Izvod iz zapisnika s 21. sjednice OV

 

KLASA:021-05/15-01/10
URBROJ: 2109/12-02-15-2
Nedelišće, 17.12.2015.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 17. prosinca 2015. godine u 18,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 5. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 6. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 7. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu,
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 9. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 10. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 11. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 14. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Nedelišće,
 15. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2016. godinu,      
 16. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 17. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 18. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić (napustio sjednicu u 18,41 - nakon izglasavanja 7. točke Dnevnog reda), Josip Debelec, Štefanija Kovač, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Dragica Posavec, Radovan Balog, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Marjan Novak (napustio sjednicu u 18,15 h - nakon aktualnog sata), Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI:. Dijana Posavec, Igor Camplin, Matija Žugec.

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš, zapovjednik CZ Općine Nedelišće Franjo Logožar.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec, Siniša Obadić, Bojan Kocijan.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne. Kako je 21. sjednica zadnja koja će se održati ove kalendarske godine istaknuo je kako je, do sada, u 2015. godini održano 7. sjednica Općinskog vijeća sa oko 50 točaka. Smatra kako su vijećnici aktivno izvršili svoju ulogu i dužnost te im je na tome zahvalio.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Općinskog vijeća Ivan Marciuš postavio je načelniku dva pitanja. Prvo je bilo kakvo je stanje oko mrtvačnice u Nedelišću s naglaskom na financijski dio koji je obvezna sufinancirati Općina Strahoninec. Drugo pitanje bilo je koliko je financijskih sredstava Općina Nedelišće uprihodovala od naknade za legalizaciju objekata na području Općine Nedelišće.
 • Načelnik Darko Dania na prvo pitanje odgovorio mu je kako obveza Općine Strahoninec iznosi 150.000,00 kn. Od tog iznosa do sada su uplatili 128.000,00 kn, a ostatak će uplatiti do kraja godine kao što je i bilo dogovoreno.
 • Na drugo pitanje odgovorio mu je pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko. Naveo je kako je Općina Nedelišće od legalizacije, s datumom 01.11.2015., ubrala oko 250.000,00 kn. Posljedica legalizacije je i povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 2015. godinu, koji će s planiranih 640.000,00 kn porasti na 840.000,00 kn. 
 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar istaknula je kako u dijelu Trnavske ulice u Nedelišću nema ni jednog rasvjetnog tijela te je taj dio ulice u mraku. Smatra kako bi za osvjetljavanje tog dijela ulice bilo dovoljno da se postavi samo jedno rasvjetno tijelo te je pozvala načelnika da se to izvrši.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je naveden problem uočen te da je rasvjeta za taj dio ulice već naručena. Kako je Općina Nedelišće u postupku zamjene rasvjetnih tijela, a u Novoj ulici i Žarkovicama došlo je do većeg kvara te su ti dijelovi naselja na kratko bili bez rasvjete, nije bilo vremena i financijskih sredstava da se postavi rasvjeta Trnavskoj ulici no i to će se odraditi početkom iduće godine.
 •  Vijećnica Općinskog vijeća Štefanija Kovač predložila je načelniku da se u idućoj godini pronađu sredstva da se stanovnicima Dunjkovca, Pretetinca i Nedelišća koji su platili troškove mreže, a nemaju sredstava za plaćanje izvođenja priključaka kanalizacije, omogući priključenje na kanalizaciju. Smatra kako se većinoma radi o kućanstvima s umirovljenicima koji imaju male mirovine te bi se im na taj način značajno pomoglo.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako će građani po projektu Aglomeracije Čakovec imati besplatne priključke te da se već time pomoglo velikom broju građana. Kada se kanalizacijska mreža gradila u naselju Nedelišće građani su plaćali od 9.000 do 12.000 kn. Kada se gradila kanalizacijska mreža u naseljima Dunjkovec i Pretetinec, bilo je prijelazno razdoblje kad se iznos naknade smanjio, a nakon toga i ukinuo te su građani plaćali samo troškove radova za priključak. Prema Međimurskim vodama d.o.o. već je upućen dopis kojim se od njih traži mogućnost da i preostali građani besplatno dobiju priključke, ali su odgovorili da to nije moguće.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio kako je Proračun za 2015. godinu smanjen za 18.000.000,00 kn. Razlog smanjenja je što nije bio raspisan poziv po mjeri 7, a Općina je bila spremna javiti se odmah po raspisu. Uz navedeno, kasnili su i radovi izgradnje kanalizacije te se Općina nije trebala zadužiti za sanaciju prometnica.

Ostvarene su kapitalne donacije u iznosu od 1.850.000,00 kn, od strane Republike Hrvatske dobiveno je zemljište za gospodarsku zonu Goričica te je prodano zadnje građevinsko zemljište u poslovnoj zoni prema Dunjkovcu. Uvijek se želi ostvariti više, ali zadovoljan je postignutim.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu te je naveo kako je donošenje Odluke potrebno zbog usklađenja sa 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu, te je naveo kako je donošenje Odluke potrebno zbog usklađenja sa 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće  

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu,
 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu, te je naveo kako je donošenje Odluke potrebno zbog usklađenja sa 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće  

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu, te je naveo kako je donošenje Odluke potrebno zbog usklađenja sa 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu, te je naveo kako je donošenje Odluke potrebno zbog usklađenja sa 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu

 

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio kako je na prethodnoj sjednici nacrt Proračuna dan na razmatranje te da su, u odnosu na nacrt, izvršene manje izmjene. Proračun iznosi preko 50 milijuna kuna, a u njemu je sadržano zaduženje za opremanje Gospodarske zone Goričica kako bi se navedena stavila u funkciju. Značajan iznos također se odnosi na zaduženje za sanaciju prometnica nakon izgradnje kanalizacijske mreže. U Proračun su uvršteni i projekti za prijavu po mjeri 7. I nadalje se brine za socijalno ugrožene građane i potiče se jednakomjeran razvoj svih naselja.

Vijećnik Općinskog vijeća Ivan Marciuš rekao je kako je razmotrio proračun te smatra kako je pohvalno da je najviše sredstava predviđeno za gradnju i obnovu komunalne infrastrukture. Naveo je podatak da je u Međimurskoj županiji nezaposleno oko 5.700 ljudi, a stavljanjem Gospodarske zone Goričica u upotrebu potiče se otvaranje novih poduzeća i zapošljavanje. Stavke koje se odnose na Općinsko vijeće, načelnika, Općinsku upravu i sl. ostale su jednake i nisu se povećavale. Povećala su se davanja za školstvo što smatra dobrim jer poslodavci žele kvalitetnu radnu snagu. Izjavio je da će podržati ovaj proračun jer je razvojan.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu te projekciju za 2017. i 2018. godinu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Proračun Općine Nedelišće za 2016. godinu te projekcija za 2017. i 2018. godinu,
 2. Proračun Općine Nedelišće za 2016. godinu te projekcija za 2017. i 2018. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 8.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da se, sukladno članku 14. Zakona o proračunu, uz proračun jedinice lokalne samouprave, donosi Odluka o izvršavanju Proračuna.

Odlukom o izvršavanju Proračuna uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja jedinice lokalne samouprave, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Načelnika, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je, na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, utvrđeno da jedinice lokalne samouprave donose programe javnih potreba u kulturi i za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna, no omogućeno je i osiguranje sredstava iz proračuna za udruženja i druge organizacije u kulturi. Navedeni Program usvaja se uz proračun, a predviđeni iznos je 200.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je, na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, utvrđeno da jedinice lokalne samouprave donose programe javnih potreba u kulturi i za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna te da se navedeni Program usvaja uz proračun, a predviđeni iznos je 380.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je, na temelju Zakona o sportu, utvrđeno da jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za programe, odnosno aktivnosti, poslove i djelatnosti od značenja za jedinice lokalne samouprave te da se navedeni Program usvaja uz proračun, a predviđeni iznos je 1.797.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 2. Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa. Navedeni Program usklađen je s Proračunom Općine Nedelišće za 2016. godinu te se usvaja uz njega, a predviđeni iznos je 26.566.000,00 kn.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima komunalne naknade i izvorima financiranja, donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz navedenog Programa te da je isti usklađen s Proračunom Općine Nedelišće za 2016. godinu, a predviđeni iznos je 1.677.000,00 kn.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.

Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je ugovor sa dosadašnjim koncesionarom, Obrtom Ekousluge iz Orehovice, sklopljen 05.01.2011. godine. S obzirom na provedbu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, a kojim će se, do kraja 2017. godine, omogućiti priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda u svima naseljima Općine Nedelišće, predlaže se da u tom periodu dosadašnji ugovorni koncesionar i nadalje obavlja uslugu crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.

Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Socijalnog programa za 2016. godinu. U odnosu na sada važeći, Socijalni program za 2016. godinu predlaže se izmijeniti samo u članku 7. i to iz razloga jer je Proračunom Općine Nedelišće za 2016. godinu predviđeno izdvajanje u iznosu od 610.000,00 kuna za pomoći predviđene Socijalnim programom, za razliku od prošle godine kada je bilo izdvojeno 619.000,00 kuna. U ostalom dijelu Socijalni program ostaje isti.

Predsjednica Socijalnog vijeća Štefanija Kovač predložila je vijećnicima, u ime Socijalnog vijeća, da Socijalni program Općine Nedelišće za 2016. godinu prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Socijalni program Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Socijalni program Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 16.

Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Zapovjednik Civilne zaštite Općine Nedelišće Franjo Logožar uvodno je obrazložio kako je u 2015. godini na snagu stupio novi zakon kojim se uređuje područje civilne zaštite, ali još nisu doneseni provedbeni propisi. Prilikom svih vrsta nepogoda i velikih nesreća Općina Nedelišće u najvećoj mjeri računa na dobrovoljna vatrogasna društva koja su dobro opremljena i osposobljena. Kao najvažnije aktivnosti u 2015. godini mogu se navesti sanacija manjih klizišta i zona plavljenja bujičnih voda početkom godine. Važno je i istaknuti kako je u mjesecu listopadu kroz Općinu Nedelišće, tj. naselje Trnovec, prošao val izbjeglica. Sustav je uspio izvršiti sve zadaće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 17.

Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Zapovjednik Civilne zaštite Franjo Logožar uvodno je obrazložio kako predstavničko tijelo, temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Kao najvažniju novinu spomenuo je kako se postrojbe više neće popunjavati iz redova vojnih obveznika već na volonterskoj bazi. Nastojati će se da se potrebni volonteri odrede iz udruga sa područja Općine Nedelišće.

Kad na snagu stupe provedbeni propisi potrebno će biti izraditi novu dokumentaciju kojom će se regulirati sustav civilne zaštite na području Općine Nedelišće.

Tijekom prvog dijela 2016. godine pristupiti će se izradi detaljnog provedbenog plana obrane od poplava na području Općine Nedelišće i bližem kontaktnom području, sa stanjem, planiranim i potrebnim rješenjima u zaštiti od poplava.

Unatoč svemu prije navedenom, Općina Nedelišće će i nadalje računati na dobrovoljna vatrogasna društva kao okosnicu civilne zaštite.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 18.

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako, na temelju Zakona o zaštiti od požara i na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, jedinice lokalne samouprave donose godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2016. godinu sadrži organizacijske mjere, tehničke mjere, urbanističke mjere i organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2016. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na angažiranosti i suradnji te su ih pozvali na jednako kvalitetnu i uspješnu suradnju i u idućoj godini. Svim vijećnicima, djelatnicima općinske uprave i građanima svih naselja općine Nedelišće uputili su čestitke povodom Božićnih blagdana i nove 2016. godine.

Riječima zahvale i čestitki pridružili su se i predstavnici klubova vijećnika.

 

Dovršeno u 19,05 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće