Izvod iz Zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 KLASA: 021-05/13-01/12
URBROJ: 2109/12-02-13-3
Nedelišće, 17.06.2013.

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u ponedjeljak, 17. lipnja 2013. godine u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag.iur., temeljem članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Mandatne komisije,

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

- svečana prisega članova Općinskog vijeća,

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Matija Žugec, Marjan Novak, Igor Camplin, Darinka Pergar, Dragan Feher.

OSTALI PRISUTNI: Branimir Posavec, mag.iur. - predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Ivanka Novak - zamjenica načelnika Općine Nedelišće, Dušanka Hlebec-Geček - pročelnica UO za upravne i opće poslove, Sanja Zorković - pročelnica UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Općine Nedelišće, Marija Horvat - stručni suradnik za poslove komunalnih djelatnosti i gospodarstva, Marko Koraj – viši referent uprave.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin, Mateja Gošćiej.

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec-Geček

Sjednicu je otvorio predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag.iur., izvršio je prozivku vijećnika, konstatirao da je prisutno svih 18 vijećnika te je utvrdio kvorum.

 

Ad. 1.

Izbor Mandatne komisije

Od strane koalicije SDP,HSU,HNS i Hrvatskih laburista – stranka rada, odnosno 12 vijećnika, za članove Mandatne komisije predloženi su Josip Debelec, Dragica Posavec i Matija Žugec.

Drugih prijedloga nije bilo pa je jednoglasno donesena

ODLUKA

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabrani su:

1. Josip Debelec iz Pušćina, Čakovečka 114 – za predsjednika,

2. Dragica Posavec iz Nedelišća, Livadarska 40 – za članicu,

3. Matija Žugec iz Slakovca, Slakovec 65 – za člana.

 

Ad. 2.

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati

  sjednicom do izbora predsjednika

- svečana prisega članova Općinskog vijeća

Predsjednik Mandatne komisije Josip Debelec podnio je Izvješće u kojem je istaknuto da su na lokalnim izborima provedenima 19.05.2013. godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12), u Općini Nedelišće pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:

- SDP,HSU,HNS – 9 mjesta: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec,

- Kandidacijska lista grupe birača – 3 mjesta: Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger,

- HDZ,HDS,HSS,BUZ – 3 mjesta: Robert Grudić , Marjan Novak, Igor Camplin,

- Hrvatski laburisti – stranka rada – 2 mjesta: Darinka Pergar, Dragan Feher,

- Radovan Balog s liste SDP,HSU,HNS, pripadnik je Romske nacionalne manjine kojoj se jamči zastupljenost u Općinskom vijeću, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, i 18. je član Općinskog vijeća Općine Nedelišće.

Izbori su provedeni na zakonit način i na iste nije bilo prigovora.

Mandatna komisija pregledala je odluku o izboru članova Općinskog vijeća Općine Nedelišće te na istu nema nikakvih primjedbi.

Zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga podnio je Robert Grudić, iz Nedelišća, a koalicija HDZ,HDS,HSS,BUZ umjesto njega, kao člana Općinskog vijeća Općine Nedelišće, određuje Matiju Žugeca iz Slakovca.

Mandatna komisija konstatirala je da je Mladen Posavec iz Nedelišća prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova te je on preuzeo daljnje vođenje sjednice.

Mladen Posavec pročitao je tekst prisege koji su prihvatili svi vijećnici pojedinačno izgovarajući riječ „prisežem“ te su potpisali tekst priseg

 

Ad. 3.

Izbor Odbora za izbor i imenovanje

Na poziv prvog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,  Mladena Posavec, za isticanje prijedloga za izbor članova Odbora za izbor i imenovanje, Josip Debelec je u ime 12 vijećnika, odnosno koalicije SDP,HSU,HNS i Hrvatskih laburista – stranka rada predložio članove Odbora za izbor i imenovanje: Željka Kofjača, Ivana Marciuša i Radovana Baloga.

Drugih prijedloga nije bilo pa je jednoglasno donesena

ODLUKA

U Odbor za izbor imenovanje izabrani su:

1. Željko Kofjač iz Macinca, Glavna 14 – za predsjednika,

2. Ivan Marciuš iz Nedelišća, Čakovečka 61 – za člana,

3. Radovan Balog iz Paraga, Parag 108 – za člana.

 

Ad. 4.

Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Željko Kofjač za predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće predložio je Mladena Posavca, a za zamjenike predsjednika Općinskog vijeća predložio je Darinku Pergar i Dijanu Posavec.

Drugih prijedloga nije bilo pa je jednoglasno donesena

ODLUKA

1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabire se Mladen Posavec iz Nedelišća, J.Š. Slavenskog 25,

2. Za podpredsjednike Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabiru se:

- Darinka Pergar iz Nedelišća, Varaždinska 42,

- Dijana Posavec iz Nedelišća, Karlović Vinka 14/a.

Mladen Posavec nastavlja voditi sjednicu Općinskog vijeća kao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće. Zahvaljuje vijećnicima na izboru i iskazanom povjerenju te ih poziva na daljnju suradnju kako bi se ostvario napredak Općine Nedelišće

Zbog potrebe hitnosti u postupanju, predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec predložio je dopunu dnevnog reda na način da se doda točka 5. koja glasi: „Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine“ i točka 6. koja glasi „Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću.“

 

Dopuna dnevnog reda prihvaćena je većinom glasova ( 15 glasova za i 3 suzdržana).

 

Ad. 5.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine te navodi kako je Odluku potrebno uskladiti s izmjenama Zakona o vodama. Naplata priključenja na komunalne vodne građevine koja je do sada bila prihod jedinica lokalne samouprave ukinuta je te se u tom smjeru mijenja i dopunjuje i važeća Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine. Usklađivanje Odluke je hitne naravi jer je potrebno omogućiti građanima Općine Nedelišće da se priključuju na komunalne vodne građevine po povoljnijim uvjetima koji su određeni izmjenama propisa na državnoj razini.

U raspravi su sudjelovali predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, vijećnici Dijana Posavec i Dragan Feher.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (15 glasova za i 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,

2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio,

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županija.

 

Ad. 6.

Odluka o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec u obrazloženju je napomenuo da je odluka kojom se regulira prodaja predmetnog zemljišta u Privrednoj zoni Nedelišće već bila donesena u mandatu prethodnog Općinskog vijeća, a obzirom da postoji interes investitora za gradnju, ponovno je na dnevnom redu. Donošenje nove Odluke potrebno je jer se predlaže nova početna cijena zemljišta na temelju Elaborata o procijenjenoj vrijednosti nekretnina, a došlo je i do promjene oblika i veličine parcela. Izradom Elaborata o procijenjenoj vrijednosti nekretnina zadovoljili su se svi zakonom predviđeni uvjeti za prodaju predmetnog zemljišta i predlaže se da vijećnici izglasaju ovu Odluku.

U raspravi su sudjelovali predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i vijećnica Dijana Posavec.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (15 glasova za i 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće,

2. Zadužuje se Načelnik Općine Nedelišće da raspiše natječaj i provede postupak prodaje,

3. Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće, a koju je Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo na 29. sjednici, održanoj dana 13.02.2013., KLASA:944-01/13-01/05, URBROJ:2109/12-02-13-1,

4. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Dovršeno u 20,00 sati.

 

 

 

PREDSTOJNIK UREDA DRŽAVNE UPRAVE

Branimir Posavec

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

 

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće