Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice OV

KLASA: 021-05/13-01/21
URBROJ: 2109/12-02-13-2
Nedelišće, 24.10.2013.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 05. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 24. listopada 2013. godine u 18,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Nedelišće
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata
 4. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća
 5. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Privredne zone u Nedelišću
 6. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću
 7. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja „Brezinka“ u Slakovcu
 8. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva izgrađene infrastrukture-vodovodne mreže u naselju Parag
 9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec ( prisutna nakon 5. točke dnevnog reda), Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Igor Camplin, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenica načelnika Ivanka Novak, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, Danica Korunek- ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvončić“, Vesna Makovec- član Uprave tvrtke Urbia, Bojan Perhoć, član Uprave tvrtke Urbia, Marijan Marciuš predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Marijana Horvat

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček

 

05. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, načelnika, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 04. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Primjedbi na zapisnik sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća poziva prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar je, osvrnuvši se na problematiku uklanjanja ambrozije, iznesenu na prošloj sjednici, istaknula kako se o tome govori i u Planu zelenog djelovanja te da će se novoimenovani Odbor baviti i tom problematikom. Rekla je kako uz općinske službe i sami građani moraju shvatiti štetnost koju ambrozija može izazvati, a da je njezino uklanjanje i zakonska obveza. Zbog toga će se građane još više educirati kako bi se ambrozija što više uklonila i time spriječilo njezino štetno djelovanje kao jednog od većih alergena.

Vijećnik Ivan Marciuš rekao je kako sa podacima dobivenim vezano uz broj priključaka na kanalizaciju u Dunjkovcu i Pretetincu, ne može biti zadovoljan s obzirom da se radi o velikim investicijama u svrhu zaštite okoliša, posebno zaštite podzemnih voda. Stoga je pozvao odgovorne u općinskoj upravi da se pojačaju aktivnosti kako bi se što više domaćinstava priključilo na kanalizaciju, što je i zakonska obveza. Pitao je što je s izgradnjom južne obilaznice Nedelišća, za što je bilo najave da će se početi graditi 2014. godine, te je rekao kako bi se na županijskoj razini trebali utvrditi prioriteti gradnje prometnica, a ne da svaka jedinica lokalne samouprave pretežira i lobira za svoje potrebe.

Odgovarajući na pitanje općinski načelnik Darko Dania rekao je kako je izgradnja južne obilaznice Nedelišća u nadležnosti Hrvatskih cesta, te je, prema informacijama kojima raspolaže, njezina izgradnja ušla u program i trebala bi početi 2015. godine.

Podpredsjednica Vijeća Dijana Posavec osvrnula se na događaje vezano uz izgradnje osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, s napomenom da je ovih dana resorni ministar najavio „investicijski tsunami“ gradnje škola u pet županija, napomenula je kako je Međimurska županija zaobiđena te je pitala kada će u program gradnje biti uvrštena izgradnja osnovne škole u Nedelišću, za što se na prošloj sjednici ponovno svojim zaključkom izjasnilo Općinsko vijeće? Rekla je kako za izgradnju škole sredstva nisu planirana niti u nacrtu proračuna koji su vijećnici dobili na razmatranje.

Načelnik Darko Dania odgovorio je na pitanje te istaknuo kako je izgradnja osnovne škole u Nedelišću u nadležnosti Međimurske županije, a trenutačno se vode razgovori s nadležnim ministarstvima pa će se uskoro moći konkretnije izjasniti.

Načelnik Darko Dania je vezano uz nacrt proračuna za iduću godinu, rekao kako je to prvi put da su vijećnici primili prijedlog prije konačne rasprave i usvajanja te je pozvao sve vijećnike da se što više uključe u pripremu proračuna sa svojim prijedlozima i primjedbama.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predložio je izmjenu točaka dnevnog reda na način da se redosljed promijeni tako da iza točke 3. dolazi sadašnja točka 9., pa točka 8., 4., 5., 6., i na kraju kao točka 9. dosadašnja točka 7.

Dnevni red sa tako izmijenjenim redosljedom jednoglasno je prihvaćeni.    

  

Ad 1.

Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Nedelišće

Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 2. sjednici, održanoj 14. srpnja 2009. godine donijelo je Statut Općine Nedelišće, a na 30. sjednici održanoj dana 14. 03. 2013. godine Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nedelišće. Predložene druge izmjene i dopune Statuta Općine Nedelišće u nekim dijelovima ispravljaju tekst na način da se suština teksta ne mijenja, a u nekim člancima predlažu se jasniji i pravilniji stavci i članci. Predlaže se da Odbor za Statut, Poslovnik i propise utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Nedelišće.

Predsjednik Odbora za Statut poslovnik i propise Ivan Marciuš u ime Odbora predložio je vijećnicima da tekst Izmjena Statuta prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE NEDELIŠĆE

  1. U Statutu Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/09, 3/13) u članku 26, u stavku prvom u drugoj rečenici riječi „Njegovom zamjeniku“ mijenjaju se i glase „njegovim zamjenicima“.
  2. Članak 28. mijenja se i glasi: “Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijela lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
  3. U članku 31., u stavku prvom, početak rečenice „Prijedlog za razrješenje se također može podnijeti ako:“ mijenja se i glasi: „Prijedlog za razrješenje se također mogu podnijeti ako: „
  4. U članku 38. briše se stavak drugi.
  5. U članku 39., u trećem stavku, alineja druga koja glasi: „Povjerenstvo za popis birača“ briše se.
  6. U članku 40., u stavku prvom i stavku trećem riječ „ovlasti“ mijenja se u riječi „vlasti“.
  7. Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Nedelišće.
  8. Ova Izmjena i dopuna Statuta Općine Nedelišće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

Ad. 2.

Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Općinsko vijeće Općine Nedelišće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 17. rujna 2009. godine donijelo je Poslovnik Općinskog vijeća Općine Nedelišće, a na 30. sjednici, održanoj dana 14.03.2013. godine Poslovničku Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće. U predloženim drugim izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća utvrđene su izmjene i dopune koje se odnose na usklađivanje sa Zakonom o registru birača ( NN 144/12), neki su članci jasnije definirani, neke radnje koje su se i do sada obavljale, ali nisu bile opisane Poslovnikom ugrađene su u tekst, a u nekim dijelovima se predlaže poboljšanje rada Općinskog vijeća.

Predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i propise Ivan Marciuš prisutne je obavijestio da je Odbor prijedlog Poslovnika razmotrio te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji u predloženom obliku.

U raspravi su sudjelovali vijećnici Dijana Posavec i Silvije Bacinger.

Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE  

 1. Usvajaju se Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće.
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata

Općinsko vijeće Općine Nedelišće je na 4. sjednici, održanoj 12. studenog 2009. godine donijelo Pravilnik o stipendiranju studenata temeljem kojeg trenutno stipendiju u Općini Nedelišće ostvaruju 63 studenta.

Predložene izmjene i dopune opisanog Pravilnika osim nekih izmjena koje ne mijenjaju samu suštinu teksta, sadrže i izmjene koje poboljšavaju dosadašnji način i utvrđene uvjete i to uglavnom u korist studenata. Tako je između ostalog ovim izmjenama omogućeno i studentima diplomskog studija da ostvare dodjelu stipendija i po socijalnom statusu, prihodi po članovima domaćinstva temeljem kojih se ostvaruju bodovi povećani su, mjerila za vraćanje stipendija utvrđena su prema postotcima koji su puno povoljniji za studente te je također obveza cjelokupnog iznosa vraćanja stipendija brisana za one koji započnu primati stipendiju iz drugih izvora, koji promjene prebivalište i za sportaše koji se ne uvrste u određenu kategoriju. Dodatne bodove dobivaju studenti koji su dobili rektorovu ili dekanovu nagradu, a brisani je članak kojim je postojala obveza vraćanja stipendije za studente koji su se zaposlili u inozemstvu.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Jasna Hajdinjak u ime Odbora, koji je prijedlog izmjena Pravilnika razmotrio, predlaže vijećnicima da tekst prihvate u predloženom obliku.

U raspravi je sudjelovala vijećnica Dijana Posavec.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 14 za, 3 suzdržana) donijeli

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU STUDENATA

 1. Usvajaju se Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata.
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće donijelo je na sjednici broj 88/55, od 25.02.2010. godine, Statut, a na sjednici broj 17, od 30.06.2003. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće. Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 94/13), a sukladno članku 57. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju javne ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja dužne su uskladiti svoje statute i pravilnike s odredbama Zakona u roku od godine dana od njegova stupanja na snagu. Člankom 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) definirano je da statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača vrtića, te je potrebno da na svake izmjene i dopune Općinsko vijeće da svoju prethodnu suglasnost. Spomenutim Izmjenama i dopunama, a sukladno Zakonu, promijenila se terminologija koja se koristi, programi koji se temelje na nacionalnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje, način zasnivanja radnog odnosa u dječjem vrtiću, satnica odgajatelja u neposrednom radu s djecom te način donošenja akata i suglasnosti.

Predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i propise Ivan Marciuš predložio je vijećnicima da donesu Zaključak o prethodnoj suglasnosti kako je predloženo.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

1. Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće.

2. Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

4. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće donijeti će akte opisane u točki 1. i 2. ovog Zaključka, po dobivenoj prethodnoj suglasnosti.

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva izgrađene infrastrukture-vodovodne mreže u naselju Parag

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec obrazložio je prijedlog Odluke s napomenom da se radi o Odluci kojom se prenose tvrtki Međimurske vode d.o.o. u vlasništvo sva investicijska i druga prava na izgrađenoj infrastrukturi financiranoj u sklopu Phare programa Europske unije.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Dijana Posavec i Radovan Balog koji je pitao zašto romsko naslje Parag do prije tri mjeseca nije bilo priključeno na vodovodnu mrežu, a mreža je izgrađena 2008. godine?

Predsjednik Općinskog vijeća rekao je vijećniku da će odgovor dobiti pismenim putem.

Bez daljnje rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Utvrđuje se da je Općina Nedelišće bila investitor gradnje infrastrukture – vodovodne mreže u naselju Parag, za čiju je gradnju izdana Građevinska dozvola KLASA: UP/I362-03/06-01/190, URBROJ: 2109-05-03-06-13 od 04.12.2006. godine, izdana od Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, te za koju je ishođena Uporabna dozvola Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, KLASA:UP/I361-05/08-01/26, URBROJ: 2109/1-12/3-08-09 od 14.10.2008. godine.
 2. Ukupni trošak investicije gradnje infrastrukture opisane u točki I. ove Odluke iznosio je 157.032,01 EUR, protuvrijednosti kuna u iznosu 1.182.451,04 kune.
 3. Utvrđuje se da je ukupni trošak iz prethodnog stavka u cijelosti izravno podmiren izvođaču radova, temeljem Ugovora o izvođenju radova u naselju Parag, financiranih u sklopu PHARE 2005 – Infrastructure improvement in Roma Settlement Parag in Međimurje County, zaključenog 26.11.2007. godine između financijera Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Evropske unije i izvođača radova Tegre d.d. iz Čakovca.
 4. Ovom Odlukom Općina Nedelišće prenosi društvu Međimurske vode d.o.o. u vlasništvo sva investicijska i druga prava na infrastrukturi izgrađenoj temeljem dokumenata opisanih u člancima I. i II. ove Odluke te prateću projektnu i drugu dokumentaciju bez naknade.
 5. Ovlašćuje se načelnik Općine Nedelišće da s Međimurskim vodama d.o.o. zaključi ugovor o prijenosu vlasništva infrastrukture te sve druge radnje radi provedbe ove Odluke.
 6. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Nedelišće o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja centra za autizam u Črečanu, KLASA: 350-01/12-01/04, URBROJ: 2109/12-02-13-3 od 12.09.2013. godine, raspisani je Javni natječaj za osnivanje prava građenja na zemljištu centra za autizam u Črečanu,u Narodnim novinama broj 119, od 30.09.2013. godine. U otvorenom roku zaprimljena je jedna ponuda i to od Udruge za autizam „Pogled“ iz Nedelišća, Maršala Tita 60. Udruga za autizam „Pogled“ priložila je svu traženu dokumentaciju, a u ponudi su predvidjeli zapošljavanje 5-8 osoba te velik broj volontera. Planirano vrijeme završetka izgradnje opremanje objekta te dobivanje uporabne dozvole je tri godine.

Projekt Udruge Pogled za izgradnju Centra za autizam prezentirao je prisutnima predsjednik Upravnog odbora Udruge Dalibor Kuhta.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Osniva se pravo građenja na nekretnini u k.o. Črečan, čk.br.886/22 i dio čk.br. 886/23, z.k.ul. br.1346, k.o. Črečan, površine 1761 m2, u korist nositelja građenja Udruge za autizam „POGLED“, Nedelišće, M. Tita 60, a u svrhu izgradnje Centra za autizam, sukladno tehničkoj dokumentaciji.
 2. Pravo građenja iz točke 1. ove Odluke osniva se na rok od 40 godina, bez plaćanja naknade.
 3. Općina Nedelišće kao osnivač prava građenja dopušta da se pravo građenja upiše u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Čakovcu kao teret u istom zemljišnoknjižnom ulošku (teretovnici) i da se kao posebno zemljišnoknjižno tijelo upiše u posjedovnicu za ovu svrhu osnovanog zemljišnoknjižnog uloška u korist stjecanja prava građenja i da se Udruga za autizam „Pogled“ kao stjecatelj prava građenja upiše u vlastovnicu novoosnovanog zemljišnoknjižnog uloška.
 4. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Privredne zone u Nedelišću

Izrađivač Plana i član Uprave tvrtke Urbia Vesna Makovec uvodno je obrazložila prijedlog III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Privredne zone u Nedelišću.

Izmjene i dopune DPU u grafičkom dijelu odnose se na korekciju površina čestica brojeva 1,2,6,9,9a,10 i 10a, formiranje novih čestica zaštitne zelene površine i kolnog prilaza, usklađenje kartografskih prikaza linijske komunalne infrastrukture s izvedbenim stanjem, usklađenje uvjeta gradnje s novom parcelacijom.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač u ime Odbora predložio je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donjeli

ODLUKU

 1. Usvajaju se II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Privredne zone u Nedelišću.
 2. II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Privredne zone u Nedelišću prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

  

Ad. 8.

Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću

 

Uvodno obrazloženje po predloženoj Odluci o III. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću iznijela je Vesna Makovec, izrađivač Plana i član Uprave tvrtke Urbia.

Izmjene i dopune DPU-a u grafičkom dijelu odnose se na povećanje površine čestice 32 p, smanjenje površine čestice i promjenu namjene i uvjeta gradnje čestice broj 12. Zaštitna površina čestice broj 12 je do sada osiguravala udaljenost teniskih terena od stanovanja te uzrokovala smanjenje stambene čestice 32p u odnosu na susjedne stambene čestice. zaštitna površina više nije potrebna te je česticu 32p potrebno uskladiti sa stvarnim stanjem, odnosno povećati joj dubinu prema ostalim stambenim česticama u uličnom nizu ulice A. Šenoe.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač u ime Odbora predložio je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Usvajaju se III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću.
 2. III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 9.

Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja „Brezinka“ u Slakovcu

Vesna Makovec, izrađivač detalnog plana uređenja područja „Brezinka“ u Slakovcu i član uprave tvrtke Urbia d.o.o. obrazložila je te prisutne upoznala s grafičkim dijelom DPU-a.

Područje obuhvata DPU-a je površina cca 16,20 ha, a odnosi se na sjeverozapadni, neizgrađeni dio naselja Slakovec, topografskog naziva Brezinka. DPU-om se uređuje detaljna namjena površina, uvjeti uređenja površina, način korištenja građevinskin čestica, uvjeti izgradnje građevina, mjere sprečavanja štetnih utjecaja na okoliš i drugi elementi od važnosti za uređenje prostora u svrhu uređenja područja Brezinke u Slakovcu s naglaskom na dovršenje sportskog parka, te izgradnje javnih i društvenih sadržaja sportskog parka, a u cilju poboljšanja kvalitete rada već postojećih sportskih udruga i drugih udruga građana.

Vijećnik Željko Kofjač, a ujedno i predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u ime Obora predložio je vijećnicima da DPU prihvate kako je u tekstu i grafici predloženo.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Detaljni plan uređenja područja „Brezinka“ u Slakovcu.
 2. Detaljni plan uređenja područja „Brezinka“ u Slakovcu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

    

 

 • Na kraju sjednice vijećnicima je predstavnik tvrtke Urbia d.o.o. Čakovec Bojan Perhoč predstavio idejna rješenja dva projekta koje je za potrebe Općine Nedelišće naručio raniji načelnik. Radi se o idejnom rješenju nadogradnje građevine u kojoj je smještena općinska uprava, te idejnom rješenju Doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću. Dogradnja zgrade općinske uprave je za sada prolongirana dok se na županijskoj razini ne utvrdi hoće li se graditi nova zgrada osnovne škole u Nedelišću, čime bi se za potrebe općinske uprave i rada mnogih udruga oslobodio prostor sadašnje škole. Što se tiče gradnje Doma za starije i nemoćne osobe, on je prijavljen za uvrštavanje u mrežu domova, a Općina će raspisati javni poziv za iskazivanje interesa za njegovu gradnju od strane privatnih investitora i zatim poduzeti daljnje korake.

 

 

Dovršeno u 20,20 sati.

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće