Izvod iz zapisnika s 10. sjednice OV

KLASA:021-05/14-01/06
URBROJ: 2109/12-14-2
Nedelišće,  05. 06. 2014.  

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 05. lipnja 2014. godine, u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće
 2. Donošenje Odluke o izboru Savjeta mladih Općine Nedelišće
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Nedelišće
 4. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja – plakete Općine Nedelišće za 2013. godinu
 5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće
 6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine za proširenje građevinske čestice u Privrednoj zoni Nedelišće
 7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu
 8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu
 9. Donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće – ciljana izmjena 
 10. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 11. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Nedelišće za 2014. godinu
 12. Donošenje Zaključka o isplati pomoći stradalima u elementarnoj nepogodi poplavi

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec ( otišla u 19,41), Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec,  Marjan Novak, Igor Camplin, Darinka Pergar, Dragan Feher (bio odsutan od 19,37 do 19,40)

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik Marjan Marciuš.  

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan,   

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček.

 

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti i općinske uprave, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 09. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

„AKTUALNI SAT“

Informacije

 • Na početku aktualnog sata načelnik Darko Dania izvijestio je vijećnike  kako je nakon kandidiranja tri programa prema Ministarstvu regionalnog razvoja, odobreno 416.000,00 kuna za projekat uređenja parkirališta kod SRC Trate u Nedelišću za što će se potpisati ugovor. Od Ministarstva kulture dobiveno je 200.000,00 kuna za uređenje Doma kulture u Trnovcu. Za novu građevinu Osnovne škole u Nedelišću izrađeno je idejno rješenje za koje je dobivena suglasnost od strane Međimurske županije te će se projekat kandidirati prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Županijska uprava za ceste sufinancirala je radove na asfaltiranju prometnice između Pretetinca i Črečana, a kroz mjesec i pol dana trebali bi početi radovi na uređenju i dogradnji nadstrešnice mrtvačnice u Nedelišću.

 

Pitanja i prijedlozi vijećnika

 • Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar upozorila je kako se na parkiralištu i uz njega kod prodavaonice Metssa u Nedelišću ( „Opskorbnog centra“) parkiraju kamioni s drvima za ogrijev za prodaju te smanjuju vidljivost sudionicima u prometu koji se voze Ulicom maršala Tita ili se uključuju u promet sporednom cestom iz smjera Dunjkovca. Zatražila je da joj se odgovori je li to parkiralište u općinskom vlasništvu, ako nije u čijem je vlasništvu i dali je moguće uvesti red u parkiranju tih kamiona?
  •   Načelnik Darko Dania obećao je vijećnici odgovor na postavljeno pitanje u pisanom obliku.
 • Vijećnika Ivana Marciuša zanimalo je dali je točna informacija da je prodan prostor NM Cluba i kada će se urediti cesta u Ulici Josipa Vrhovskog u Nedelišću?
  • Načelnik Darko Dania odgovorio je vijećniku da je prodani Novi Magazin, a ne NM Club, a da drugih podataka za tu privatnu tvrtku nema. Pročelnica Sanja Zorković u svom je odgovoru napomenula da je u novotvorenoj ulici Josip Vrhovski izvedena sva infrastruktura osim električne mreže, prometnica je pošljunčana, dok će se asfaltiranje provesti kasnije, nakon izgradnje još nekoliko planiranih građevina.
 • Vijećnik Igor Camplin pitao je o postupanju vezanom uz uređenje krovišta i ograde napuštene kuće u Varaždinskoj ulici u Nedelišću gdje su za nedavnog nevremena crijepovi padali po cesti dok se ograda nagnula na pješačku stazu.
  • Odgovorio mu je načelnik Darko Dania s napomenom da su vlasnicima dviju napuštenih kuća u Varaždinskoj ulici poslane opomene i naložena sanacija, a ako oni isto ne učine, sanaciju će napraviti Općina, podmirenje troškova zatražiti od vlasnika, a ako ih ne podmire mirnim putem, troškovi će se naknaditi putem suda.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih pitanja i prijedloga.

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 1.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

Presjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec istaknuo je u obrazloženju da Općinsko vijeće Općine Nedelišće treba dati suglasnost Upravnom vijeću Dječejeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće na predložene Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“. Izmjene Statuta potrebne su zbog usklađivanja propisa, a promjene su u dijelu kojim se uređuje oblik i sadržaj pečata Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, na način da se mijenja promjer pečata, dodaje grb i naziv „Republika Hrvatska“.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJČAK

 1. Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće.
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.
 3. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“ donijeti će akt opisan u točki 1. ovog Zaključka, po dobivenoj prethodnoj suglasnosti.

 

 Ad. 2.

Donošenje Odluke o izboru Savjeta mladih Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća kratko je upoznao vijećnike s prijedlogom Odluke. Dosadašnjim članovima Savjeta mladih ističe mandat, zato je potrebno izabrati nove članove koji će obnašati dužnost u naredne dvije godine.  

Prema raspisanom Javnom pozivu primljeno je devet prijava:

 1.       Udruga mladih Gornji Hrašćan predlaže Leonu Jakovljev i Denisa Đuran,
 2.       KUU Seljačka Sloga predlaže Karla Grudića,
 3.       Forum mladih SDP-a predlaže Ranka Bratka, Vanesu Čuka,  Martinu Kofjač i  Danijela Leček.
 4.       OK Centrometal Međimurje predlaže Danijela Kopačevića  
 5.       Mladež HDZ-a Međimurske županije predlaže Pašalić Tomislava.

Predloženi kandidati mladi su ljudi od 15 do 29 godina koji žive na području Općine Nedelišće i bave se nekom od aktivnosti, doprinose promidžbi i razvoju Općine Nedelišće  i istaknuti su u svojim sredinama.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Kofjač, u ime Odbora koji je ovakav prijedlog Odluke razmotrio i usvojio, predložio je vijećnicima da Odluku  prihvate u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. U Savjet mladih Općine Nedelišće izabiru se:
  1.       Danijel Kopačević, Črečan 55 a,
  2.       Karlo Grudić, Nedelišće, Uska 16,
  3.       Ranko Bratko, Nedelišće, Sajmište 26,
  4.       Vanesa Čuka, Nedelišće, Ognjena Price 2b,
  5.       Leona Jakovljev, Gornji Hrašćan, Kralja Tomislava 5 a,
  6.       Denis Đuran, Gornji Hrašćan, Čakovečka 77,
  7.       Martina Kofjač, Macinec, Glavna ulica 14,
  8.       Tomislav Pašalić, Pušćine, Čakovečka ulica 26 a,
  9.       Danijel Leček, Pretetinec 28.
 2. Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih Općine Nedelišće na konstituirajućoj sjednici.
 3. Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec uvodno je obrazložio prijedlog Odluke kojom se predlaže Općinskom vijeću izmjena Odluke o javnim priznanjima i to članka kojim je do sada bilo utvrđeno da se u jednoj godini mogu dodijeliti samo tri plakete. Obzirom da se prema primljenim prijavama može dogoditi da se nekih godina javi potreba dodjele više plaketa,  predlaže se proširiti mogućnost  za takve iznimne slučajeve. Također je Odlukom bila ograničena mogućnost dodjele plakete za postignuća u protekloj godini, a prema prijavama, dodjele se najčešće predlažu za dugogodišnji rad i rezultate, zato se predlaže izmijeniti Odluku i u tom dijelu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 8. sjednici, održanoj dana 13. svibnja 2010. godine donijelo je Odluku o javnim priznanjima Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/10) kojom se određuju javna priznanja Općine Nedelišće, te uvjeti i način njihove dodjele.
 2. Članak 7. Odluke opisane u prethodnom članku mijenja se i dopunjuje tako da sada glasi:

„Plaketa Općine Nedelišće dodjeljuje se za rezultate u radu postignute u protekloj godini, a može se dodijeliti i za postignuća koja su rezultat dugogodišnjeg rada i doprinosa.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše 3 (tri) plakete, a u iznimnim slučajevima, prema Odluci Općinskog vijeća i više. „

 1. U ostalom dijelu Odluka opisana u članku 1. ostaje neizmijenjena.
 2. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja – plakete Općine Nedelišće za 2013. godinu

Predjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, a koji je ujedno i predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja prisutne je upoznao s prijedlogom Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Nedelišće. Odbor je primljene prijedloge razmotrio i predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke kojom bi se u 2014. godini  Plaketa Općini Nedelišće dodjelila predloženima od strane Hrvatske stranke umirovljenika, Udruge poduzetnika, KUU Seljačka sloga i VMO Macinec.

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova ( 17 za, 1 suzdržani) donijeli

ODLUKU

Javno priznanje – Plakete Općine Nedelišće za 2013. godinu dodjeljuje se

 1.       NK Centrometal, Macinec

za postignute rezultate u prigodi 40. obljetnice osnutka i djelovanja te promocije sporta kod mladeži,

 1.       Ljerki Tkalčec iz Nedelišća  

za osobit doprinos u razvoju školskog obrazovanja, kulturnog amaterizma te promociju Općine Nedelišće u organizaciji Božićnog koncerta,

 1.       „Smrtić oprema“ – stolarija, Milan Smrtić, Gornji Kuršanec

za razvoj obrtništva i društveni angažman u Općini Nedelišće,

 1.       Mega metal d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Nedelišće

za dugogodišnje uspješno poslovanje i postignute proizvodne rezultate te promociju poduzetništva u Općini Nedelišće

Javna priznanja – Plakete Općine Nedelišće dodijeliti će se nagrađenima na svečanosti povodom Dana Općine Nedelišće

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće

Mladen Posavec, predsjednik Općinskog  vijeća Općine Nedelišće kratko je upoznao vijećnike s prijedlogom Odluke o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće. 

Formiranje građevinskih čestica u Privrednoj zoni u Nedelišću izvršeno je prema Detaljnom planu uređenja Privredne zone Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/02 i 2/05, 15/13). Nakon što su formirane čestice označene brojevima 6, 9a i 10 , donesena je Odluka o njihovoj prodaji po cijeni od 71,73 kune/m2 i to na način da su se prodavale kao cjelina sa kolnim pristupom. Opisane čestice nisu prodane i predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke kojom se čestice prodaju pojedinačno i to po cijeni od 50,00 kuna/m2. 

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja Debelec Ivan u ime Komisije, koja je razmotrila prijedlog Odluke i istu usvojila, predlaže vijećnicima da je također prihvate u predloženom obliku.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Općina  Nedelišće prodaje nekretnine, u naravi neizgrađeno zemljište, detaljnim planom uređenja Privredne zone Nedelišće predviđeno za izgradnju gospodarskih sadržaja – privrede u razini malog poduzetništva i obrtništva, na lokaciji ulice Vladimira Nazora i to parcelu označenu kao:

-          čestica broj 6, k.o. Nedelišće,  z.k. ul. 5350, grunt.čest.1698,  površine 3.012 m2,

-          čestica broj 9 a, k.o. Nedelišće, z.k.ul. 5468, grunt. čest. 1711, površine 2.603 m2,

-          čestica broj 10 a, k.o. Nedelišće, z.k.ul.5342, grunt. čest. 1709, površine 3.446 m2.

 1. Nekretnine u Privrednoj zoni uređene su u maksimalnom opsegu (asfaltirana prometnica, NN mreža s javnom rasvjetom, vodovodna mreža, kanalizacijska mreža, plinska mreža, telefonska mreža). 
 2. Nekretnine se prodaju putem javnog nadmetanja, a početna cijena zemljišta je  50,00  kuna/m2.
 3. Zadužuje se Načelnik Općine Nedelišće da raspiše natječaj i provede postupak prodaje.
 4. Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće, a koju je Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo na 1. sjednici, održanoj dana 17.06.2013. godine, KLASA: 944-01/13-01/05, URBROJ:2109/12-02-13-4.                                              
 5. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnine za proširenje građevinske čestice u Privrednoj zoni Nedelišće

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio prijedlog Odluke.

U Privrednoj zoni Nedelišće formiranje građevinskih čestica izvršeno je prema Detaljnom planu uređenja Privredne zone Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije 8/02, 2/05, 15/13). Zbog iskazanog interesa za gradnjom gospodarsko-poslovnih građevina na građevnoj čestici  označenoj u planskoj dokumentaciji brojem 3, ostvareni su uvjeti za formiranje čestice poslovne namjene, a koja se formira i iz čestice 1647/1, k.o. Nedelišće, vlasnika Općine Nedelišće. Čestica označena brojem 1647/1 k.o. Nedelišće, površine 815 m2, nalazi se uz ulicu Vladimira Nazora, odnosno županijsku cestu u Privrednoj zoni Nedelišće. Čestica je procjenjena prošle godine na 48,22 kn/m2, nije prodana i sad se predlaže smanjenje na 30 kn/m2.

U raspravi je sudjelovao predsjednik Komisije Josip Debelec koji u ime Odbora prihvaća obrazloženje načelnika i mijenja odluku Odbora, kako bi se zemljište za proširenje gruntišta trebalo prodavati kao ostale parcele u Privrednoj zoni.

U raspravi je sudjelovao vijećnik Silvije Bacinger.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Općina  Nedelišće prodaje nekretninu, u naravi neizgrađeno zemljište, na lokaciji ulice Vladimira Nazora i to parcelu čestica 1647/1, z.k. ul. br. 4581, k.o. Nedelišće, površine 815 m2.
 2. Nekretnina opisana u prethodnom članku prodaje se za formiranje čestice broj 3, kao novo planirane parcele za poslovnu namjenu, na dijelu koji je DPU-om uređeno kao Privredna zona Nedelišće.
 3. Nekretnine se prodaju putem javnog nadmetanja, a početna cijena zemljišta je  30,00  kuna/m2.
 4. Zadužuje se Načelnik Općine Nedelišće da raspiše natječaj i provede postupak prodaje.
 5. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

 Ad. 7.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec kratko je obrazložio prijedlog Odluke. Prodaje se jedno gradilište površine 476 čhv koje je 2001. godine bilo dodijeljeno hrvatskom branitelju, a koji je 2006. godine dodijeljeno zemljište vratio Općini jer je dobio stan od Ministarstva hrvatskih branitelja.

Općinsko vijeće Općine Nedelišće je na 23. sjednici, održanoj 21.12.2011. godine donijelo odluku o prodaji 6 parcela u Črečanu, te na 29. sjednici, održanoj 13.02.2013. godine Odluku o prodaji jedne čestice u Črečanu. Prema donesenoj Odluci raspisani je javni natječaj prema procijenjenoj vrijednosti nekretnina u iznosu od 60 kuna/m2. Natječaj je otvoreni ali nije prodano ni jedno gradilište.

Predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke kojom bi se cijena zemljišta – gradilišta u Črečanu smanjila na iznos od 40 kuna/m2.

Predsjednik Komisije za procjenu i kupnju imovine i provođenje natječaja Željko Kofjač, u ime Komisije predložio je vjećnicima da Odluku prihvate u predloženom obliku.  

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1.Općina Nedelišće prodaje nekretnine u Črečanu, u naravi gradilišta,

-          upisana u z.k. ul. br. 1419, k.o. Črečan i to:

 1. čestica br. 1, grunt. čest. 892/20, identična kat. čest. 892/20, površine 1.563 m2,
 2. čestica br. 2, grunt. čest. 892/21, identična kat. čest. 892/21, površine 1.551 m2,
 3. čestica br. 3, grunt. čest. 892/22, identična kat. čest. 892/22, veličine 1.527 m2,
 4. čestica br. 4, grunt. čest. 892/23, identična kat. čest. 892/23, veličine 1.458 m2,
 5. čestica br. 5, grunt. čest. 892/24, identična kat. čest. 892/24, veličine 1.344 m2,
 6. čestica br. 6, grunt. čest. 892/25, identična kat. čest. 892/25, veličine 1.303 m2,

-          upisano u z.k. ul. br. 1346, k.o. Črečan i to :

 1. čestica br. 886/18, površine 476 čhv, odnosno 1.712 m2.  

2. U prethodnom članku opisane nekretnine uređene su u opsegu – asfaltirana prometnica bez pješačkih staza, NN mreža s javnom rasvjetom, vodovodnom mrežom i plinskom mrežom.

3. Nekretnine se prodaju putem javnog nadmetanja, početna cijena zemljišta je 40,00 kn/m2, po sistemu viđeno-kupljeno. Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna.

4. Zadužuje se Načelnik Općine da raspiše natječaj i provede postupak prodaje.

5. Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o prodaji nekretnina u Črečanu, a koju je Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo na 23. sjednici, KLASA: 021-05/11-01/1276, URBROJ: 2109/12-01-11-1276, od 21.12.2011. godine, te Odluka o prodaji nekretnine u Črečanu koju je Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo na 29. sjednici, KLASA:944-01/13-01/06, URBROJ: 2109/12-02-13-1, od 13.02.2013. godine. 

6. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

Ad. 8.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu

Kratko obrazloženje po prijedlogu Odluke iznio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec.Detaljnim planom uređenja naselja Dunjkovec Ciglenice (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/06) u sjeveroistočnom dijelu naselja Dunjkovec utvrđeno je područje obuhvata pretežito stambene namjene.

Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo je u prosincu 2009. Godine Odluku o prodaji nekretnina u Dunjkovcu po cijeni od 60 kn/m2. U proteklih pet godina prodana je samo jedna parcela, pa se predlaže donošenje nove Odluke, kojom bi se cijena građevinskih parcela smanjila i to na 50 kuna/m2.

Predsjednik Odbora za procjenu, kupnju i prodaju te provođenje natječaja Josip Debelec, u ime Odbora, predložio je prisutnima da Odluku usvoje u predloženom obliku.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Općina  Nedelišće prodaje nekretnine u naravi neizgrađeno zemljište namijenjeno za  uređenje građevnih čestica  prema Detaljnom planu uređenja dijela naselja Dunjkovec -Ciglenice (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/06) u sjevero - istočnom dijelu naselja Dunjkovec. 

           Prodaju se  nekretnine na kojima je  moguća  gradnja stambene  i pomoćnih građevina označene brojevima:

1. čestica br. 54  grunt. čest. 305/5, upisana u z.k. ul br..604,  površine 929 m2

2. čestica br. 55  grunt. čest. 305/4, upisana u z.k. ul.br.603,  površine 930 m2

3. čestica br. 56  grunt. čest. 305/3, upisana u z.k..ul. br. 602, površine 1028 m2

4. čestica br. 57  grunt. čest. 305/9, upisana u z.k. ul. br.608, površine 944m2

5. čestica br. 58  grunt. čest. 305/8, upisana u z.k. ul. br. 607, površine 960m2

6. čestica br. 59  grunt. čest. 305/7, upisana u z.k. ul. br. 606, površine 961m2.

 1. Nekretnine će biti uređene u opsegu  - asfaltirana prometnica bez pješačkih staza, NN mrežom s javnom rasvjetom, vodovodnom mrežom.
 2. Nekretnine se prodaju  putem javnog nadmetanja, početna cijena za zemljište je 50,00 kn/m2 po sistemu „viđeno-kupljeno“. Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna za katastarsku česticu, na poslovni račun Općine Nedelišće.                                                                    
 3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Nedelišće da raspiše natječaj i provede postupak prodaje.
 4. Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o prodaji nekretnina u Dunjkovcu unutar dijela stambenog područja Ciglenice, a koju je Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo na 5. sjednici, KLASA: 021-05/09-01/1194, URBROJ: 2109/12-01-09/1194, od 10.12.2009. godine.
 5. Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

Ad. 9.

Donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće – ciljana izmjena

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković uvodno je obrazložila prijedlog Odluke. Ovom Odlukom određeno je da se sadržaj ciljanih izmjena Prostornog plana izmjeni sa utvrđivanjem alternativne trase dijela nasipa za zaštitu visokih voda Drave, zapadno od državne ceste D3, utvrđivanjem i provedbom postupka proglašenja zaštite evidentiranih dobara graditeljske struke na lokalnoj razini, čime bi se definirao način postupanja u postupcima ishođenja akata za gradnju u pojedinačnim zahvatima, te utvrđivanjem prostora i uvjeta za muzej tiska u Nedelišću.

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Željko Kofjač u ime Odbora predložio je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom tekstu.

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Marciuš.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donose se izmjene i dopune IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće – ciljana izmjena.
 2. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama PPUO Nedelišće- ciljana izmjena prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Ad. 10.

Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec kratko je obrazložio da je Programom gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini umjesto ranijih 4.646.000 kuna sada planirano ukupna sredstva u iznosu od 5.368.500 kuna. Od toga za javne površine 1.310.00 kn, nerazvrstane ceste 1.687.000 kn , groblja 1.083.000kn, javna rasvjeta 1.258.500 kn te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kn.

Željko Kofjač, predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u ime Odbora predložio je vijećnicima da Odluku prihvate u predloženom tekstu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.

Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu

U uvodnom obrazloženju Mladen Posavec napomenuo je da je izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 1.594.000 kuna, sada planirano ukupno sredstva u iznosu od 2.282.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 55.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 914.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbanih sredina 441.300 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 477.700 kuna te za javnu rasvjetu 394.000 kuna.

Predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Željko Kofjač u ime Odbora predložio je vijećnicima da Program prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu.
 2. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.

Donošenje Zaključka o isplati pomoći stradalima u elementarnoj nepogodi poplavi

Na prijedlog načelnika Darka Danie vijećnici su, bez rasprave,  jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Odobrava se isplata pomoći u iznosu od 50.000 kuna za stradale u elementarnoj nepogodi poplavi.
 2. Načelnik Općine Nedelišće donijeti će odluku o rasporedu odobrenih sredstava za poplavljene.
 3. Sredstva će se isplatiti iz Općinskog proračuna, iz sredstava proračunske zalihe.

 

Dovršeno u 20,00 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće