamjenik Josip Balog, Parag, Parag 234

(Predlagatelj: NK Parag)

 

Vijećnicima su podijeljeni glasački listići i pristupilo se tajnom glasovanju. Po završetku glasovanja, utvrđeni su rezultati kako slijedi:

 

 1. Ranko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26 - 11 glasova

- zamjenik Vinko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

(Predlagatelj: OO SDP, Forum mladih Nedelišće)

 

 1. Vanesa Čuka, Nedelišće, Ognjena Price 2b - 12 glasova

- zamjenik Nikola Đunđuš, Nedelišće, Radnička 18

(Predlagatelj: OO SDP, Forum mladih Nedelišće)

 

 1. Ivana Hajdinjak, Nedelišće, Varaždinska 39 - 11 glasova

- zamjenica Petra Mesarić, Dunjkovec, Glavna 10

(Predlagatelj: Udruga mažoretkinja Nedelišće)

 

 1. Hrvoje Horvat, Nedelišće, Vladimira Nazora 1c - 12 glasova

- zamjenica Martina Tkalčec, Nedelišće, Trg Republike 24

(Predlagatelj: KUU Seljačka sloga Nedelišće)

 

 1. Martina Kofjač, Macinec, Glavna 14 - 11 glasova

- zamjenica Janja Kopačević, Črečan, Črečan 55a

(Predlagatelj: KUU Seljačka sloga Nedelišće)

 

 1. Danijel Kopačević, Črečan, Črečan 55a - 11 glasova

- zamjenica Tina Posedi, Nedelišće, Čakovečka 91

(Predlagatelj: OK Međimurje Centrometal Črečan)

 

 1. Marko Oršuš, Trnovec, Trnovec 101 - 12 glasova

- zamjenik Josip Balog, Parag, Parag 234

(Predlagatelj: NK Parag)

 

Temeljem utvrđenih rezultata glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

 1. U Savjet mladih Općine Nedelišće izabiru se:

 

 1. Ranko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

- zamjenik Vinko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26

 1. Vanesa Čuka, Nedelišće, Ognjena Price 2b

- zamjenik Nikola Đunđuš, Nedelišće, Radnička 18

 1. Ivana Hajdinjak, Nedelišće, Varaždinska 39

- zamjenica Petra Mesarić, Dunjkovec, Glavna 10

 1. Hrvoje Horvat, Nedelišće, Vladimira Nazora 1c

- zamjenica Martina Tkalčec, Nedelišće, Trg Republike 24

 1. Martina Kofjač, Macinec, Glavna 14

- zamjenica Janja Kopačević, Črečan, Črečan 55a

 1. Danijel Kopačević, Črečan, Črečan 55a

- zamjenica Tina Posedi, Nedelišće, Čakovečka 91

 1. Marko Oršuš, Trnovec, Trnovec 101

- zamjenik Josip Balog, Parag, Parag 234

 

 1. Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih Općine Nedelišće na konstituirajućoj sjednici. 
 2. Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje od tri godine.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji te je sve prisutne obavijestio da će se posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće održati za tri tjedna, tj. 15.12.2016. godine u 18,00 sati.

Vijećnik Stjepan Novak obavijestio je prisutne da je usklađivanje popisa osoba starijih od 75 godina s područja Općine Nedelišće, u svrhu dodjele božićnih bonova, u tijeku te će sve biti odrađeno i podijeljeno na vrijeme.

 

Dovršeno u 19,05 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće