Izvod iz zapisnika s 11. sjednice OV

KLASA: 021-05/14-01/09
URBROJ: 2109/12-02-14-2
Nedelišće, 26.06.2014.

  

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 26. lipnja 2014. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Zbog izuzetno hitnog slučaja i osobito opravdanog razloga, sjednicu je putem telefona sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Načelniku Općine Nedelišće za sklapanje ugovora o kupnji i stjecanju poslovnog udjela GKP „Čakom“ d.o.o.
  2. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Matija Žugec, Igor Camplin (otišao u 19,50), Darinka Pergar, Dragan Feher

ODSUTNI: Silvije Bacinger i Marjan Novak (oba vijećnika opravdali su svoj izostanak),

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček.

 

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave te ostali prisutni.  

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Načelniku Općine Nedelišće za sklapanje ugovora o kupnji i stjecanju poslovnog udjela GKP „Čakom“ d.o.o.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec i pročelnica Dušanka Hlebec- Geček uvodno su obrazložili prijedlog Odluke. Novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, koji je stupio na snagu prošle godine, mijenja način organizacije i pružanja javnih usluga skupljanja otpada te je temeljem istog JLS u obvezi na svom području osigurati pružanje usluga, sukladno Planu gospodarenja otpadom. Opisani Zakon propisuje da JLS može usluge prikupljanja otpada pružati putem trgovačkog društva koje je osnovala ili u kojem drži udjele ili dionice, javne ustanove koju je osnovala ili putem zaključenja ugovora o koncesiji.

GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec dostavilo je sredinom lipnja 2014. godine Općini Nedelišće ponudu za stjecanje poslovnog udjela u Društva „Čakom“, prihvaćanjem koje bi Općina Nedelišće postala vlasnik 2% udjela, uz još tri JLS koje bi postale vlasnik sa 1% udjela. Predloženom Odlukom daje se ovlaštenje Načelniku za sklapanje ugovora o kupnji i stjecanju poslovnog udjela u vrijednosti 2% temeljnog kapitala GKP „Čakom“, što predstavlja nominalni iznos od 99.400,00 kuna. Ulaskom u Društvo GKP „Čakom“ Općina Nedelišće će ispuniti uvjete utvrđene Zakonom i podzakonskim aktima, naročito u dijelu koji se odnosi na skupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada, a isto tako se otvara mogućnost, s Društvom čiji je član, ugovoriti obavljanje drugih komunalnih usluga po povoljnijim uvjetim.

U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su vijećnici Štefanija Kovač, Dijana Posavec, Josip Debelec, Dragan Feher, Darinka Perger, Vitomir Kirić.

Vijećniku Marjanu Novaku putem elektroničke pošte dostavljeni je prijedlog Odluke, na koji se on također elektronskim putem očitovao i prihvatio predloženu Odluku, tako da se njegov glas prilikom glasovanja pribrojio ukupnom broju glasova „za“, a ispis elektronske pošte u prilogu je ovog zapisnika.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 14+1 za, 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

  1. Općina Nedelišće iskazuje interes za stjecanje poslovnih udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o. sukladno ponudi od 13. lipnja 2014.g.
  2. Općina Nedelišće prihvaća ponudu za stjecanje poslovnih udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o. od 13. lipnja 2014.g.
  3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Nedelišće na sklapanje ugovora o kupnji i stjecanju poslovnog udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o. u vrijednosti 2% temeljnog kapitala društva GKP „Čakom“ d.o.o. što predstavlja nominalni iznos od 99.400,00 kuna.
  4. Ovlašćuje se Načelnik Općine Nedelišće na isplatu kupoprodajne cijene poslovnog udjela u iznosu od 99.400,00 kuna.
  5. Ovlašćuje se Načelnik Općine Nedelišće na sklapanje društvenog ugovora društva GKP „Čakom“ d.o.o.
  6. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

 

Ad. 2.

Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i pročelnica Sanja Zorković obrazložili su prijedlog Odluke.

Početkom ove godine započeti je postupak prijenosa plana građevinskog zemljišta DPU „Zavrtje“, produžetak ulice O. Price u narav, određeno geodetsko-tehnički i pravno vlasnički, sa provedbom novog stanja u javnim knjigama, pod nazivom „Prijenos DPU Zavrtje u narav, produžetak ulice Rade Končara“, te su do sada održane dvije skupštine. Svi vlasnici suglasni su s prijedlogom utvrđene jedinične cijene, postotkom površina potrebnih za izdvajanje za ulični koridor te su upoznati s potrebom nove parcelacije, odnosno potrebom proširenja granica postojećeg obuhvata DP do granica građevinskog područja naselja Nedelišće. Slijedom opisanog, potrebno je pristupiti izradi izmjena i dopuna ID DPU „Zavrtje“ u Nedelišću, što će omogućiti da se iz postojećih parcela formiraju građevinske parcele i parcele za izgradnju komunalne infrastrukture. Predloženim izmjenama usklađuje se i parcelacija detaljnog plana prema movoj izmjeri odnosno novom katastarskom planu koji je na snazi od 01. 01. 2011. godine. Cilj izrade ID DPU „Zavrtje“ je otvaranje jednog dijela ulice UK i omogućavanje realizacije građevinskih čestica vezanih na navedenu ulicu, koja se veže na državnu cestu D3 Čakovec – Varaždin.

U raspravi su sudjelovali vijećnici Josip Debelec, Nataša Vrček te načelnik Darko Dania.

Nakon rasprave vijećnicu su jednoglasno donijeli

ODLUKU

  1. Donosi se Odluka o izradi IV izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću.
  2. Odluka o izradi IV izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Dovršeno u 19,55. sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće