Izvod iz zapisnika s 15. sjednice OV

 

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/2
URBROJ: 2109/12-02-15-2
Nedelišće, 12.03.2015.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 12. ožujka 2015. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine,
 2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2014. godine,
 4. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Nedelišće,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2014. godini,
 8. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
 9. Donošenje Odluke o VIII. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine,
 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2015. godini,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Nedelišće,
 13. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Nedelišće,
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2014. godini na području Općine Nedelišće,
 15. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg Vrtića „Zvončić“ Nedelišće.

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Darinka Pergar, Dragan Feher.

 

ODSUTNI: Igor Camplin, Matija Žugec i Marjan Novak.

 

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko, stručni suradnik za pravne i opće poslove Marko Koraj, Marjan Marciuš predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Vlasta Vugrinec.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Načelnik Darko Dania sa prisutnima je podijelio informaciju da je potpisom ugovora o darovanju, od strane Državnog ureda za upravljanje imovinom, okončan postupak darovanja zemljišta od strane Republike Hrvatske prema Općini Nedelišće koja je na taj način dobila oko 164.000 m2 zemljišta za formiranje gospodarske zone Goričica u Nedelišću. Obveza Općine Nedelišće je da u roku od 3 godine zemljište privede svrsi. Trošak potrebne infrastrukture procjenjuje se na cca 10.000.000,00 kn, a već je iskazan i interes od strane poduzetnika za kupovinu dijela zemljišta. Posebno je zahvalio premijeru i Vladi Republike Hrvatske na razumijevanju za potrebe Općine Nedelišće i razvoja poduzetništva u ovom dijelu Republike Hrvatske. Na postavljena pitanja utjecaja zone na vodocrpilište, odgovorio je kako će se za obavljanje pojedinih djelatnosti morati ispoštovati uvjeti te da neće postojati negativan utjecaj na vodocrpilište.
 • Uz prije navedeno prisutne je obavijestio i o dinamici radova na izgradnji odvodnog sustava Općine Nedelišće po projektu Aglomeracije Čakovec. Radovi će započeti 27.04.2015. godine u Slakovcu, a ostala naselja će slijediti nakon toga. Planirani završetak radova je kraj 2016. godine, ali će u velikoj mjeri ovisiti o vremenskim uvjetima. Nositelj radova je TEGRA d.o.o. sa partnerima.
 •  Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje da li Općina Nedelišće ima komunalnog redara i koliko je isti naplatio kazni jer je u medijima čuo da je Općina Mala Subotica preko 49 kazni naplatila 8.000,00 kn. Čuo je kako će Općina Nedelišće dobiti novog komunalnog redara te ga interesira u kojoj je fazi postupak zapošljavanja te da li će novi komunalni redar imati veće ovlasti.
 • Drugo pitanje je kada će se obnoviti spomenik palim borcima u 2. Svjetskom ratu. Smatra kako ga je potrebno obnoviti bar na način da se oboji zvijezda koja je sada više crna nego crvena.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako trenutno nema podatak o broju kazni koje su izdane i naplaćene, ali da će stručne službe pripremiti podatke za slijedeću sjednicu. Spomenik palim borcima 2. Svjetskog rata potrebno je kompletno obnoviti, a za to je potreban projekt. Navedeno je potrebno uvrstiti u proračun kad će biti raspoloživih sredstava, a tek nakon toga će se krenuti u obnovu.
 • Što se tiče zapošljavanja novog komunalnog redara, obavijestio je prisutne da je da se na raspisan natječaj javilo šesnaest kandidata od kojih je samo četiri zadovoljavalo formalne kriterije. Tri kandidata pristupila su testiranju, a jedan je prethodno odustao. Kroz tjedan dana moralo bi biti poznato koji kandidat će biti odabran. Ovlasti komunalnih redara, propisima koji su doneseni zadnjih mjeseci znatno su proširene, a zbog toga je kao uvjet za prijem u službu određena najmanje viša stručna sprema građevinskog ili poljoprivrednog smjera.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predložio je dopunu Dnevnog reda na način da se iza točke 15. doda točka 16. koja glasi: „Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje za sufinanciranje projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec.“ Tako dopunjeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.    

 

Ad. 1.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je objasnio kako su vijećnici dobili materijale sa obrazloženjem u kojem se vidi da je Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće poslovao u skladu s zakonom, uredno i racionalno te je vijećnike pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić “Zvončić” Nedelišće za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.,
 2. Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. prilog je ovom Zapisniku u njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.

Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 14. sjednici dalo prethodnu suglasnost na III. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće u svrhu dobivanja suglasnosti od nadležnog ministarstva. Kako je suglasnost od nadležnog ministarstva dobivena, sada je potrebno suglasnost Općinskog vijeća donijeti i u obliku posebnog Zaključka kako bi se isti uputio na Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Daje se prethodna suglasnosti na III. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio,

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2014. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je načelnik Općine Nedelišće svake godine do 31. ožujka, sukladno Statutu Općine Nedelišće, obvezan Općinskom vijeću podnijeti polugodišnje izvješće za drugo polugodište prethodne godine te je vijećnike pozvao na raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec smatra da se u Izvješću nalazi puno tabela te da se nije dovoljno radilo. Što se tiče dodjele zemljišta za formiranje Gospodarske zone Goričica smatra da su vijećnici iz prošlog mandata bili prevareni kad se, u ono vrijeme, tvrdilo da je realizacija pred završetkom, a vidi se da je zemljište dodijeljeno tek sada.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio joj je kako je uvijek dobro kritički preispitivati odrađeno te da se uvijek može više. Dojma je da su se poslovi izvršavali intenzivno te da smo konačno uspjeli u nastojanjima da zemljište potrebno za Gospodarsku zonu Goričica postane Općinsko.

Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje na što se odnosi izrada projekta za regulaciju prometa koja je sadržana pod radovima u VMO Nedelišće.

Pročelnica UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila mu je da se odnosi na uređenje regulacije prometa u naselju Nedelišće u digitalnom obliku koji je postao standard.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje od 01.07.-31.12.2014. godine,
 2. Polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje od 01.07.-31.12.2014. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako su sveukupno realizirani prihodi i primici, sa viškom prihoda iz prethodne godine, u 2014. godini ostvareni sa 20.228.971,69 kn, a ukupni rashodi i izdaci sa 20.218.615,96 kn tako da ostvareni višak prihoda iznosi 10.355,73 kn. Nakon uvodnog obrazloženja pozvao je vijećnike na raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje koliko djece koja pohađaju vanjske vrtiće sufinancira Općina Nedelišće te da li ne bi bilo bolje taj novac preusmjeriti u proširenje Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio joj je kako treba točno provjeriti odluke o sufinanciranju koje je izdala Općina Nedelišće, ali da se taj broj kreće oko 110-115 djece. Za Općinu Nedelišće najbitnije je da ni jedan roditelj nije odbijen i da su sva djeca u ravnopravnom položaju što se tiče uvjeta smještaja. Povoljnije je sufinancirati 50% ekonomske cijene vrtića nego ići u proširenje, a posebno zbog propisa na državnoj razini koji zadaju kriterije koje trenutno ne može zadovoljiti većina jedinica lokalne samouprave. Općina Nedelišće već ima projekt proširenja, ali trenutno financijski nije u mogućnosti ići u realizaciju istog zbog velikih i financijski skupih projekata koji predstoje (sustav odvodnje u preostalim naseljima Općine Nedelišće).

Načelnik Darko Dania istaknuo je kako je, osobno, vrlo zadovoljan s time što se učinilo u 2014. godini. Istaknuo je kako je Općina Nedelišće u tome razdoblju imala četiri poplave poslije kojih je trebalo sanirati poplavljena područja, a uz to su realizirani i veći projekti kao npr., uređenja Doma kulture Trnovec, asfaltiranje parkirališta SRC Trate, proveden je program ''Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Nedelišću'', uređena je mrtvačnica i još mnogo toga. Uz to, izvedeni su radovi u vrijednosti oko 2,5 milijuna kuna, a koji nisu išli izravno kroz Proračun Općine Nedelišće već su ih izvela javna poduzeća. Odradilo se sve i standard je zadržan na visokom nivou.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Obračun Proračuna prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Obračun Proračun Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 2. Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je načelnik Općine Nedelišće obvezan, sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinskom vijeću Općine Nedelišće podnijeti godišnje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće te je vijećnike pozvao na raspravu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Izvješće prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je načelnik Općine Nedelišće obvezan, sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinskom vijeću Općine Nedelišće podnijeti godišnje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće te je vijećnike pozvao na raspravu.

Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje koliko se sredstava iz komunalne naknade prikupilo na području naselja Parag.

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko odgovorio mu je kako je prikupljeno oko 32.000,00 kn.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Izvješće prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Nedelišće,
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2014. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je načelnik Općine Nedelišće obvezan, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Planu gospodarenja otpadom za Općinu Nedelišće, Općinskom vijeću Općine Nedelišće podnijeti godišnje Izvješće o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće, te je vijećnike pozvao na raspravu.

Vijećnica Nataša Vrček postavila je pitanje načelniku da li se propisima uredila mogućnost da se stanovnike naselja Parag prisili da plaćaju odvoz otpada kako ostali građani Općine Nedelišće ne bi morali plaćati zbrinjavanje nelegalno odbačenog otpada u naselju.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako je pokrenuta inicijativa prema Ministarstvu socijalne politike i mladih da se trošak mjesečnog odvoza otpada za svako kućanstvo izdvoji iz sredstava socijalne pomoći, no službe Ministarstva tvrde kako taj model nije moguć. Daljnji odvoz otpada u naselju Parag urediti će se putem kanti za smeće. Što se tiče zbrinjavanja nelegalno odloženog otpada, GKP ČAKOM d.o.o. ponudio je cijenu od cca 700.000,00 kn za odlaganje. Trošak odvoza biti će cca 130.000,00 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će sufinancirati zbrinjavanje i odvoz, tražio je da GKP ČAKOM d.o.o. još snizi cijene te da Općina Nedelišće zatraži više ponuda. Ponude su zatražene od tvrtke IVKOM d.d.iz Ivanca i tvrtke Komunalac Garešnica d.o.o. kraj Grada Garešnice. IVKOM d.d. je odgovorio da nije u mogućnosti primiti otpad. Komunalac Garešnica d.o.o. prihvatio bi otpad po nižoj cijeni, ali bi odvoz bio znatno skuplji. Za sada još čekamo odluku o omjeru sufinanciranja.

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje vijećniku Radovanu Balogu koji je pripadnik romske nacionalne manjine i stanovnik naselja Parag zašto postoji kontinuiran problem sa odlaganjem i odvozom otpada u naselju Parag.

Vijećnik Radovan Balog odgovorio joj je kako je problem počeo 2009. godine kada je počelo nelegalno odlaganje otpada. Velika odgovornost je na pojedincima koji su se odselili izvan naselja Parag, ali još imaju negativan utjecaj na stanovnike. Smatra da bi jednom trebalo stati na kraj neodgovornom ponašanju, ali trenutno stanje odgovara nekim osobama.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Izvješće prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2014. godini,
 2. Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2014. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.

Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

Pročelnica UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo uvodno je obrazložila da je donošenje navedene Odluke potrebno radi usklađenja sa zakonskom regulativom te da je navedena Odluka redovan slijed ulaska Općine Nedelišće u suvlasništvo GKP ČAKOM d.o.o.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec postavio joj je pitanje što spada pod problematični otpad koji je definiran u Odluci.

Odgovorila mu je da u problematični otpad spadaju azbest, baterije i sl.

Vijećnik Ivan Marciuš zatražio je da objasni dio koji se odnosi na donošenje Uredbe o komunalnom otpadu na temelju koje će se opet mijenjati cjenik.

Odgovorila mu je kako je cilj zakonodavca smanjiti količinu miješanog otpada koji će se plaćati skuplje te će Uredba ići u tome smjeru. Na taj način će se građani prisiliti na odvajanje otpada.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Odluku prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
 2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.

Donošenje Odluke o VIII. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se ovim Izmjenama i dopunama predlaže izmjena članka 3. Odluke o komunalnom doprinosu na način da se mijenja visina komunalnog doprinosa za VI. zonu s dosadašnjih 47 kn/m3 na 21 kn/m3. Navedeno je potrebno kako bi se poduzetnicima omogućili manji troškovi gradnje i veća konkurentnost Općine.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Izmjene i dopune prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se VIII. izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće,
 2. VIII. izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima,

za razdoblje 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine

 

Predsjednica Socijalnog vijeća Štefanija Kovač uvodno je upoznala prisutne sa podacima o radu Socijalnog vijeća te je pozvala vijećnike koji su zainteresirani za djelovanje Socijalnog vijeća da im omogući uvid u detaljnije podatke o radu. U 2014. godini bilo je utrošeno 477.664,55 kn, a planirano je bilo 489.000,00 kn, a Socijalno vijeće radilo je odgovorno i predano, pridržavajući se Socijalnog programa Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine,
 2. Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2015. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je, sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe, Općina Nedelišće dužna u svom proračunu osigurati sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka. Iznosi za sufinanciranje ostali su na razini prethodne godine i to za svakog vijećnika 1.000,00 kn, a za svakog vijećnika podzastupljenog spola, uz naknadnu od 1.000,00 kn, utvrđuje se dodatan iznos od 100,00 kn. Nakon uvoda pozvao je vijećnike na raspravu.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Odluku prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 za, 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2015. godini,
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2015. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.

Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je donošenje Procjene ugroženosti od požara obveza jedinice lokalne samouprave, sukladno Zakonu o zaštiti od požara, te da je na navedenu dobivena suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i Vatrogasne zajednice Međimurske županije. Nakon uvoda pozvao je vijećnike na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Procjena ugroženosti od požara Općine Nedelišće, oznake PUP-1278/14, od prosinca 2014. godine,
 2. Procjena ugroženosti od požara Općine Nedelišće, oznake PUP-1278/14, od prosinca 2014. godine, prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da je donošenje Plana zaštite od požara koji je usklađen s Procjenom ugroženosti, obveza jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o zaštiti od požara. Na Plan zaštite od požara također je dobivena suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i Vatrogasne zajednice Međimurske županije. Nakon uvoda pozvao je vijećnike na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Plan zaštite od požara Općine Nedelišće, oznake PZP-1278/14, od prosinca 2014.,
 2. Plan zaštite od požara Općine Nedelišće, oznake PZP-1278/14, od prosinca 2014. prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2014. godini na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da je ovo treći akt na sjednici Općinskog vijeća koji se tiče zaštite od požara. Izvješće o stanju zaštite od požara donosi se, sukladno Zakonu o zaštiti od požara, najmanje jednom godišnje. Izvješće je sastavljeno na osnovu razmatranja stanja i dostavljenih podataka Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće. Obuhvaćen je dio koji se odnosi na operativno preventivna djelovanja, statistiku intervencija JVP-a i DVD-a u 2014. godini, stručnu obuku i preventivno promidžbenu djelatnost.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara u 2014. godini na području Općine Nedelišće,
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2014. godini na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.

Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg Vrtića „Zvončić“ Nedelišće

 

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio kako su na raspisan natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće podnesene dvije zamolbe. Nakon pregleda podnesenih zamolbi utvrđeno je kako samo jedna odgovara svim uvjetima natječaja, a druga je imala formalnih nedostataka zbog kojih je morala biti isključena. Zamolba Danice Korunek, dosadašnje ravnateljice, odgovarala je svim uvjetima natječaja te iz tog razloga Upravno vijeće predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće donošenje Odluke o imenovanju Danice Korunek ravnateljicom dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće na mandat od četiri godine, na pola radnog vremena. Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je vijećnike na raspravu.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Odluku prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

  1. Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće, na pola radnog vremena, imenuje se Danica Korunek iz Nedelišća, M. Tita 46,
  2. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 16.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje za sufinanciranje projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec

 

Pročelnik UO za financije, pravne i opće poslove Dragutin Bratko obrazložio je da su Međimurske vode d.o.o. pokrenule inicijativu za dugoročno zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u iznosu od 8.500.000,00 kn (uz valutnu klauzulu) te kamatnu stopu u iznosu od 2,5%. Kreditna sredstva namijenjena su sufinanciranju dijela troškova radova na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, i to dijela koji se odnosi na Grad Čakovec i Općinu Sveti Juraj na Bregu. Grad Čakovec i Općina Sveti Juraj na Bregu su za potrebe zaduživanja pribavili jamstva Ministarstva financija te u navedenom zaduženju ne postoji nikakav rizik za Općinu Nedelišće. Kako Međimurske vode d.o.o. nemaju većinskog suvlasnika potrebno je pribaviti suglasnost svih partnera u projektu, pa tako i Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Daje se Suglasnost za zaduživanje za sufinanciranje projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec,
 2. Suglasnost za zaduživanje za sufinanciranje projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Dovršeno u 19,35 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće