U utorak 16. travnja 2013. godine održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće kojom je predsjedavao njezin predsjednik Željko Kacun.

Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu

Jednoglasno i bez rasprave na sjednici je prihvaćena Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu. Do prvih izmjena došlo je zbog uključivanja viška prihoda iz 2012. godine u iznosu od 3.984.261,76 kuna u ovogodišnji proračun te smanjenja prihoda s naslova potpora koje se po pojedinim programima neće ostvariti. Tako je planirani proračun za 2013. godinu sa 21.924.000,00 u prihodima i izdacima povećan na iznos od 25.282.800,00 kuna.

Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi i sportu

S obzirom na izmjene i dopune Proračuna, na sjednici su prihvaćene prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu. Planirana sredstva od 309.000 kuna povećana su za 30.000 kuna na novi iznos od 339.000 kuna, a povećana sredstva dobit će KUU «Seljačka sloga» Nedelišće.

Također je došlo i do izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2013. godinu. S planiranih 1.059.000,00 kuna sredstva su povećana za 96.000,00 kuna na 1.155.000,00 kuna, a odnose se na povećanje potpora Atletskom klubu Nedelišće, Mažoretkinjama Općine Nedelišće te SRC-u.

Promjene programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Jednako tako Vijećnici su usvojili odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2013. godini.

Sredstva Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećana su s planiranih 2.624.500,00 kuna za 649.500,00 na iznos od 3.274.000,00 kuna.

Sredstva Programa održavanja komunalne infrastrukture povećana su s planiranih 1.616.000,00 kuna za 104.500,00 kuna na iznos od 1.720.500,00 kuna.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Na sjednici je prihvaćena Odluka o VI. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. Odlukom se, uz hrvatske branitelje, invalide Domovinskog rata svih kategorija invalidnosti, obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, sada i svi invalidi s invaliditetom 60% i više u postupcima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u cijelosti oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa.

Prodaja i kupnja nekretnine u Nedelišću

Vijećnici su usvojili Odluku o prodaji nekretnine u Nedelišću u Ulici Augusta Šenoe veličine 1.036 metara četvornih po početnoj cijeni od 124,58 kuna po metru četvornom. Istovremeno, usvojena je i Odluka o kupnji nekretnine u Privrednoj zoni u Nedelišću, u naravi oranice površine 1.683 metara četvornih, po cijeni od 80.391,00 kuna. Prodajom općinskog zemljišta i kupnjom zemljišta od privatnog vlasnika omogućit će se formiranje potrebne građevinske parcele u Privrednoj zoni Nedelišće.

 

U srijedu, 13. veljače 2013., održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

 Analiza sustava zaštite i spašavanja

Vijećnici su prihvatili Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2012. godinu kao osnovu za smjernice za daljnju organizaciju i razvoj, s obzirom na poplavu u Pušćinama početkom studenoga prošle godine. Analizom su obuhvaćeni Stožer zaštite i spašavanja, dobrovoljna vatrogasna društva, postrojba civilne zaštite, komunalne i druge organizacije od interesa za zaštitu i spašavanje, zdravstvena i veterinarska zaštita, općinske udruge značajne za zaštitu i spašavanje te ključni objekti potrebni za zbrinjavanje. Zaključeno je da je sustav zaštite i spašavanja Općine Nedelišće u 2012. godini izvršio svoju namjensku ulogu sukladno sadašnjem stupnju razvijenosti. U slučaju izvanrednog događaja, odnosno poplave u Pušćinama sustav se posljedično pokazao vrlo dobrim, ali na žalost ne i u fazi obavješćivanja od strane struktura mjerodavnih za obrane od poplava. Sami događaji daju dobre smjernice za unapređivanje svih sadržaja u strukturi zaštite i spašavanja.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

Na temelju prethodne analize, sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama, te na osnovi iskustava iz katastrofalne poplave u Pušćinama, a s ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, na sjednici su usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Nedelišće za 2013. godinu. Smjernice se odnose na:

-      izradu i donošenje planskih dokumenata zaštite i spašavanja,

-      civilnu zaštitu, odnosno stožer zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite opće namjene gdje se s obzirom na brojnost i opremljenost vatrogasnih društava planira njezino smanjenje te stručno osposobljavanje i daljnje opremanje,

-      vatrogastvo sa planiranim odrednicama razvoja kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta, obuke, uvježbavanja, opremanja, unapređenja sustava vođenja i zapovijedanja,

-      skloništa, gdje se u sklopu obuke operativnih snaga i informiranja planira provođenje pokazne vježbe, a za čitavu Županiju distribucija uputa građanima za postupanje u slučaju velikih prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa,

-      udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanja radi kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja,

-      službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti kako bi se uključile u izobrazbu po planu postrojbe civilne zaštite i aktivnosti koje će se provoditi na općinskoj razini.

Od ostaloga planira se održati vježbu općinskih operativnih snaga na temu incidenta s klorom kod vodocrpilišta u Nedelišću, uključiti se s barem jednim članom u vježbe i aktivnosti Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, po mogućnosti u drugoj polovici godine provesti plansko osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, a u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Čakovec održati osposobljavanje u pružanju prve pomoći za više desetaka građana.

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Na sjednici je podneseno Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće za 2012. godinu. U tom razdoblju ostvareni su sveukupni prihodi i primici u iznosu od 2.543.193,36 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 2.306.695,30 kuna. Prošle godine ekonomska cijena vrtića iznosila je 1.200 kuna, gdje su roditelji plaćali polovicu iznosa, a drugu polovicu sufinancirala je Općina Nedelišće. Vrtić je tijekom prošle godine imao oko 170 korisnika usluga.

Izmjene i dopune prostornog plana

Na sjednici Vijeća prihvaćena je Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće. Time se utvrđuju uvjeti za korištenje energije iz nekonvencionalnih, obnovljivih izvora i kogeneracije, predviđena su i područja za gradnju solarnih elektrana, omogućava se formiranje građevinske čestice unutar šume Topolje po zahtjevu Hrvatskih šuma, regulirani su uvjeti postave samostojećih antenskih stupova, proširene su granice građevinskog područja u naseljima Črečan i Slakovec, te su izvršena usklađenja s planovima višeg reda.

Ujedno je prihvaćena i Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće - ciljana izmjena. Naime, sadržaj Prostornog plana potrebno je ciljano uskladiti sa stanjem katastarske izmjere nakon izvršenja izmjere, zatim uskladiti uvjete zaštite pojedinačnih spomenika prirode i kulture, kao i ambijentalnih cjelina s relevantnim evidencijama tih spomenika i njihovim stanjem u naravi, utvrđivanjem prostora i uvjeta za lociranje muzeja, i zaključno radi usklađenja izmjene trase nasipa za zaštitu naselja od visokih voda.

Izmjene i dopune plana stambene i privredne zone

Na sjednici je usvojena Odluka o izradi III. izmjena i dopuna detaljnog plana stambene zone «Zavrtje» u Nedelišću. Ovdje se usklađuje površina jedne čestice pri čemu se posljedično smanjuje površina za rekreaciju uz postojeće stambene građevine čime je udovoljeno zahtjevima stanara Ulice A. Šenoe za primjereniju rekreacijsku funkciju s obzirom da se neće graditi teniski tereni jer su oni izgrađeni na području SRC «Trate» u Nedelišću.

Radi usklađenja parcelacije čestica sa stvarnim stanjem i iskazanim interesima korisnika te usklađivanja rješenja načina zbrinjavanja otpadnih i oborinskih voda s izvedenim stanjem te općinskim planovima i projektima za cjelokupni sustav prihvaćena je Odluka o izradi II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Privredne zone u Nedelišću.

Također je usvojena i Odluka o izradi detaljnog plana uređenja područja «Brezinka» u Slakovcu što je u interesu tamošnjeg Mjesnog odbora, a u svrhu uređenja tog područja s naglaskom na dovršenje sportskog parka, izgradnje javnih i društvenih sadržaja, te u svrhu poboljšanja kvalitete rada već postojećih sportskih udruga i drugih udruga građana.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Vijećnici su prihvatili Odluku o 2. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Nedelišće. Izmjene i dopune odnose se na utvrđivanje objekata koji su od važnosti za Općinu Nedelišće, a do sada nisu bili definirani. To se odnosi na SRC Trate koje je u vlasništvu trgovačkog društva čiji je osnivač Općina Nedelišće, zatim na SGC Aton koji sa Općinom ima sklopljen ugovor o plaćanju naknade za potrebe javnog korištenja za sportsku dvoranu te na sportske domove koji su u vlasništvu Općine Nedelišće ili sportskih udruga.

Zamjena i prodaja nekretnina

Na sjednici je prihvaćena Odluka o zamjeni nekretnine u općinskom vlasništvu u Ulici Augusta Šenoe u Nedelišću s nekretninom u privatnom vlasništvu koja je u obuhvatu Privredne zone Nedelišće. Ova je nekretnina potrebna radi uređenja zemljišta za izgradnju gospodarsko-poslovne građevine.

Prihvaćena je Odluka o prodaji nekretnine u Macincu, u naravi je to pašnjak veličine 273 metara četvornih, i to putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni od 60 kuna za metar četvorni.

Usvojena je i Odluka o prodaji tri nekretnine u Privrednoj zoni Nedelišće namijenjenih izgradnji gospodarsko-poslovnih građevina, i to putem javnog nadmetanja po početnoj vijeni od 53,00 kune po četvornom metru.

Također je prihvaćena Odluka o prodaji nekretnine u Črečanu, odnosno gradilišta površine 1.669 četvornih metara putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni od 60,00 kuna po četvornom metru.

U četvrtak, 13. rujna 2012., održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

 Aktualni sat

Vijećnik Josip Ceilinger odgovorio je na postavljeno pitanje vijećnice Dijane Posavec na prošloj sjednici o njegovom mišljenju vezano uz izjavu predsjednika Uprave Hrvatske elektroprivrede da će se na rijeci Muri graditi hidroelektrane. Rekao je kako takvo što onemogućava više odluka na lokalnoj i državnoj razini o zaštiti rijeke Mure, dodavši da je čak Unesco proglasio rijeke Muru, Dravu i Dunav Međunarodnim rezervatom biosfere. Istaknuo je kako se on, kao i drugi koji rade na očuvanju i zaštiti okoliša, zbog toga previše ne uznemiravaju takvim istupima te da će međimurska i hrvatska javnost znati zaustaviti eventualne pokušaje da se na Muri grade hidrocentrale.

Rekavši kako nije zadovoljna primljenim odgovorom vezanim uz projekcije troškova održavanja i režijskih troškova SRC Trate Nedelišće, vijećnica Dijana Posavec predložila je i zatražila da Općina Nedelišće angažira ovlaštenu tvrtku koja može takvo što procijeniti. Upitala je tko i po kojim kriterijima odlučuje o raspodjeli sredstava općinskim sportskim udrugama i društvima te je predložila da se o tome izradi pravilnik čija bi podloga mogao biti prijedlog koji je dostavio Atletski klub Nedelišće.

Pozivajući se na informaciju da je varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak bio u Pušćinama i u posjetu uredu Općine Nedelišće, vijećnika Josipa Debeleca zanimalo je je li bilo razgovora o ustupanju zemljišta za potrebe građenja nove zgrade OŠ Nedelišće, te koliki su troškovi izgradnje mosta u Črečanu preko potoka Dragoslavec i kada će most biti pušten u promet.

Vijećnik Radovan Marčec je, konstatirajući kako je šljunčani put između Črečana i Pretetinca sve prometniji, pitao može li se on urediti s obzirom na nastala oštećenja.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je može li uvjetovanje visinom otkupne cijene zemljišta stopirati radove na izgradnji južne obilaznice Nedelišća i hoće li se urediti biciklistička staza između Nedelišća i Gornjeg Hrašćana s obzirom da se sve više građana vozi biciklom.

Odgovarajući na pitanja, načelnik Mladen Horvat kazao je kako je u odgovoru vezanom uz troškove održavanja i režijskih troškova SRC Trate rečeno kako će se zbog instalirane opreme i funkcioniranja stadiona zaposliti jedna stručna osoba jer se radi o značajnoj građevini za općinu i šire. Projekcija ostalih troškova nije obračunata, ali će se svi parametri vezani uz njihovo plaćanje utvrditi ugovorom s korisnicima, prije svega s NK Nedelišće i AK Nedelišće. Moguće je da se ti troškovi izravno plaćaju od sredstava potpore koja dobivaju ova dva kluba ili na neki drugi način s obzirom na to tko će se sve i koliko koristiti sportskim terenima, a to će biti utvrđeno prije nego što se tereni daju na upravljanje i korištenje, zaključio je načelnik Horvat.

Vezano uz raspodjelu sredstava sportskim udrugama i društvima, načelnik Mladen Horvat rekao je kako je prijedlog Atletskog kluba Nedelišće zaprimljen te će se isti razmatrati na stručnoj razini, dodavši da postoji i model raspodjele sredstava koji se primjenjuje na županijskoj razini. Rekao je kako ovi modeli imaju određene nedostatke, ali su dobra osnova za raspravu i donošenje pravila koja će svi koji računaju na pomoć iz općinskog proračuna morati prihvatiti.

Što se tiče posjeta varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka uredu Općine Nedelišće, načelnik je izvijestio kako je biskup bio u vizitaciji Župe Presvetog Trojstva Nedelišće te se tom prigodom želio susresti i s predstavnicima civilne vlasti. Rekao je kako je biskup bio zadovoljan predočenom suradnjom Općine Nedelišće s dvjema župama na njezinom području te ulaganjima u obnovu i održavanje sakralnih objekata, a da o ustupanju zemljišta za moguću gradnju nove zgrade škole o čemu odluku donose Međimurska županija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao osnivači, nije bilo riječi. Vezano uz izgradnju mosta u Črečanu rekao je kako će ukupna vrijednost zajedno s asfaltom biti 335.000 kuna. Općina Nedelišće platila je troškove materijala u iznosu od 180.000 kuna, dok se razlika odnosi na radove od strane Hrvatskih cesta. Most će se nakon asfaltiranja i pregleda pustiti u promet kroz dvadesetak dana.

Šljunčani put između Črečana i Pretetinca će se s obzirom na dosadašnju uređenost asfaltirati u proljeće 2013. godine kako je dogovoreno s ravnateljicom Županijske uprave za ceste, rekao je općinski načelnik.

Načelnik Horvat odgovorio je kako sukladno zakonskim propisima nitko tko neće biti zadovoljan ponuđenom otkupnom cijenom zemljišta, koju će utvrditi ovlašteni sudski vještak, neće moći stopirati radove na izgradnji južne obilaznice Nedelišća koja je u izgradnji prometne infrastrukture na prvom mjestu po prioritetima u Međimurskoj županiji. Vlasnici nezadovoljni otkupnom cijenom morat će se za viši iznos izboriti sudskim putem. Načelnik je rekao kako je zemljište trase južne obilaznice Nedelišća bilo obuhvaćeno katastarskom izmjerom te je vlasništvo u potpunosti uređeno. Za obilaznicu su gotove studije zaštite okoliša i izvedivosti i Hrvatske ceste rade na idejnom rješenju. Što se tiče izgradnje biciklističke staze od Nedelišća do Gornjeg Hrašćana, to je bilo planirano za izvedbu od strane Hrvatskih cesta ali se stalo zbog toga jer će se uz ceste postaviti glavni kolektori sustava kanalizacije. Naime, odlučeno je da se najprije postave kanalizacijske cijevi, a onda urede biciklističke staze duž državnu cestu D-208 od Nedelišća do Trnovca kako se ne bi dva puta kopalo i tako samo poskupljivali radovi.

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su prihvatili Odluku o ostvarenju plana prihoda i rashoda javne ustanove Dječji vrtić «Zvončić» Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Vrtić je u tom razdoblju ostvario sveukupne prihode i rashode u iznosu od 1.295.806,83 kn te ukupne rashode i izdatke u iznosu od 1.154.648,58 kn, što je polovica ukupno planiranih godišnjih sredstava. Načelnik Mladen Horvat, koji je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća vrtića, složio se prijedlogom vijećnice Dijane Posavec da se u vrtić pozove državna revizija na uvid u poslovanje s obzirom da je posljednja bila 1999. godine.

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine. U izvješću načelnik pojašnjava što je sve učinjeno na području općine u pojedinim područjima djelovanja iz njegovog djelokruga rada. Načelnik je dao prikaz važnijih podataka o izvršenju općinskog proračuna te planiranih poslova i projekata do kraja godine. Unatoč produbljenoj krizi načelnik je istaknuo pozitivne pomake u izvornim prihodima u porezu na dohodak, iako se proračun i dalje teško ostvaruje, te se posebno osvrnuo na suradnju i usuglašavanje s Međimurskom županijom i jedinicama lokalne samouprave gdje su različiti interesi i treba se dosta toga usklađivati. U izvještajnom razdoblju opisuje se provedba planiranih strateških projekata u komunalnoj infrastrukturi, objektima sporta i kulture, na području društvenih djelatnosti i ostaloga što je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Izvršenje proračuna u prvom polugodištu

Vijećnici su prihvatili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće u prvom polugodištu 2012. godine. U tom su razdoblju ostvareni sveukupni prihodi i primici u iznosu od 9.219.393,82 kn te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.814.144,76 kn od ukupno godišnjih planiranih proračunskih sredstava u iznosu od 22.741.000,00 kn.

Naknada za ogrjev

Na sjednici je prihvaćena Odluka o visini naknade za podmirenje troškova ogrjeva koja će za korisnike stalne socijalne pomoći iznositi 950,00 kuna.

Općini Nedelišće 17 hektara državnog zemljišta

Načelnik Mladen Horvat izvijestio je na kraju sjednice vijećnike kako je nadležna državna agencija donijela odluku o dodjeli 17 hektara državnog zemljišta Općini Nedelišće. Radi se o dijelu od ukupno 40 hektara državnog zemljišta, koje se nalazi u Gorčici uz cestu Nedelišće-Pušćine nakon voćnjaka. Zemljište je procijenjeno na vrijednost od 8 milijuna kuna i Općina Nedelišće će, nakon što na ovu odluku suglasnost daju četiri ministarstva, uputiti javni poziv zainteresiranima za ulaganja kako bi se izgradili proizvodni objekti i otvorila nova radna mjesta.

Dani zahvalnosti za plodove zemlje

Predsjednik Vijeća Željko Kacun uputio je na kraju svima poziv na tradicionalnu manifestaciju Dani kruha - Dani zahvalnosti za plodove zemlje koja će se u organizaciji Turističke zajednice Općine Nedelišće održati u subotu, 22. rujna 2012., od 9 do 12 sati na prostoru Mesapa u Nedelišću.

U četvrtak, 6. prosinca 2012., održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

 Aktualni sat

Vijećnik Željko Kofjač predložio je da se vijećnici odreknu naknade za ovu sjednicu Vijeća i da se ta sredstva uplate na poseban račun za pomoć stradalima u nedavnoj poplavi u Pušćinama, što su vijećnici prihvatili. Izvijestio je kako je najavljeno skraćivanje radnog vremena poštanskog ureda u Macincu na četiri sata dnevno što bi predstavljalo problem građanima pet naselja iz Općine Nedelišće koja gravitiraju ovom uredu, kao i građanima sedam naselja Općine Gornji Mihaljevec koji također koriste usluge ovog ureda. Napomenuo je kako Hrvatska pošta ne plaća najamninu za prostor ureda te je pozvao vijećnike i načelnika da se poduzmu aktivnosti kako ne bi došlo do skraćivanja radnog vremena ovog poštanskog ureda jer bi to prouzročilo značajne probleme za građane čak 12 naselja.

Vijećnik Vladimir Topolnjak pitao je u kojem je stanju dodjela vlasništva sada državnog zemljišta Općini Nedelišće za uređenje buduće gospodarske zone Gorčica.

Vijećnica Dijana Posavec je, uz komentare na dobivene pisane odgovore, pitala kada će se utvrditi prijedlog raspodjele sredstava sportskim udrugama na području općine Nedelišće, a zatražila je i da sve nadležne službe i institucije u pisanom obliku odgovore što se poduzima da se više ne ponovi situacija s poplavom kakva je zadesila dio naselja Pušćine te da se kod semafora u Nedelišću postavi dodatna svjetlosna i druga signalizacija jer pojedini vozači prolaze zebru i kada im je to zabranjeno.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš izvijestio je kako je Udruga umirovljenika Nedelišće predložila da se sredstva od 100 kuna, koja povodom božićno-novogodišnjih blagdana Općina Nedelišće daruje građanima starijim od 70 godine, ovaj put usmjere za pomoć stradalima u poplavi u Pušćinama.

Odgovarajući na pitanja, načelnik Mladen Horvat kazao je kako je od predstavnica Hrvatske pošte upoznat s mogućnošću skraćivanja radnog vremena poštanskog ureda u Macincu te je od njih zatražio pisano očitovanje s obrazloženjem. Rekao je kako će Općina Nedelišće poduzeti sve potrebno da se to ne dogodi, te da će Općina, kao i neke druge jedinice lokalne samouprave, ako to bude potrebno, odnosno ako bi to bio uvjet za zadržavanje osam satnog radnog vremena, razmotriti mogućnosti sufinanciranja ovog ureda na način da se pošta oslobodi plaćanja naknada koje su prihod općinskog proračuna.

Što se tiče dodjele 17 hektara državnog zemljišta procijenjene vrijednosti od 8.160.000 kuna koje će se dodijeliti u vlasništvo Općini Nedelišće, izvijestio je kako su tri od četiri nadležna ministarstva dala svoju suglasnost. Čeka se još jedna suglasnost nakon čega će se potpisati darovni ugovor pa bi onda Općina mogla raspolagati sa zemljištem između voćnjaka u Nedelišću i Pušćina te bi uputila javni poziv za njegovu namjenu u sklopu buduće gospodarske zone Gorčica.

Vezano uz postavljanje dodatne prometne signalizacije kod semafora u Nedelišću, načelnik je rekao kako će se stupiti u kontakt s nadležnima u Hrvatskim cestama za postavljanje prethodne svjetlosne signalizacije kao dodatno upozorenje na semafor i zebru.

Zamjenik općinskog načelnika Darko Dania odgovorio je kako će prema najavama do kraja godine biti usvojen pravilnik o dodjeli sredstava sportskim udrugama u sklopu Zajednice sportskih udruga i klubova Međimurske županije nakon čega će se on proslijediti općinskim sportskim udrugama kako bi se usuglasio i donio pravilnik na općinskoj razini.

Načelnik Mladen Horvat iznio je slijed događaja, kao i aktivnosti koje je Općina Nedelišće sa Stožerom za zaštitu i spašavanje te općinskom civilnom zaštitom poduzela uoči i tijekom nedavne poplave koja je zadesila dio naselja Pušćine. Rekao je kako je predvidiva vrijednost nastale štete oko 22 milijuna kuna, od čega oko 16 milijuna kuna kod fizičkih osoba, oko 4,5 milijuna kuna kod pravnih osoba te oko 350.000 kuna na poljoprivrednim površinama. Nakon što posebno povjerenstvo utvrdi što se sve i kada zbivalo i tko je u čemu na koji način sudjelovao, predložit će da se održi sjednica Vijeća na kojoj će informacija o poplavi u Pušćinama biti posebna točka dnevnog reda ili će se tome posvetiti tematska sjednica Vijeća. S obzirom da se već idući tjedan očekuje pomoć od Vlade RH i da se skupljaju sredstva pomoći na posebnom računu, izvijestio je kako je imenovao posebno povjerenstvo koje će sukladno nastaloj šteti proporcionalno određivati iznos pomoći koja će se isplaćivati na račune stradalih u poplavi. Zahvalio je svima koji su na bilo koji način sudjelovali u zaštiti i pomoći prilikom ovog nesretnog događaja.

Potpora i suglasnost za zaduživanje Međimurskih voda d.o.o.

Vijećnici su prihvatili Odluku o sklapanju Sporazuma u potpori od strane jedinica lokalne samouprave i Europske banke za obnovu i razvoj te Odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o. Ovakve odluke već su donijeli gradovi Prelog i Čakovec s ciljem da se Međimurskim vodama d.o.o. omogući kreditno zaduživanje u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava Novo Selo na Dravi u iznosu od 75 milijuna kuna. Općina Nedelišće u zaduživanju nema nikakvih obveza, ali je kao jedan od većinskih vlasnika tvrtke trebala dati potporu realizaciji kreditnog zaduživanja koje će otplaćivati Hrvatske vode i Grad Čakovec. Davanjem potpore ovom projektu omogućava se i izgradnja i dovršetak kanalizacijskog sustava u preostalih osam naselja općine Nedelišće do 2016. godine.

Treće izmjene i dopune općinskog proračuna

Vijećnici su prihvatili Odluku o 3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2012. godinu. Sveukupni prihodi i primici te ukupni rashodi i izdaci smanjuju se s planiranih 23.026.500 kuna za 3.165.000 kuna na 19.861.500 kuna. Osnovni razlog smanjenja općinskog proračuna je izostanak očekivanih potpora u iznosu od 2.629.500 kuna, i to od strane Ministarstva kulture u iznosu od 1.050.000 kuna, Fonda za zaštitu okoliša 100.000 kuna, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva od 1.077.600 kuna te Fonda za energetsku učinkovitost od 440.500 kuna zbog nemogućnosti realizacije ovog projekta do kraja godine. Sukladno smanjenju prihoda umanjeni su i rashodi po pojedinim stavkama, a najvećim dijelom kod mjesnih odbora.

Zbog usvajanja izmjena i dopuna proračuna na sjednici su prihvaćene i odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Proračun Općine Nedelišće za 2013. godinu

Na sjednici je prihvaćena Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2013. godinu. Temeljem procjene proračunskih prihoda i financiranja planiranih javnih izdataka za područje općine Nedelišće proračunom su za 2013. godinu planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 21.924.000 kuna. Planiranim proračunom osiguravaju se praćenje obveza kapitalnih investicija izgradnje Turističko-sportsko-rekreacijskog parka Trate u Nedelišću, provođenje programa energetske učinkovitosti, održavanje i uređenje društvenih domova, održavanje komunalne infrastrukture, te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće. Također, proračunom je osigurano održavanje dosadašnje razine standarda javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvu, zaštiti i spašavanju te protupožarnoj zaštiti i za deset posto manjom visinom standarda javnih potreba u kulturi, sportu i djelovanju udruga građana. Vijećnici su prihvatili i projekciju općinskog proračuna za 2014. godinu u iznosu od 24.538.000 kuna te za 2015. godinu u iznosu od 24.786.000 kuna.

Programi javnih potreba udruga te javnih potreba u kulturi i sportu

Na sjednici Vijeća prihvaćena je Odluka o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2013. godinu kojom se za 44 udruge u proračunu osigurava 279.000 kuna. Prihvaćena je i Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu prema kojoj će se u proračunu planirati ukupno 309.000 kuna. Od toga za redovnu djelatnost KUU Seljačka sloga Nedelišće, Pjevački zbor «Josip Vrhovski» i Puhački orkestar općine Nedelišće 224.000 kuna, a za javne programe, odnosno Međimursku popevku i Božićni koncert 85.000 kuna.

Također je prihvaćena i Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2013. godinu kojom se u proračunu planiraju ukupna sredstva u iznosu od 1.059.000 kuna. Od toga za aktivnosti 25 sportskih klubova i udruga 467.000 kuna, a za tekuće donacije SRC, sufinanciranje olimpijskih igara, kampa Sportsko ljeto te za troškove dvorane za sportske udruge 350.000 kuna.

Socijalni program Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojen Socijalni program Općine Nedelišće za 2013. godinu koji je utvrđen u svrhu zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija građana koji bi se zbog različitih okolnosti našli potrebni socijalne zaštite i pomoći. Proračunom su za Socijalni program osigurana ukupna sredstva u iznosu od 631.500 kuna, što je povećanje u odnosu na ovu godinu.

Program gradnje objekata uređaja komunalne infrastrukture

Vijećnici su prihvatili Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu po naseljima Općine Nedelišće. Programom su za gradnju javnih površina planirana sredstva u iznosu od 205.000 kuna, gradnju nerazvrstanih cesta 970.000 kuna, za groblja 70.000 kuna, za gradnju javne rasvjete 1.349.500 kuna od čega 1.260.000 kuna za projekta energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna, odnosno ukupno 2.624.500 kuna na području općine Nedelišće.

Program održavanja komunalne infrastrukture

Na sjednici je prihvaćen i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za sva naselja Općine Nedelišće gdje su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.616.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 98.800 kuna, za čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 332.500 kuna, za održavanje javnih površina 495.500 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta 274.200 kuna te javne rasvjete 415.000 kuna.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Usvojenim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području općine Nedelišće za 2013. godinu planirana je gradnja građevina za javnu vodoopskrbu vrijednosti od 1.795.000 kuna te gradnja građevina za javnu odvodnju vrijednosti od  119.309.609 kuna, što se odnosi na izgradnju razdjelnog sustava javne odvodnje za preostalih osam naselja na području općine Nedelišće.

Prodaja nekretnine u Nedelišću

Vijećnici su prihvatili Odluku o prodaji nekretnine u Nedelišću u Ulici Augusta Šenoe. Radi se o zemljištu u općinskom vlasništvu, namijenjenom stambenoj izgradnji sa svom potrebnom infrastrukturom površine 1.036 metara četvornih. Zbog iskazanog interesa za kupnju zemljište će se prodavati putem javnog nadmetanja, a početna cijena iznosi 124,58 kuna po metru četvornom.

Davanje u zakup krovova zgrada za sunčane elektrane

Prihvaćena je i Odluka o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Općine Nedelišće za montažu sunčanih elektrana. Općina u svom vlasništvu ima objekte domova kulture, sportske domove, poslovne zgrade i dječji vrtić od kojih pojedini imaju pogodne krovne površine koje je moguće iskoristiti za izgradnju postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno sunčanih elektrana. Krovovi tih zgrada dali bi se u zakup zainteresiranim investitorima na rok od 14 godina prema uvjetima propisanim ovom odlukom te će se objaviti javni natječaj za davanje u zakup takvih krovnih površina.

Realizacija projekta Aton i potreba izgradnje nove škole

Na sjednici je direktor tvrtke Aton d.o.o. mr. sc. Stevo Tkalčec podnio informacije vezane uz analizu realizacije projekta Sportsko-gimnastičkog centra Aton i obrazloženje potrebe izgradnje nove škole u okviru Sportsko-rekreacijske zone «Sjever» Nedelišće. Analizom su obuhvaćeni provedba elaborata i ugovora koje su u partnerskom odnosu potpisali Općina Nedelišće i tvrtka Aton kako bi se realizirao ovaj sportski objekat te poštivanje međusobnih obveza, a utvrđeni su i razlozi koji govore u prilog izgradnji nove škole radi uvođenja jednosmjenske nastave gdje bi se koristila polivalentna dvorana Atona, dok bi sadašnju zgradu preuzela općina za svoje potrebe. Zaključeno je da se osnuje povjerenstvo kako bi se utvrdilo koje stavke ugovora treba realizirati sukladno nastalim okolnostima, utvrdit će se mogućnost proglašenja SGC Aton objektom od javnog interesa da bi se tvrtku moglo osloboditi pojedinih općinskih davanja te će se tražiti od nadležnih da se što prije pokrene postupak za izgradnju nove škole gdje je Općina Nedelišće već ispunila sve potrebne preduvjete.

U srijedu, 11. srpnja 2012., održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš je, podsjetivši na vodocrpilište koje se nalazi u Nedelišću i povećanje potrošnje vode uslijed klimatskih promjena, pitao razmišlja li se o uređenju punionice vode u boce čime bi se omogućili novi prihodi od ovog značajnog prirodnog resursa.

Vijećnica Dijana Posavec zatražila je da joj se u pisanom obliku odgovori postoje li projekcije troškova održavanja i režijskih troškova SRC Trate u Nedelišću te je upitala je li donesena odluka o tome hoće li Osnovna škola Nedelišće ići u rekonstrukciju i dogradnju ili će se graditi nova školska zgrada.

Vijećnica Štefanija Kovač pitala je zbog čega se javna rasvjeta u Gornjem Kuršancu gasi u 23,00 sata te je, podsjetivši kako su noć ranije ukradena tri metalna poklopca, pitala ima li ophodnje po naseljima i kakvi su rezultati rada rendžera kojeg sufinancira Općina Nedelišće.

Odgovarajući na pitanja, načelnik Mladen Horvat rekao je kako se o punionici vode na vodocrpilištu u Nedelišću razmišlja i razgovara, ali je podsjetio kako Općina Nedelišće nije vlasnik vodocrpilišta nego su to Međimurske vode d.o.o., čiji su osnivači sve međimurske jedinice lokalne samouprave, i da u tvrtki Općina ima suvlasnički udio od petnaestak posto. Rekao je kako prema tome Općina može ozbiljnije pokrenuti razgovore na tu temu ali je prije svega potrebna studija isplativosti kroz ispitivanje tržišta dodavši da u konačnici takvu odluku moraju donijeti svi osnivači tvrtke, odnosno njihovi predstavnici u Skupštini tvrtke po prijedlogu Uprave.

Vezano uz školu u Nedelišću, odgovorio je kako odluku o tome, hoće li se ići u rekonstrukciju i dogradnju postojeće školske zgrade ili u izgradnju nove, moraju donijeti osnivači, odnosno Međimurska županija i nadležno ministarstvo. Rekao je kako za rekonstrukciju i dogradnju postojeće školske zgrade postoji sva dokumentacija zaključno s građevinskom dozvolom. Što se tiče mogućnosti izgradnje nove školske zgrade, Općina je za to pripremila zemljište te je spremna ući u sufinanciranje gradnje sa 10 posto vrijednosti investicije, dok bi Međimurska županija trebala osigurati 35 posto, a nadležno ministarstvo 55 posto sredstava. Rekao je kako se Općina izjasnila da je spremna za obje solucije, ali se čeka odluka osnivača škole. Dodao je kako bi Općini Nedelišće bilo bolje da se ide u izgradnju nove školske zgrade jer bi se tada otvorila mogućnost preuzimanja postojeće zgrade čime bi se dobio prijeko potreban prostor za rad Općine, kao i drugih zainteresiranih.

Što se tiče gašenja javne rasvjete u 23,00 sata u Gornjem Kuršancu, načelnik Mladen Horvat rekao je kako se u vrijeme recesije išlo u smanjenje troškova pa je tako odlučeno da se i u Gornjem Kuršancu, kao i u ostalih deset općinskih naselja, javna rasvjeta gasi u navedeno vrijeme i pali u isto vrijeme kao u svim naseljima. Što se tiče krađa i ophodnje rekao je kako i kontakt policajac i rendžer obavljaju ophodnje i prijavljuju nadležnim institucijama sve što se događa ali je u sustavu sada najveći problem u sporom sudstvu na što nitko ne može utjecati. Rekao je kako je poznato iz kojeg miljea uglavnom dolaze kradljivci, policija odrađuje svoj posao, a sve je ostalo na pravnoj državi, odnosno sudstvu koje sada funkcionira kako funkcionira.

Drugo povećanje općinskog proračuna

Vijećnici su jednoglasno usvojili druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2012. godinu. Tako se ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci s planiranih 22.741.000 kuna povećavaju za 285.500 kuna na 23.026.500 kuna. Načelnik Mladen Horvat rekao je kako do novog povećanja dolazi jer su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirana sredstva za projekat energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Općine Nedelišće te Općina u proračunu mora osigurati 785.500 kuna sredstava za sufinanciranje. Kako je nedavnim izmjenama proračuna osigurano pola milijuna kuna, potrebno je planirati dodatnih 285.500 kuna zbog čega se išlo u drugo povećanje u nepuna dva mjeseca. Načelnik je ponovno napomenuo da se u realizaciju projekata, za koje se očekuju potpore, neće ići dok sredstva ne budu osigurana, potpisani ugovori i donesene konačne odluke, a ako to izostane onda će se ići u smanjenje proračuna jer se i dalje želi racionalno gospodariti samo sa stvarno raspoloživim sredstvima. 

Olakšice za gospodarska ulaganja

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o IV. izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području općine Nedelišće. Kako bi se fizičkim i pravnim osobama koje grade na području općine Nedelišće olakšala gradnja i smanjili troškovi, odluka je promijenjena u dijelu koji se odnosi na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 12 rata tako da se više neće obračunavati kamata u visini eskontne stope. Obračun kamata u visini eskontne stope nadalje će se primjenjivati na obročnu otplatu dužu od 12 mjeseci, i to na način da se kamate obračunavaju samo na rate otplate koje slijede nakon dvanaest mjeseci.

Nerazvrstane ceste

Vijećnici su prihvatili Odluku o nerazvrstanim cestama na području općine Nedelišće. Odlukom se uređuju korištenje, održavanje, izgradnja, rekonstrukcija, zaštita, uređenje prometa, financiranje, upravljanje nerazvrstanim cestama, kao i gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste te nadzor nad cestama na području općine Nedelišće. Nerazvrstane ceste su javno dobro u općoj upotrebi koje se kao površina koristi za promet po bilo kojoj osnovi te je dostupna većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu. Na području općine Nedelišće mrežu nerazvrstanih cesta čine one ceste koje služe za promet motoriziranih i nemotoriziranih vozila te su podijeljene u četiri skupine i upisane su u Registar nerazvrstanih cesta općine Nedelišće.

Osnivanje Lokalne akcijske grupe

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o osnivanju i udruživanju u Lokalnu akcijsku grupu. Osnovni cilj osnivanja je poticanje ruralnog razvoja grupom obuhvaćenog područja gdje se primjenom Leader pristupa izrada lokalne strategije temelji na osobnostima i zajedničkim interesima i inicijativama. Zainteresiranost za osnivanje i udruživanje u Lokalnu akcijsku grupu sjeverozapadnog dijela Međimurja uz Nedelišće iskazale su i općine Šenkovec, Sveti Juraj na Bregu, Strahoninec, Selnica i Sveti Martin na Muri. 

Kandidiranje člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Nedelišće ima udjele, odnosno dionice.

Kako više ne postoji zakonska obveza raspisivanja javnog natječaja, na sjednici je također jednoglasno prihvaćena Odluka o kandidiranju načelnika Općine Nedelišće Mladena Horvata za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. za prvu grupu članova društva koju čine općine Nedelišće i Strahoninec. Odluku o izboru sedmeročlanog Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. mora usvojiti Skupština društva.

Ispraćaj Filipa Udea na Olimpijske igre

U srijedu, 18. srpnja 2012, organizira se ispraćaj Filipa Udea i njegovog trenera Igora Kriažimskog na predstojeće Olimpijske igre u London.

Ispraćaj će biti ispred nacionalnog gimnastičkog centra «Aton» u Nedelišću, a započinje u 11,40 sati.

Uz nastup Puhačkog orkestra Općine Nedelišće, Mažoretkinja Nedelišće, Zrinske garde Čakovec te sudjelovanje djece koja sudjeluju na sportskom ljetu, kao i mnogobrojnih podupiratelja i navijača, prigodne riječi našem olimpijcu uputit će Marko Kereta, predsjednik Gimnastičkog kluba Marijan Zadravec-Macan, načelnik Općine Nedelišće Mladen Horvat te međimurski župan Ivica Perhoč.

Nakon toga Filip Ude i njegov trener Igor odlaze za London, a na svima ostaje da ga bodrimo kako bi se kao i s Olimpijskih igara u Pekingu vratio s još jednim olimpijskim odličjem vječnoga sjaja.

© 2020 Općina Nedelišće