Izvod iz zapisnika s 16. sjednice OV

 

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/5
URBROJ: 2109/12-02-15-2
Nedelišće, 02.06.2015.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 02. lipnja 2015. godine u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 3. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Strateškog plana razvoja općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
 6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 7. Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2014. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Dragica Posavec, Radovan Balog, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Igor Camplin, Matija Žugec i Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

 

ODSUTNI:. Dijana Posavec, Štefanija Kovač.

 

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, Marjan Marciuš predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Siniša Obadić, Vlasta Vugrinec, Izak Vrtarić.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Načelnik Darko Dania osvrnuo se na pitanje vijećnika Ivana Marciuša sa 15. sjednice Općinskog vijeća koje se odnosilo na broj kazni koje je naplatio komunalni redar u 2014. godini. Odgovorio mu je kako su naplaćene kazne u iznosu od 400,00 kn, ali da su redovno izdavana rješenja i opomene kojima je naloženo otklanjanje uočenih nedostataka te su navedeni i uklonjeni. Općini Nedelišće nije u interesu kažnjavati građane nego je prvenstvena namjera da postupe po izdanim opomenama i rješenjima. Službe su stupile u posjed kod tri objekta te su očistile stare objekte koji su predstavljali prijetnju po građane. Ti objekti nemaju riješene imovinsko-pravne odnose te će nasljednici morati podmiriti troškove čišćenja prije nego će moći njima raspolagati.
 • Uz navedeno Načelnik je obavijestio prisutne u kojoj je fazi privođenje namjeni dodijeljenog zemljišta za Gospodarsku zonu Goričica te je naveo kako je u toku faza projektiranja, u suradnji s Elektrom Čakovec i Međimurskim vodama d.o.o. zatraženo je izdavanje lokacijske dozvole te se nada da će do jeseni ove godine biti izdana građevinska dozvola.
 • Vijećnik Željko Kofjač postavio je pitanje u kojoj je fazi izgradnja odvodnog kanala koji će štititi naselja Pretetinec i Dunjkovec te u kojoj su fazi planirani radovi na nasipu Gornji Hrašćan i Pušćine.
 • Što se tiče radova na nasipima u Pušćinama i Gornjem Hrašćanu, oni su podijeljeni na faze. U prvoj fazi koja obuhvaća nasip u Pušćinama koji je pred dobivanjem građevinske dozvole te se početak radova na tome dijelu predviđa u 2016. godini. Nasip u Gornjem Hrašćanu obuhvaćen je drugom fazom i postupak je znatno složeniji zbog rješavanja imovinsko-pravnih pitanja te se početak radova očekuje u 2017. godini.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je za odvodno kanal koji će štititi naselja Pretetinec i Dunjkovec zatraženo izdavanje lokacijske dozvole, izvršena je službena procjena zemljišta, od građana se prikupljaju suglasnosti za pravo prolaska trase u dužini od 1.200 metara, a nakon izdavanja lokacijske dozvole Hrvatske vode preuzeti će na sebe investiciu koja će iznositi oko 600.000,00 kn.
 • Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanja da li Općina Nedelišće razmatra kupovinu kuće koja se nalazi u ulici Vladimira Nazora preko zgrade Općine, a čime bi se omogučila veća preglednost u nepreglednom zavoju, da li je riješen problem vožnje gnojnice u drugu zaštitnu zonu vodocrpilišta, a ujedno je konstatirao i da će građani koji su obuhvaćeni izgradnjom kanalizacije po projektu Aglomeracije Čakovec imati besplatnu kanalizaciju dok će građani ostalih naselja u kojima postoji kanalizacija i dalje plaćati priključak. Smatra kako to građane stavlja u neravnopravan položaj te da je potrebno reagirati prema Međimurskim vodama d.o.o. kako bi se pokušalo donijeti odluku da svi imaju besplatan priključak.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je Općina Nedelišće zainteresirana za kupnju kuće u ulici Vladimira Nazora jer bi se na taj način riješio problem koji utječe na sigurnost prometovanja, a na navedenoj lokaciji mogla bi se predvidjeti potrebna parkirališna mjesta. Dogovoreno je da vlasnik kuće uputi pismo namjere prema Općini Nedelišće te će se po njemu postupati. Projekt Aglomeracije Čakovec financiran je iz fondova EU i na taj način će se građanima koji su obuhvaćeni njime omogućiti da imaju besplatne priključke. Napomenuo je kako je cijena priključenja na kanalizaciju prije bila puno viša te da su građani već i sad oslobođeni velikog dijela troška. Prema Međimurskim vodama već je upućen upit za razmatranje mogućnosti da se i građanima u naseljima Nedelišće, Pretetinec i Dunjkovec, a koji se još nisu priključili na kanalizaciju, omogući besplatnan priključak. 
 • Druga zona vodocrpilišta određena je Prostornim planom Međimurske županije te je tamo definirano što se smije, a što ne smije dovoziti na te lokacije. Općina Nedelišće pismenim putem tražila je od Međimurske županije da održi informativni sastanak sa građanima. Dopis je upućen pred tri mjeseca, ali do sad nije stigao nikakav odgovor.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.

 

 

1. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio da se pojavila potreba izmjena i dopuna Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu iz razloga jer je u trenutku njegovog donošenja bilo potrebno uvrstiti projekte koji će se kandidirati na raspisane natječaje, a čekalo se i na uvjete mjere 7 koja još uvijek nije krenula. Nadalje, izmjene i dopune potrebne su i zbog osiguranja sredstava za naknadu za vođenje investicije izgradnje kanalizacije, izgradnju infrastrukture u ulici J. Vrhovski u Nedelišću, izmjene i dopune PPUO Nedelišće, postavu kontejnera u naselju Parag, isplatu pomoći za poplavljene u Paragu, izmjene i dopune DPU Zavrtje Nedelišće te uređenje ulice UK6 i UK7 u Dunjkovcu.

Uz navedeno, iz Proračuna je bilo potrebno ukloniti stavke koje se odnose na pojekte koji su bili prijavljeni na natječaje, ali nisu bili odobreni.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

2. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće vezane i usklađuju se s 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće prilogu su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

3. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće vezane i usklađuju se s 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu.

  

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće

 

Načelnik Darko Dania obrazložio je da se četiri predmetne čestice nalaze u Privrednoj zoni između Nedelišća i Dunjkovca. Okvirne su površine oko 10.000 m2. Do sada su se nudile na način da je bilo moguće kupiti samo 3 čestice, a kolni prilaz nije bio predviđen za prodaju. Kako se javio poduzetnik koji je zainteresiran za kupnju svih čestica više ne postoji potreba da kolni prilaz ostane u vlasništvu Općine Nedelišće. Navedeni poduzetnik ozbiljno je zainteresiran te mu je izrađen i okvirni izračun troškova za realizaciju projekta, a on je već stupio u kontakt s projektantima. Iako je, u ovom trenutku, samo on zainteresiran za kupnju nekretnine iste se prodaju putem javnog nadmetanja.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Josip Debelec, u ime Komisije, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće,
 2. Odluka o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Strateškog plana razvoja općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da potreba izmjena i dopuna Strateškog plana razvoja općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020. proizlazi iz potrebe da se navedeni uskladi s stvarnim stanjem. Neki programi dovršeni su, ali se javljaju nove potrebe. Dio Plana koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu dopunjuje se izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza te sa izgradnjom nerazvrstanih cesta unutar naselja za cijelo područje općine Nedelišće. Dopunjuje se sa Projektom „Povećanje dostupnosti i raširenosti elektroničke komunikacijske infrastrukture“, a briše se dio projekata koji je ostvaren i dodaju se novi projekti koje će Općina Nedelišće kontinuirano provoditi.

Vijećnik Marjan Novak izjasnio se kako će podržati donošenje izmjena i dopuna, ali ima nekoliko komentara. Smatra kako je dokumentacija sastavljena korektno, ali 2011. godine, te je Plan bilo potrebno kontinuirano ažurirati. U Općini Nedelišće djeluje LAG te je i njega potrebno uključiti u rad na Strateškom planu kroz Odbor za strategiju. U zadnje vrijeme raspisano je puno natječaja koji sufinanciraju izradu te vrste dokumetacije te je potrebno da se i to iskoristi.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio mu je kako se slaže s njegovom konstatacijom te da je reviziju, kontrolu i ažuriranje Strateškog plana potrebno vršiti svake godine putem Općinskog vijeća kako bi se definirale nove potrebe i utvrdilo što je izvršeno.

Vijećnik Silvije Bacinger zamolio je da se razjasni što se podrazumijeva pod projektom „Povećanje dostupnosti i raširenosti elektroničke komunikacijske infrastrukture“. Uz to smatra kako navedeni projekt ne bi trebala financirati samo Općina Nedelišće jer čak i fondovi sufinanciraju troškove do određenih iznosa.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako se navedeni projekt odnosi na postavljanje svjetlovoda (optičke tehnologije) te da je to projekt 7 jedinica lokalne samouprave, a nositelj je MENEA. Kroz fondove će se sufinancirati 70% troškova. Ujedno se osvrnuo i na izjavu Marjana Novaka i zahvalio mu je na prijedlozima te je naveo kako Republika Hrvatska još nije donijela svoj Plan, a mišljenje Općine Nedelišće je da će se izradi novog Plana pristupiti tek kad bude donesen Plan na državnoj razini.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaćaju se Izmjene i dopune Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
 2. Izmjene i dopune Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020. prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2014. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je predloženo da se Plaketa Općine Nedelišće za 2014. godinu dodijeli: Zlatku Marciušu iz Nedelišća za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju vatrogastva , društvenom djelovanju i razvoju Općine Nedelišće, Ivici Paiću iz Nedelišća, za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju školskog obrazovanja i društvenom djelovanju u Općini Nedelišće, tvrtki MIP WEYLAND d.o.o. iz Pušćina za osobit doprinos u razvoju i promociji poduzetništva u Općini Nedelišće i obrtu za proizvodnju i usluge KRIKA iz Nedelišća za osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće.

Prijedlog Odluke sastavljen je u skladu sa zaključkom Odbora za dodjelu javnih priznanja te je, kao predsjednik Odbora, predložio vijećnicima da je prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Javno priznanje - Plaketa Općine Nedelišće za 2014. godinu dodjeljuje se:

 1. Zlatku Marciušu iz Nedelišća

za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju vatrogastva, društvenom djelovanju i razvoju Općine Nedelišće

 1. Ivici Paiću iz Nedelišća

za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju školskog obrazovanja i društvenom djelovanju u Općini Nedelišće

 1. MIP WEYLAND d.o.o., Pušćine

za osobit doprinos u razvoju i promociji poduzetništva u Općini Nedelišće

 1. KRIKA, obrt za proizvodnju i usluge, Nedelišće

za osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće.

 

 

7. Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2014. godinu

 

Vijećnik i direktor MESAP-a Vitomir Kirić obavijestio je prisutne da Općina Nedelišće nije u obvezi glasati o Izvješću o poslovanju društva MESAP d.o.o. već je isto dostavljeno samo na uvid, a navedeno je prihvaćeno na Skupštini Međimurske županije. Naveo je kako je u izradi strateški plan za tvrtku MESAP d.o.o. kojim će biti utvrđeno što i kako dalje, a vlasnici će morati donijeti konkretne odluke. Stanje u gospodarstvu teško je, Hrvatska gospodarska komora loše stoji, a pojavio se i problem sa Udrugom poduzetnika Općine Nedelišće koja više ne vrši funkciju radi koje je osnovana. Dvorana MESAP-a izgrađena je 2007. godine te su uz nju bila vezana velika očekivanja. Neke dijelove funkcioniranja MESAP-a treba posložiti, ali prije navedeni strateški plan neće biti spas već će dati samo smjer.

Vijećnik Silvije Bacinger postavio mu je pitanje da li je MESAP blokiran te da li su tekstovi u novinama bili istiniti te tko je kriv za to - Općina Nedelišće ili Međimurska županija.

Vitomir Kirić odgovorio mu je da je MESAP bio kratko blokiran te da je teško reći tko je kriv. Naveo je kako je Općina Nedelišće podmirivala troškove prošlih godina, ali da početkom ove godine nije bila u mogućnosti, a Međimurska županija je zakasnila s uplatama.

Ivan Marciuš postavio mu je pitanje kako će naplatiti cca 245.000,00 kn potraživanja od kupaca te koliki je broj zaposlenih s obzirom da se ukupan trošak plaća povećao.

Vitomir Kirić odgovorio mu je da se za naplatu poduzimaju sve mjere, od opomena pa do ovrha, ali neka dugovanja će se teško naplatiti. Što se tiče zaposlenih odgovorio mu je da je u stalnom radnom odnosu samo on, a po potrebi se zapošljava jedan radnik na određeno vrijeme na ispomoć u vrijeme sajmova.

Predsjednik Općinkog vijeća uključio se u raspravu te smatra kako je žalosno što MESAP u ovom trenutku nema ulogu koju bi trebao imati i za što je bio namijenjen. Kriza je, ali postoje prilike da se učini više odgovarajućim mjerama jer je očit pad interesa gospodarstvenika koji nije uzrokovan samo krizom. Treba postići konsenzus na razini županije da se ostvari koncentracija, a ne da se sajmovi održavaju u svim selima. Plesnjaci nisu smisao MESAP-a, treba motivirati gospodarske subjekte.

 

 

Na kraju Sjednice predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je sve prisutne na svečanu sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 11.06.2015. godine u velikoj dvorani NGC Aton u Nedelišću, prilikom koje će biti dodijeljene Plakete Općine Nedelišće, priznanja najboljim sportašima u 2014. godini, a biti će i drugog sadržaja. Prisutne je pozvao i na 17. međunarodni sajam poduzetništva MESAP koji će biti otvoren 12.06.2015.

 

Vijećnica Jasna Hajdinjak pozvala je prisutne na 31. smotru hrvatske pučke popijevke iz Međimurja - Međimurske popevke 2015., koja će se održati 06.06.2015. godine, u NGC Aton u Nedelišću, s početkom u 19,00 sati.

 

Zamjenica načelnika Ivanka Novak također je pozvala prisutne na 17. međunarodni sajam poduzetništva MESAP, u sklopu kojeg će biti izložba o Popevki od 1971. do 2015. godine.

 

Dovršeno u 20,10 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće