Izvod iz zapisnika s 26. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/11

URBROJ:2109/12-02-16-2

Nedelišće, 22.09.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 22. rujna 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća,
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2015/16. godinu,
 4. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Stjepan Novak, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Igor Camplin, Nada Žerjav, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

 

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, ravanteljica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće Danica Korunek, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Izak Vrtarić, Viktorija Debelec.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće Danicu Korunek, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

Vijećnicima Hrvatske demokratske zajednice čestitao je na rezultatima ostvarenima na parlamentarnim izborima i poželio im uspjeh u sastavljanju Vlade.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge te je uvodno predao riječ načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je također čestitao vijećnicima Hrvatske demokratske zajednice na rezultatima ostvarenima na parlamentarnim izborima. U projektu Aglomeracija Čakovec započeo je postupak tehničkog pregleda odvodnog sustava u Trnovcu, a dan nakon ove sjednice započeti će i u Macincu. Asfaltiranje prometnica nakon izgradnje sustava odvodnje započelo je u svim naseljima.U tijeku su radovi na održavanju domova u Pretetincu i Macincu. 
 • U organizaciji Osnovne škole Nedelišće započeti će provedba programa produženog boravka u područnim školama u Dunjkovcu i Pušćinama. Općina Nedelišće će sufinancirati 50% ekonomske cijene po učeniku, a što iznosi 350,00 kn.
 • Na groblju u Nedelišću u tijeku je postavljanje kompletnog prednjeg dijela ograde.
 • Prisutne je izvjestio da su radovi na izgradnji infrastrukture (prometnice, vodoopskrba i odvodnja) u Gospodarskoj zoni Goričica, u vrijednosti od oko 5 milijuna kuna, počeli prije mjesec dana. Do 26.11.2016. prva faza radova mora biti dovršena. Interes za zemljišta postoji, a zainteresirani investitori već su bili i u posjeti.
 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je iznio svoje mišljenje o poslovanju tvrtke Međimurje plin d.o.o.. Navodi kako je tvrtka dobro stojeća te se u medijima govorilo da postoje zainteresirani kupci. Prošle godine poslovali su dobro pa je i Općina Nedelišće dobila dividendu u iznosu od 465.000,00 kn. Smeta ga činjenica da se govorilo o tome da će plin od 01.04. pojeftiniti, ali on to nije primijetio. Postavio je načelniku pitanje da li je tvrtka na prodaju ili nije, s obzirom da su neki načelnici i gradonačelnici za prodaju, a neki nisu. Ujedno je upozorio da je potrebno voditi računa da se ne dogodi situacija kao sa Vajdom.
 • Iznio je i opasku koja se tiče linija po sredinama prometnica. Kako se približava jesen, a ona sa sobom donosi i guste magle, smatra kako bi trebalo kontaktirati Županijsku upravu za ceste Međimurske županije i zatražiti da se što prije povuku linije po prometnicama na kojima ih nema.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da tvrtka Međimurje plin d.o.o. trenutno nije na prodaju, a odluku o prodaji bi trebala donijeti predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, a ne načelnici i gradonačelnici. Izjave o tome da nije za prodaju tvrke koje je dao medijima su njegovo osobno mišljenje, a što misle drugi načelnici i gradonačelnici ne može komentirati. 
 • Što se tiče linija po prometnicama već je dogovoreno sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije da se povuku linije po svim cestama u njihovoj nadelžnosti nakon dovršetka asfaltiranja.
 • Vijećnica Nada Žerjav pozdravila je sve prisutne te je iznijela svoju primjedbu da su prevelike razlike između širine asfaltiranja prometnica u pojedinim naseljima, konkretno između Macinca i Črečana. U Črečanu su neke ulice vrlo uske, dok su u Macincu proširene. Smatra da su se i prometnice u Črečanu mogle proširiti, ali se štedilo.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da su se sve prometnice širine do 3 metra rekonstruirale od strane izvođača u sklopu projekta Aglomeracija Čakovec, a takav je slučaj sa prometnicama u Črečanu o kojima se govori. Prometnice koje su šire od 3 metra, kao što je bio slučaj u Macincu, proširile su se do 5 metara. Općina Nedelišće izradila je projekt u kojem je izvršena prethodna analiza svih prometnica te je moguć uvid u isti.
 •  
 • Vijećnik Marjan Novak pozdravio je sve prisutne i nadovezao se na raspravu o poslovanju i mogućnosti prodaje tvrtke Međimurje plin d.o.o.. Smatra da kada javno poduzeće objavi veliku dobit to znači da cijena proizvoda i nabavna cijena nisu dobro balansirani. Dodao je da su cijene energenata povećane za vrijeme bivšeg ministra Linića u svrhu realizacije zahvata na infrastrukturi, no zahvati nisu izvedeni, a cijene su ostale na istoj razini. Iz tog razloga javljaju se sitacije da javna poduzeća ostvaruju veliku dobit. Primjer je i HEP.  
 •  
 • Mišljenja je da trenutno ne bi trebali biti zainteresirani za prodaju, ali Europska unija traži da proizvođači konkuriraju. Trebalo bi provesti akciju da se normaliziraju nabavne i potrošačke cijene jer je trenutna cijena energenata nerealna. Treba logika realnih cijena jer ovakav odnos od strane javnih poduzeća nije korektan iako ona po svojoj ingerenciji nisu odgovorna za situaciju.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec riječ je dao predsjedniku Mandatne komisije Josipu Debelcu koji je vijećnicima obrazložio kako je odredbama članka 79. stavka 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima propisano da član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.

Kako je Štefanija Kovač svoj mandat članice Općinskog vijeća Općine Nedelišće stavila u mirovanje zbog osobnih razloga s danom 12.09.2016. godine, Koalicija Socijaldemokratske partije - SDP, Hrvatske stranke umirovljenika - HSU, Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati - HNS, sukladno odredbama Zakona i međustranačkog sporazuma odredila je zamjenika članice - Stjepana Novaka i o tome obavijestila predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće i Upravni odjel za financije, pravne i opće poslove Općine Nedelišće.

Naime, člankom 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima, propisano je: „Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice.“

Iste odredbe propisane su i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst).

Slijedom svega iznesenog, predložio je Općinskom vijeću Općine Nedelišće da donese Odluku o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Utvrđuje se da, s danom 12.09.2016. godine, zbog podnošenja zahtjeva za mirovanjem iz osobnih razloga, počinje mirovanje mandata članici Općinskog vijeća Štefaniji Kovač, Gornji Kuršanec, Ulica bana Jelačića 35, te da s tim danom dužnost člana Općinskog vijeća počinje obnašati zamjenik Stjepan Novak, Nedelišće, Josipa Štolcera Slavenskog 22.
 2. Odluka o o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon donošenja Odluke vijećnik Stjepan Novak položio je prisegu na način da je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pročitao tekst prisege slijedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Nedelišće obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nedelišće, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Nedelišće.“

Nakon pročitane prisege prozvao ga je, a on je ustao i izgovorio: “Prisežem”, te potpisao tekst izjave prisege.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Željku Kofjaču koji je obrazložio da je Štefanija Kovač podnijela zahtjev za mirovanje mandata u Općinskom vijeću zbog osobnih razloga te je ujedno podnijela i ostavku u Socijalnom vijeću.

Kako je koalicija Socijaldemokratske partije - SDP, Hrvatske stranke umirovljenika - HSU, Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati - HNS, predložila imenovanje Stjepana Novaka umjesto Štefanije Kovač u Socijalno vijeće, predlaže se Općinskom vijeću da u skladu s time donese i Odluku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Štefanija Kovač, Gornji Kuršanec, Ulica bana Jelačića 35, razrješava se dužnosti predsjednice Socijalnog vijeća i djelovanja u Socijalnom vijeću, zbog podnesene ostavke iz osobnih razloga,
 2. Stjepan Novak, Nedelišće, Josipa Štolcera Slavenskog 22, imenuje se za predsjednika Socijalnog vijeća,
 3. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće  za pedagošku 2015/16. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici primili materijale koji temeljito i opsežno obrazlažu poslovanje ustanove Dječji vrtić “Zvončić” Nedelišće. O Izvješću je raspravljalo i upravno vijeće koje ga je i prihvatilo. Kako je na sjedici bila prisutna i ravnateljica Dječjeg vrtića pozvao je vijećnike da se uključe u raspravu te joj u slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja postave pitanja.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Prihvaća se Godišnje Izvješće o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2015/16. godinu.
 2. Godišnje Izvješće o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2015/16. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je riječ načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako su vijećnici dobili obrazloženje iz kojeg je vidljivo da su prihodi od poreza 15% veći, uplaćena je dividenda na temelju suvlasništva u tvrtki Međimurje plin d.o.o., naplaćeno je dugovanje Hrvatskog telekoma. Važno je napomenuti kako su od ove godine u proračunu Općine Nedelišće sadržani i prihodi i rashodi Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće.

Proračun je pravilno planiran zbog radova koji su se izvodili ili će se izvoditi, a za mjeru 7 treba još pričekati do 11. ili 12. mjeseca.

Vijećnik Ivan Marciuš naveo je kako mu je drago da je naplaćen dug Hrvatskog telekoma, a postavio je pitanje zašto su rashodi za usluge u prvom polugodištu ove godine povećani za oko 230.000,00 kn u odnosu na prošlu godinu, a cijene nisu značajno porasle.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio mu je kako se radi o razlici u potrebama za određenim uslugama. Možda u jednom trenutku postoji manja potreba za intelektualnim uslugama, a u drugom veća. U dijelu godine obuhvaćenom obračunom postojala je veća potreba za odvjetničkim i geodetskim uslugama. Tek na kraju godine će se moći vidjeti pravo stanje. Investicijsko održavanje je dvosjekli mač jer je imovinu potrebno održavati ili ona propada. Zakupnine i najamnine će se također moći usporediti tek krajem godine. Što se tiče poreza na dohodak važno je napomenuti kako je ove godine povrat poreza počeo početkom rujna, a ne kao prošle godine u prvoj polovici godine tako da će se tek krajem godine moći realno sagledati.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine.

Nakon rasprave, vijećnici su sa većinom glasova (17 za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili opširno Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine u kojem je detaljno navedeno što se radilo u prvom polugodištu te ih je pozvao na raspravu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine,
 2. Polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji te je sve prisutne pozvao na obilježavanje Dana zahvalnosti koje će se održati dana 15. listopada 2016. godine u dvorani MESAP-a u Nedelišću.

Dovršeno u 19,45 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće