Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice OV

 

KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 2109/12-02-14-2
Nedelišće, 13.03.2014.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 08. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 13. ožujka 2014. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013. godine,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2013. godine,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Općine Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2013. godini,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima za razdoblje 01.01-31.12.2013. godine,
 8. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na području općine Nedelišće,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec,
 10. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2014. godini,
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2013. godini na području Općine Nedelišće,
 14. Odluka o prihvaćanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 15. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Nedelišće.

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Marjan Novak, Darinka Pergar.

ODSUTNI: Igor Camplin, Dragan Feher.

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Danica Korunek, voditeljica udruge „Lokalna akcijske grupa Međimurski doli i bregi“ Vedrana Horvat, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Marijana Horvat.

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček.

08. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

 

„AKTUALNI SAT“

 Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika

U okviru aktualnog sata predsjednik Općinskog vijeća pozvao je voditeljicu udruge „Lokalna akcijska grupa (LAG) Međimurski doli i bregi“ Vedranu Horvat da vijećnicima predstavi ulogu, značaj i aktivnosti LAG-a.

 • Voditeljica LAG-a Međimurski doli i bregi Vedrana Horvat predstavila je ustroj, značenje i aktivnosti Udruge kojoj je cilj promicanje održivog ruralnog razvoja, koji povezuje javni, gospodarski i civilni sektor, a u čijem je sastavu među osam općina zapadnog dijela Međimurske županije i Općina Nedelišće.
 • Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec, ujedno i dopredsjednica LAG-a Međimurski doli i bregi, nadovezala se na predstavljanje Vedrane Horvat te je istaknula važnost lokalnih akcijskih grupa pri prijavi projekata na raspisane natječaje jer članovi LAG-a ostvaruju dodatne bodove pri bodovanju. Istaknula je kako je već realizirano nekoliko projekata koji bez pisma preporuke LAG-a Međimurski doli i bregi ne bi bili ostvareni te je pozvala civilni i gospodarski sektor da se, u što većem broju, uključi u djelovanje LAG-a Međimurski doli i bregi.
 • U nastavku aktualnog sata Općinski načelnik Darko Dania izvjestio je vijećnike kako su Hrvatske ceste potkraj prošle godine raspisale natječaj, a početkom ove potpisale ugovor s izrađivačem tehničke dokumentacije buduće brze ceste Čakovec-Varaždin. Nakon izrade dokumentacije i ishođenja lokacijske dozvole, u 2015. obavit će se otkup zemljišta i urediti imovinsko-pravni odnosi da bi mogli započeti radovi na izgradnji ceste koja će uvelike rasteretiti promet kroz naselja Nedelišće i Pušćine.
 • Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar upozorila je na neprimjereni smještaj tržnice iza samoposluge u središtu Nedelišća, dok se istodobno pojavljuju štandovi s robom uzduž Ulice maršala Tita gdje ima više zainteresiranih kupaca. S tim u vezi predložila je premještanje tržnice kod Doma umirovljenika u Nedelišću gdje ima dovoljno prostora koji bi odgovarao prodavateljima i kupcima. Iznijela je i primjedbe građana koji upozoravaju kako su u biračkim odborima prilikom održavanja izbora uglavnom isti ljudi koje određuju stranke te dodala da to izaziva nezadovoljstvo kod mještana pojedinih naselja.
  • Načelnik Darko Dania odgovorio je kako ni općinsko rukovodstvo nije zadovoljno sadašnjim smještajem tržnice u Nedelišću te da se već razmišljalo o njezinom premještanju, a da će se sada utvrditi mogućnost preseljenja na predloženu lokaciju. Što se tiče biračkih odbora, rekao je kako su za većinu izbora birački odbori imenovani od strane političkih stranaka, a kada ih imenuje izborno povjerenstvo pazi se da članovi budu nezaposleni i studenti.
 • Vijećnik Josip Debelec podsjetio je kako je u Macincu održan zbor mještana, vezan uz dogradnju zgrade tamošnje osnovne škole, na kojoj je donesen zaključak kako ne treba dogradnja škole već izgradnja područne škole u Paragu čime bi se oslobodio prostor za potrebe škole u Macincu, smanjili troškovi putovanja i omogućio pristupačniji odgojno-obrazovni pristup učenicima romske i druge populacije. Upitao je načelnika ima li prema ovom prijedlogu kakvih saznanja.
  • Načelnik Darko Dania u svojem odgovoru na postavljeno pitanje, a vezano uz dogradnju škole u Macincu, rekao je kako je u srpnju prošle godine održan spomenuti zbor mještana nakon kojeg su Vijeće Mjesnog odbora Macinec i Vijeće Mjesnog odbora Parag uputila zajednički dopis Općini Nedelišće s navedenim zaključkom, te da je on isti, uz dodatno obrazloženje kako u Paragu nema nikakvog javnog prostora, uputio Međimurskoj županiji kao osnivaču škole, ali još nije zaprimljen nikakav odgovor. U međuvremenu je škola u Macincu dobila lokacijsku dozvolu za dogradnju i izgradnju dvorane i sada se čeka što će biti dalje.
 • Vijećnik Ivan Marciuš je, upozorivši na stanje nezaposlenosti u Međimurju i u Općini Nedelišće, pitao što se poduzima vezano uz proširenje gospodarskih zona, pronalaženje i privlačenje investitora kroz određene povlastice. Pitao je i hoće li vijećnici dobiti na uvid završne račune o poslovanju poduzeća u kojima Općina Nedelišće ima udjele
  • U svom odgovoru Načelnik je istaknuo da, što se tiče problematike nezaposlenosti, Općina nema što dijeliti poduzetnicima jer nema vlastitog zemljišta, već ga najprije mora otkupiti i urediti, a onda prodavati po cijenama stvarnih troškova. Na postojećoj zoni u Nedelišću ima poduzetnika koji su kupili zemljište i izgradili hale, ali bi ih sada prodali jer nemaju sredstava za daljnja ulaganja. Rekao je kako, s obzirom na novi zakon, Općina nije uspjela dobiti zemljište između Nedelišća i Pušćina. Općina Nedelišće dobila je dva pisma namjere zainteresiranih poduzetnika koji traže veće površine za proizvodne objekte i imaju osiguranu proizvodnju za idućih desetak godina. Najavio je odlazak u resorna ministarstva kako bi ih upoznao s ovim zainteresiranim ulagačima i pokušao riješiti problematiku dobivanja potrebnog prostora. Rekao je kako će vijećnici dobiti završne račune poduzeća u kojima Općina ima udjele nakon što ista prihvate nadležna tijela tih društava.
 • Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec skrenula je pozornost na pismo skupine mještana naselja Nedelišće iz ulica Nove, Braće Radić, Vinka Karlovića i Čakovečke, podijeljeno vijećnicima zajedno s prepiskom od strane općinskog načelnika nadležnim institucijama, u kojima traže preseljenje GSM repetitora s tornja Vatrogasnog doma u Nedelišću te upozoravaju na ponovno oživljavanje ugostiteljske djelatnosti u ovom domu zbog čega su godinama imali određene probleme. Upitala je ima li kakvih novih saznanja vezano uz navedenu problematiku.
  • Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec odgovorio je kako Općina još nije dobila tražene odgovore na predstavke upućene nadležnim tijelima vezano uz nezadovoljstvo skupine mještana iz užeg dijela Nedelišća, te će po njihovom primitku o tome izvijestiti i mještane i Općinsko vijeće.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih informacija, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dnevni red, sa izmjenom i dopunom da se iza dosadašnje točke 14. dodaje nova točka 15., za koju je prijedlog Odluke dostavljen vijećnicima na samoj sjednici, a koja glasi: 

„15. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Nedelišće.“

Predložena točka 15. postaje točka 16.

Tako dopunjeni, izmijenjeni dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

 

Ad. 1.

Izvješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

Vijećnicima je dostavljeno Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.

Vrtić je ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 2.560.923,25 kuna te rashode i izdatke u iznosu od 2.329.871,15 kuna. Tijekom godine vrtić je imao oko 170 korisnika, dok je ekonomska cijena iznosila 1.200,00 kuna od čega polovicu troškova financira Općina, a polovicu roditelji.

 

U raspravi o podnesom Izvješću sudjelovao je vijećnik Ivan Marciuš i ravnateljica vrtića Danica Korunek.

Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za razdoblje 01.01.2013.-31.12.2013. godine.
 2. Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2013. godine

 

U Izvješću Načelnika izneseni su podaci vezani uz izvršenje proračuna, planirane poslove i projekte u komunalnoj infrastrukturi, po mjesnim odborima, te podaci vezani uz prostorno-plansku dokumentaciju, školstvo, stipendiranje studenata, prijevoz učenika, turizam, društvene djelatnosti i civilnu zatitu, a prikazani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

U raspravi o podnesenom Izvješću načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07- 31.12.2013. godine potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec postavila je načelniku Darku Daniji pitanja kakvo je stanje sa SRC Trate i u kojoj je fazi postupak izgradnje nove zgrade OŠ Nedelišće. Odgovor na pitanje o postupku izgradnje nove zgrade OŠ Nedelišće zatražila je i u pismenom obliku.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da SRC Trate redovito koriste sportske udruge, ali da je uočen problem s vlagom u objektu kod jačih kiša o čemu je pismeno obaviješten izvođač TEAM d.d. koji je i sanirao nastalu štetu. Za potrebe upravljanja i održavanja SRC Trate zaposliti će se jedan radnik. Što se tiče izgradnje nove zgrade OŠ Nedelišće, prema razgovoru s županom Međimurske županije, imamo informacije da će Međimurska županija u narednom razdoblju raspisati natječaj za idejni projekt.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (15 za, 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07- 31.12.2013. godine.
 2. Polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu

 Uvodno obrazloženje po Obračunu proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu podnio je načelnik Darko Dania. Sveukupno realizirani prihodi i primici s viškom prihoda iz 2012. godine, iznosili su u 2013. godini 22.736.155,16 kn, a sveukupni rashodi i izdaci u iznosu od 21.828.543,52 kn, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 907.611,64 kn.

Osim sredstava iz Proračuna potrebno je istaknuti da su Međimurske vode, Međimurje plin, Hrvatske vode i Županijska uprava za ceste u 2013. godini utrošili za izgradnju infrastrukturnih objekata na području Općine Nedelišće       8.089.408,00 kuna.

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec istaknula je da je Odbor raspravljao o prijedlogu Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu, usvojio je i predlaže vijećnicima da je također prihvate.

 

U raspravi o prijedlogu Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu sudjelovala je vijećnica Dijana Posavec koja se kritički osvrnula na troškove funkcioniranja predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne uprave i samouprave.

Nakon rasprave vijećnici su većinom glasova (13 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu.
 2. Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godinu

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač istaknuo je da je Odbor raspravljao o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godinu, usvojio ga i predlaže vijećnicima da ga također prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godinu.
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Općine Nedelišće

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač istaknuo je da je Odbor raspravljao o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Općine Nedelišće, usvojio ga i predlaže vijećnicima da ga također prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Općine Nedelišće.
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Općine Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2013. godini

Tijekom prošle godine koncesionar je od gotovo 80 posto domaćinstava skupio i zbrinuo 1.491,54 tona otpada. U Izvješću je i dalje istaknuta problematika odvoza otpada iz naselja Parag, gdje se u suradnji s Međimurskom županijom i koncesionarom pokušava naći rješenje uz pomoć nadležnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač istaknuo je da je Odbor raspravljao o Izvješću načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2013. godini, usvojio ga i predlaže vijećnicima da ga također prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 za, 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2013. godini.
 2. Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2013. godini prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima za razdoblje 01.01-31.12.2013. godine

Predsjednica Socijalnog vijeća Štefanija Kovač uvodno je obrazložila Izvješće Socijalnog vijeća te dala još neke informacije vezano uz rad Vijeća i zahvalila svim volonterima koji su sudjelovali i pomagali radu Socijalnog vijeća.

Za pomoć u nabavi drva za ogrjev, pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova stanovanja te odvoza komunalnog otpada kućanstvima ukupno utrošena su sredstva u iznosu od 509.965,00 kuna.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima za razdoblje 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine.
 2. Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima za razdoblje 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.

Donošenje Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na području općine Nedelišće

Člankom 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11) određeno je da Općinsko vijeće donosi odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak javnog natječaja, a koji se raspisuje kod davanja poslovnog prostora u zakup.

Predloženom Odlukom postupak javnog natječaja provodilo bi Povjerenstvo, a postupak bi se provodio prikupljanjem pismenih ponuda. U Odluci je utvrđeni obavezni sadržaj javnog natječaja, kao i što sve treba sadržavati pisana ponuda kojom se natjecatelj javlja na natječaj, opisani je postupak izbora, te je utvrđeno da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaj sadrži i najviši iznos zakupnine. Poslovni prostor može se putem javnog natječaja dati u zakup na vrijeme od 1 do 10 godina.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Josip Debelec istaknuo je da je Komisija raspravljala o prijedlogu Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na području Općine Nedelišće, usvojila je i predlaže vijećnicima da je također prihvate.

 Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Općini Nedelišće.
 2. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Općini Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je saastavni dio

 

 

Ad. 9.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec

Općina Nedelišće potpisala je dana 03. listopada 2011. godine Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, sa 16 drugih jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Potpisom Sporazuma preuzela je 12,7 % osnivačkih prava ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca. Grad Mursko Središće kao jedan od osnivača JVP Čakovec, sa 6,04 % osnivačkih prava, sukladno članku 13. Sporazuma, obavijestio je osnivače o svojoj namjeri istupanja i istupio je iz JVP Čakovec. Općina Nedelišće dana 22.02.2013. godine svojim je dopisom prihvatila istupanje Grada Mursko Središće i predložila podjelu osnivačkih prava među suosnivačima, razmjerno njihovim udjelima. Suvlasnički udio Grada Mursko Središće ponuđeni je suosnivačima na prodaju, ali Općina Nedelišće nije bila zainteresirana za kupnju proporcionalnog dijela osnivačkih prava. Zbog izmjene suvlasničkih udjela potrebno je izmijeniti Sporazum, zato se predloženom Odlukom daje ovlaštenje načelniku Općine za potpisivanje Dodatka Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec, od 03. listopada 2011. godine.    

 Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Općina Nedelišće kao jedan od osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, sa 12,07 % vlasničkih udjela, suglasna je sa istupanjem Grada Mursko Središće iz javne ustanove JVP Čakovec.
 2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Nedelišće za potpisivanje Dodatka Sporazumu o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Čakovec, od 03. listopada 2011. godine.  
 3. Dodatak Sporazumu o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Čakovec od 03. listopada 2011. godine, prilog je ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Nedelišće

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač istaknuo je da je Odbor raspravljao o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Nedelišće, usvojio je i predlaže vijećnicima da je također prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Nedelišće.
 2. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće

Člankom 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/10) utvrđeno je da Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće imenuje Općinsko vijeće, na prijedlog načelnika.

Odbor ima predsjednika i šest članova koje Općinsko vijeće imenuje na rok od dvije godine. Obzirom da je dosadašnjem Odboru istekao mandat potrebno je imenovati nove članove Odbora.Predsjednik Općinskog vijeća po položaju je predsjednik Odbora. U Odbor se također imenuje načelnik Općine, jedan od zamjenika načelnika, predstavnik gospodarstvenika, predstavnik mladih, predstavnik umirovljenika i predstavnik predškolskog odgoja i školskog obrazovanja.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

a. U Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće imenuju se:

1. Mladen Posavec, predsjednik Općinskog vijeća - predsjednik Odbora,

2. Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće,                                    

3. Ivanka Novak, zamjenica načelnika,

4. Tomica Novak, predstavnik gospodarstvenika,

5. Goran Kos, predstavnik mladih,

6. Danica Korunek, predstavnik predškolskog odgoja i školskog obrazovanja,

7. Stjepan Novak, predstavnik umirovljenika.

b. Odbor za dodjelu javnih priznanja obavlja poslove i zadatke utvrđene Odlukom o javnim priznanjima Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/10).

 

Ad. 12.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2014. godini

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 za, 1 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2014. godini.
 2. Odluka o o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2014. godini prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2013. godini na području Općine Nedelišće

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara u 2013. godini, na području Općine Nedelišće.
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2013. godini, na području Općine Nedelišće prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.

Odluka o prihvaćanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2014. godinu

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio

 

Ad. 15.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Nedelišće

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Izmjene i dopune Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Nedelišće.
 2. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Nedelišće prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 16.

Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Nedelišće

Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 6. sjednici, održanoj dana 28.11.2013. godine donijelo je Odluku kojom se produljilo obavljanje pogrebnih poslova za koncesionare „Laticu“ cvjećara i prodaja pogrebne opreme iz Nedelišća i „Palmu“ pogrebne usluge iz Gornjeg Hrašćana. Na temelju donesene Odluke ugovori su se s opisanim koncesionarima produljili do povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika ovlaštenom izvršiocu, a najduže do 31.ožujka 2014. godine. Općina Nedelišće u postupku je pregovora i obavila je dogovore s Gradom Čakovcem o kupnji udjela u GKP „Čakom“ Čakovec, ali potrebno je provesti još niz radnji da bi se sklopio ugovor koji će zamijeniti ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti pogrebnih poslova sa sadašnjim koncesionarima.  

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova sklopljen 18.12.2002. godine, između Općine Nedelišće kao koncedenta i „Latice“ cvjećara i prodaja pogrebne opreme, vlasnik Marčec Mirjana iz Nedelišća kao koncesionara, produžuje se na rok do povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika ovlaštenom izvršiocu.
 2. Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova za groblje Gornji Hrašćan i Macinec sklopljen 18.12.2002. godine, između Općine Nedelišće kao koncedenta i „Palme“ pogrebne usluge, obrt Martine Mlinarić, Gornji Hrašćan, Čakovečka bb, kao koncesionara produžuje se na rok do povjeravanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika ovlaštenom izvršiocu.

Nakon sjednice predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i Načelnik Općine Darko Dania pozvali su prisutne vijećnike da se uključe u akciju čišćenja „Više cvijeća- manje smeća“ koja će se ove godine u Općini Nedelišće održati od 24.03. do 29.03.2014. godine, a centralna akcija biti će 29. ožujka 2014. godine.

Dovršeno u 19,30 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće