Izvod iz zapisnika s 25. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/09

URBROJ:2109/12-02-16-2

Nedelišće, 30.06.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 30. lipnja 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - puteva od opće uporabe,
 3. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke kupnji nekretnine u Nedelišću,
 7. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Marjan Novak, Darinka Pergar.

ODSUTNI: Štefanija Kovač, Dragan Feher, Igor Camplin, Nada Žerjav.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, direktorica tvrtke URBIA d.o.o. Vesna Makovec.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Mateja Bajs.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge te je ujedno zamolio načelnika Darka Daniju da prisutne izvijesti o dinamici i izvršenju radova na kanalizacijskom sustavu i obnovi prometnica u Općini Nedelišće.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te ih je izvijestio da će radovi na izgradnji kanalizacijske mreže biti dovršeni do kraja srpnja 2016. godine, a sanacija prometnica koje su u nadležnosti Općine Nedelišće do rujna 2016. godine. Radovi na kanalizacijskoj mreži završeni su u svim naseljima osim u G. Hrašćanu i Pušćinama i to iz razloga jer se tamo izvode uz državnu cestu. U naselju Trnovec već su izvršeni kompletni radovi. Što se tiče oborinske odvodnje, Općina Nedelišće ima pripremljenu dokumentaciju za mjeru 7 te se čeka raspisivanje natječaja. Prema informacijama koje ima prometnice koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije i Hrvatskih cesta sanirati će se, u jednom dijelu, ove kalendarske godine, a dio u idućoj.Uz navedeno prisutne je obavijestio da je postupak javne nabave za izgradnju infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica proveden te će, dana 01.07.2016. godine, biti donesena i objavljena odluka o odabiru. Vezano na pitanje vijećnika Ivana Marciuša, sa 24. sjednice Općinskog vijeća, održane 24.05.2016. godine, koje se odnosilo na nadležnost kod određivanja javnobilježničke mreže, odgovorio mu je da je ta problematika u nadležnosti Ministarstva pravosuđa koje na temelju pribavljenog mišljenja Komore, sudova u Republici Hrvatskoj, te nadležnog županijskog tijela određuje kriterije za otvaranje ureda.
 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je iznio svoje mišljenje i apel vezano uz politiku nataliteta i obrazovanja. Naveo je kako u Republici Hrvatskoj postoji dugotrajni trend većeg broja umrlih od rođenih osoba te temeljem toga i do smanjena broja stanovnika od 1991.-2016. godine za cca 500.000 stanovnika. Navedeni trend aktualan je i u Međimurskoj županiji u kojoj je prošle godine rođeno 1113 djece, a u isto vrijeme umrlo 1203 stanovnika. Najveći natalitet je u naseljima sa većinskim romskim stanovništvom, a kojih u Međimurskoj županiji ima oko 10. U Općini Nedelišće svake godine imamo pozitivan prirast stanovništva, tj. prošle je godine rođeno 128 djece, a umrlo 119 stanovnika. Od toga je rođeno 70 djece hrvatske nacionalnosti, a romske 58.
 • Kako se već jedno vrijeme radi na otvaranju novih gospodarskih zona i zapošljavanju radnika smatra kako je potrebno poduzeti sve moguće radnje kako bi se djeca romske nacionalne manjine školovala i postala nosioci poslova na novo otvorenim radnim mjestima. Smatra kako se do sada nije poduzelo dostatno i da zaostaju u području obrazovanja te je potrebno zauzeti čvršći stav o tome. Predložio je da se problematika iznese i na Kolegiju gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji.
 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec uključila se u raspravu te je dodala kako politika integracije i obrazovanja već postoji na razini države i županije, međutim, kad se pripadnici romske nacionalne manjine obrazuju problem je u pronalasku posla, a kada ga i pronađu, problem je u iznosu plaće. Manje su plaćeni te im se ne isplati raditi. Puno se ulaže u integraciju te smatra da je upitno da li se što može postići iznošenjem problema na Kolegiju gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je da se sa Dnevnog reda izostavi točka 6. koja glasi „Donošenje Odluke kupnji nekretnine u Nedelišću“ te time točka 7. postaje točka 6. Na predložene izmjene nije bilo primjedbi te je Dnevni red zajedno sa izmjenama jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja  „Zavrtje“ u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je riječ izrađivaču Odluke Vesni Makovec, direktorici tvrtke URBIA d.o.o koja je obrazložila kako već postoji Detaljni plan uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću koji je izuzetno teško realizirati iako je Općina Nedelišće poduzimala velike napore te se došlo do ideje da se izvrši promjena Plana.

U razgovoru s građanima došlo se do zaključka da se smanje zelene površine te da se poveća površina i gustoća gradilišta što će biti prihvatljivije i izvedljivije.

Načelnik Darko Dania dodao je kako je urbana komasacija za provedena za već 40 građana te da imamo oko 90% suglasnosti. Kako na području postoje i zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, zelene površine smjestiti će se na te dijelove.

Vijećnik Josip Debelec postavio je pitanje da li se radi o opravdanim poslovima i troškovima, pogotovo kad se u obzir uzmu podaci koje je vijećnik Ivan Marciuš iznio u aktualnom satu. Postoji bojazan da za navedena gradilišta neće biti potražnje kad se u obzir uzme situacija da su u središtu naselja prazne napuštene kuće, a troškovi infrastrukture će biti veliki.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je izmjene postojećeg DPU-a potrebno izvršiti zbog neprovedivosti, a u izmjene se ide na inicijativu vlasnika. Građane se ne može prisiliti da kupuju stare kuće ako žele graditi nove kuće, a trenutno postoji manjak gradilišta. Što se tiče troškova infrastrukture, građani će sudjelovati u izgradnji infrastrukture na način da prenesu potreban dio zemljišta na Općinu Nedelišće.

Vijećnik Silvije Bacinger postavio je pitanje da li se glasa o tome da li će se pristupiti postupku izrade drugačijeg Urbanističkog plana ili da li će se prihvatiti Urbanistički plan kakav je priložen na grafici uz prijedlog Odluke.

Vesna Makovec odgovorila mu je kako se glasa o pristupanju izradi drugačijeg Urbanističkog plana jer bez ove Odluke izmjene ne mogu ni početi, a one će se definirati kroz raspravu.

 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću.

 

Nakon rasprave, vijećnici su sa većinom glasova (12 za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - puteva od opće uporabe

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec prepustio je riječ načelniku Darku Daniji koji je obrazložio da je Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra - puteva od opće uporabe potrebno ukinuti status javnog dobra česticama koje se nalaze u području nasipa za zaštitu naselja Pušćine, a koji se rekonstruira. Na navedeni način dosadašnji putevi bi postali samo zemljišta u vlasništvu Općine Nedelišće te bi se na taj način omogućila prodaja Hrvatskim vodama u svrhu sanacije nasipa.

 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o ukidanju statusa javnog dobra - puteva od opće uporabe.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra - puteva od opće uporabe,
 2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra - puteva od opće uporabe prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je riječ načelniku Darku Daniji koji je uvodno obrazložio da su 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće neke stavke dodane i povečane, a neke su izuzete od prvotnoga plana. Kao važnije promjene istaknuo je troškove uređenja kovačnice u Gornjem Hrašćanu, za što su većim dijelom osigurana sredstva u Europskom fondu za regionalni razvoj, troškove sanacije divljih odlagališta kod naselja Parag, kao i korekcije potrebnih sredstava za obnovu asfalta u 8 naselja nakon izgradnje kanalizacije, te izgradnju infrastrukture u gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće. Sveukupno smanjenje Proračuna za 2016. godinu iznosi 2.993.000,00 kn, tako da će prema predloženim 1. izmjenama i dopunama Proračun Općine Nedelišće iznositi 47.645.000,00 kn.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec glasati će za predložene izmjene i dopune jer smatra da Proračun već kod donošenja nije bio realan. Nada se da neće biti potrebna daljnja smanjivanja.

Vijećnik Marjan Novak smatra kako su 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće tehnički i matematički jasne, no kao stanovnik Pušćina zatražio je obrazloženje zašto se značajno smanjuju sredstva predviđena u stavki VMO Pušćine te da li će se izostavljene investicije izvesti iduće godine.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je do značajnog smanjenja sredstava za VMO Pušćine došlo iz dva razloga. Prvi razlog je taj što nisu raspisani natječaji po mjeri 7, a računalo se na ta sredstva (naročito za oborinsku odvodnju), a drugi razlog je što je Općina Nedelišće u pregovaračkom postupku za asfaltiranje prometnica postigla povoljniju cijenu nego je bilo predviđeno. U vezi mišljenja potpredsjednice Općinskog vijeća Dijane Posavec smatra da je u Proračun bilo potrebno predvidjeti sredstva za prijavu na raspisane natječaje jer da ih nema ne bi mogli ni aplicirati. Ukoliko ove godine neće biti raspisani natječaji po mjeri 7 opet će biti potrebno pristupiti izmjenama i dopunama Proračuna.

Vijećnik Marjan Novak odgovorio mu je kako ne smatra da Općina Nedelišće nije dobro napravila izmjene i dopune i na to nema nikakvih primjedaba, ali je bitno da li će smanjenjem sredstava za VMO Pušćine ostati nedovršeni projekti.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako će radovi na kanalizaciji biti dovršeni, a prometnice u nadležnosti Općine Nedelišće sanirane i proširene u ovoj godini te da neće ostati nedovršeni projekti. Oborinska odvodnja izvršiti će se naknadno.

Vijećnik Silvije Bacinger postavio je pitanje iz kojeg je razloga iznos za groblje povečan za 100.000,00 kn, a iznos za dječja igrala i semafor smanjen za 50.000,00 kn.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je Općina Nedelišće za nabavu igrala ušla u project sa LAG Međimurski doli i bregi te će se financiranje vršiti na drugi način. Što se tiče semafora, Općina Nedelišće je u obvezi izraditi dokumentaciju, a postavu će vršiti Hrvatske ceste. Kako Hrvatske ceste ove godine neće biti u mogućnosti financirati postavu, projektni zadatak će se izrađivati iduće godine.

 Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec postavio mu je pitanje kakvo je stanje sa postavom konzola za pješačke prijelaze.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da su konzole postavljene te ih je potrebno još samo spojiti na električnu energiju, a to će biti gotovo idući tjedan.

 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu..

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Općina Nedelišće pristupila osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela, u odnosu na dosadašnja dva upravna odjela te je otvorio raspravu.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec zamolila je da joj se pojasni dio obrazloženja koji glasi: “Temeljni razlog predloženog preustroja jest povezivanje srodnih poslova u optimalni organizacijski oblik radi otklanjanja slabosti i nedostataka postojećeg ustroja…”

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je Općina Nedelišće, kao što je već i prije obavijestio vijećnike, raspisala natječaj za pročelnika Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove. Jedan od propisanih kriterija bio je i pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. Kako ni jedan od prijavljenih kandidata nije zadovoljavao taj uvjet potrebno je pristupiti izmjenama unutarnjeg ustrojstva kako bi se omogućilo da se za pročelnika može imenovati i osoba sa jednom godinom radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec postavila mu je pitanje tko će biti pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da će se raspisati javni natječaj.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je na snagu stupio novi Zakon o osnivanju savjeta mladih te da je, u skladu s njime, potrebno donijeti novu Odluku kojom će se urediti to područje.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 2. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da je Općina Nedelišće stupanjem na snagu Zakona o civilnoj zaštiti u obvezi donijeti novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće.

Na prijedlog Odluke zatražena je i dobivena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće,
 2. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec poželio je svim vijećnicima da se odmore tijekom ljetne stanke kako bi na jesen mogli odmoreni nastaviti sa radom.

 

Dovršeno u 20,00 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće