Izvod iz zapisnika s 13. sjednice OV

KLASA: 021-05/14-01/12
URBROJ: 2109/12-02-14-2
Nedelišće, 20.11.2014.

  

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 20 studenog 2014. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće
 2. Prethodna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
 3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.09.2014. godine
 4. Donošenje Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika
 5. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće
 6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Macincu
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o produljenju roka za povrat zemljišta OŠ dr. Ivan Novak Macinec
 8. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Marjan Novak, Igor Camplin (otišao u 19,27 ), Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI: Matija Žugec

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Dušanka Hlebec-Geček, pročelnica upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, viši referent uprave Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marijan Marciuš, direktor Međimurje plina d.o.o. Nenad Hranilović.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček.

 

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

„AKTUALNI SAT“

Informacije

 • Na početku aktualnog sata direktor Međimurje plina d.o.o. Nenad Hranilović, prema traženju vijećnika sa prošle sjednice Općinskog vijeća, uvodno je obrazložio poslovanje tvrtke Međimurje-plin d.o.o., obračun i formiranje cijene plina, te je odgovarao na postavljena pitanja pojedinih vijećnika. Rekao je kako se radi o trgovačkom društvu za distribuciju i opskrbu plina koja posluje na otvorenom tržištu u Hrvatskoj gdje osim kućanstava u Međimurskoj županiji plinom opskrbljuje i više od 600 subjekata na području čitave Hrvatske. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1. 1. 2012. utvrđen je novi obračun potrošnje plina pa se metri prostorni prema zadanoj formuli preračunavaju u kilovat sat utrošene energije, što je slučaj i u većini zemalja Europske unije. Kod preračunavanja i obračuna uzima se u obzir više faktora da bi se izračunala cijena za svakog potrošača. Nadležnost nad utvrđivanjem cijene plina za dobavljače i opskrbljivače ima isključivo Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA, dok tvrtka Plinacro dva puta mjesečno provodi mjerenje kvalitete plina. S obzirom da u Hrvatskoj postoje 38 opskrbljivača plinom direktor Hranilović rekao je kako je kvaliteta plina za kućanstva u Međimurju veća nego u drugim područjima. U samoj cijeni plina 62 posto odnosi se na dobavnu cijenu plina i distribuciju, dok je svega 15-16 posto distribucijska naknada i opskrbna marža koje se uprihoduju u samu tvrtku, a povrh svega je i PDV. U dijelu opskrbe kućanstava Međimurje-plin d.o.o. nema dobiti, dok je u kategoriji ostalih potrošača profitabilan dio za samu tvrtku. Obzirom da je Hrvatska otvoreno tržište, u ovoj djelatnosti moguće je da se pojavi konkurencija, a opasnost za samo poslovanje tvrtke je što se kod opskrbe ostalih subjekata radi o jednogodišnjim ugovorima gdje su tvrtke u privatnom vlasništvu u prednosti jer se mogu brže prilagoditi novonastalim situacijama što je tvrtkama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave teže. Zbog toga tvrtka ima određene investicije, prije svega radi smanjenja gubitaka u distribuciji plina, i to u izgradnju bioenergane za proizvodnju struje i bioetana. Direktor Međimurje-plina d.o.o. Nenad Hranilović rekao je kako se u Međimurju unatrag četiri godine u prosjeku smanjuje broj potrošača plina za desetak posto godišnje, dok je cilj tvrtke da se broj potrošača i potrošnje plina poveća. Spomenuo je kako je krajem ljeta ove godine došlo do značajnog smanjenja naknade za priključenje na plin, te da su u tvrtki uvijek na raspolaganju potrošačima vezano uz sve upite, kao i na dogovor ukoliko se pojave zaduženja jer tvrtki nije cilj iskopčanje potrošača iz plinske mreže.

Pitanja i prijedlozi vijećnika

 • Vijećnik Silvije Bacinger osvrnuo se na nedavno završen natječaj za povećanje energetske učinkovitosti kuća, a po kojem je dosta prijava odbačeno jer nije bila dostavljena sva potrebna dokumentacija, te je pozvao da se ubuduće više pažnje usmjeri na informiranje i pružanje pomoći zainteresiranima po ovakvim natječajima.
  • U svom odgovoru na postavljeno pitanje načelnik Darko Dania napomenuo je da je Općina Nedelišće provela natječaj za povećanje energetske učinkovitosti kuća gdje se dobilo 800.000 kuna od strane državnog fonda, dok je Općina trebala osigurati 200.000 kuna. Natječaj je trajao 45 dana i općinski službenici pružali su zainteresiranima sve potrebne informacije. Osnovano je i posebno Povjerenstvo koje je pregledalo sve prijave te sukladno utvrđenim pravilima nije moglo uvažiti one kojima je nedostajala određena dokumentacija. Ukupno su prihvaćene 33 prijava ukupne vrijednosti 973.000 kuna, a kod idućih takvih natječaja nastojat će se još više informirati javnost o postupku i potrebnoj dokumentaciji.
 • Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar u svom je obraćanju pitala tko otklanja lešine uginulih životinja s cesta i drugih javnih površina? Osvrnula se na primjer neuklanjanja lešine s biciklističke staze u Varaždinskoj ulici, ta pozvala odgovorne da se zbog sigurnosti u prometu i sanitarno higijenskih razloga na vrijeme reagira.
  • Načelnik Darko Dania odgovorio je kako po prijavi građana ili komunalnog redara nadležni općinski ured poziva djelatnike Bioinstituta d.o.o. koji uklanjaju lešine na području općine za što se onda ispostavi račun koji Općina plaća. Rekao je kako mu je žao što u ovom slučaju građani nisu reagirali te je pozvao sve da takve slučajeve prijave u Općinu, kako bi se odmah moglo postupati.

Informacija Načelnika

 • Načelnik Darko Dania prisutne je upoznao sa zamolbom mještanke naselja Macinec koja svoje dijete vozi u osnovnu školu u Čakovec i ima potrebu koristiti uslugu dnevnog boravka za dijete. Želio je čuti mišljenje vijećnika, obzirom da u Proračunu nema predviđenih sredstava za tu namjenu.  
 • U raspravi su vijećnici zauzeli stav da se primljenoj zamolbi ne udovolji, obzirom da u našim školama ima mjesta i nema potrebe voziti djecu u školu u Čakovec, te zbog toga koristiti uslugu produženog boravka.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih pitanja i prijedloga.

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dnevni red, koji je prihvaćen većinom glasova ( 15 za, 2 suzdržana).

 

Ad. 1.

Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

Predloženim III. Izmjenama i dopunama Statuta se zbog usklađivanja sa propisima, u članku 10. dodaje nova rečenica kojom se utvrđuje za što i na koji način se koriste pečat i grb Republike Hrvatske. Također se Statut mijenja u dijelu u kojem su navedeni i svi ostali pečati i štambilji koje Dječji vrtić „Zvončić“ koristi u svojem redovnom poslovanju, sa rednim brojem, dimenzijama te obrazloženjem u koju se svrhu koriste.

Vijećnici su se upoznali s potrebom donošenja III. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće i bez rasprave prihvatili informaciju o davanja prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće.

 

Ad. 2.

Prethodna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Načelnik Darko Dania obrazložio je prijedlog Proračuna za 2015. godinu i Projekciju Proračuna za 2016. i 2017. godinu. Napomenuo je da je do povećanja Proračuna u iznosu od 47.025.000 kuna došlo radi planiranih investicija za izgradnju fekalne kanalizacije u osam općinskih naselja, a za što je prije mjesec dana potpisan ugovor prema kojem bi se u dvije godine uložilo više od 90 milijuna kuna. Općina bi kandidirala projekte rekonstrukcija i obnove ulica i odvodnje oborinske vode u tim naseljima temeljem očekivanog natječaja po Pravilniku o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Pozvao je vijećnike i sve zainteresirane da pregledaju prijedlog plana Proračuna te daju konkretne prijedloge i primjedbe u svrhu njegova poboljšanja.

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marjan Novak, Ivan Marciuš, podpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec i predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec koja je napomenula da je Odbor za financije i proračun razmotrio prijedlog Proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i na isti daje pozitivno mišljenje.

 

Ad. 3.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.09.2014. godine

U uvodnom obrazloženju načelnik Darko Dania pojasnio je da je od sveukupno planiranih prihoda i primitaka u iznosu od 26.204.000 kuna, ostvareni iznos od 14.611.296,46 kuna, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 15.144.753,84 kuna. Evidentno je da će zbog izostanka pojedinih potpora i pomoći doći do smanjenja Proračuna koji se u ostalom dijelu izvršava prema planiranome.

Nakon uvodnog obrazloženja načelnika Darka Danie u raspravi su sudjelovali podpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec i pročelnik za financije i proračun Dragutin Bratko. Vijećnica i predsjednica Odbora za finacije i proračun Dragica Posavec u ime Odbora pozitivno se očitovala o Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji nakon izvršenog nadzora Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima utvrdio je da je potrebno donijeti novu Odluku, kako bi se ispravile uočene nepravilnosti u Odluci.

U raspravi je predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec, u ime Odbora, predložila vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Bez daljnje rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika.
 2. Odluka o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
 3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće. Ured državne uprave je nakon izvršenog nadzora iste, utvrdio da postoje nedostaci koji se očituju u navođenju naziva lokacija (mjesta) prodaje, zbog čega je potrebno donijeti novu Odluku.

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da usvoje Odluku prema predloženom.

Bez daljnje rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće.
 2. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Macincu

Nekretnina koja je predmet prodaje, označena kao k.č.br. 1489, k.o. Macinec, nalazi se djelomično unutar granice građevinskog područja u postojećoj zoni pretežito stambene namjene i djelomično unutar izdvojenog područja obavljanja gospodarskih djelatnosti u području za razvoj, proizvodno-industrijske i poslovne trgovačke namjene, naselja Macinec, Općine Nedelišće.

Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo je 13.02.2013. godine Odluku o prodaji predmetne nekretnine, po cijeni od 60,00 kn/m2. Održana je javna dražba, ali nije bilo zainteresiranih i nekretnina nije prodana.

Općina Nedelišće kao ni VMO Macinec za navedeno zemljište nemaju potrebu korištenja, a iskazani je interes za proširenje gruntišta od strane građana koji imaju u vlasništvu susjedno zemljište, zato se predlaže prodaja po smanjenoj cijeni od 40 kuna/m2.

Predsjednik Komisije za procjenu i kupnju imovine i provođenje natječaja Josip Debelec u ime Komisije predložio je da se Odluka prihvati kako je predloženo.Bez daljnje rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Općina Nedelišće prodaje nekretninu u Macincu upisanu u z.k. ul br. 5808, k.o. Macinec, gruntovna čestica broj 38/a/1/20, površine 273 m2 (76 čhv), identična dijelu kat. čest. 1489.
 2. Nekretnina koja se prodaje u naravi je neizgrađeno građevinsko zemljište, namijenjeno za proširenje građevinske čestice, u Novoj ulici, južno od lokalne ceste. Nekretnina je uređena u srednjem opsegu- asfaltirana prometnica bez pješačkih staza, NN mrežom s javnom rasvjetom i vodovodnom mrežom.
 3. Nekretnina se prodaje putem javnog nadmetanja, po sistemu viđeno/kupljeno po početnoj cijeni od 10.920 kuna.
 4. Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 5.000 kuna.
 5. Načelnik Općine Nedelišće zadužuje se za provedbu ove Odluke i potpisivanje ugovora o kupoprodaji.  
 6. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.  

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o produljenju roka za povrat zemljišta OŠ dr. Ivan Novak Macinec

U uvodnom obrazloženju je predsjednik Općinskog vijeća kratko oobrazložio prijedlog Odluke. Općinsko vijeće Općine Nedelišće je na 28. sjednici, održanoj dana 02. prosinca 2004. godine donijelo Odluku o dodijeli nekretnine u Macincu kojom je OŠ dr. Ivan Novak dodijeljeno zemljište za izgradnju sportske dvorane uz OŠ dr. Ivan Novak. Odlukom je također određeno da je OŠ dr. Ivan Novak u obvezi vratiti zemljište Općini, ako u naredne tri godine ne započne s izgradnjom škole. Izgradnja dvorane nije započeta u naredne tri godine.

Na zamolbu OŠ dr. Ivan Novak Macinec Općinsko vijeće Općine Nedelišće je na 16. sjednici, održanoj 31.03.2011. godine donijelo novu Odluku o produljenu roka na tri godine, s obvezom povrata dodijeljenog zemljišta ako se sportska dvorana ne izgradi.  

Izgradnja sportske dvorane nije započeta još uvijek pa je OŠ dr. Ivan Novak dostavila novu zamolbu za produljenje roka za povrat zemljišta, s obrazloženjem da škola ne odustaje od nastojanja da se sredstva za gradnju školske dvorane osiguraju na županijskoj i državnoj razini. Za isto postoji i potvrda glavnog projekta.

Predsjednik Komisije za procjenu i kupnju imovine i provođenje natječaja Josip Debelec predložio je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Bez daljnje rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Općinsko vijeće Općine Nedelišće je na 16. sjednici, održanoj dana 31.03.2011.    godine donijelo Odluku o produljenju roka za povrat zemljišta dodijeljenog OŠ dr. Ivan Novak Macinec, KLASA: 021-05/11-01/343, URBROJ: 2109/12-01-11-343.
 2. Članak 2. i 3. Odluke opisane u prethodnom članku mijenjaju se i sada glase:
  • Članak 2.

   Općina Nedelišće produžava rok i dozvoljava OŠ dr. Ivan Novak da u narednih pet (5) godina nema obvezu vraćanja zemljišta opisanog u prethodnom članku, a koje joj je dodijeljeno isključivo za izgradnju objekta sportske dvorane.

  • Članak 3.

   Ako i nakon proteka produljenog roka od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke OŠ dr. Ivan Novak ne započne sa izgradnjom sportske dvorane u obvezi je, bez odlaganja vratiti predmetno zemljište Općini Nedelišće. “

    

 3. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 8.

Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

Pročelnica Upravnog odjela Sanja Zorković uvodno je obrazložila Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće. Razlog za pokretanje postupka izrade i donošenja ID PPUO odnosi se na zakonsku obvezu usklađenja Plana sa odredbama novog Zakona, posebno u pogledu utvrđivanja neizgrađenih i neuređenih područja i obveza izrade urbanističkih planova uređenja, koje iz navedenih obilježja proizlaze.Izmjenama i dopunama Plana potrebno je uskladiti namjene područja Zavrtje u Nedelišću s namjenom u provedbenom prostornom planu, čija izrada je u tijeku, a što je povezano s uvjetima komasacije zemljišta koja se provodi za navedeno područje.Izmjenama i dopunama Plana potrebno je utvrditi smanjenje građevinskog područja sjevernog dijela Nedelišća radi provedbe postupka povrata zemljišta sukladno postignutoj nagodbi u predmetu tužitelja Mirka Meček i dr. i tuženika Općine Nedelišće, koji se kod Općinskog suda u Čakovcu vodio pod brojem: P-122/12. Izradom izmjena i dopuna PPUO neposredno će se omogućiti provedba zamjene zemljišta, bez potrebe izrade izmjene i dopuna važećeg Detaljnog plana uređenja Sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „SJEVER“ u Nedelišću.

Dodatne pojedinačne izmjene ili dopune koje proizlaze iz potrebe usklađenje s aktualnim infrastrukturnim i komunalnim projektima utvrdit će se u postupku izrade Plana.Radi lakše primjene Plana izvršit će se revizija izgrađenosti za sva naselja i kompletiranje Plana u svim grafičkim dijelovima i odredbama za provođenje Plana.

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Marciuš.

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač, u ime Odbora koji je Odluku razmatrao, predlaže da se ista prihvati u predloženom obliku.

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Marciuš.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće.
 2. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
 3. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće