Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice OV

 

KLASA: 021-05/13-01/22
URBROJ: 2109/12-02-13-2
Nedelišće, 28.11.2013.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 28. studenog 2013. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2013. godinu,
 2. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće, za 2014. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj reviziji Općine Nedelišće za 2012. godine,
 4. Prethodna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu i Projekcija proračuna za 2015.- 2016. godinu,
 5. Prethodna rasprava o Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave u Međimurskoj županiji,
 7. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području Općine Nedelišće,
 8. Informacija o osnivanju Centra za pomoć u kući Međimurske županije

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Igor Camplin (došao u 18,15), Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, Franjo Logožar, zamjenik načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Nedelišće, Marjan Marciuš predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Marijana Horvat

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček

 

06. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, načelnika, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 05. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća poziva prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar napomenula je kako je jedna slovenska tvrtka, potkraj ljeta, teškim radnim strojevima na jednu privatnu parcelu nadomak Pušćina počela dovoziti kukuruzovinu za preradu u biomasu, da bi je nedavno počela odvoziti. Traži pismeni odgovor na pitanje ima li Općina Nedelišće saznanje o kakvoj veličini kompostane se radi, dali su potrebne i ako su potrebne, dali su ishođene sve dozvole. Jesu li poduzete sve potrebne mjere zaštite okoliša prilikom skladištenja, o kakvoj se kopmostani radi, te tko će sanirati oštećene poljske puteve i lokalne ceste ?     Odgovor će se vijećnici dati pismenim putem.
 • Vijećnik Marjan Novak osvrnuo se na potrebu intenzivnijeg privlačenja investitora u našu Općinu te ponudio svoju pomoć. Bilo bi potrebno izraditi Vodič za investitore koji bi kroz standardne sadržaje bio promotivni materijala za privlačenje investitora.    
 • Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec izjavila je kako je boravila u novouređenim prostorima SRC Trate u Nedelišću. Pitala je načelnika hoće li povesti vijećnike u razgledavanje ove reprezentativne zgrade koja je sada prazna i tko će je sve koristiti s obzirom na potrebe njezinog održavanja te što je s izgradnjom nove škole u Nedelišću.Na postavljeno pitanje o izgradnji škole traži pisani odgovor. 
  • Odgovorio je općinski načelnik Darko Dania. Objekat SRC Trate tek je nedavno dovršen, sadržaji su ponuđeni svim sportskim i kulturnim udrugama na korištenje te će se sukladno iskazanom interesu napraviti raspored korištenja, kao i analiza troškova korištenja i održavanja, a podržao je prijedlog da vijećnici razgledaju građevinu na koju svi mogu biti ponosni. Što se tiče izgradnje osnovne škole u Nedelišću, kazao je kako je uputio požurnicu na Međimursku županiju, te dodao da se o njezinoj izgradnji vode razgovori na više razina, dok je iz Županije došao odgovor kako Općina treba dogovoriti koncesiju za zemljište s Varaždinskom biskupijom, a što je inače u tijeku.
 • Vijećnik Ivan Marciuš podsjetio je na posljedice prošlogodišnje poplave u Pušćinama te pitao što je učinjeno na obrambenom nasipu koji je popustio pa je uzrokovana poplava s ogromnim materijalnim posljedicama.
  • Načelnik Darko Dania je vezano uz obrambeni nasip rekao kako će za iduću sjednicu vijećnicima dati odgovor koji su na njegov upit na početku mandata uputile Hrvatske vode, a da je prema njegovim saznanjima oštećeni dio saniran dok će obnova uslijediti iduće godine.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćeni je jednoglasno.

 

Ad. 1.

Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2013. godinu

Uvodno obrazloženje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu dao je zamjenik načelnika Stožera zaštite i spašavanja Franjo Logožar s napomenom da se Analizom utvrđuje stanje sustava zaštite i spašavanja, s posebnim naglaskom na stanje operativnih snaga.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2013. godinu.
 2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2013. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće, za 2014. godinu

Uvodno obrazloženje po Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće, za 2014. godinu iznio je zamjenik zapovjednika Stožera zaštite i spašavanja Franjo Logožar. Smjernicama se sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća donose prijedlozi za povećanje stanja sigurnosti, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja na području općine Nedelišće.

U raspravi su sudjelovali vjećnici Josip Debelec i Dijana Posavec.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće, za 2014. godinu.
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće, za 2014. godinu prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj reviziji Općine Nedelišće za 2012. godinu

Vijećnicima je uz materijale dostavljeno Izviješće o obavljenoj reviziji Općine Nedelišće za 2012. godinu. U Izvješću je upozoreno na manje obveze u pojedinim financijskim obvezama i postupanjima na što se Općina Nedelišće već pozitivno očitovala u svrhu njihovog izvršavanja.

U raspravi je sudjelovala potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se Izviješće o obavljenoj reviziji Općine Nedelišće za 2012. godinu Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Čakovec.
 2. Izviješće o obavljenoj reviziji Općine Nedelišće za 2012. godinu prilog je ovom Zaključku i njegov je sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 4.

Prethodna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu i Projekcija proračuna za 2015.- 2016. godinu

Načelnik Općine Darko Dania obrazložio je prijedlog proračuna za 2014. godinu i Projekciju Proračuna za 2015.- 2016. godinu.

Kao što je i bilo najavljeno, nakon pripreme prijedloga općinskog proračuna on je dostavljen vijećnicima na prethodno razmatranje i raspravu.

U raspravi je sudjelovala podpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je vijećnike da do iduće sjednice Vijeća, kada će se navedeni akti usvajati, daju svoje primjedbe i prijedloge na predloženi Proračun kako bi bio što kvalitetniji i ravnomjernije raspoređen za potrebe svih naselja i građana općine Nedelišće.

 

Ad. 5.

Prethodna rasprava o Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu

Nakon uvodnog obrazloženja načelnika Darka Danije, predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike da do slijedeće sjednice Općinskog vijeća dostave svoje prijedloge i primjedbe, vezano uz izvršavanje Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu.

 

Ad. 6.

Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave u Međimurskoj županiji

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković ukratko je prisutnima obrazložila Izviješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS u Međimurskoj županiji. Općina Nedelišće u svom je očitovanju prihvatila preporuke po nalazima Izvješća koje se odnose na upis preostalih neupisanih nerazvrstanih cesta na svom području te održavanje nerazvrstanih cesta prema novoj Odluci o komunalnim djelatnostima koja je u pripremi i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

U raspravi je sudjelovala potpredsjednica Općinskog vijeća Dijana Posavec i pročelnik za financije i proračun Dragutin Bratko.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se Izviješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave u Međimurskoj županiji.
 2. Izviješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Međimurske županije prilog je ovom Zaključku i njegov je sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području Općine Nedelišće

Predlaže se donošenje Odluke kojom bi se za groblje u Nedelišću ugovor produljio s koncesionarom «Latica» iz Nedelišća, a za groblja Gornji Hrašćan i Macinec s koncesionarom «Palma» iz Gornjeg Hrašćana. Ugovori sklopljeni potkraj 2012. godine produljili bi se na rok do povjeravanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika ovlaštenom izvršitelju, a najduže do kraja ožujka 2014. godine.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova sklopljen 18.12.2002. godine, između Općine Nedelišće kao koncedenta i „Latice“ cvjećara i prodaja pogrebne opreme, vlasnik Marčec Mirjana iz Nedelišća kao koncesionara, produžuje se na rok do povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika ovlaštenom izvršiocu, a najduže do 31. ožujka 2014. godine.
 2. Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova za groblje Gornji Hrašćan i Macinec sklopljen 18.12.2002. godine, između Općine Nedelišće kao koncedenta i „Palme“ pogrebne usluge, obrt Martine Mlinarić, Gornji Hrašćan, Čakovečka bb, kao koncesionara produžuje se na rok do povjeravanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika ovlaštenom izvršiocu, a najduže do 31. ožujka 2014. godine.
 3. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 8.

Informacija o osnivanju Centra za pomoć u kući Međimurske županije

Pročelnica Dušanka Hlebec- Geček obrazložila je projekt „Centar za pomoć i njegu u kući“. Radi se o IPA projektu Centar za pomoć i njegu u kući za koji je ugovor potpisani u svibnju 2013. godine. Partneri u projektu su Međimurska županija, ACT, Grad Prelog, Grad Mursko Središće, Općina Nedelišće, Zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Projekt traje od svibnja 2013. do kolovoza 2014. godine, do kada bi se trebale provesti radnje koje su projektom predviđene.

Do sada je provedeno strateško i poslovno planiranje, izvršeni je tečaj za 20 geronto domaćice, sve su uspješno završile tečaj, diplome su im podijeljene. Slijedi osnivanje Centra za pomoć u kući kao ustanove socijalne skrbi. Prvobitno je bilo zamišljeno da osnivači budu ACT, Županija, Prelog, Mursko Središće i Nedelišće, ali je nakon konzultacije i zatraženog mišljenja od Ministarstva dobiveno mišljenje da je bolje da ustanova koja se bavim socijalnom skrbi ima što manje osnivača. Na taj način je lakše funkcionirati i donositi odluke.

Predviđeno je osnivanje ustanove Centar za pomoć u kući u 12. mjesecu, a osnivači bi bili MŽ i ACT. Općina Nedelišće ne bi bila uskraćena u primanju usluga, samo ne bi bila osnivač, što znači da ne bi sudjelovala u vođenju i donošenju odluka vezanih uz Centar.

U postupku su pregovori o suosnivanju klubova u tri centra: Nedelišću, Prelogu i Murskom Središću. Klubovi bi se opremali u 1. mjesecu, tako da se predviđa da bi u drugom mjesecu mogli početi s radom.

Ustanova bi počela s pružanjem usluga u 4. mjesecu, kada se bi na području Općine Nedelišće počele pružati usluge dostave obroka, pomoći u kući, prijevoza… Znači u proračunima Općina i gradova koji su partneri u projektu i oni koji će koristiti usluge Centra potrebno je predvidjeti sredstva za sufinanciranje usluga Centra.

U Općini Nedelišće imamo stavku socijalne pomoći u kojoj će se dio sredstava prenamijeniti za potrebe sufinanciranja pomoći u kući i za tople obroke za osobe i domaćinstva za koje Socijalno vijeće utvrdi da im je takav vid pomoći potreban.

 

 

Dovršeno u 20,20 sati.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće