Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice OV

KLASA: 021-05/13-01/23
URBROJ: 2109/12-02-13-2
Nedelišće, 19.12.2013.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 19. prosinca 2013. godine u 17,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu
 2. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu
 3. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2013. godinu
 4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godine
 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 6. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcije za 2015. i 2016. godinu
 7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu
 8. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu
 9. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 10. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2014. godinu
 11. Donošenje Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu
 12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 13. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
 14. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2014. godinu
 15. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja Doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću
 16. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća
 17. Donošenje Zaključka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher

ODSUTNI: Igor Camplin

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, Franjo Logožar, zamjenik načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Nedelišće, Marjan Marciuš predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Marijana Horvat

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček

 

07. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, načelnika, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća poziva prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar upozorila je i pozvala nadležne da koncesionarima za čišćenje snijega skrenu pažnju da u obavljanju poslova budu pažljiviji kako se ne bi događalo da ralice odbacuju snijeg i blato na ograde i pročelja kuća koja su bliže cesti nakon čega ih treba prati i nanovo bojati ili da ne zgrću sav snijeg pred zadnje kuće u ulicama.
 • Vijećnik Ivan Marciuš prenio je upit građana kojeg zanima zbog čega mora plaćati komunalnu naknadu za kuću koju je naslijedio, a u kojoj nitko ne živi?

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne poslove Sanja Zorković odgovorila je kako se sukladno zakonskim propisima komunalna naknada treba plaćati za sve građevine osposobljene za stanovanje, a da je oslobađanje od ove obveze moguće jedino u slučaju da se radi o ruševinama ili po socijalnim kriterijima.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćeni je jednoglasno.

 

Ad. 1.

Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu

Prvim izmjenama i dopunama proračuna, usvojenim 16. 4. 2013. godine, utvrđeni višak prihoda iz ranijih godina uključen je u proračun, te je proračun s planiranih 21.924.000,00 kn povećan na 25.282.000,00 kn.

Zbog neodobrenih, odnosno neostvarenih prihoda od kapitalnih pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, drugim izmjenama i dopunama Proračun je smanjen i usvojen na iznos od 22.694.000,00 kn.

U raspravi je sudjelovala dopredsjednica Općinskog vijeće Dijana Posavec i vijećnica i predsjednica Odbora Dragica Posavec koja je vijećnicima, u ime Odbora predložila da 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće prihvate.

Bez daljnje rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 14 za, 3 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Usvajanju se 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 2.

Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu

Predsjednica Odbora za proračun i financije Dragica Posavec u ime Odbora predložila je vijećnicima da Odluku prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 14 za, 2 suzdržana, 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu.
 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2013. godinu

Odbor za financije i proračun razmotrio je prijedlog Odluke, na isti nema primjedbi pa  je predsjednica Odbora Dragica Posavec prisutne vijećnike pozvala da Odluku usvoje.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 14 za, 2 suzdržana, 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 2. izmjene i dopune Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2013. godinu.
 2. izmjene i dopune Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2013. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godine

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač predložio je vijećnicima, u ime Odbora da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godine.
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godine prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Odbor za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmotrio je predloženu Odluku i predsjednik Odbora predložio je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju komunalne infrastrukture za 2013. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcije za 2015. i 2016. godinu

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekciju za 2015. i 2016. godinu. Proračunom su za 2014. godinu predviđeni ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 25.738.000 kuna. Projekcijama proračuna za 2015. godinu planiraju se ukupni prihodi i primici u iznosu od 25.383.000 kuna, a za 2016. godinu u iznosu od 25.677.000 kuna. Načelnik je istaknuo kako su planiranim proračunom pokriveni svi predviđeni troškovi proračunskih korisnika dodavši da je svjestan kako sredstava nije nikad dovoljno te da su sredstva raspoređena sukladno očekivanjima i mogućnostima. Podsjetio je kako Općina ima kreditni dug od 2.800.000,00 kn za izgradnju infrastrukture, te da ima obavezu prema vlastitom trgovačkom društvu Nekretnine Nedelišće d.o.o. putem kapitalnih donacija osigurati plaćanje izvedenih radova za izgrađeni Sportsko-rekreacijski park «Trate» u 48 rata počevši od 12. mjeseca 2011. godine. Vijećnike je izvijestio kako je potpisan Sporazum između Župe Presvetog Trojstva Nedelišće, Međimurske županije i Općine Nedelišće o dodjeli crkvenog zemljišta u Nedelišću Međimurskoj županiji na 99 godina bez naknade. Radi se o zemljištu za izgradnju nove zgrade osnovne škole u Nedelišću te će početkom nove godine biti raspisan natječaj za izradu idejnog rješenja pa su u proračunu predviđena početna sredstva za ovu namjenu. Također je rekao kako, prema posljednjim podacima, kanalizacija u preostalim naseljima općine Nedelišće treba biti dovršena do kraja 2016. godine, a radi se o investiciji vrijednoj 58 milijuna kuna.

U raspravi je sudjelovala podpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec i vijećnik Marjan Novak, a predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec predložila je vijećnicima, u ime Odbora, da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 12 za, 2 suzdržana, 3 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Proračun Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcije za 2015. i 2016. godinu.
 2. Proračunu Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcije za 2015. i 2016. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu

Predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec, u ime Odbora pozvala je vijećnike da predloženu Odluku prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 15 za, 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu

Dragica Posavec, predsjednica Odbor za financije i proračun predložila je vijećnicima da Odluku koju je razmotrio Odbor usvoje u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 14 za, 2 suzdržana, 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Program javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu

Predsjednica Odbora za financije i proračun Dragica Posavec predložila je vijećnicima, u ime Odbora da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 14 za, 2 suzdržana, 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.

Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2014. godinu

U ime Odbora za financije i proračun, predsjednica Odbora Dragica Posavec predložila je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za, 4 suzdržana, 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu.
 2. Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Donošenje Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2014. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 4.646.000 kuna. Od toga za javne površine 1.385.000 kuna, nerazvrstane ceste 1.320.000 kuna, groblja 653.000 kuna, javnu rasvjetu 1.258.500 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

U raspravi su sudjelovale dopredsjednica Dijana Posavec i pročelnica Sanja Zorković te vijećnik i predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač koji je u ime Odbora predložio vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Vijećnici su većinom glasova ( 15 za, 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za sva naselja predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 1.594.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 55.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 374.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbanih sredina 441.300 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 329.700 kuna te javne rasvjete 394.000 kuna.

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Marciuš, Silvije Bacinger, dopredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec, pročelnica Sanja Zorković i načelnik Darko Dania te vijećnik i predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač koji je u ime Odbora predložio vijećnicima da Odluku prihvate.

Vijećnici su većinom glasova ( 15 za, 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio

 

Ad. 13.

Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu

 

U raspravi su sudjelovali dopredsjednica Dijana Posavec i vijećnik i predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač koji je, u ime Odbora predložio vijećnicima da Odluku prihvate.

Vijećnici su većinom glasova ( 14 za, 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu.
 2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njego je sastavni dio.

 

Ad. 14.

Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2014. godinu

 

Predsjednica Socijalnog vijeća Štefanija Kovač obrazložila je prijedlog Socijalnog programa za 2014. godinu. U odnosu na sada važeći, Socijalni program za 2014. godinu predlaže se izmijeniti samo u članku 7. i to na način da je Proračunom Općine Nedelišće za 2014. godinu predviđeno izdvajanje u iznosu od 579.000,00 kuna, za pomoći predviđene Socijalnim programom, za razliku od prošle godine kada je bilo izdvojeno 631.000,00 kuna. U ostalom dijelu Socijalni program ostaje isti. Predlaže se Općinskom vijeću da Socijalni program usvoji u predloženom obliku.

U raspravi je sudjelovala podpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec i vijećnica i predsjednica Socijalnog vijeća Štefanija Kovač.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Socijalni program Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Socijalni program Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.

Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja Doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću

Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo je na 16. sjednici, održanoj 31.03.2011. godine Odluku o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za provođenje postupka prijenosa prava građenja doma za starije i nemoćne osobe, prema DPU sjevernog dijela „Mesap“ i SRC Sjever, u sjevernom dijelu naselja Nedelišće, a na 25. sjednici, dana 31.05.2012. godine Odluku o provedbi natječaja za izradu rješenja i tehničke dokumentacije Doma za starije i nemoćne osobe Općine Nedelišće.

Postupak osnivanja prava građenja po opisanim Odlukama nije provedeni, a u međuvremenu je došlo do formiranja parcele, te je prema raspisanom pozivu za iskazivanje interesa investitor ponudio izradu tehničke dokumentacije za određeni kapacitet smještajnih jedinica pa nije potrebno provoditi natječaj za dobivanje projektne dokumentacije.

Slijedom opisanog predlaže se stavljanje van snaga Odluka opisanih u prvom stavku ovog obrazloženja te donošenje nove odluke u skladu s novim okolnostima.

U prijedlogu nove odluke daje se ovlaštenje načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja na novo formiranoj čestici 48/3, upisanoj u z.k. ul. br. 922, k.o. Nedelišće, na rok od 40 godina, uz plaćanje naknade koja će se za predmetnu nekretninu utvrditi kao tržna cijena.

Bez rasprave vijećnici su većinom glasova ( 15 za, 2 suzdržana ) donijeli

ODLUKU

 1. Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja, za osnivanje prava građenja Doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću.

U provođenju opisanog postupka, Općinski načelnik će raspisati javni natječaj, razmotriti ponude te predložiti Općinskom vijeću donošenje odluke o osnivanju prava građenja s najpovoljnijim ponuđačem.

 1. Raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja Doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću, osniva se na zemljištu koje je u vlasništvu Općine Nedelišće, a upisano je u z.k. ul. broj 922, kat. čestica 48/3, k.o. Nedelišće, površine 5.880 m2.
 2. Pravo građenja Doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću osniva se uz plaćanje naknade utvrđene po tržnoj cijeni, a osnovati će se na rok od 40 godina.
 3. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za provođenje postupka prijenosa prava građenja doma za starije i nemoćne osobe, prema DPU sjevernog dijela „Mesap“ i SRC Sjever, u sjevernom dijelu naselja Nedelišće, KLASA: 021-05/11-01/342, URBROJ: 2109/12-01-11-342 od 31.03.2011. godine, te Odluka o provedbi natječaja za izradu rješenja i tehničke dokumentacije Doma za starije i nemoćne osobe Općine Nedelišće, KLASA: 406-01/12-01/20, URBROJ: 2109/12-02-12-1 od 31.05.2012. godine.
 4. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 16.

Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća

Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 5. sjednici, održanoj dana 24.10.2013. godine donijelo je Odluku o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća, a kojom je dozvoljeno osnivanje prava građenja na zemljištu u Črečanu, u korist Udruge Pogled iz Nedelišća. Nakon donošenja, a u postupku provođenja opisane Odluke, dobiveno je mišljenje da bez obzira što se radi o raspolaganju nekretnine u korist udruge koja se bavi djecom s teškim poremećajima i posebnim potrebama, te bez obzira što je obrazložen cilj i interes socijalnog napretka građana, Općina može raspolagati nekretninama samo uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni.

Slijedom opisanog, izvršena je procjena građevinskog zemljišta u Črečanu koje je predviđeno za osnivanje prava građenja, provedeni je postupak sa procijenjenom naknadom od 370 Eura godišnje, odnosno 14.800 Eura za 40 godina, a koju cijenu se Udruga Pogled u svojoj ponudi obvezala plaćati. Znači, Udruga Pogled ostaje nositelj prava građenja na nekretnini u Črečanu, pod istim uvjetima kako je utvrđeno već donesenom Odlukom, osim što će za isto plaćati naknadu, a što je Udruga Pogled prihvatila. Da bi se opisani postupak osnivanja prava građenja proveo do kraja, odnosno da bi se Udruga Pogled mogla uknjižiti kao korisnik osnivanja prava građenja potrebno je postojeću Odluku staviti van snage.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Osniva se pravo građenja na nekretnini u k.o. Črečan, čk.br.886/22 i dio čk.br. 886/23, z.k.ul. br.1346, k.o. Črečan, površine 1761 m2, u korist nositelja građenja Udruge za autizam „POGLED“, Nedelišće, M. Tita 60, a u svrhu izgradnje Centra za autizam, sukladno tehničkoj dokumentaciji.
 2. Pravo građenja iz točke 1. ove Odluke osniva se na rok od 40 godina, uz obvezu plaćanja naknade u protuvrijednost 370,00 Eura godišnje, odnosno ukupno 14.800 Eura za vrijeme od 40 godina.
 3. Općina Nedelišće kao osnivač prava građenja dopušta da se pravo građenja upiše u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Čakovcu kao teret u istom zemljišnoknjižnom ulošku (teretovnici) i da se kao posebno zemljišnoknjižno tijelo upiše u posjedovnicu za ovu svrhu osnovanog zemljišnoknjižnog uloška u korist stjecanja prava građenja i da se Udruga za autizam „Pogled“ kao stjecatelj prava građenja upiše u vlastovnicu novoosnovanog zemljišnoknjižnog uloška.
 4. Danom stupanja na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća, KLASA: 604-01/13-01/59, URBROJ: 2109/12-02-13-1 od 24.10.2013. godine.
 5. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 17.

Donošenje Zaključka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Sukladno članku 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13) odluku o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem objavljenog javnog poziva za zakup, donosi Agencija za poljoprivredno zemljište na prijedlog Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kojeg čine tri predstavnika Agencije i dva predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem području se zemljište nalazi. Jednog predstavnika jedinice lokalne samouprave određuje predstavničko tijelo, a drugog izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Prema opisanom Općinsko vijeće općine Nedelišće treba imenovati jednog člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaže se da to bude vijećnik Općinskog vijeća i predsjednik Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda Hrvoje Kolman.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske imenuje se Hrvoje Kolman iz Nedelišća, Novakova 11.
 2. Hrvoje Kolman će kao član opisanog Povjerenstva sudjelovati u donošenju prijedloga odluka o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na sudjelovanju u radu te su ih pozvali na daljnju suradnju i odgovorno i konstruktivno izvršavanje preuzetih obveza. Svim vijećnicima, djelatnicima općinske uprave i građanima svih jedanaest naselja općine Nedelišće uputili su čestitke povodom Božićnih blagdana i Nove 2014. godine.

Riječima zahvale i čestitki pridružili su se predstavnici klubova vijećnika.

 

Dovršeno u 18,15 sati.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće