Izvod iz zapisnika s 22. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/03

URBROJ: 2109/12-02-16-2

Nedelišće, 17.03.2016.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 17. ožujka 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca,
 2. Donošenje Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće,
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2015. godine,
 5. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Nedelišće,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2015. godini,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine,
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini na području Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o potpisivanju Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec,
 12. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta - šljunčanje na području Općine Nedelišće za razdoblje 2016./17.,
 13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2016. godini,
 14. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Gornjem Kuršancu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Štefanija Kovač, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Marjan Novak, Igor Camplin (napustio sjednicu u 19,00h - nakon donošenja Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini na području Općine Nedelišće), Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI:. Matija Žugec.

 

OSTALI PRISUTNI: Načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće Danica Korunek, direktorica URBIA d.o.o. Vesna Novak, učenik Gospodarske škole u Čakovcu David Horvat.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec, Siniša Obadić, Bojan Kocijan.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja, te goste Vesnu Makovec, Danicu Korunek i Davida Horvata.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te ih obavijestio o uspješnom rješenju dva dugogodišnja problema. Prvi je naplata naknade za pravo služnosti vodova od strane Hrvatskog telekoma. Općina Nedelišće, do 2010. godine, godišnje je na ime služnosti prihodovala 90.000,00 kn. Od 2010. godine Hrvatski telekom prestao je plaćati te je Općina ušla u spor s njim kako bi naplatila potraživanja. Rezultat je sklapanje novog ugovora kojim se Hrvatski telekom obvezao platiti zaostala potraživanja u iznosu od 545.744,76 kn te će, sukladno elaboratu vodova koji je izradila Općina Nedelišće, nadalje godišnje plaćati 125.501,23 kn.
 • Drugi je spor u predmetu NM Kluba. Navedeni spor trajao je više od 18 godina. Općina Nedelišće svojom je tužbom od suvlasnika NM Kluba (Pleh, Marciuš i Posedi), tražila nadoknadu za zakup neizgorenog dijela prostora, na što su suvlasnici u svojem odgovoru na tužbu postavili protutužbeni zahtjev, kojim od Općine potražuju nešto više od 1,2 miljuna kuna. U daljnjem postupku sud je pravomoćnom odlukom Županijskog suda obvezao suvlasnike da Općini, na ime zakupa, uplate 54.052,01 kn, uvećano za zakonske zatezne kamate, dok je u odnosu na protutužbeni zahtjev suvlasnika predmet vratio na ponovni postupak prvostupanjskom sudu. Nakon više žalbi stranaka (Općina i suvlasnici), Županijski sud je u cijelosti potvrdio odbijajuću prvostupanjsku presudu protutužitelja - suvlasnika NM Kluba i obvezao ih da Općini na ime parničnih troškova uplate 282.029,58 kn. Na ovu odluku Županijskog suda, kojom su suvlasnici odbijeni sa protutužbenim zahtjevom, suvlasnici su izjavili reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koja ne odgađa naplatu dosuđenih nam parničnih troškova, dok već ranije utvrđena obveza suvlasnika na uplatu dosuđene naknade za zakup Općini nije predmet izjavljene revizije. Protustranke su podnijele zahtjev za odgodu plaćanja do okončanja revizije, ali Općina Nedelišće dužna je naplatiti potraživanje.
 •  Vijećnik Ivan Marciuš postavio je dva pitanja u vezi kojih su mu se obratili građani. Prvo pitanje je zbog čega su prestali radovi na izgradnji novog odvodnog kanala u Pretetincu, a drugo je što Općina Nedelišće planira poduzeti po pitanju „uskog grla“ na skretanju u ulicu Vladimira Nazora, nasuprot zgrade Općinske uprave, tj. da li je u planu otkup objekta kako bi se navedeni dio prometnice proširio.
  • Načelnik Darko Dania, u vezi izgradnje kanala u Pretetincu, odgovorio mu je da je Općina Nedelišće ishodila lokacijsku dozvolu i da su projekt nakon toga preuzele Hrvatske vode d.o.o. koje su trenutno u postupku ishođenja građevinske dozvole. U svrhu dobivanja građevinske dozvole Općina Nedelišće omogućila je da se u prostorijama Općinske uprave vrši rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa građanima. Iz navedenog se vidi da radovi napreduju. 
  • Što se tiče proširenja ulice na skretanju u ulici Vladimira Nazora odgovorio mu je da je Općina Nedelišće zainteresirana za kupnju te da je u tu svrhu izradila procjenu vrijednosti nekretnine koja je procjenjena na cca 30.000,00 eura. Trenutno se sa vlasnikom pregovara za smanjenje cijene. Iako je prometnica županijska, Županijska uprava za ceste Međimurske županije nije u mogućnosti otkupiti navedeno zemljište te je cjelokupna obveza na Općini Nedelišće.
 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec načelniku je sugerirala da bi bilo dobro vijećnike obavijestiti o o novostima vezanima uz izgradnju nove zgrade OŠ Nedelišće. Istaknula je kako je prethodno bilo govora i o rekonstrukciji postojeće zgrade, no građevinska dozvola za rekonstrukciju je istekla te je Međimurska županija pokrenula postupak izrade idejnog projekta nove zgrade.
  • Prije odgovora načelnika, predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec čestitao joj je na izboru za ravnateljicu Centra dr. Rudolfa Steinera te joj je poželio uspjeh i sreću u daljnjem radu.
  • Načelnik Darko Dania pridružio se čestitkama te je prisutne obavijestio da je župan Međimurske županije Matija Posavec prethodne godine donio odluku da će se graditi nova zgrada OŠ Nedelišće bez dvorane, a koristiti će se dvorana NGC ATON. Dao je nalog ravnatelju škole da izradi projektni zadatak za izradu idejnog projekta zgrade te je postupak trenutno u tijeku.
 • Na kraju aktualnog sata načelnik Darko Dania obavijestio je prisutne da je, na osnovu revizije Dravnog ureda za reviziju, Općina Nedelišće jedna između samo 6 općina u kojima se učinkovito upravlja nekretninama. To je još jedan dokaz kako se u Općini kvalitetno radi i racionalno upravlja nekretninama.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je da se iz Dnevnog reda izostavi točka 2. Donošenje Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće kako bi se kvalitetnije razradila. Izostavljanjem navedene točke mijenja se redoslijed slijedećih točaka na način da točka 3. postane točka 2. i tako redom. Na predložene izmjene nije bilo primjedbi te je Dnevni red zajedno sa izmjenama jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca

 Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec riječ je dao direktorici URBIA d.o.o. Vesni Makovec koja je i izrađivač predložene Odluke.

Vesna Makovec navela je kako se izmjena Urbanističkog plana donosi zbog zahtjeva tvrtke Centrometal d.o.o. za proširenjem proizvodnih pogona, a predviđa se i spojna prometnica koja bi se u budućnosti eventualno mogla priključiti na postojeće prometnice u Macincu. U sadašnjim planovima predviđena je granična postaja Macinec, ali to će biti predmet revidiranja.

Također se, na osnovu izmjena propisa, mijenja naziv plana iz Detaljnog u Urbanistički.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca,
 2. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec naveo je kako su vijećnici dobili materijale na razmatranje te da smatra kako možemo biti zadovoljni iskazanim.

Vijećnik Željko Kofjač pohvalio je rad Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće te je naveo kako svi roditelji s kojima je u kontaktu, a čija djeca pohađaju Vrtić, također govore pohvalno.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine,
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2015. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se iz opsežnog Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2015. godine vidi da se kvalitetno radi te je vijećnike pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2015. godine,
 2. Odluka Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2015. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec naveo je kako je vijećnicima dostavljen Obračun Proračuna za 2015. godinu u kojem je izvršena komparacija sa 2014. godinom, navedeno je najvažnije, kako u prihodima tako i u rashodima.

Nakon uvoda predao je riječ načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji koji je detaljnije obrazložio kako su prihodi iz poreza na dohodak u 2015. godini bili manji za 1.300.000,00 kn u odnosu na 2014. godinu. U obračunu je vidljiv minus jer je GKP ČAKOM d.o.o. u prosincu plaćen račun za odvoz otpada iz Paraga, a Općina je pokriće tih rashoda ostvarila tek u mjesecu ožujku 2016. godine. Važnije kapitalne investicije odnose se na sredstva koja je Općina, na osnovu prijavljenih projekata, dobila od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za zamjenu rasvjetnih tijela LED žaruljama (cca 200.000,00 kn), od Ministarstva kulture za obnovu Doma kulture u Trnovcu (cca 200.000,00 kn), od Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske za kontejnere i pumpe za vodu (cca 70.000,00 kn), od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera energetske učinkovitosti (cca 550.000,00 kn), od Ministarstva gospodarstva za nabavu komunalne opreme (cca 80.000,00 kn) te od Općine Strahoninec za obnovu mrtvačnice u Nedelišću.

Uspjeli smo prodati zemljište u Gospodarskoj zoni Nedelišće u iznosu od 506.000,00 kn. Investitor je ishodio građevinsku dozvolu i na ime komunalnog doprinosa Općini je uplatio još 125.000,00 kn.

Uspjeli smo dobiti zemljište za formiranje Gospodarske zone Goričica u Nedelišću, u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti blizu 8.000.000,00 kn za koju je u planu da se investitorima omogući gradnja već u rujnu 2016. godine.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec istaknula je kako je već svima poznata priča o nužnosti planiranja i o mjeri 7. Smatra kako je Ministarstvo gospodarstva dalo dobro obrazloženje za neraspisivanje natječaja po mjeri 7. te da se nada kako će se u 2016. godini raspisati i ostvariti Proračun Općine Nedelišće za 2016. godinu. Neće podržati predloženi obračun, ali neće biti ni protiv već će biti suzdržana.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su donijeli (sa 12 glasova za i 5 suzdržanih)

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Odluka o o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu, te je vijećnike pozvao na raspravu.

Vijećnik Silvije Bacinger smatra kako bi bilo korisno da se uz kolonu o utrošenim sredstvima uvrsti i kolona o planiranim sredstvima kako bi se mogla izvršiti usporedba. Uz navedeno predlaže da se energetska učinkovitost, tj. postavljanje LED rasvjete podigne na višu razinu i da se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iskoristi što više sredstava.

Načelnik Darko Dania prihvatio je prijedlog te će se slijedeći put u izvješće uvrstiti i kolona sa planiranim sredstvima. Što se tiče iskorištavanja sredstava, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je za tu namjenu predvidio 2.100.000,00 kn za čitavu Međimursku županiju. Javili smo se na natječaj, ali zbog indeksa razvijenosti dobivamo malo bodova. Kako bi dobili što više bodova javili smo se na način da osiguramo polovicu potrebnih sredstava, tj. 400.000,00, a 400.000,00 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zamolio je i kolege vijećnike iz HDZ-a da pomognu oko realizacije.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Nedelišće

 Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je naveo kako je detaljno objašnjeno izvršenje održavanja komunalne infrastrukture te je vijećnike pozvao na raspravu.  

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2015. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodnu riječ je predao načelniku Općine Nedelišće Darku Daniji koji je objasnio kako je iz podataka vidljivo da se miješani otpad do 2020. godine mora smanjiti. Građanima je omogućeno sortiranje otpada te se poduzimaju aktivnosti u tome smjeru.

Općina Nedelišće trebala bi izraditi Plan gospodarenja otpadom, no to nije moguće jer ga viša tijela nisu donijela, a trebali bi biti usklađeni. U budućnosti se planira naplata prema vaganju, ali i to ima svoje prednosti i mane. Smatra da trenutno imamo dobro uređen sustav zbrinjavanja otpada

Što se tiče odvoza otpada u Paragu, napominje kako je postotak naplate 50% te da treba i preostalu polovinu građana potaknuti da se uključe.

U raspravu se uključio i vijećnik Romske nacionalne manjine Radovan Balog koji je obavijestio prisutne da je svaka obitelj dobila kantu za otpad te da postoji pomak. Otpad se više ne odlaže preko nasipa, ali još postoji problem sa drugim dijelom naselja, tzv. Parag 2 koje ne plaća odvoz otpada jer se nije saniralo svo nelegalno odloženo smeće u tome dijelu naselja.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako ima pomaka, ali upravljanje otpadom je veliki teret. Zakon je kompliciran i konfuzan. Za Općinu je najbitnije da građani imaju mogućnost selektiranja otpada te apelira na građane da i daljnje njeguju dosadašnji odnos prema problematici.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2015. godini.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2015. godini,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2015. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2015. godine  do 31.12.2015. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodnu je riječ prepustio vijećnici i predsjednici Socijalnog vijeća Štefaniji Kovač koja je navela kako je Izvješće napisano detaljno i iscrpno, a kao važnije bi istaknula da je utrošeno 19% sredstava manje od planiranog.

Vijećnik Josip Debelec pohvalio je rad Socijalnog vijeća i trud i požrtvovnost svih osoba koje su volontiranjem doprinjele postignutim rezultatima. Predložio je da se preostala sredstva rasporede jer postoje potrebiti.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini na području Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je naveo kako u Općini Nedelišće postoji dobra organizacija dobrovoljnih vatrogasnih društava i na njih se oslanjamo kod požara i ostalih nepogoda.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o potpisivanju Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da se potreba potpisivanja Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec očituje u tome što je Grad Prelog izašao iz vlasničke strukture i osniva samostalno društvo za svoje područje.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o potpisivanju Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec,
 2. Odluka o potpisivanju Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta - šljunčanje na području Općine Nedelišće za razdoblje 2016./17.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec prepustio je riječ predsjedniku Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željku Kofjaču koji je obrazložio da su na raspisani poziv ponudu podnijela dva ponuditelja: TEGRA d.o.o. iz Čakovca i ŠTEFULJ-MS d.o.o. iz Pušćina. Obje ponude bile su prihvatljive, no ponuditelj TEGRA d.o.o. ponudio je prihvatljiviju cijenu, tj. 328.200,00 kn. Zbog navedenog odabrana je ponuda ponuditelja TEGRA d.o.o., a ugovor će se sklopiti do 20.12.2017. godine. U ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta - šljunčanje na području Općine Nedelišće za razdoblje 2016./17.

Vijećnik Silvije Bacinger postavio je pitanje da li postoji plan šljunčanja ili se šljunča po potrebi te da li postoji popis puteva koji će se šljunčati.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako postoji plan te da se u dogovoru sa predsjednicima vijeća mjesnih odbora dogovaraju prioriteti.

Pročelnica UO za komunalne djelatnosti i Gospodarstvo Sanja Zorković dodala je kako se popis izrađuje redovno prije početka šljunčanja.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uključio se u raspravu te je donesen zaključak da će se plan šljunčanja puteva izraditi za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća te će se dostaviti vijećnicima.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta - šljunčanje na području Općine Nedelišće za razdoblje 2016./17.,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta - šljunčanje na području Općine Nedelišće za razdoblje 2016./17. prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2016. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, na temelju Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe, obvezno donijeti Odluku te je vijećnicima predložio da je prihvate u predloženom obliku.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2016. godini.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (15 za i 1 protiv)

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2016. godini,
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2016. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Gornjem Kuršancu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se predmetna nekretnina nalazi u zapadnom dijelu naselja Gornji Kuršane, između izgrađenog stambenog područja Čakovečke ulice, Zone male Privrede Pušćine i nekretnine na kojoj je izgrađena benzinska crpka Petrol d.o.o. Nekretnina je duže vrijeme bila istaknuta za prodaju, ali do sada nije bilo zainteresiranih.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Josip Debelec istaknuo je da je Komisija raspravljala o prijedlogu Odluke o prodaji nekretnine u Gornjem Kuršancu, te predlaže vijećnicima da je prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnine u Gornjem Kuršancu,
 2. Odluke o prodaji nekretnine u Gornjem Kuršancu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda, načelnik Općine Nedelišće obavijestio je prisutne da je raspisan poziv za dostavu kandidatura za dodjelu Plakete Općine Nedelišće, a krajnji rok za dostavu je 07. travnja 2016. godine.

Pozvao je prisutne da se priključe akciji čišćenja „Više cvijeća - manje smeća“ kojoj će se centralna akcija održati u subotu, 19.03.2016. godine.

Obavijestio je prisutne da će na Veliki petak, 25.03.2016. godine, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske - Ogranak Nedelišće i ŠRD Amur, na parkiralištu ispred trgovine METSS peći ribe i prikupljati donacije za Udrugu „Pomoć neizlječivima“.

Uz navedeno prisutne je obavijestio da pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odlazi u mirovinu te je Općina Nedelišće raspisala javni natječaj za popunjenje radnog mjesta. Od šest prijavljenih, dva kandidata su zadovoljavala uvjete. Jedan od tih je odustao i ostali smo samo na jednoj osobi. Zbog navedenog javni natječaj je poništen.

Vijećnica Dragica Posavec pozvala je prisutne da se priključe akciji Ana Rukavina, u subotu, 09.04.2016. godine, kad će se u tu svrhu prodavati tulipani.

 

Dovršeno u 19,17 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće