Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U srijedu, 13. veljače 2013., održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

 Analiza sustava zaštite i spašavanja

Vijećnici su prihvatili Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2012. godinu kao osnovu za smjernice za daljnju organizaciju i razvoj, s obzirom na poplavu u Pušćinama početkom studenoga prošle godine. Analizom su obuhvaćeni Stožer zaštite i spašavanja, dobrovoljna vatrogasna društva, postrojba civilne zaštite, komunalne i druge organizacije od interesa za zaštitu i spašavanje, zdravstvena i veterinarska zaštita, općinske udruge značajne za zaštitu i spašavanje te ključni objekti potrebni za zbrinjavanje. Zaključeno je da je sustav zaštite i spašavanja Općine Nedelišće u 2012. godini izvršio svoju namjensku ulogu sukladno sadašnjem stupnju razvijenosti. U slučaju izvanrednog događaja, odnosno poplave u Pušćinama sustav se posljedično pokazao vrlo dobrim, ali na žalost ne i u fazi obavješćivanja od strane struktura mjerodavnih za obrane od poplava. Sami događaji daju dobre smjernice za unapređivanje svih sadržaja u strukturi zaštite i spašavanja.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

Na temelju prethodne analize, sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama, te na osnovi iskustava iz katastrofalne poplave u Pušćinama, a s ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, na sjednici su usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Nedelišće za 2013. godinu. Smjernice se odnose na:

-      izradu i donošenje planskih dokumenata zaštite i spašavanja,

-      civilnu zaštitu, odnosno stožer zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite opće namjene gdje se s obzirom na brojnost i opremljenost vatrogasnih društava planira njezino smanjenje te stručno osposobljavanje i daljnje opremanje,

-      vatrogastvo sa planiranim odrednicama razvoja kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta, obuke, uvježbavanja, opremanja, unapređenja sustava vođenja i zapovijedanja,

-      skloništa, gdje se u sklopu obuke operativnih snaga i informiranja planira provođenje pokazne vježbe, a za čitavu Županiju distribucija uputa građanima za postupanje u slučaju velikih prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa,

-      udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanja radi kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja,

-      službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti kako bi se uključile u izobrazbu po planu postrojbe civilne zaštite i aktivnosti koje će se provoditi na općinskoj razini.

Od ostaloga planira se održati vježbu općinskih operativnih snaga na temu incidenta s klorom kod vodocrpilišta u Nedelišću, uključiti se s barem jednim članom u vježbe i aktivnosti Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, po mogućnosti u drugoj polovici godine provesti plansko osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, a u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Čakovec održati osposobljavanje u pružanju prve pomoći za više desetaka građana.

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Na sjednici je podneseno Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće za 2012. godinu. U tom razdoblju ostvareni su sveukupni prihodi i primici u iznosu od 2.543.193,36 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 2.306.695,30 kuna. Prošle godine ekonomska cijena vrtića iznosila je 1.200 kuna, gdje su roditelji plaćali polovicu iznosa, a drugu polovicu sufinancirala je Općina Nedelišće. Vrtić je tijekom prošle godine imao oko 170 korisnika usluga.

Izmjene i dopune prostornog plana

Na sjednici Vijeća prihvaćena je Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće. Time se utvrđuju uvjeti za korištenje energije iz nekonvencionalnih, obnovljivih izvora i kogeneracije, predviđena su i područja za gradnju solarnih elektrana, omogućava se formiranje građevinske čestice unutar šume Topolje po zahtjevu Hrvatskih šuma, regulirani su uvjeti postave samostojećih antenskih stupova, proširene su granice građevinskog područja u naseljima Črečan i Slakovec, te su izvršena usklađenja s planovima višeg reda.

Ujedno je prihvaćena i Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće - ciljana izmjena. Naime, sadržaj Prostornog plana potrebno je ciljano uskladiti sa stanjem katastarske izmjere nakon izvršenja izmjere, zatim uskladiti uvjete zaštite pojedinačnih spomenika prirode i kulture, kao i ambijentalnih cjelina s relevantnim evidencijama tih spomenika i njihovim stanjem u naravi, utvrđivanjem prostora i uvjeta za lociranje muzeja, i zaključno radi usklađenja izmjene trase nasipa za zaštitu naselja od visokih voda.

Izmjene i dopune plana stambene i privredne zone

Na sjednici je usvojena Odluka o izradi III. izmjena i dopuna detaljnog plana stambene zone «Zavrtje» u Nedelišću. Ovdje se usklađuje površina jedne čestice pri čemu se posljedično smanjuje površina za rekreaciju uz postojeće stambene građevine čime je udovoljeno zahtjevima stanara Ulice A. Šenoe za primjereniju rekreacijsku funkciju s obzirom da se neće graditi teniski tereni jer su oni izgrađeni na području SRC «Trate» u Nedelišću.

Radi usklađenja parcelacije čestica sa stvarnim stanjem i iskazanim interesima korisnika te usklađivanja rješenja načina zbrinjavanja otpadnih i oborinskih voda s izvedenim stanjem te općinskim planovima i projektima za cjelokupni sustav prihvaćena je Odluka o izradi II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Privredne zone u Nedelišću.

Također je usvojena i Odluka o izradi detaljnog plana uređenja područja «Brezinka» u Slakovcu što je u interesu tamošnjeg Mjesnog odbora, a u svrhu uređenja tog područja s naglaskom na dovršenje sportskog parka, izgradnje javnih i društvenih sadržaja, te u svrhu poboljšanja kvalitete rada već postojećih sportskih udruga i drugih udruga građana.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Vijećnici su prihvatili Odluku o 2. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Nedelišće. Izmjene i dopune odnose se na utvrđivanje objekata koji su od važnosti za Općinu Nedelišće, a do sada nisu bili definirani. To se odnosi na SRC Trate koje je u vlasništvu trgovačkog društva čiji je osnivač Općina Nedelišće, zatim na SGC Aton koji sa Općinom ima sklopljen ugovor o plaćanju naknade za potrebe javnog korištenja za sportsku dvoranu te na sportske domove koji su u vlasništvu Općine Nedelišće ili sportskih udruga.

Zamjena i prodaja nekretnina

Na sjednici je prihvaćena Odluka o zamjeni nekretnine u općinskom vlasništvu u Ulici Augusta Šenoe u Nedelišću s nekretninom u privatnom vlasništvu koja je u obuhvatu Privredne zone Nedelišće. Ova je nekretnina potrebna radi uređenja zemljišta za izgradnju gospodarsko-poslovne građevine.

Prihvaćena je Odluka o prodaji nekretnine u Macincu, u naravi je to pašnjak veličine 273 metara četvornih, i to putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni od 60 kuna za metar četvorni.

Usvojena je i Odluka o prodaji tri nekretnine u Privrednoj zoni Nedelišće namijenjenih izgradnji gospodarsko-poslovnih građevina, i to putem javnog nadmetanja po početnoj vijeni od 53,00 kune po četvornom metru.

Također je prihvaćena Odluka o prodaji nekretnine u Črečanu, odnosno gradilišta površine 1.669 četvornih metara putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni od 60,00 kuna po četvornom metru.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće