Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice OV

KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ: 2109/12-02-14-2
Nedelišće, 17.04.2014.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 09. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 17. travnja 2014. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu te Projekcije za 2015. i 2016. godinu
 2. Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2014. godinu
 3. Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu
 4. Donošenje Odluke o odabiru pravne osobe kojoj se na temelju pisanog ugovora povjerava obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih, neasfaltiranih cesta- šljunčanje
 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Marjan Novak, Igor Camplin, Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI: Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman,

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin,

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček.

 

09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 08. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno

 

„AKTUALNI SAT“

Pitanja i prijedlozi vijećnika

 • Potpredsjednica Vijeća Djana Posavec nije zadovoljna primljenim pisanim odgovorom vezanim uz aktivnosti na izgradnji nove škole u Nedelišću te je pitala načelnika koji su dometi suradnje u vertikali vlasti između njega i župana i surađuje li Općina sa Županijom u kojem od projekata?   
  • U svojem odgovoru načelnik Darko Dania podsjetio je kako je Županija osnivač škola te da postoji obećanje župana da će raspisati natječaj za idejno rješenje školske zgrade, a Općina tu osim inzistiranja da se to što prije napravi ne može puno više učiniti. Rekao je također da Općina sudjeluje u niz uspješnih projekata, a naročito treba izdvojiti idejni projekt brze ceste Čakovec- Varaždin, aglomeraciju Čakovca i obližnjih naselja, a dobivena su i sredstva od Ministarstva kulture za Društveni dom u Trnovcu, te je dobivena građevinska dozvola za rekonstrukciju mrtvačnice u Nedelišću. Osim navedenog Općina Nedelišće se samostalno javila sa dva projekta u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, gdje su isti obrađeni i ispunili su sve administrativne uvjete te su upućeni u daljnju obradu.
 • Vijećnika Ivana Marciuša interesiralo je dali je ove godine u akciji „Više cvijeća- manje smeća“ prikupljeno više ili manje smeća u odnosu na prošlu godinu, što je s odvozom otpada iz naselja Parag te smatra da postoji nedostatak prostora za rad pojedinih udruga po naseljima?
  • Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković u svojem je odgovoru istaknula da se ove godine akciji odazvao veći broj udruga i građana te je za razliku od prošle godine kada je prikupljeno 43 m3, ove godine skupljeno 40 m3 raznog otpada s javnih površina. Što se tiče otpada iz naselja Parag, rekla je kako je tamo situacija kritična te da je prema posljednjim procjenama za odvoz i zbrinjavanje otpada potrebno oko 700.000 kuna.
  • Načelnik Darko Dania rekao je kako je za aktivnosti svih udruga s područja Općine Nedelišće obezbijeđeni prostor. Za udruge koje djeluju u naselju Nedelišće, osim u SRC Trate, pojedine udruge koriste i prostor Lovačkog doma, Mesapa i nekadašnjeg NM Cluba, dok je prostor Doma umirovljenika obnovljen i uređen. Vezano uz odvoz i zbrinjavanje otpada iz naselja Parag, odgovorio je kako se pregovara s nadležnim ministarstvom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da oni sufinanciraju 60 posto troškova, a sa po dvadeset posto Općina i Županija.
 • Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar podsjetila je kako je na prošloj sjednici predložila novu lokaciju za smještaj tržnice u Nedelišću te je pitala dali će se sadašnji štandovi preseliti na predloženu lokaciju kod Doma umirovljenika u Nedelišću?
  • U svojem odgovoru na postavljeno pitanje načelnik Darko Dania istaknuo je da još nije donesena odluka o novoj lokaciji jer su se potencijalni prodavači izjasnili da prodaju na štandovima samo sezonski i da nisu zainteresirani za novu stalnu lokaciju, tako da će se s konačnom odlukom pričekati.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćeni.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu te Projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odlukom o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcijama proračuna za 2015. i 2016. godinu, sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu, povećavaju se sa prvotno planiranih 25.738.000 kuna za 1.269.500 kuna na iznos od 27.007.500 kuna. Osnovni razlog povećanja proračuna proizlazi iz Odluke o obračunu Proračuna za 2013. godinu kojom se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 907.611,64 kuna uključuje u proračun za 2014. godinu. Nadalje, do izmjena i dopuna Proračuna dolazi i zbog potrebe planiranja i osiguranja sredstava za Gospodarsku zonu Goričica radi dodjele zemljišta od Republike Hrvatske, te osiguranja sredstava za sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća što je uvjet prijave na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U raspravi je sudjelovala potpredsjednica Dijana Posavec, pročelnica Sanja Zorković te predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec koja je u ime Odbora predložila vijećnicima da usvoje Odluku.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcija za 2015. i 2016. godinu.  
 2. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 2.

Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2014. godinu

Sredstva Programa javnih potreba u sportu s planiranih 1.191.000 kuna povećavaju se radi povećanih aktivnosti i potreba klubova za 105.000 kuna na 1.296.000 kuna.

Predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec istaknula je da je Odbor raspravio o Prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2014. godinu, usvojio ga i predložio vijećnicima da ga također prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (15 za, 1 suzdržani) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu te Projekcije za 2015. i 2016. godinu.
 2. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi povećavaju se sa 315.000 kuna za 45.000 kuna na 360.000 kuna, a radi osiguranja sredstava za smotru puhačkih orkestara i organizaciju Božićnog koncerta s obzirom da će Općina preuzeti pripremu i troškove koncerta.

Predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec predložila je vijećnicima da Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu prihvate u predloženom tekstu, nakon što je Odbor iste razmotrio i prihvatio.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o odabiru pravne osobe kojoj se na temelju pisanog ugovora povjerava obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih, neasfaltiranih cesta - šljunčanje

Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmotrio je prijedlog Odluke o odabiru pravne osobe kojoj se na temelju pisanog ugovora povjerava obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih, neasfaltiranih cesta- šljunčanje, usvojio je i predsjednik Odbora Željko Kofjač predlaže vijećnicima da je i oni prihvate u predloženom tekstu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o odabiru pravne osobe kojoj se na temelju pisanog ugovora povjerava obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih, neasfaltiranih cesta - šljunčanje
 2. Odluka o odabiru pravne osobe kojoj se na temelju pisanog ugovora povjerava obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih, neasfaltiranih cesta- šljunčanje prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o održavanju i uređenju naselja upućen je na Općinsko vijeće po preporuci Ministarstva unutarnjih poslova s intencijom sprečavanja konzumacije alkohola na javnim površinama, naročito među maloljetnicima, a što predstavlja sve veći društveni problem i izaziva učestale prijave građana općine Nedelišće prema MUP-u. Odlukom se propisuje da će se počinitelje prekršaja najprije kazniti opomenom, a tek nakon ponavljanja djela novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna, koju može naplatiti i komunalni redar. Izmjene i dopune Odluke utvrđuju iznimke za konzumiranje alkohola na javnim površinama na temelju odobrenja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo kada se one koriste za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga ili organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, zabavnih, sportskih i drugih interesa.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač istaknuo je da je Odbor raspravljao o prijedlogu odluke, usvojio je i predlaže vijećnicima da je također usvoje.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju i uređenju naselja.
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju i uređenju naselja prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Dovršeno u 19,00 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće