Izvod iz zapisnika s 19. sjednice OV

KLASA:021-05/15-01/08
URBROJ: 2109/12-02-15-2
Nedelišće, 06.10.2015.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u utorak, 06. listopada 2015. godine u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Nedelišće Udruzi općina u Republici Hrvatskoj,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Nedelišće,
 5. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Štefanija Kovač, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Dragica Posavec, Radovan Balog, Silvije Bacinger, Marjan Novak, Darinka Pergar.

ODSUTNI:. Dijana Posavec, Nataša Vrček, Igor Camplin, Matija Žugec, Dragan Feher.

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, direktorica tvrtke URBIA d.o.o. Vesna Makovec, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Marijan Belčić, Vlasta Vugrinec, Siniša Obadić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, direktoricu tvrtke URBIA d.o.o. Vesnu Makovec, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar postavila je pitanje načelniku da li je komunalni redar počeo s izradom evidencije čipiranih pasa, a ako nije kada će pristupiti tome. Iznijela je primjedbu da se na stupove, koji ne služe tome, postavljaju razni plakati i osmrtnice. Time se narušuje izgled naselja te je predložila da se na prikladna mjesta postave panoi kao onaj koji je postavljen kod mrtvačnice u Nedelišću, ali manjih dimenzija i bez ostakljenja.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako će se evidencija čipiranih pasa izraditi tijekom mjeseca listopada ove godine u suradnji s tvrtkom Bioinstitut d.o.o. iz Čakovca. Što se tiče prijedloga za postavu panoa za plakate i osmrtnice po naseljima, prihvatio je prijedlog te će se pristupiti izradi troškovnika kako bi se razmotrio trošak postavljanja.
 • Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje načelniku da li postoje planovi izgradnje biciklističke staze između Nedelišća i Gornjeg Hrašćana. Napominje kako je navedena dionica opasna kako za bicikliste, tako i za vozače vozila koja se na cesti moraju mimoilaziti s biciklistima.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je na dan održavanja ove sjednice bio na sastanku u Hrvatskim cestama d.o.o., a jedna od točaka dnevnog reda je bila i navedena biciklistička staza. Još se pregovara o izgradnji biciklističkih staza nakon dovršetka kanalizacije, ali samo unutar naselja.
 • Vijećnik Silvije Bacinger postavio je pitanje načelniku da li se što poduzelo i riješilo po pitanju sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće, održane dana 02. lipnja 2015. godine, a koje se odnosilo na to da se građanima Općine Nedelišće koji još nisu priključeni na kanalizaciju, a nisu obuhvaćeni projektom Aglomeracije, omogući smanjenje cijene ili oslobođenje od plaćanja naknade za priključak kanalizacije. Naveo je kako su brojke o broju priključaka poražavajuće, a time bi se građane potaknulo da se priključe.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je svjestan da broj priključaka nije zadovoljavajući te da je u naselju Nedelišće priključeno 64% kućanstava. Upit prema tvrtki Međimurske vode d.o.o. je poslan, a oni su ostali pri stavu da se cijene priključka cijene kanalizacije trenutno neće mijenjati, ali je građanima omogućena akcijska otplata na 3 godine.
 • Vijećnica Štefanija Kovač postavila je načelniku pitanje u vezi nogostupa u ulici B. Jelačića u Gornjem Kuršancu. Nogostup je samo djelomično izgrađen te je zanima da li će se, po postojećem projeku, izgraditi u cijelosti ili će se ukoniti nakon izgradnje kanalizacije.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako će se nakon izgradnje kanalizacije sve vratiti u prvobitno stanje, a prema Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije uputiti će zahtjev za uređenje staza. 
 •  

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je izmjenu redosljeda točaka Dnevnog reda na način da dosadašnje točke 5. i 6. postanu 1. i 2., a dosadašnje točke 1., 2., 3. i 4. postanu 3., 4., 5. i 6.

Dnevni red, sa tako izmijenjenim redosljedom, jednoglasno je prihvaćen.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama  Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dao je riječ direktorici tvrtke URBIA d.o.o. Vesni Makovec koja je uvodno obrazložila kako se V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće donose na temelju odluke Općinskog vijeća iz 2014. godine. Prethodne izmjene bile su točkaste naravi, tj. odnosile su se samo na specifična pitanja (npr. nove gospodarsk zone). Ove izmjene i dopune odnose se na sveoubuhvatno usklađenje Prostornog plana i izrađene su nove karte svih naselja.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće,
 2. Odluka o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dao je riječ direktorici tvrtke URBIA d.o.o. Vesni Makovec koja je uvodno obrazložila kako je Općina Nedelišće početkom ove godine započela postupak pod nazivom „Prijenos DPU Zavrtje u narav”.

Tim postupkom omogućeno je formiranje građevinskih čestica i čestica za produžetak ulice Rade Končara. Zbog navedenoga, nužno je bilo pristupiti izradi izmjena IV. ID DPU stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću.

Donošenjem odluke o IV. ID DPU „Zavrtje“ omogućava se otvaranje i izgradnja dijela ulice UK1 s infrastrukturnim građevinama kao i stambena izgradnja na građevinskim česticama vezanih na navedenu ulicu, koja se spaja na državnu cestu D3 Čakovec – Varaždin.

Nadalje, IV. ID DPU-a stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću izvršeno je usklađenje obuhvata detaljnog plana uređenja s utvrđenim PPUO Nedelišće

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o IV. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o IV. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća  mjesnih odbora na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je zbog izmjena propisa kojima se uređuje postupak pripreme i provedbe izbora potrebno postojeću odluku staviti izvan snage i donijeti novu.

Prijedlog Odluke uređuje pravila provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće sukladno zakonu kojim se uređuje provedba izbora za članove vijeća predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.      

 

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove  vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je vijećnicima prijedlog Odluke dostavljen na klupe prije sjednice zbog potrebe usklađenja datuma izbora za članove vijeća mjesnih odbora sa parlamentarnim izborima. Kao datum izbora predlaže se 08. studenog 2015. godine.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće,
 2. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o pristupanju Općine Nedelišće Udruzi općina u Republici Hrvatskoj

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke kratak, obrazložen te sam po sebi razumljiv. Pristupanjem Udruzi općina Općina Nedelišće dobiti će mogućnost korištenja pravnih savjeta, uputa te drugih usluga. Predlaže se donošenje Odluke zbog pozitivnih iskustava općina koje su članice Udruge općina.

Vijećnik Silvije Bacinger smatra kako su sve općine i gradovi pod istom „kapom“ te ne vidi potrebu da se udružujemo. Sve aktivnosti koje navedene u Odluci mogu se provoditi i bez udruživanja. Iznos članarine nije velik, ali se možda može pametnije potrošiti. Ujedno postavlja pitanje da li će Udruga na sebe preuzeti odgovornost ukoliko nam daju krivi savjet.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako će se udruživanjem postići lakše funkcioniranje Općine jer dobivamo kompletne informacije o normativima, pravnu pomoć i veću snagu pri ostvarenju ciljeva. Općina Nedelišće do kraja ove godine biti će članica Udruge bez plaćanja naknade. Ukoliko se utvrdi da pristupanje nije ostvarilo očekivanja uvijek možemo izaći, nismo vezani dugoročno.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je kako nije loše uključiti se i onda vidjeti kako će funkcionirati, koliko puta će Udruga samoinicijativno pomagati članicama i sl., jer u radu se pojavljuje mnogo konfuznih situacija.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o pristupanju Općine Nedelišće Udruzi općina u Republici Hrvatskoj,
 2. Odluka o pristupanju Općine Nedelišće Udruzi općina u Republici Hrvatskoj prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke kratak, obrazložen i jasan. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Nedelišće donosi se sa ciljem olakšavanja poslovanja poduzetnicima jer su do sad cijene korištenja javne površine bile nerealno visoke ili za određene vrste prodaje uopće nisu bile definirane.

 

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Na kraju sjednice zamjenica načelnika Ivanka Novak pozvala je sve prisutne na obilježavanje Dana zahvalnosti, koje će se održati u organizaciji Turističke zajednice Općine Nedelišće, dana 17. listopada 2015. godine, u prostorima MESAP-a u Nedelišću.

 

Dovršeno u 19,35 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće