Izvod iz zapisnika s 24. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ: 2109/12-02-16-2

Nedelišće, 24.05.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u utorak, 24. svibnja 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće,
 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 3. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Nedelišće za period od 2016. do 2019. godine,
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Nedelišće.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Hrvoje Kolman, Josip Debelec, Štefanija Kovač, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Vitomir Kirić, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Marjan Novak, Nada Žerjav, Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI: Igor Camplin.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, direktorica tvrtke URBIA d.o.o. Vesna Makovec.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Siniša Obadić, Vlasta Vugrinec, Izak Vrtarić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je postavio dva pitanja načelniku Općine Nedelišće. Prvo pitanje glasilo je da li je moguće, s obzirom na veličinu Općine Nedelišće, da se u Nedelišću osnuje ured javnog bilježnika. Drugo pitanje glasilo je da li su objekti koji se nalaze u pojasu rijeke Drave, a za koje su vlasnici podnijeli zahtjeve, legalizirani.
  • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je za osnivanje ureda javnog bilježnika prvenstveno potrebna privatna inicijativa pravnika koji bi bio zainteresiran. Kako mu u trenutku davanja odgovora nije bila poznata cijelokupna procedura za otvaranje ureda javnog bilježnika pripremiti će detaljniji odgovor za iduću sjednicu Općinskog vijeća.
  • Na drugo pitanje, koje se odnosi na legalizaciju objekata u pojasu rijeke Drave, odgovorio mu je da su to objekti u zaštićenom pojasu. Vlasnici su podnijeli zahtjeve za legalizaciju, ali za sada, koliko mu je poznato, nisu dobili ni pozitivan ni negativan odgovor.
 • Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako je već prije postojala inicijativa za otvaranjem ureda javnog bilježnika u Nedelišću no odgovor je bio da Ministarstvo pravosuđa određuje o tome na osnovu točno definiranih kriterija. Vezano uz legalizaciju objekata uz rijeku Dravu dodao je da su ti objekti u zaštićenom području i legalizacija neće biti moguća. Udruga Labud već je pokušala legalizirati, ali nije im bilo dopušteno.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće već bio upućen na sjednicu Općinskog vijeća, ali je zbog činjenice jer je sadržavala dio koji je mogao financijski opterećivati Općinu Nedelišće bio skinut sa dnevnog reda. Taj dio sada je izmijenjen, ali sve u skladu s propisima. U slučaju potrebe dodatnih obrazloženja na sjednici je bila prisutna i izrađivačica prijedloga Vesna Makovec, direktorica tvrtke URBIA d.o.o.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec postavila joj je pitanje da li će se pristupiti izraditi posebnih projekata za dobra koja su pod zaštitom.

Vesna Makovec odgovorila joj je da se neće pristupiti izradi posebnih objekata.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće,
 2. Odluka o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće  za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je predloženo da se Plaketa Općine Nedelišće za 2015. godinu dodijeli: Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pretetinec, Ivanu Novaku iz Nedelišća - posthumno, trgovini i servisu MOTORENI iz Nedelišća i Protojereju Stavroforu prečasnom o. Nikoli Nikici Samodolu, župniku iz Nedelišća. O svim prijedlozima raspravljao je Odbor za dodjelu javnih priznanja te ih je jednoglasno prihvatio, a vijećnicima je dostavljeno opširno obrazloženje.

Dodjela javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće održati će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, dana 02. lipnja 2016. godine.

Dodao je kako je Odluka sastavljena u skladu sa zaključkom Odbora za dodjelu javnih priznanja te je, kao predsjednik Odbora, predložio vijećnicima da je prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Javno priznanje - Plaketa Općine Nedelišće za 2015. godinu dodjeljuje se:

 1. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pretetinec

za 90 godina uspješnog djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva, prevenciji i zaštiti osoba, imovine i okoliša od požara i drugih elementarnih nepogoda i opasnosti.

 

 1. Ivanu Novaku, Nedelišće - posthumno

za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju i izgradnji lokalne sredine i civilnog društva u Općini Nedelišće.

 

 1. „MOTORENI“ trgovina i servis, Nedelišće

za osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće.

 

 1. Protojerej Stavrofor prečasni o. Nikola Nikica Samodol, župnik u Nedelišću

za nesebičan angažman i veliki doprinos u suradnji Općine Nedelišće i RKT župe Presvetog Trojstva Nedelišće.

 

Ad. 3.

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Nedelišće za period od 2016. do 2019. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Nedelišće za period od 2016. do 2019. godine definirane potrebne radnje i zadaci po civilnoj zaštiti koje Općina Nedelišće i drugi nositelji sustava moraju ispuniti.

Dodao je kako se u sustavu civilne zaštite javlja novi čimbenik, a to je Hrvatska gorska služba spašavanja.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Nedelišće za period od 2016. do 2019. godine,
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Nedelišće za period od 2016. do 2019. godine prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Nedelišće donesen 2011. godine, a njegov sastavni dio je i Poseban popis gradiva Općine Nedelišće i njezinih prednika s rokovima čuvanja.

Protekom vremena i na zahtjev nadležnih službi Poseban popis gradiva Općine Nedelišće i njezinih prednika s rokovima čuvanja potrebno je uskladiti na način da se usklade nazivi gradiva i rokovi čuvanja.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Nedelišće,
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Nedelišće prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je sve prisutne na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće koja će se održati u četvrtak, 02. lipnja 2016. godine, u NGC ATON Nedelišće.

Vijećnica Jasna Hajdinjak pozvala je sve prisutne na 32. Smotru hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, koja će se održati u subotu, 04. lipnja 2016. godine, u NGC ATON Nedelišće. Ove godine na smotri gost će biti sopranistica Sandra Bagarić.

 

Dovršeno u 19,23 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće