Izvod iz zapisnika s 18. sjednice OV

 

KLASA:021-05/15-01/7
URBROJ: 2109/12-02-15-2
Nedelišće, 10.09.2015.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 10. rujna 2015. godine u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o ostvarenju plana prihoda i rashoda ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće od 01.01. do 30.06.2015. godine,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2014./2015. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine,
 4. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2015. godine,
 5. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija,
 6. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Nedelišće,
 7. Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Štefanija Kovač, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Marjan Novak, Darinka Pergar.

 

ODSUTNI:. Igor Camplin, Matija Žugec, Dragan Feher.

 

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće Danica Korunek, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Izak Vrtarić.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Ivan Marciuš konstatirao je kako je ove godine realiziran projekt poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u kojem je sudjelovala i Općina Nedelišće. Po pravilima navedenog natječaja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekte u iznosu od 40%, Općina Nedellišće u iznosu od 10%, a sam investitor u iznosu od 50%. Ove godine također je raspisan natječaj, ali s razlikom da jedinice lokalne samouprave ne sudjeluju u natječaju te ga provodi direktno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Postavio je pitanje načelniku da li građani koji se prijave na ovogodišnji natječaj imaju pravo na udio od 10% kojim je Općina Nedelišće sufinancirala projekte od prošle godine.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je natječaj za prošlu godinu završen, sklopljena su 23 ugovora te su isplate po njima izvršene. Prošle godine natječaj je bio definiran na način da je za područje jedinice lokalne samouprave bio predviđen određeni iznos sredstava za sufinanciranje projekata te je na taj način bio ograničen broj građana koji mogu sudjelovati. Po pravilima trenutno raspisanog natječaja takvo ograničenje je ukinuto. Ove godine jedinice lokalne samuprave ne sudjeluju u projektu te nisu ni uključene u sufinanciranje.
 • Vijećnik Silvije Bacinger postavio mu je pitanje zašto se nisu iskoristila sva sredstva s obzirom da je dio kućanstva odustao.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako su svi koji su zadovoljavali uvjete bili na listi i dobili sredstva.
 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec navela je kako je mandat trenutnog sastava Vlade Republike Hrvatske pred istekom. Kao primjer projekta koji čeka na realizaciju spomenula je osnovnu školu u Nedelišću te je napomenula kako je građevinska dozvola pred istekom. Primjetila da se u medijima ne spominje kako smo dobili obećanja za realizaciju projekata, ali zna da su kontakti u tijeku te postavlja pitanje načelniku da li smo dobili kakva obećanja ili sredstva.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako neće iznositi obećanja, ali može obavijestiti prisutne da će u roku od deset dana u Općini Nedelišće biti održan sastanak sa ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture Sinišom Hajdaš Dončićem. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancirati će zamjenu rasvjetnih tijela, a u ponedeljak je održan sastanak sa zamjenikom ministra kulture Alenom Kajmovićem te su mu prezentirani projekti koji će se ralizirati u suradnji s Ministarstvom kulture i zamolio ga je da osigura dodatna sredstava. Što se tiče osnovne škole u Nedelišću, naveo je kako je osnivač Međimurska županija te je i ona u kontaktu s ministrom znanosti, obrazovanja i sporta Vedranom Mornarom.
 •  

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o ostvarenju plana prihoda  i rashoda ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće  od 01.01. do 30.06.2015. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je otvorio raspravu.

Vijećnik Ivan Marciuš osvrnuo se na Izvještaj te je pohvalio ravnateljicu za dobro napisan i obrazložen Izvještaj. Postavio joj je pitanje da li će se uspjeti naplatiti sva potraživanja te za koliko djece Općina Nedelišće sufinancira boravak.

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće Danica Korunek odgovorila mu je da će se potraživanja uspjeti naplatiti, a većina je već i naplaćena jer je to izvještaj do 30.06. ove godine. Potraživanja se u velikoj mjeri uspiju naplatiti, a ovrhe su rijetke i s njima je uvijek upoznato Upravno vijeće. Što se tiče broja djece za koje Općina Nedelišće sufinancira boravak odgovorila mu je da trenutno nema točne podatke jer Općina sufinancira i boravak djece i u ostalim vrtićima.

Vijećnik Josip Debelec slaže se sa prethodno iznesenim pozitivnim stavom vijećnika u pogledu na Izvještaj. Smatra kako je Vrtić poslovao racionalno te je vrlo zadovoljan sa njegovim radom.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec ravnateljici je postavila pitanje da li se broj korisnika u novoj pedagoškoj godini promijenio u odnosu na prethodnu kada ih je bilo 170.

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće Danica Korunek odgovorila joj je da je ove pedagoške godine 165 korisnika te da se ne ide iznad broja od 170 korisnika. Kapacitet Vrtića za ovu pedagošku godinu je popunjen.

 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Izvještaj o ostvarenju plana prihoda i rashoda ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće od 01.01. do 30.06.2015. godine.

 

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju plana prihoda i rashoda ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće od 01.01. do 30.06.2015. godine,
 2. Izvještaj o ostvarenju plana prihoda i rashoda ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće od 01.01. do 30.06.2015. godine, prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2014./2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je iznio mišljenje kako je ugodno iznenađen sa stanjem u Dječjem vrtiću “Zvončić” Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2014./2015. godinu,
 2. Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2014./2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je polugodišnje Izvješće načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine sistematizirano po važnim područjima te je na taj način opisan rad načelnika za navedeno razdoblje. Pozvao je vijećnike na raspravu.

Vijećnica Nataša Vrček primjetila je da je u Zapisniku sa 17. sjednice Općinskog vijeća navedeno kako je postignut dogovor sa GKP Čakom d.o.o. za odlaganje otpada iz Paraga u iznosu od 421.443,75 kn, a u Izvješću je navedeno kako trošak iznosi 567.865,75 kn. Postavila je pitanje načelniku zbog čega je nastala tako velika razlika.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako se iznos od 421.443,75 kn odnosi samo na odlaganje dok se iznos od 567.865,75 kn, uz odlaganje, odnosi i na prijevoz i nadzor.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine,
 2. Polugodišnje Izvješće načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.      

 

   

Ad. 4.

Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2015. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je ostvareno manje prihoda nego prošle godine u isto vrijeme te su s time usklađeni i rashodi. Naveo je kako je veća financijska aktivnost uglavnom u drugom polugodištu te je otvorio raspravu.

 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2015. godine.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2015. godine,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2015. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja komunalne djelatnosti  održavanja groblja i krematorija

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke kratak te sam po sebi razumljiv. Već se o tome raspravljalo, a sada je moguće i donijeti odluku. Predloženo je da poslove održavanja groblja i krematorija preuzme GKP ČAKOM d.o.o., od 01.01.2016. godine, a detalji će se definirati međusobnim ugovorom. Nakon uvodnog obrazloženja otvorio je raspravu.

 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o dodjeli obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o dodjeli obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija,
 2. Odluka o dodjeli obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se se navedena Odluka donosi zbog potrebe usklađivanja sa propisima te je to i način na koji bi trebalo funkcionirati. Nakon uvodnog obrazloženja otvorio je raspravu.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec obavijestila je prisutne da je LAG Međimurski doli i bregi u suradnji s nadležnim minstarstvom održao tribine o novom Zakonu o udrugama, a ovo je konkretno što će se desiti sa udrugama. Pozvala je udruge da se usklade sa novim pripisima jer će biti raspisano mnogo natječaja, a neće se moći prijaviti. Neka se ne iznenade ako neće dobiti sredstva.

Načelnik Darko Dania dodao je kako je od strane Općine Nedelišće udrugama upućen dopis sa uputama kako da se usklade sa propisima. Još jednom će se napraviti edukacija za udruge u suradnji s LAG Međimurski doli i bregi i smatra da je Odluka dobra kako bi se napravio red.

 

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Jasna Hajdinjak, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Nedelišće.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Nedelišće,
 2. Odluka o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio je kako je sudjelovanje s udrugama i do sad funkcioniralo na način koji je definiran u prijedlogu Odluke, ali do sada nije bilo administrativno riješeno, a to je prvi korak da se uredi i to područje. Nakon uvodnog obrazloženja otvorio je raspravu.

 

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Jasna Hajdinjak, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon što je iscrpljen Dnevni red sjednice predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je vijećnike da pojačaju razmišljanja i aktivnosti za izradu proračuna za narednu godinu, da razmotre što bi bilo dobro i potrebno kako bi se proračun kvalitetno pripremio.

Načelnik Darko Dania pridružio se predsjedniku Općinskog vijeća u pozivu vijećnicima na aktivno razmišljanje te je obavijestio prisutne da će već u 10. ili 11. mjesecu Općinskom vijeću biti podnesen proračun na čitanje i razmatranje. Uz navedeno obavijestio je prisutne da će se krajem godine održati i izbori za Vijeća mjesnih odbora, a tome će prethoditi donošenje odluke na sjednici Općinskog vijeća.

Na kraju je pozvao prisutne na biciklijadu koja će se održati u subotu, 12.09.2015. godine, sa početkom u 10,00 sati.

 

Dovršeno u 19,45 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće