Izvod iz zapisnika s 20. sjednice OV

KLASA:021-05/15-01/9
URBROJ: 2109/12-02-15-2
Nedelišće, 26.11.2015.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 26. studenog 2015. godine u 18,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Prethodna rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Dunjkovcu,
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama,
 5. Prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Štefanija Kovač, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Igor Camplin, Matija Žugec, Marjan Novak, Darinka Pergar.

ODSUTNI:. Dragan Feher.

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec, Siniša Obadić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Načelnik Darko Dania u aktualnom satu obavijestio je sve prisutne o aktivnostima koje su u tijeku u Općini Nedelišće te je posebno istaknuo:
 1. Odvoz smeća iz naselja Parag je u tijeku. Za sad je odvezeno oko 1.400 tona smeća. Po prethodnim procjenama smatralo se da će biti potrebno odvesti 900 tona, a ispostavilo se da je količina znatno veća. Zbog navedenog Hrvatske vode će financirati odvoz cca 250 do 300 tona smeća. Za sad je očišćena najveća parcela na kojoj je bilo odloženo smeće. U odnosu na predviđeno ostati će još cca 800 tona te će se za čišćenje preostalog dijela trebati provesti novi postupak javne nabave. Kako bi se spriječilo daljnje nelegalno odlaganje otpada, od 01.12.2015. godine GKP ČAKOM d.o.o. će građane Paraga zadužiti sa kantama za smeće i vrećama za posebne vrste otpada, a cijena odvoza će biti 28,50 kn mjesečno.
 2. Općina Nedelišće dobila je, po prijavljenom projektu od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 200.000,00 kn za zamjenu rasvjetnih tijela. Proveden je postupak javne nabave te se pristupilo zamjeni prvenstveno živinih svjetiljaka, a natrijeve će se mijenjati naknadno. Zamjenom svjetiljaka dobiti će se kvalitetnija rasvjeta i postići će se znatne uštede.
 3. Trošak izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica procjenjuje se na 11.375.000,00 kn, a za stavljanje Zone u funkciju potrebno je cca 5-6 milijuna kuna. Trenutno smo pred dobivanjem građevinske dozvole za prometnice, odnosno ulične koridore.
 4. Na groblju u Nedelišću dovršeni su radovi na proširenju te je otvoreno 3. polje. Radovi iznose cca 296.000,00 kn.
 5. Hrvatske ceste, u suradnji s Općinom Nedelišće, postaviti će na šest lokacija na državnoj cesti Čakovec-Varaždin konzole koje omogućuju osvijetljenje pješačkih prijelaza. Izradu projektne dokumentacije preuzele su Hrvatske ceste, a vrijednost iste je cca 20.000,00 kn. Obveza Općine Nedelišće je ishođenje elektroenergetskih suglasnosti od strane HEP-a.
 6. Radovi po projeku Aglomeracije Čakovec teku bez većih problema, jedino su u naselju Gornji Hrašćan nastali manji zastoji. Ukoliko će Općina Nedelišće pristupiti sanaciji prometnica odmah nakon završetka radova trošak sanacije će biti cca 8 milijuna kuna jer će dio troškova sufinancirati Međimurske vode putem projekta Agomeracije. Ukoliko se sanaciji ne pristupi nakon završetka radova cjelokupan iznos od cca 18 milijuna kuna će pasti na teret Općine Nedelišće.
 7. Sanacija nasipa u Pušćinama u fazi je rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Hrvatskih voda. Kako bi se postupak ubrzao i građanima olakšalo rješavanje imovinsko-pravnih poslova u prostorijama Općine Nedelišće omogućiti će im se ovjera dokumenata od strane javnog bilježnika. Sami građevinski radovi na sanaciji nasipa započeti će iduće godine.
 8. Općina Nedelišće u postupku je rješavanja odnosa sa Hrvatskim telekomom koji od 2010. godine ne plaća naknadu za pravo služnosti prolaska infrastrukture. Do sada su dužni cca 500.000,00 kn. Postoji mogućnost da se sklopi izvansudska nagodba kako bi se spor riješio što brže i mirnije. Općina Nedelišće naručila je izradu elaborata kojim će se ažurirati duljina trasa kojima prolazi infrastruktura Hrvatskog telekoma u svrhu reguliranja daljnjih odnosa.
 9. Na građevini SRP Trate uočeni su nedostaci te je tvrtka Nekretnine Nedelišće d.o.o. od izvođača TEAM d.d. zatražila izradu plana sanacije. Izvođač nije postupio po zatraženom te im je obustavljena daljnja isplata rata za izgradnju objekta. Po navedenom je izvođač pokrenuo postupak ovršne naplate dospijelih dugovanja. Nekretnine Nedelišće d.o.o. će preko odvjetničkog društva uložiti prigovor, a naknada štete za nedostatke će se tražiti sudskim putem.
 10. Radovi na objektu DVD Slakovec, koji traju već 6 godina, se privode kraju te bi oni trebali završiti do 15.12. ove godine.
 11. Međimurska županija krenula je u postupak izrade projekte dokumentacije za novu zgradu osnovne škole u Nedelišću, a u proračunu za 2016. godinu osigurali su 10 milijuna kuna.

 

 • Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec dodao je da je vijećnicima u materijalima za sjednicu Općinskog vijeća dostavljena i presuda Općinskog suda po tužbi bivšeg načelnika Mladena Horvata, koja je postala pravomoćna sa danom 11.05.2015. godine. Na presudu Općinskog suda podnesene su žalbe, a drugostupanjski sud je svojom presudom u cijelosti potvrdio presudu prvostupanjskog suda. U nastavku predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pojasnio je da se radilo o sporu koji je bivši načelnik Mladen Horvat svojom tužbom pokrenuo za istplatu naknade plaće iz proračuna Općine za listopad i dio studenog mjeseca 2013. godine (funkcija mu je prestala izborom novog načelnik u svibnju 2013. godine). Općina mu je uskratila sporne isplate jer je bila stajališta da je ostvarivši zakonske uvjete za umirovljenje (65 godina života i 47 godina mirovinskog staža), to pravo trebao i iskoristiti. Općina je u svojem odgovoru na tužbu isticala da državnim dužnosnicima prestaje pravo na isplatu naknade plaće stjecanjem zakonskih uvjeta za umirovljenje, a ne umirovljenjem kako je određeno za lokalne dužnosnike, nadajući se da će sud svojom odlukom u interesu jednakosti građana i zaštite novca javnog proračuna odbiti tužbu bivšeg načelnika Mladena Horvata, što se nije dogodilo. Uz odgovor na tužbu Općina je podnijela i protutužbu zahtijevajući da bivši načelnik Mladen Horvat u Općinski proračun vrati isplaćenu mu naknadu za godišnji odmor, koju je sam tražio i sam je sebi nezakonito odobrio pa ga je sud obvezao na povrat isplaćene naknade u Općinski proračun. Financijska služba Općine u cijelosti je provela odluku suda čime je „slučaj“ bivšeg načelnika Mladena Horvata dovršen, u kojem „slučaju“ ostaje nejasan razlog i motiv lokalnog političkog dužnosnika na ovakvo postupanje.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.

 

Ad. 1.

Prethodna rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je kako će se i ove godine prije odlučivanja o proračunu vijećnicima omogućiti da iznesu svoje prijedloge i sugestije pisanim putem ili neposrednim dolaskom u UO za financije, pravne i opće poslove.

Načelnik Darko Dania također je pozvao sve vijećnike da se uključe u donošenje proračuna svojim prijedlozima i sugestijama. Prilikom izrade nacrta proračuna vodilja je bila Mjera 7 i infrastrukturni projekti koji će se moći prijaviti po toj mjeri. Ostalo je sve na razini ovogodišnjeg proračuna.

Vijećnik Josip Debelec istaknuo je kako je bitno voditi računa o rashodovnoj strani proračuna. S obzirom na financijsku situaciju potrebno je maksimalno voditi računa o troškovima, a to se odnosi i na funkcioniranje pojedinih tijela, bez obzira da li se radi o Općinskim tijelima ili mjesnim odborima. Iznio je primjedbu te smatra da bi se pojedini iznosi i troškovi u dijelu proračuna koji se odnosi na društvene djelatnosti trebali uskladiti i smanjiti na razinu prošle godine. Ujedno traži pojašnjenje zašto dio koji se odnosi na troškove Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće iznosi 2.522.000,00 kn, a u 2015. godini iznosio je svega 1.280.000,00 kn.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio mu je kako izmjenom propisa sve jedinice lokalne samouprave moraju sve prihode i rashode proračunskih korisnika iskazivati u svojim proračunima. Do sada je trebalo iskazivati samo dio koji je Vrtić primao od strane Općine Nedelišće (50% ekonomske cijene smještaja djeteta u vrtić) i zbog toga je nastala tako velika razlika.

 

Ad.2.

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće. Naveo je kako je u Gospodarskoj zoni za prodaju predviđeno 10 parcela ukupne površine 135.000,00 m2, a početna cijena iznosi 63 kn/m2.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Josip Debelec, u ime Komisije, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
 2. Odluka o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Dunjkovcu

 

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Dunjkovcu. Naveo je kako je Općina Nedelišće dobila pismo namjere za kupnju zemljišta u svrhu gradnje trgovačkog centra s restoranom. Radi se o zemljištu površine 3.032 m2 koje se nalazi u Dunjkovcu u Glavnoj ulici. Početna cijena za prodaju, utvrđena procjenom, iznosi 89,15 kn/m2.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Josip Debelec, u ime Komisije, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o prodaji nekretnine u Dunjkovcu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o o prodaji nekretnine u Dunjkovcu,
 2. Odluka o o prodaji nekretnine u Dunjkovcu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama te je naveo kako je predložena Odluka donesena na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nedelišće.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara. Naveo je kako se navedena Odluka donosi na temelju Zakona o zaštiti od požara kojim je to definirano kao obveza jedinice lokalne samouprave.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara,
 2. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 6.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke kratak, obrazložen i jasan. Po nalogu Predstojnika Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji potrebno je izmijeniti dio koji se odnosi na način davanja prostora u zakup i to na način da se daje provođenjem javnog natječaja.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da je, kao i kod prethodne točke, izmjena i dopuna Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće, uvjetovana nalogom Predstojnika Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji. Izmjena i dopuna odnosi se na biračko pravo državljana drugih država članica Europske unije koji nemaju pravo kad se radi o izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon što je iscrpljen Dnevni red sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji te ih je obavijestio kako će se 21. sjednica Općinskog vijeća održati 17.12.2015. godine. Pozvao ih je da u ostavljenom vremenu razmotre nacrt proračuna te iznesu svoje prijedloge.

 

Dovršeno u 18,45 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće