Izvod iz zapisnika s 14. sjednice OV

KLASA:021-05/14-01/13
URBROJ: 2109/12-02-14-2
Nedelišće, 18.12.2014.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 3. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 2. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 3. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu,
 4. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 5. Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 6. Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
 7. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2015. godinu te projekcije za 2016. i 2017. godinu,
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 9. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 10. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 11. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2015. godinu,
 12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
 14. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2015. godinu,      
 15. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2014. godinu,
 16. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 17. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 18. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Nedelišće,
 19. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Nedelišće i Plana civilne zaštite Općine Nedelišće.

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Marjan Novak (napustio sjednicu u 18,31 h), Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI: Igor Camplin.

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Dušanka Hlebec-Geček, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, Marjan Marciuš predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Siniša Obadić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je istu usvojen jednoglasno.

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje pomaka u rješavanju problema gustog prometa kroz naselje Nedelišće i ostalim naseljima uz prometnicu Čakovec - Varaždin. Smatra kako je rasterećenje moguće jedino gradnjom Južne zaobilaznice Nedelišća i asfaltiranjem ceste Slakovec-Šenkovec te je, vezano uz to, postavio pitanje Načelniku Darku Daniji kako napreduje projekt izgradnje Južne zaobilaznice i zašto cesta Slakovec-Šenkovec još nije asfaltirana. Razmišljanja je kako bi se asfaltiranjem navedene ceste put građanima gornjeg Međimurja do Čakovca skratio čak i do 4 km. Pročelniku Upravnog odjela za financije i proračun Dragutinu Bratku postavio je pitanje za koliko će se smanjiti prihodi Općine Nedelišće u 2015. godini, imajući u vidu zakonodavne promjene kojima se uređuje raspodjela poreza na dohodak.
  • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je projekt izgradnje Južne zaobilaznice u tijeku te da je u planu da se do proljeća dovrši projektna dokumentacija. Navedeno je preduvjet za početak otkupa zemljišta i izgradnju. U vezi asfaltiranja ceste Slakovec-Šenkovec odgovorio mu je da je navedena pod upravljanjem ŽUC-a Međimurske županije te da Općina Šenkovec nije suglasna s utvrđenim pravcem i traži alternativu za isti. Općina Nedelišće odradila je svoje obveze vezane uz uređenje iste te radovi ne ovise o njoj.
  • Pročelnik UO za financije i proračun Dragutin Bratko odgovorio mu je kako točan iznos za koji će se smanjiti Proračun Općine Nedelišće nije moguće izračunati jer Općina ne raspolaže točnim podacima o broju zaposlenih i visini dohodaka. Ukoliko bi se u obzir uzela predviđanja na državnoj razini, a to je oko 8-10%, onda bi se Proračun smanjio za cca 1.000.000,00 kn. Istaknuo je da su donesene i izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je određen drugačiji raspored sredstava te će Općina na taj način ostvariti cca 3,5% više prihoda pa se na navedeni način smanjenje, u udređenoj mjeri, kompenzira. Važnom smatra činjenicu da Općina Nedelišće nije, kao dio većih jedinica lokalne samouoprave, išla u povećanje komunalne naknade ili drugih davanja te da građanima neće stvarati dodatna financijska opterećenja.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o 3. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu

Pročelnik UO za financije i proračun Dragutin Bratko uvodno je obrazložio kako je Proračun Općine Nedelišće za 2014. godinu donesen na 7. sjednici Općinskog vijeća, 19.12.2013. godine, u iznosu od 25.738.000,00 kn. Prve izmjene i dopune proračuna, u iznosu od 27.007.500,00 kn, usvojene su na 9. sjednici Općinskog vijeća, 17.04.2014. godine. Njima je proveden čl. 3. Odluke o obračunu proračuna, od 13.03.2014. godine, kojim je višak prihoda 2013. godine, u iznosu od 907.611,64 kn, uključen u Proračun. Druge izmjene i dopune proračuna usvojene su na 12. sjednici Općinskog vijeća, 15.09.2014. godine, na ukupni iznos od 26.204.000,00 kn, najvećim dijelom zbog korekcije pomoći od nacionalnih i strukturnih fondova EU, kao i uvrštavanja novih programa u Proračun (sufinanciranje udžbenika).

Treće izmjene i dopune, kojima je Proračun smanjen na 21.237.000,00 kn, potrebne su uglavnom radi izostanka kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nacionalnih i strukturnih fondova EU, kao i izostanka prihoda od prodaje nefinancijske imovine (građevinsko zemljište i zemljište u Privrednoj zoni Nedelišće).

Vijećnica Dijana Posavec uključila se u raspravu i istaknula da se svake godine na kraju financijske godine javlja situacija da pomoći nisu realizirane te da se uvijek smanjuju stavke za socijalnu zaštitu i gospodarstvo dok je istovremeno povećana stavka za sport. Zamjenici načelnika Ivanki Novak postavila je pitanje zašto je stavka za troškove Turističke zajednice Općine Nedelišće povećana za 45.000,00 kn, a Načelniku Darku Daniji zašto se povećala stavka za sport i rekreaciju.

Zamjenica načelnika Ivanka Novak odgovorila joj je da se povećanje stavke za Turističku zajednicu odnosi na troškove loga, koji do sada Turistička zajednica nije imala, i na troškove izrade tiskarskog stroja koji je bio izložen u velikoj dvorani ATON-a za vrijeme trajanja sajma MESAP u 6. mjesecu ove godine. Uz navedeno, Turistička zajednica priprema projekte koje će prijavljivati na raspisane natječaje. Kao glavni problem istaknula je nedostatak prostora te su aktivnosti Turističke zajednice usmjerene i prema osiguranju istoga.

Darko Dania odgovorio joj je da se ne slaže s konstatacijom da se pomoći ne realiziraju. Naveo je kako su u 2014. godini odobrena sredstva za Program “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća”, dobivena su sredstva za asfaltiranje prometnice UK5 i parkirališta kraj SRC Trate, sredstva za obnovu Doma kulture u Trnovcu, a od strane Međimurske županije odobreno je 100.000,00 kn za Dom kulture u Macincu. Program “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća”, zbog termina određenih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, realizirati će se tokom 2015. godine te će se zbog toga iskazati u proračunu za 2015. godinu.

U vezi povećane stavke za sport i rekreaciju odgovorio joj je da je ona povećana zbog održavanja SRC Trate. Troškovi SRC Trate prvi su puta ušli u proračun te je teško bilo planirati točnu stavku bez prethodnog iskustva. Uz to, osnovano je više novih sportskih udruga koje su tražile pomoć za sufinanciranje njihovog rada. Stavka za socijalnu zaštitu smanjila se jer sredstva za tu namjenu nisu bila utrošena, a sve zaprimljene zamolbe obrađene su i, ukoliko su zadovoljavale uvjete, dodijeljena je pomoć.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Odluku prihvate.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za, 4 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 2. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 2.

Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu donesen na 7. sjednici Općinskog vijeća, 19.12.2013. godine, na sveukupni iznos od 315.000,00 kn, a na 9. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donesene su Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu na iznos od 360.000,00 kn. Drugim izmjenama i dopunama predviđena sredstva za javne potrebe u kulturi povećana su na 367.500,00 kn. Ovim izmjenama došlo je do neznatnih promjena u financiranju kulturnih udruga zbog potrebe za osiguranjem dodatnih sredstava za Međimursku popevku.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Odluku prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 2. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu donesen na 7. sjednici Općinskog vijeća, 19.12.2013. godine, na sveukupni iznos od 1.191.000,00 kn, a na 9. sjednici, održanoj 17.04.2014. godine, donesene su Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2014. godinu, na iznos od 1.296.00,00 kn.

Drugim izmjenama i dopunama sveukupni iznos namijenjen sportu povećao se za 149.000,00 kn zbog povećanih aktivnosti i potreba klubova, te iznosi 1.445.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Odluku prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu,
 2. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Program javnih potreba udruga za 2014. godinu donesen na 7. sjednici Općinskog vijeća, 19.12.2013. godine, na sveukupni iznos od 210.000,00 kn. Prvim izmjenama i dopunama sveukupni iznos namijenjen udrugama povećao se za 30.000,00 kn zbog povećanih aktivnosti i potreba udruga, te iznosi 240.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec u ime Odbora predložila je vijećnicima da Odluku prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 2. 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da je potrebno donijeti 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu, i to za gradnju javnih površina, gradnju nerazvrstanih cesta, uređenje groblja, gradnju javne rasvjete i odlaganje građevinskog otpada, kako bi planirana sredstva bila usklađena s planiranim sredstvima u Proračunu. Na navedeni način predviđena sredstva se sa 4.186.000,00 kn smanjuju na 2.426.500,00 kn.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Odluku prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za, 4 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 2. 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je potrebno donijeti 3. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Nedelišće kako bi planirana sredstva bila usklađena s planiranim sredstvima u Proračunu, i to za odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega, održavanje javnih površina te održavanje nerazvrstanih cesta. Prethodno planirana sredstva u iznosu od 3.124.000,00 kn smanjuju se na 1.524.100,00 kn.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Odluku prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 3. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
 2. 3. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2015. godinu te projekcije za 2016. i 2017. godinu

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio Proračun Općine Nedelišće za 2015. godinu te projekciju za 2016. i 2017. godinu koji su rezultat procjene proračunskih prihoda i financiranja planiranih prioritetnih javnih izdataka za područje Općine Nedelišće.

Istaknuo je kako je na 13. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 20.11.2014. godine, omogućena prethodna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu i projekciji za 2016. i 2017. godinu, a u razdoblju od 01. do 04. prosinca održani su sastanci sa svim vijećima mjesnih odbora s ciljem utvrđivanja prioriteta programa vijeća mjesnih odbora za Proračun 2015. godine i projekcije za 2016. i 2017. godinu. Proračun za 2015. godinu predviđa se u iznosu od 47.085.000,00 kn, projekcija za 2016. godinu u iznosu od 32.867.500,00 kn, a za 2017. u iznosu od 19.544.500,00 kn.

Vijećnica Dijana Posavec uključila se u raspravu te je istaknula kako smatra da je navedeni Proračun s projekcijom vrlo ambiciozan te je Pročelniku UO za financije i proračun Dragutinu Bratku postavila pitanje što će biti ako se predviđena sredstva ne ostvare. Proračun za 2015. i projekciju za 2016. i 2017. godinu neće podržati, ali se nada da će se ostvariti.

Dragutin Bratko odgovorio joj je kako će se u tom slučaju Proračun rebalansom svesti u okvire realnoga.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Odluku prihvate.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Proračun Općine Nedelišće za 2015. godinu te projekcija za 2016. i 2017. godinu,
 2. Proračun Općine Nedelišće za 2015. godinu te projekcija za 2016. i 2017. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 8.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio da se, sukladno članku 14. Zakona o proračunu, uz proračun jedinice lokalne samouprave, donosi Odluka o izvršavanju Proračuna.

Odlukom o izvršavanju Proračuna uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja jedinice lokalne samouprave, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Načelnika, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Odluku prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je, na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, utvrđeno da jedinice lokalne samouprave donose programe javnih potreba u kulturi i za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna, no omogućeno je i osiguranje sredstava iz proračuna za udruženja i druge organizacije u kulturi. Navedeni Program usvaja se uz proračun, a predviđeni iznos je 230.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Program prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Program javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je, na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, utvrđeno da jedinice lokalne samouprave donose programe javnih potreba u kulturi i za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna te da se navedeni Program usvaja uz proračun, a predviđeni iznos je 375.000,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Program prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je, na temelju Zakona o sportu, utvrđeno da jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za programe, odnosno aktivnosti, poslove i djelatnosti od značenja za jedinice lokalne samouprave te da se navedeni Program usvaja uz proračun, a predviđeni iznos je 1.621.500,00 kn.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da Program prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu,
 2. Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa. Navedeni Program usklađen je s Proračunom Općine Nedelišće za 2015. godinu te se usvaja uz njega, a predviđeni iznos je 24.679.000,00 kn.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Program prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima komunalne naknade i izvorima financiranja, donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz navedenog Programa te da je isti usklađen s Proračunom Općine Nedelišće za 2015. godinu, a predviđeni iznos je 2.993.000,00 kn.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora, da Program prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.

Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Socijalnog programa za 2015. godinu. U odnosu na sada važeći, Socijalni program za 2015. godinu predlaže se izmijeniti samo u članku 7. i to iz razloga jer je Proračunom Općine Nedelišće za 2015. godinu predviđeno izdvajanje u iznosu od 619.000,00 kuna za pomoći predviđene Socijalnim programom, za razliku od prošle godine kada je bilo izdvojeno 579.000,00 kuna. U ostalom dijelu Socijalni program ostaje isti.

Predsjednica Socijalnog vijeća Štefanija Kovač predložila je vijećnicima, u ime Socijalnog vijeća, da Program prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Socijalni program Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Socijalni program Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.

Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2014. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, u predloženom dokumentu analizira stanje sustava zaštite i spašavanja Općine Nedelišće, s posebnim naglaskom na stanje operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2014. godinu,
 2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 16.

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se, na temelju Analize stanja sustava i zaštite i spašavanja u 2014. godini, a sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, s ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 17.

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2015. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako, na temelju Zakona o zaštiti od požara i na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, jedinice lokalne samouprave donose godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2015. godinu sadrži organizacijske mjere, tehničke mjere, urbanističke mjere i organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2015. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 18.

Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako je Općina Nedelišće pristupila, zbog zakonskih promjena uvjetovanih stupanjem na snagu novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja i zbog značajnijih izmjena činjeničnog stanja uzrokovanog protekom vremena, izradi nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća te da je na novu Procjenu suglasnost dala Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec. Kako dokument, zbog opsega i stupnja tajnosti, nije bio priložen materijalima koje su primili vijećnici, još jednom je podsjetio da je uvid u njega moguć u Upravnom odjelu za upravne i opće poslove.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Nedelišće,
 2. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 19.

Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Nedelišće i Plana civilne zaštite Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obrazložio kako se Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Nedelišće i Plan civilne zaštite Općine Nedelišće donose zbog utvrđivanja organizacije, aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno – tehničkih sredstava te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Navedeni dokumenti predstavljaju izmijenjenu i dopunjenu inačicu osnovnog (prethodnog) Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Nedelišće, sa bitnim proširenjem sadržaja i dopuna zahtijevanih zakonskih promjena te izmjenama činjenica protokom vremena. Kako dokumenti, zbog opsega i stupnja tajnosti, nisu bili priloženi materijalima koje su primili vijećnici, još jednom je podsjetio da je uvid u njih moguć u Upravnom odjelu za upravne i opće poslove.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Plan zaštite i spašavanja Općine Nedelišće i Plan civilne zaštite Općine Nedelišće,
 2. Plan zaštite i spašavanja Općine Nedelišće i Plan civilne zaštite Općine Nedelišće prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na angažiranosti i suradnji te su ih pozvali na daljnju suradnju u slijedećoj godini. Svim vijećnicima, djelatnicima općinske uprave i građanima svih jedanaest naselja općine Nedelišće uputili su čestitke povodom Božićnih blagdana i nove 2015. godine.

Riječima zahvale i čestitki pridružili su se i predstavnici klubova vijećnika.

 

Dovršeno u 19,10 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće