Izvod iz zapisnika s 23. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/05

URBROJ: 2109/12-02-16-2

Nedelišće, 28.04.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 28. travnja 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije,
 3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 4. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Nedelišće.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Josip Debelec, Štefanija Kovač, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Dragica Posavec, Radovan Balog, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Marjan Novak, Igor Camplin, Nada Žerjav, Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI:. Dijana Posavec, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman.

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Anja Jakopčević, Vlasta Vugrinec, Bojan Kocijan.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Silvije Bacinger pozdravio je sve prisutne te je zahvalio na opsežnom i kvalitetnom odgovoru na pitanje postavljeno na 22. sjednici Općinskog vijeća koje se odnosilo na popis puteva koji su obuhvaćeni šljunčanjem u 2016. godini. Predložio je da se podaci koji su dostavljeni vijećnicima objave na internet stranici Općine Nedelišće kako bi bili dostupni svim građanima. Postavio je pitanje načelniku da li je u Pušćinama, prilikom obnove prometnica, planirana izvedba pješačke staze uz glavnu prometnicu.
  • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako su za pješačku stazu u Proračunu za 2016. godinu predviđena sredstva za izradu projekta. Buduća pješačka staza ići će uz ograde, ali ne može obećati kada će krenuti u realizaciju jer će se projekt kandidirati na natječaje za sufinanciranje.
 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar pozdravila je prisutne te je postavila pitanje da li je potrebno plaćati komunalnu naknadu za objekte u kojima nitko ne živi te da li je za navedene objekte moguće sniziti visinu komunalne naknade.
  • Pročelnica UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila joj je da je naplata komunalne naknade regulirana Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a naplaćuje se na način da se utvrđuje korisna stambena površina, bez obzira da li netko živi u objektu. Ukoliko je stambeni objekt derutan tada službenik Općinske uprave izlazi na teren i zapisnički evidentira stanje koje supotpisuje korisnik objekta. Važno je napomenuti da korisnik objekta dužan javiti sve promjene.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je da se Dnevni red dopuni točkom 5. koja glasi „Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće“. Na predložene izmjene nije bilo primjedbi te je Dnevni red zajedno sa izmjenama jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec riječ je dao predsjedniku Mandatne komisije koji je vijećnicima obrazložio kako je odredbama članka 79. stavka 6. i 7. Zakona o lokalnim izborima propisano da član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.

Kako je Matija Žugec svoj mandat člana Općinskog vijeća Općine Nedelišće stavio u mirovanje zbog osobnih razloga s danom 15.04.2016. godine, Koalicija Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke - HDS, Hrvatske seljačke stranke - HSS i Blok umirovljenici zajedno - BUZ, sukladno odredbama Zakona i međustranačkog sporazuma odredila je zamjenika člana - Nadu Žerjav i o tome obavijestila predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće i Upravni odjel za financije, pravne i opće poslove Općine Nedelišće.

Naime, člankom 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima, propisano je: „Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice.“

Iste odredbe propisane su i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst).

Slijedom svega iznesenog, predložio je Općinskom vijeću Općine Nedelišće da donese Odluku o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Utvrđuje se da, s danom 15.04.2016. godine, zbog podnošenja zahtjeva za stavljanjem u mirovanje mandata iz osobnih razloga, počinje mirovanje mandata članu Općinskog vijeća Matiji Žugecu, Slakovec, Slakovec 65, te da s tim danom dužnost člana Općinskog vijeća počinje obnašati zamjenica Nada Žerjav, Črečan, Črečan 39/D.
 2. Odluka o o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon glasovanja vijećnica Nada Žerjav položila je prisegu na način da je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pročitao tekst prisege slijedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Nedelišće obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nedelišće, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Nedelišće.“

Nakon pročitane prisege pozvao ju je, a ona je ustala i izgovorila: “Prisežem”, te potpisala tekst izjave prisege.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Željku Kofjaču koji je obrazložio da je Matija Žugec podnio zahtjev za mirovanje mandata u Općinskom vijeću zbog osobnih razloga te je ujedno podnio i ostavku u Mandatnoj komisiji koja je sastavljena od članova Općinskog vijeća.

Kako je koalicija Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke - HDS, Hrvatske seljačke stranke - HSS i Blok umirovljenici zajedno - BUZ, predložila imenovanje Nade Žerjav umjesto Matije Žugeca u Mandatnu komisiju, predlaže se Općinskom vijeću da u skladu s time donese i Odluku.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Matija Žugec, Slakovec, Slakovec 65, razrješava se dužnosti člana Mandatne komisije, zbog podnesene ostavke, slijedom stavljanja vijećničkog mandata u mirovanje,
 2. Nada Žerjav, Črečan, Črečan 39/D, imenuje se za članicu Mandatne komisije.
 3. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predao je riječ načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Nedeliše imenuje Općinsko vijeće na prijedlog načelnika.

Predsjednik Općinskog vijeća po položaju je predsjednik Odbora, a u Odbor se imenuje načelnik, jedan od zamjenika načelnika, predstavnik gospodarstvenika, predstavnik mladih, predstavnik umirovljenika i predstavnik predškolskog odgoja i školskog obrazovanja.

Dosadašnjim članovima istekao je mandat te je potrebno imenovati nove članove Odbora. Vijećnicima je predložio da se isti članovi Odbora imenuju i u novom mandatu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće u sastavu:

 

 1. Mladen Posavec, predsjednik Općinskog vijeća – predsjednik Odbora,
 2. Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće,
 3. Ivanka Novak, zamjenica načelnika,
 4. Tomica Novak, predstavnik gospodarstvenika,
 5. Goran Kos, predstavnik mladih,
 6. Danica Korunek, predstavnik predškolskog odgoja i školskog obrazovanja,
 7. Stjepan Novak, predstavnik umirovljenika.

 

2. Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o zaduženju Općine Nedelišće

 Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je zaduženje, u iznosu od 15.000.000,00 kn, potrebno za zatvaranje financijskih obaveza pri izgradnji infrastrukture Gospodarske zone Goričica i rekonstrukcije prometnica i izgradnju oborinske odvodnje u naseljima Općine Nedelišće.

Predao je riječ načelniku Darku Daniji koji je dodatno obrazložio kako je zaduženje planirano u Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu. Ponovio je kako je u sklopu investicije projekta Aglomeracije Čakovec sadržan trošak asfalta za sanaciju prometnica u vrijednosti od 8 milijuna kuna, a ostatak potrebnih sredstava u iznosu od 11,5 milijuna kuna mora osigurati sama Općina. Važno je napomenuti i da će se sve prometnice šire od 3 metra proširiti na 5 metara. Ukoliko se u sanaciju ne bi krenulo u sklopu projekta, trošak bi bio znatno veći. Državne i županijske prometnice nisu u nadležnosti Općine Nedelišće te se nada da će i pravne osobe koje upravljaju njima također pristupiti sanaciji.

Preostalih 4,5 milijuna kuna odnosi se na prvu fazu izgradnje infrastrukture Gospodarske zone Goričica.

Ponuda Privredne banke Zagreb bila je najpovoljnija, a rate će godišnje iznositi cca 1.750.000,00 kn.

Vijećnik Marjan Novak dao je kratak osvrt na dokumentaciju za zaduženje. Smatra kako je zaduženje za prometnice i gospodarsku zonu definitivno opravdano jer će se tim investicijama dići komunalni standard i privući investitori. Jedina slaba točka je što će buduće generacije možda predbacivati da smo ih zadužili. Mišljenja je da su elementi kredita prihvatljivi, da je banka imala dobre razloge i da su dobro pogođeni uvjeti. Bez obzira na status oporbe ovakva pitanja nadilaze međusobne odnose i važna su za Općinu. Postavio je pitanje načelniku kakav je trenutno interes za Gospodarsku zonu Goričica te kakva je trenutno zaduženost Općine. Dao je i informaciju da će krajem 6. mjeseca 2016. godine izaći mjera 7.2.2. u koju će se moći prijaviti i rekonstrukcija prometnica pa će moguće biti dobiti i ta sredstva kako bi se olakšala financijska situacija.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da će Općina Nedelišće iduće godine otplatiti postojeći kredit, trenutno smo na 14% zaduženja, a maksimalni iznos je 20%. Iduće godine će pasti na 10%. Za Gospodarsku zonu Goričica primili smo 8 pisma namjere, ali tek po raspisivanju natječaja za prodaju će se vidjeti koliko su ozbiljna. Mišljenja je da su barem dva-tri ozbiljna. Što se tiče prijava na raspisane natječaje, Općina Nedelišće ima projekte za sanaciju svih prometnica po naseljima u iznosu od 40 milijuna kuna te će ih u svakom slučaju kandidirati.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar postavila je pitanje što će se, s obzirom na uvjete ugovora o darivanju, dogoditi ukoliko će za tri godine u Gospodarskoj zoni Goričica biti samo dva-tri poduzetnika.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je obaveza Općine Nedelišće u roku od tri godine izgraditi infrastrukturu, ali je u interesu da se izgradi što prije. Broj poduzetnika nema utjecaj na uvjete darovanja.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećniku Marjanu Novaku na objektivnoj analizi. Smatra da, s obzirom na visinu zaduženja, ne bi trebalo biti većih poteškoća i problema s vraćanjem. Bitno je da se provodi racionalan pristup i da se završi u rokovima. To će biti veliki uspjeh.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o zaduženju Općine Nedelišće.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o zaduženju Općine Nedelišće,
 2. Odluka o zaduženju Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se prilikom razmatranja upita za kupovinu zemljišta u Gospodarskoj zoni Goričica i razmatranjem kako drugi rade pristupilo izmjenama Odluke na način da se omogući obročna otplata i poveća se jamčevina za ozbiljnost ponude. Omogućiti će se da kupci u roku od jedne godine mogu platiti kupovnu cijenu kako bi mogli lakše planirati.

Vijećnik Silvije Bacinger postavio je pitanje zbog čega se iznos jamčevine povećao sa 5.000,00 kn na 50.000,00 kn.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se iznos jamčevine povećao radi ozbiljnosti, a u skladu s vrijednosti zemljišta.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda, načelnik Općine Nedelišće pozvao je prisutne na obilježavanje dana Josipa Vrhovskog, 29.04.2016. sa početkom u 17,00 sati ispred rodne kuće u Črečanu. 

Dao je i informaciju da je Općina Nedelišće uspjela naplatiti cjelokupan dug Hrvatskog telekoma u iznosu od cca 640.000,00 kn.

 

Dovršeno u 19,47 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće