Izvod iz Zapisnika sa 3. sjednice OV

KLASA: 021-05/13-01/17
URBROJ: 2109/12-02-13-2
Nedelišće, 11.07.2013.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 03. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 11. srpnja 2013. godine u 19,00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o donošenju DPU-a Gospodarske zone Goričica u Nedelišću
 2. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Nedelišće
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće
 4. Donošenje Odluka  o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća:
  1. Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  2. Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,
  3. Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  
  4. Odluke o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,
  5. Odluke o  izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
  6. Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  7. Odluke o izboru Socijalnog vijeća,
  8. Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam,
  9. Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
  10. Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 5. Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke o opozivu i kandidiranju člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
 7. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec, Radovan Balog, Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger, Marjan Novak, Darinka Pergar, Dragan Feher.

ODSUTNI: Matija Žugec, Igor Camplin

OSTALI PRISUTNI: načelnik Općine Darko Dania, zamjenici načelnika Ivanka Novak i Željko Kacun, pročelnica Upravnog odjela za upravne i opće poslove Hlebec-Geček Dušanka, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Dragutin Bratko, viši referent uprave Marko Koraj, Vesna Makovec, direktorica tvrtke Urbia, Mladen Novak predsjednik općinske organizacije SDP-a Općine Nedelišće i predsjednik Skupštine Međimurske županije, Marijan Marciuš predsjednik stranke HSU Općine Nedelišće i županijski vijećnik.  

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Bojan Kocijan, Aleksandra Ličanin i Marijana Horvat.

ZAPISNIČAR: Dušanka Hlebec- Geček

03.sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, pozdravio sve prisutne vijećnike, načelnika, predstavnike javnog informiranja te ostale prisutne. 

 • USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 01. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Primjedbi na zapisnik sa 01. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je Izvod iz zapisnika sa 01. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno.

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća poziva prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnica Dijana Posavec postavila je tri pitanja. Zamolila je načelnika Darka Daniju da podnese kratko izviješće o situaciji i radovim na SRC Trate. Nadalje, uputila je zamolbu stručnim službama da joj u pismenom obliku odgovore koliko je projekata pripremljeno (popis projekata) u mandatu bivšeg načelnika, koliko je novaca utrošeno za pripremu tih projekata, te što se planira dalje s njima? Naglasila je, kako je postavljanje takvog pitanja rezultat podataka, iznesenih u članku kojim se bivši načelnik Mladen Horvat obratio javnosti u posljednjem broju Informativnog biltena, od svibnja 2013. godine. Treće pitanje upućeno je vijećniku i direktoru tvrtke MESAP d.o.o.Vitomiru Kirić, a vijećnicu je interesiralo dali su korisnici reklamnih panoa na autobusnim postajama, za predizbornu kampanju platili najam.

Na prvo pitanje odgovorio je načelnik Darko Dania te napomenuo da se radovi na SRC „Trate“ bliže kraju, za 24. srpnja 2013. godine predviđeni je tehnički pregled, do kraja 8 mjeseca trebala bi se ishoditi uporabna dozvola, a u rujnju se planira početak korištenja terena.

Odgovor na drugo pitanje vijećnica će dobiti u pismenom obliku.

Vijećnik i direktor tvrtke MESAP Vitomir Kirić u odgovoru na treće pitanje napomenuo je da su reklamne panoe u svrhu izborne promidžbe koristila dva kandidata i troškovi su u cijelosti podmireni. 

 U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec predložio je usvajanje predloženog dnevnog reda.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćeni.        

Ad. 1.

Donošenje Odluke o donošenju DPU-a Gospodarske zone Goričica u Nedelišću

Direktorica tvrtke Urbia Vesna Makovec uvodno je obrazložila prijedlog Odluke o donošenju DPU-a Gospodarske zone Goričica u Nedelišću.

Područje obuhvata DPU-a je površine 16,50 ha, a odnosi se na izdvojeno građevinsko područje namjenjeno za gospodarsku zonu na topografskom lokalitetu Goričica, južno od naselja Nedelišće. Ovim DPU utvrđuju se namjene površina, način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti formiranja i korištenja građevinskih čestica, uvjeti izgradnje građevina, mjere za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš i drugi elelementi od važnosti za uređenje prostora unutar obuhvata DPU-a.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1.   Donosi se Odluka o donošenju DPU-a Gospodarske zone Goričica u    Nedelišću.
 2. Odluka o donošenju DPU-a Gospodarske zone Goričica u Nedelišću prilog je ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.

Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Nedelišće

Načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o osnivanju stožera zaštite i spašavanja. Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik Općine.  Zakonom je utvrđeno da članove Stožera imenuje predstavničko tijelo najkasnije 60 dana nakon izbora. Zamjenik načelnika je po funkciji načelnik Stožera, a ostali članovi birani su po stručnosti i iskustvu, a uzimalo se u obzir i nedavno iskustvo s poplavom u Pušćinama.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Stožer zaštite i spašavanja Općine Nedelišće imenuju se:

-  Željko Kacun, zamjenik načelnika, načelnik Stožera,

- Franjo Logožar, stručna osoba za poslove civilne zaštite, zamjenik načelnika  Stožera,

-  Zlatko Marciuš, predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće, član,

- Vladimir Topolnjak, direktor Međimurskih voda, član,

-  Dean Pörs, predstavnik Policijske uprave Međimurske, član,

-  Ružica Bubić Friščić, dr.med., predstavnica liječničke struke, članica,

-  Robert Miletić, prijevoznik, član,

-  Ladislav Söke, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec, član,

-  Marko Koraj, predstavnik Općine Nedelišće, član.

2. Stožer zaštite i spašavanja Općine Nedelišće je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

3. Operativnim snagama zaštite i spašavanje Općine Nedelišće rukovodi Načelnik Općine, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Nedelišće.

4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

5. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite spašavanja Općine Nedelišće, KLASA:021-05/09-01/650, URBROJ:2109/12-01-09-650, a koja je donjeta na 2. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 14.07.2009. godine.

 

Ad. 3.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće

U uvodnom obrazloženju načelnik Darko Dania prisutne je upoznao s izmjenom Odluke o osnivanju i ustroju civilne zaštite.  Ovim izmjenama broj pripadnika tima opće namjene smanjuje se sa 165 na 80 pripadnika radi lakše koordinacije, upravljanja i provođenja aktivnosti. Ovaj tim od 80 pripadnika podijeljen je u zapovjedni dio od pet članova i još tri tima prema područjima općine ( Zapad, Jug  i Sjever).

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. Općinsko vijeće Općine Nedelišće na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 22.12.2010. godine donijelo je Odluku o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće, KLASA:021-05/10-01/1323, URBROJ:2109/12-01/10-1323.

2. Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

„Na razini Općine Nedelišće osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene, veličine 1 tim opće namjene sa ukupno 80 pripadnika, raspoređenih u zapovjedni dio i 3 skupine i to:

a.         Zapovjedni dio, ukupno 5 pripadnika CZ;

b.         Skupina - „ZAPAD“, zapovjednik i 24 pripadnika CZ, popuna iz naselja: Gornji Hrašćan, Črečan, Macinec, Trnovec i Parag;

c.         Skupina - „SJEVER“, zapovjednik i 24 pripadnika, popuna iz naselja: Pretetinec, Dunjkovec i Slakovec;

d.         Skupina - „JUG“, zapovjednik i 24 pripadnika, popuna iz naselja: Nedelišće, Pušćine Gornji Kuršanec.

Skupine se sastoje od po 3 ekipe a svaka ekipa ima 8 pripadnika CZ, načelno organiziranih za rad u smjenama.“

3. Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:

„Za organizaciju mjera civilne zaštite i koordinaciju zaštite i spašavanja u naseljima Općine Nedelišće, Općinski načelnik će svojom Odlukom imenovati:

a.         Povjerenike za CZ naselja općine, načelno iz redova predsjednika ili zamjenika predsjednika Vijeća mjesnih odbora naselja Općine,

b.         Zapovjednika postrojbe (tima) CZ, zamjenika zapovjednika te zapovjednike skupina (3).“

4. Ostale odredbe Odluke opisane u članku 1. ove Odluke ostaju nepromijenjene.

5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

Ad. 4.

Donošenje Odluka  o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec upoznao je prisutne s prijedlogom svake od pojedinih odluka o imenovanju pojedinog odbora ili komisije.

U raspravi su sudjelovali vijećnici Dijana Posavec i predsjednik Odbora za izbor i imenovanje  Željko Kofjač koji je u ime Odbora predložio vijećnicima da prijedlog Odluke prihvate kao što ga je jednoglasno prihvatio i Odbor za izbor i imenovanje.

a.  Donošenje Odluke  o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Vijećnici su bez rasprave jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Odbor za Statut, Poslovnik i propise izabiru se:

a.  Ivan Marciuš – predsjednik,

b.  Zdenka Pofuk – članica,

c. Nataša Vrček – članica.

2. Članovi Odbora za Statut, Poslovnik i propise izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

b.  Donošenje Odluke  o izboru Odbora za proračun i financije

Bez rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Odbor za proračun i financije izabiru se:

a. Dragica Posavec – predsjednica,

b. Vitomir Kirić – član,

c. Dragutin Bajkovec – član,

d. Dijana Posavec – članica,

e. Igor Camplin – član.

2. Članovi Odbora za proračun i financije izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

c.  Donošenje Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izabiru se:

a.. Željko Kofjač – predsjednik,

b. Ivan Krištofić – član,

c. Anica Gavez – članica,

d. Dragan Feher – član,

e. Radovan Juras – član.

2. Članovi Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

d.  Donošenje Odluke o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Komisiju za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja izabiru se:

a.. Josip Debelec – predsjednik,

b. Branka Habula – članica,

c. Silvije Bacinger – član,

d. Petar Križnar – član,

e. Marijan Fegeš – član.

2. Članovi Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

e.  Donošenje Odluke o  izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Odbor za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda izabiru se:

a. Hrvoje Kolman – predsjednik,

b. Stjepan Novak – član,

c. Krunoslav Bratković – član,

d. Zvonimir Lesar – član,

e. Matija Žugec – član.

2. Članovi Odbora za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

f.  Donošenje Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

Bez rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata izabiru se:

a. Jasna Hajdinjak – predsjednica,

b. Nikola Novak – član,

c. Marjan Marciuš – član,

d. Dijana Posavec – članica,

e. Mihaela Novak – članica.

2. Članovi Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

g.  Donošenje Odluke o izboru Socijalnog vijeća

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Socijalno vijeće izabiru se:

a. Štefanija Kovač – predsjednica,

b. Darinka Bedić – članica,

c. Radmila Kopačević – članica,

d. Magdalena Marciuš Špicar – članica,

e. Zlata Polanec – članica.

2. Članovi Socijalnog vijeća izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

h.  Donošenje Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam izabiru se:

a. Vitomir Kirić – predsjednik,

b. Tomica Novak – član,

c. Vesna Posavec – članica,

d. Mihaela Bašek – članica,

e. Marjan Novak – član.

2. Članovi Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

i.   Donošenje  Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće

Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Odbor za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće izabiru se:

a. Darinka Pergar – predsjednica,

b. Anđelko Kraljić – član,

c. Franjo Logožar – član,

d. Stjepan Kukolić – član,

e. Goran Kos – član,

f. Željko Ciglarić – član,

g. Ivana Camplin – članica.

2. Članovi Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

j.   Donošenje Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

1. U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabiru se:

a. Nataša Vrček – predsjednica,

b. Mirjana Marčec – članica,

c. Josip Jaklin – član,

d. Blaženka Plemeniti – članica,

e. Nada Žerjav – članica.

2. Članovi Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabiru se na mandatno razdoblje od 4 godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

Ad. 5.

Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća u uvodu je obrazložio da su Odlukom Općinskog vijeća Općine Nedelišće od 14. 07. 2009.  godine u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“ bili su izabrani Mladen Horvat, Darko Dania i Vitomir Kirić.

Obzirom da  imenovanim članovima mandat istječe predlaže se imenovanje novih članova, a kako je u prijedlogu Odluke i opisano.

Nakon uvodnog obrazloženja od strane predsjednika, vijećnici su bez rasprave, jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“ imenuju se :

- Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće,

- Ivanka Novak, zamjenik načelnika Općine Nedelišće,

-  Nataša Vrček, član Općinskog vijeća Općine Nedelišće.

2.   Imenovani članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ predstavnici su osnivača Općine Nedelišće i mandat im traje 4 godine. 

3.   Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće, a objaviti će se i u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o opozivu i kandidiranju člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec

Prema obrazloženju Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o. Čakovec broji 7 članova. Društvenim ugovorom Međimurskih voda d.o.o. utvrđeno je da Grad Čakovec i Međimurska županija imaju po 1 člana, a 4 člana biraju se po grupama članova Društva, od kojih Općina Nedelišće sa Općinom Strahoninec ima jednog člana i to je do sada bio Mladen Horvat iz Nedelišća. Jedan član je predstavnih radnika.

Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa RH protiv svih članova iz grupe članova  pokrenulo je postupak radi odlučivanja o sukobu interesa. Sukladno pokrenutom postupku, ostavke su podnijeli svi članovi osim Mladena Horvata  i Branka Šalamona.  

Članove Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. bira Skupština Društva na temelju kandidature po grupama članova Društva. U grupi članova Općina Nedelišće je sa Općinom Strahoninec i ima 14,10 % udjela, a Općina Strahoninec 1,92% udjela. Sukladno Društvenom ugovoru kandidatura je važeća ako dobije podršku najmanje 10 % glasova od ukupnog broja glasova iz svoje grupe članova.

Predlaže se donošenje Odluke kojom se opoziva dosadašnji član Nadzornog odbora Mladen Horvat, a za novog člana predlaže se kandidirati Željka Kofjača iz Macinca. 

U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su vijećnici Dijana Posavec i Željko Kofjač te načelnik Darko Dania.

Vijećnici su, nakon rasprave, jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Predlaže se opoziv člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Mladena Horvat iz Nedelišća, Kalnička 19.
 2. Željko Kofjač iz Macinca, Glavna 14, OIB 99088630281 predlaže se kao kandidat za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec , u narednom mandatnom razdoblju.
 3. Ovaj Zaključak dostavlja se Skupštini Međimurskih voda d.o.o. na usvajanje.
 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, a objaviti će se na  oglasnoj ploči Općine Nedelišće  i u Službenom glasniku Međimurske županije.  

 

Ad. 7.

Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

Obzirom da sucima porotnicima Županijskog suda u Varaždinu istječe četverogodišnji mandat 24. rujna 2013. godine, potrebno je imenovati nove suce porotnike.Za proteklo četverogodišnje razdoblje, a prema prijedlogu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, za suca porotnika od strane Skupštine Međimurske županije bila je imenovana Mira Paić. Predlaže se da sudac porotnik i u narednom četverogodišnjem razdoblju bude Mira Paić iz Nedelišća, profesor sociologije i pedagogije, a koja radi u OŠ u Nedelišću na radnom mjestu pedagoga škole.Predložena kandidatkinja zbog iskustva u odgoju mladih, naročito će biti pogodna kao sudac porotnik za sudjelovanje u vijećima za mladež.

Zaključak se upućuje Skupštini Međimurske županije koja prijedlog sudaca porotnika za područje Međimurske županije upućuje na donošenje Županijskoj skupštini Varaždinske županije, obzirom da je, na temelju Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 144/10 i 84/11)  ustanovljen sud u Varaždinu za područje Općinskog suda u Čakovcu.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ZAKLJUČAK

 1. U skladu s kriterijima izbora, za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

      predlaže se:

MIRA PAIĆ iz Nedelišća, Đure Đakovića 7.

2.   Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće, a objaviti će se i u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

 

Dovršeno u 20,00 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Posavec

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće