Izvod iz Zapisnika sa 4. sjednice OV

KLASA: 021-05/13-01/20
URBROJ: 2109/12-02-13-2
Nedelišće, 12. 09. 2013.  

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 04. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 12. rujna 2013. godine u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o ostvarenju plana prihoda i rashoda od 01.01 do 30.06.2013. godine i Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za pedagošku 2012.-2013.godinu,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju I. izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća i katastrofa,
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Nedelišće

      i Plana civilne zaštite,

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. do 30. 06.2013. godine,
 2. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2013. godine,
 3. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja centra za autizam u Črečanu,
 4. Donošenje Odluke o davanju na korištenje „Stare kovačnice“ u Gornjem Hrašćanu
 5. Donošenje Odluke o 7. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Nedelišće.

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Igor Camplin, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI: Vitomir Kirić

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenik načelnika Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, Danica Korunek, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvončić“ Franjo Logožar, zamjenik načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine Nedelišće,   Marijan Marciuš predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik.  

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček

 

04.sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, načelnika, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne.  

 

 • USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 03. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Primjedbi na zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća poziva prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnik Marjan Novak predložio je promjenu dosadašnjeg načina pripreme i osnivanja poduzetničkih zona i modela privlačenja investitora na način da se ono tretira kao dugoročno ulaganje u razvoj lokalne sredine i otvaranje novih radnih mjesta, te je izrazio spremnost osobnog sudjelovanja u tom poslu. Pitao je također koje su radnje učinjene i kada se priprema početak izgradnje kanalizacije u Pušćinama.

Načelnik Darko Dania podržao je i pozdravio inicijativu vijećnika Marjana Novaka te se složio s prijedlogom da se model privlačenja investitora razradi na Odboru za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam čiji je vijećnik član. Vezano uz nastavak izgradnje sustava kanalizacije rekao je kako će se točni rokovi znati do kraja ove godine, a da bi prema riječima direktora Međimurskih voda d.o.o. to moglo biti u drugoj polovici 2014. godine, s rokom izgradnje tri godine.

 • Vijećnica Štefanija Kovač pitala je što se poduzima vezano uz uništavanje ambrozije te je predložila da se u proračunu za 2014. godinu predvide sredstva za tretiranje komaraca, koji se sve više pojavljuju u naseljima uz Dravu.

Pročelnica Upravnog odjela za komunalnu djelatnost i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila je kako se poduzimaju akcije vezane uz uklanjanje ambrozije. O tome su najprije informirani mjesni odbori s pozivom da se uključe u akciju, a konkretne mjere poduzimao je i Odjel preko komunalnog redara bilo samoinicijativno ili po prijavama građana.

 • Vijećnik Ivan Marciuš je, konstatiravši kako se u Nedelišću svega šezdesetak posto domaćinstava priključilo na sustav kanalizacije, pitao što se poduzima oko toga da se poveća taj postotak te kakav je interes za priključenje na kanalizaciju u Dunjkovcu i Pretetincu.

Što se tiče priključenja na sustav kanalizacije u Nedelišću, načelnik je odgovorio kako su prema zakonu svi obavezni priključiti se na sustav vodoopskrbe i kanalizacije tamo gdje su oni izgrađeni. S obzirom na tu zakonsku obvezu Općina priprema pisane obavijesti za domaćinstva u Nedelišću kako bi se sva priključila i izbjegla zakonom predviđene sankcije. Kako je u Dunjkovcu i Pretetincu priključenje na kanalizaciju moguće od 01. 07. ove godine, rekao je kako još nema konkretnih pokazatelja. Prema postavljenom pitanju vijećnik će za slijedeću sjednicu dobiti pisani odgovor koliko se domaćinstva priključilo na kanalizaciju u Dunjkovcu i Pretetincu.

 • Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec je, osvrnuvši se na dobiveni odgovor na pitanje s prošle sjednice, pitala što je s izgradnjom doma za starije i nemoćne u Nedelišću i je li prijavljen u mrežu domova, što je s rekonstrukcijom mrtvačnice u Nedelišću, nadogradnjom zgrade u kojoj je sada sjedište Općine te s Centrom za kulturu u Nedelišću.

Odgovorio je načelnik Darko Dania te napomenuo da će vezano uz izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću na idućoj sjednici biti prezentirano idejno rješenje objekta, a od strane Međimurske županije  zatraženo je uvrštenje u mrežu domova, ali još nema informacije dali je isto odobreno. Što se tiče rekonstrukcije mrtvačnice u Nedelišću, rekao je kako će ona biti planirana proračunom za iduću godinu. Vezano uz nadogradnju zgrade u kojoj je sjedište Općine, odgovorio je kako je pripremljena projektna dokumentacija ali je sve stopirano radi mogućnosti izgradnje nove škole u Nedelišću i preuzimanja sadašnjeg objekta škole gdje bi se moglo preseliti sjedište Općine. Izgradnja i uređenje Centra za kulturu u Nedelišću spremno je za prijave na fondove, izrađena je projektna dokumentacija te ishođena potvrda glavnog projekta.

Općinski načelnik Darko Dania na kraju je informirao vijećnike kako je dobivena uporabna dozvola za SRC Trate u Nedelišću gdje su već odigrane dvije utakmice te kako se gradi komunalna infrastruktura u nastavku Ulice Josipa Marčeca u Nedelišću. Izvijestio je kako se asfaltira rukometno i košarkaško igralište Ciglenice u Pušćinama gdje će se zatim postaviti golovi kako bi igralište bilo u predviđenoj funkciji. U Črečanu i Gornjem Hrašćanu uređuju se društveni domovi za što je po 200.000 kuna osigurano iz Ministarstva kulture. Rekao je kako u Dunjkovcu slijedi postavljanje finog asfaltnog sloja u Glavnoj ulici i završetak sanacije prilaza u ostalim ulicama nakon izgradnje kanalizacije. U Paragu je od strane Međimurskih voda započela rekonstrukcija vodovodne mreže. Zbog problema s postojećim otpadom pojavili su se žohari, o čemu su informirane nadležne službe koje bi trebale poduzeti konkretne mjere.

Načelnik je najavio kako se kreće s pripremama za izradu općinskog proračuna za sljedeću godinu te da će vijećnici prijedlog proračuna dobiti na prvo čitanje prije njegovog konačnog usvajanja, što ranije nije bila praksa. 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predložio je dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 8. doda točka 9. koja glasi: „Donošenje Zaključka o izgradnji osnovne škole u Nedelišću.“

Tako dopunjeni dnevni red jednoglasno je prihvaćeni.     

   

Ad. 1.

Izvještaj o ostvarenju plana prihoda i rashoda od 01.01 do 30.06.2013. godine i Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za pedagošku 2012.-2013.godinu

Nakon kratkog obrazloženja predsjednika Općinskog vijeća Mladena Posavca i rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Dijana Posavec i Ivan Marciuš,vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju plana prihoda i rashoda od 01.01 do 30.06.2013. godine i Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za pedagošku 2012.-2013.godinu.
 2. Izvještaj o ostvarenju plana prihoda i rashoda od 01.01 do 30.06.2013. godine i Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za pedagošku 2012.-2013.godinu prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio

 

Ad. 2.

Donošenje Odluke o prihvaćanju I. izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća i katastrofa

 Logožar Franjo uvodno je obrazložio prijedlog  Odluke o prihvaćanju I. izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Izvorna Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća i katastrofa (u daljnjem tekstu Procjena) donesena je na 2. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14.07.2009. godine.  Navedenu Procjenu potrebno je ažurirati u skladu s promjenama rizika i posljedicama katastrofa i velikih nesreća kao što je bila poplava u Pušćinama. Analizirano je trenutno stanje na području pogođenom poplavom te predviđeni budući rizici. Ujedno je u točci Zračne i riječne luke predviđena iskoristivost sportskog aerodroma u Nedelišću, koji se nalazi između područja lovačkog doma, voćnjaka Agromeđimurja i željezničke pruge Varaždin-Čakovec.

Kako je na 3. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 11.07.2013. godine, donesena Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće, Procjenu je potrebno uskladiti sa sadržajem te Odluke pa se tako mijenja opis ustrojstva i broj pripadnika Postrojbe civilne zaštite. Izvršeno je i usklađivanje broja stanovnika Općine Nedelišće prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine. Ostale odredbe Procjene ostaju neizmijenjene.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaćaju se I. izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća i katastrofa.
 2. I. izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća i katastrofa prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Nedelišće

i Plana civilne zaštite

Uvodno obrazloženje po predloženoj Odluci iznio je izrađivač Plana zaštite i spašavanja Općine Nedelišće i Plana civilne zaštite Franjo Logožar.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 15. do 30. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 38/08, 118/12), a sukladno s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Nedelišće Općinsko vijeće donosi Plan zaštite i spašavanja Općine. Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Nedelišće donosi se zbog utvrđivanja organizacije, aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno – tehničkih sredstava te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Nedelišće redovito se ažurira, sukladno promjenama rizika i posljedica katastrofa i velikih nesreća, promjenama u zakonodavstvu i drugim promjenama koje mogu utjecati na operativnu učinkovitost sustava zaštite i spašavanja Općine. Ovi dokumenti predstavljaju izmijenjenu i dopunjenu inačicu osnovnog (prethodnog) Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Nedelišće, sa bitnim proširenjem sadržaja i dopuna zahtijevanih inspekcijskim nadzorom, iskustvima iz velike nesreće u Općini (poplava Pušćine) te izmjenama činjenica protokom vremena.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaćaju se  Plan zaštite i spašavanja Općine Nedelišće i Plan civilne zaštite.
 2. Plan zaštite i spašavanja Općine Nedelišće  i Plan civilne zaštite prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. do 30. 06.2013. godine

Nakon kratkog uvodnog obrazloženja načelnika Darka Danie, u raspravi koja je uslijedila sudjelovali su vijećnici Dijana Posavec i predsjednik Mladen Posavec.

U raspravi je predloženo da se Izvješće Načelnika prihvati u predloženom obliku, a kao prilog je potrebno dodati Primopredajni zapisnik koji će pokrivati vrijeme od 01.01. do završetka mandata bivšeg načelnika, a koji dio sada nedostaje u Izviješću.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli  

ODLUKU

 1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. godine – 30. 06. 2013. godine.
 2. Polugodišnje Izviješće o radu načelnika Općine Nedelišće te Zapisnik o primopredaji dužnosti Načelnika Općine Nedelišće Mladena Horvat izabranom, novom Načelniku Darku Daniji, od 27. svibnja 2013. godine,  prilog su ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.  
 3. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2013. godine

Uvodno obrazloženje po prijedlogu Odluke o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće iznio je pročelnik Dragutin Bratko. U razdoblju 01.01.-30.06.2013. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.376.352,46 kuna, čemu treba pribrojiti višak prihoda od prethodnih godina u iznosu od 3.984.261,76 kuna, a koji se uglavnom odnosi na primljena sredstva za naknadu štete od poplave u Pušćinama. U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 11.972.610,66 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 388.003,56 kuna. 

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala vijećnica Dijana Posavec,vijećnici su većinom glasova ( 16 za, 0 protiv, 1 suzdržani) donijeli  

ODLUKU

 1. Prihvaća se izvršenje Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2013. godine.
 2. Izvršenje Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2013. godine  prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
 3. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

Ad. 6.

Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja centra za autizam u Črečanu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i načelnik Darko Dania uvodno su obrazložili  Odluku o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja centra za autizam u Črečanu. Udruga za autizam „Pogled“ sa sjedištem u Nedelišću uputila je Općini Nedelišće još 2011. godine  zamolbu za dodjelu zemljišta  ili starog objekta, a sve sa ciljem da se izgradi centar za autizam, prema izrađenom projektu. Općinsko vijeće Općine Nedelišće je 13. 02. 2013. donijelo  III. Izmjene i dopune PPU Općine Nedelišće  (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/04, 9/08, 4/11, 2/13 ) kojima je u naselju Črečan predviđeni  prostor za izgradnju centra za autizam na česticama k.č. 886/22 i 886/23 k.o. Črečan. Udruga za autizam „Pogled“ podnijela  je Međimurskoj županiji zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima gradnje „Centra za autizam- Pogled“, na osnovu izrađenog Idejnog rješenja, ali priloženoj dokumentaciji  nedostaje dokaz da investitor ima pravo gradnje na novoformiranoj čestici.

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala vijećnica Dijana Posavec, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja, za osnivanje prava građenja  centra za autizam u Črečanu.
 2. U provođenju opisanog postupka, Općinski načelnik će raspisati javni natječaj, razmotriti ponude te predložiti Općinskom vijeću donošenje odluke o osnivanju prava građenja s najpovoljnijim ponuđačem.
 3. Raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja centra za autizam u Črečanu , osniva se  na zemljištu  koje je u vlasništvu Općine Nedelišće, a upisano je u z.k. ul. broj 1346, kat. čestica broj 886/22 i dio kat. čestice broj 886/23, k.o. Črečan.
 4. Pravo građenja centra za autizam u Črečanu  daje se bez plaćanja naknade, a osnovati će se na rok od 40 godina.
 5. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja , a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o davanju na korištenje „Stare kovačnice“ u Gornjem Hrašćanu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec prisutne je upoznao s prijedlogom Odluke o davanju na korištenje „Stare kovačnice“ u GornjemHrašćanu. Općina Nedelišće kupila je 2008. godine objekt stare kovačnice s okolnim zemljištem u Gornjem Hrašćanu, s ciljem uređenja i očuvanja objekta te turističke promocije starih zanata na području Općine Nedelišće. Objekt „Stare kovačnice“ priveden je namjeni, uređen i spreman za promoviranje u turističke svrhe. Obzirom da se radi o objektu koji je u vlasništvu Općine Nedelišće, Turistička zajednica ga ne može koristiti i promovirati dok joj isti Općina Nedelišće ne prenese na korištenje.

Predlaže se donošenje Odluke kojom će Općina Nedelišće Turističkoj zajednici prenijeti „Staru kovačnicu“ na korištenje, bez plaćanja naknade  i to na 5 godina, s mogućnošću produljenja roka. Nakon donošenja predložene Odluke Načelnik će s Turističkom zajednicom sklopiti ugovor o korištenju, a Ministarstvo turizma  će na prijedlog Turističke zajednice dati suglasnost Turističkoj zajednici Općine Nedelišće za upravljanje „Starom kovačnicom“ kao infrastrukturom koja nije obuhvaćena odredbama Pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi ( NN 131/09).

Nakon dobivanja „Stare kovačnice“ na korištenje, postoji mogućnost uključivanje iste u projekt „Ceste tradicije“, koordinatora Međimurske roke.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Ovom Odlukom uređuje se davanje na korištenje „Stare kovačnice“ u Gornjem Hrašćanu, nekretnine koja je upisana u z.k. ul. 1474, k.o. Gornji Hrašćan, čestica broj 65/6/8, površine 37 čhv, koja je identična kat. čest 1761, površine 133 m2, u naravi stara kovačnica sa okolnim zemljištem u Gornjem Hrašćanu.
 2. „Stara kovačnica“ daje se na korištenje Turističkoj zajednici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, OIB 75949085436,  a koja će istom upravljati kao javnom turističkom infrastrukturom u okviru svoje redovite djelatnosti.
 3. „Stara kovačnica“ daje se na korištenje na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina, bez naknade, sa mogućnošću produljenja roka.
 4. Turistička zajednica preuzima obvezu čuvanja, održavanja i prezentacije „Stare kovačnice“, kao eksponata važnog za očuvanje starih zanata i promocije Općine Nedelišće.
 5. Ovlašćuje se Načelnik Općine Nedelišće da sklopi ugovor  o korištenju „Stare kovačnice“, sukladno ovoj Odluci.
 6. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 8.

Donošenje Odluke o 7. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Nedelišće

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove i gospodarstvo Sanja Zorković upoznala je prisutne s prijedlogom Odluke o 7. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Nedelišće. Predloženim 7. Izmjenama predlaže se izmjena članka 3. Odluke na način da se mijenja visina komunalnog doprinosa za IV zonu naselja s dosadašnjih 75,00 kn/m3 na 40,00 kn/m3.Također se predlaže izmjena članka 8.,a kojim se obveznicima plaćanja u slučajevima obročne otplate za preostali iznos od 70 % omogućava plaćanje u većem broju mjesečnih rata u odnosu na broj utvrđen sada važećom odlukom, a sve u svrhu stvaranja povoljnijih uvjeta za gradnju na području Općine Nedelišće.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Dijana Posavec, Marijan Novak  te Željko Kofjač koji je u ime Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša predložio da se Odluka prihvati u predloženom obliku.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli     

ODLUKU

1.       Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 8. sjednici održanoj dana 13. 05. 2010. godine,  donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće,  na 12. sjednici održanoj dana 23. 09. 2010. god. Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće (Sl. gl. Međ. žup. 20/10),  na 15. sjednici održanoj dana 25. 02. 2011. god. Odluku o II. izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće (Sl. gl. Međ. žup. 4/11),  na 25. sjednici održanoj dana 31. 05. 2012.  god. Odluku o III. izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće (Sl. gl. Međ. žup. 6/12), na 26. sjednici održanoj dana 11. 07. 2012. god. Odluku o IV. izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće (Sl. gl. Međ. žup. 8/12), na 30. sjednici održanoj dana 14. 03. 2013.  god. Odluku o V. izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće (Sl. gl. Međ. žup. 3/13. ), i na 31.  sjednici održanoj dana  16.04.2013. god. Odluku o VI. izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće (Sl. gl. Međ. žup. 6/13).

2.           Odluka opisana u članku 1. ove Odluke mijenja se na način da:

  - članak 3.mjenja se i sada glasi:

      „Članak 3.

      U Općini Nedelišće određuju se zone plaćanja komunalnog doprinosa, kako slijedi:

 

Zona

Naselja

Stambene i poslovnegrađevine

I

Nedelišće, Pušćine, G. Kuršanec, G. Hrašćan, Dunjkovec, Pretetinec, Macinec

25,00 kn/m3 

II

Črečan, Trnovec, Slakovec,

20,00 kn/m3

III

Stambena zona utvrđena Detaljnim planom uređenja stambene zone Zavrtje u Nedelišću, za neizgrađeni dio

80,00 kn/m3

IV

Stambena zona utvrđena Detaljnim planom uređenja dijela naselja Dunjkovec  Ciglenice, za neizgrađeni dio

 40,00 kn/m3

V

Stambena zona utvrđena Detaljnim planom uređenja naselja Parag

10,00 kn/m3  

VI

Zone koje su prostornim planom utvrđene kao radne gospodarske i poslovne zone

47,00 kn/m3  

VII

Stambena zona utvrđena Detaljnim planom uređenja dijela stambenog područja Slakovec – Zavrtje

94,00 kn/m3  

VIII

Stambena zona utvrđena Detaljnim planom uređenja dijela stambenog područja sjevernog dijela naselja Nedelišće „Mesap“ i SRC „Sjever“

40,00 kn/m3

 

U članku 3. iza stavka drugog dodaje se novi stavak treći koji glasi:

      „Za poslovno – proizvodne građevine sa pratećim prostorima jedinične vrijednosti plaćanja komunalnog doprinosa u kn/m3  za obujam u građevini veći od 1.500 m3 smanjuje se za 50 %.“

 

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6.  postaju stavci 4., 5., 6., 7.

 

-  članak 4.  mijenja se i sada glasi:

      „Članak 4.

       Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine

 

ZONA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

A. Stambene i poslovne građevine

 

 

 

 

 

 

 

 

Javne površine

5,00

4,00

16,00

8,00

2,00

9,40

18,50

8,00

Nerazvrstane ceste

12,50

10,00

40,00

20,00

5,00

23,50

55,00

20,00

Groblje

2,50

2,00

8,00

4,00

1,00

4,70

7,50

4,00

Javna rasvjeta

5,00

4,00

16,00

8,00

2,00

9,40

13,00

8,00

Ukupno kn/m3

25,00

20,00

80,00

40,00

 

10,00

 

 

47,00

 

94,00

 

40,00

 

-  članak 8. mijenja se i sada glasi:

        „Članak 8.

        „Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Općine Nedelišće na temelju rješenja koje izdaje Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo u roku od 15 dana po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje nadležno tijelo zaduženo za komunalno gospodarstvo.

        Komunalni doprinos obveznik može platiti i na način da 30% iznosa plati odmah, a razliku koja prelazi

              5.000,00 kn može platiti do 3 mjesečna obroka,

            10.000,00 kn može platiti do dvanaest mjesečnih obroka.

        Obveznicima  koji komunalni doprinos plate jednokratno odobrava se popust od 5%.

        Komunalni doprinos za zone III., IV., VI., VII. i VIII. obveznik može platiti načinom da 30% iznosa uplati odmah, a preostali iznos može platiti do 24 mjesečnih obroka.

         Ukoliko obveznik plaća komunalni doprinos obročno u četiri i više obroka, obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

         U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa pravne osobe i obrtnici dužni su za preostali iznos osigurati bjanko zadužnicu izdanu u skladu s važećim propisima. U slučaju da obveznik ne plati uzastopno dva obroka naplata zadužnice se realizira u punom dospjelom iznosu.

         U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa fizičke osobe kao sredstvo osiguranja plaćanja dužne su osigurati Izjavu o suglasnosti ili bjanko zadužnicu izdanih u skladu sa važećim propisima. U slučaju da obveznik ne plati uzastopno dva obroka, naplata Izjave o suglasnosti ili bjanko zadužnice se realizira u punom dospjelom iznosu preostalog duga, a u slučaju nemogućnosti naplate provest će se postupak ovrhe sukladno pravomoćnom rješenju o komunalnom doprinosu i na temelju njega, izdanog rješenja o ovrsi.

        Obveznik može u svako doba preostali dug platiti odjednom.

 U slučaju nepravovremenog  plaćanja obroka obračunava se zakonska zatezna kamata.“

 

-  umjesto dosadašnjeg članka 9. dolazi novi članak 9. koji glasi:

        „Članak 9.

        Načelnik Općine Nedelišće iznimno može u pojedinačnim upravnim stvarima na zahtjev investitora posebnom odlukom odgoditi rok otplate preostalih 70% iznosa komunalnog doprinosa iz čl. 8. ove Odluke, kada se radi o gospodarskim ulaganjima koja će omogućiti novo zapošljavanje u objektima za koje je obračun komunalnog doprinosa veći od 100.000,00 kn.

        U slučaju iz prethodnog stavka, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo sukladno zaključku načelnika, donosi rješenje kojim će se utvrditi novi rokovi i način plaćanja komunalnog doprinosa.

        O odgođenoj obročnoj otplati komunalnog doprinosa sklopit će se posebni ugovor kojim će se utvrditi kamata za vrijeme počeka te druga međusobna prava i obveze.“

       Dosadašnji članak 9. postaje članak 10., a dosadašnji članci 10. i 11. postaju članci 11. i 12.

 

3.   Sve ostalo u Odluci opisanoj u članku 1. ove Odluke ostaje neizmijenjeno.                                                                                               

4.   Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nedelišće.                                                                                                   

5.   Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije", a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 9.

Donošenje Zaključka o izgradnji osnovne škole u Nedelišću.

Uvodno obrazloženje po predloženoj Odluci iznio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec. Međimurska županija je iz svoje nadležnosti i svojom odlukom još 2007. godine utvrdila potrebu izgradnje nove škole u Nedelišću. U postupku realizacije, a po raspisanom natječaju, u suradnji s Osnovnom školom Nedelišće izabrala je izrađivača projektno tehničke dokumentacije. Potrebu izgradnje nove osnovne škole opravdava činjenica da postojeća škola ne omogućava organiziranje jednosmjenske nastave i ne zadovoljava uvjete utvrđene propisima i pravilnicima osnovnoškolskog obrazovanja. Prema već utvrđenoj potrebi, donesenoj odluci Međimurske županije i izrađenoj projektnoj dokumentaciji za izgradnju nove škole u Nedelišću, Općina Nedelišće ovim Zaključkom  poziva Međimursku županiju da se postupak izgradnje ponovno reaktivira.

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala vijećnica Dijana Posavec, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Općina Nedelišće poziva Međimursku  županiju da ponovno reaktivira i nastavi postupak za izgradnju osnovne škole u Nedelišću. 
 1. Općina Nedelišće će u realizaciji i izgradnji osnovne škole u Nedelišću sudjelovati kooperativno i preuzeti obveze iz svoje nadležnosti.
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana  nakon donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Dovršeno u 21,00 sati.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mladen Posavec 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće